Navelbine Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

NAVELBINE nedir ve ne için kullanılır?

NAVELBINE yalnızca damar içine uygulanan berrak, renksiz-açık sarı renkli bir solüsyondur. 1 flakonluk kutularda takdim edilmektedir.

NAVELBINE kanser tedavisinde kullanılan vinka alkaloitleri adı verilen bir İlaç ailesine aittir. Etkin madde olarak vinorelbin tartarat içerir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NAVELBINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa NAVELBINE’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Öksürük, ateş, titreme gibi önemli bir enfeksiyonu gösteren belirtiler
 • Birkaç gündür barsak hareketi olmaması ile birlikte ciddi kabızlık ve karın ağrısı
 • Ayağa kalkınca şiddetli baş dönmesi, ayakta duramama
 • Normalde olmayan şiddetli göğüs ağrısı
 • Kaşınma, nefes darlığı gibi alerji belirtileri
 • Bunların iıepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıda NAVELBINE ile tedavi sonrasında bazı hastalarda görülen yan etkilerin listesi verilmiştir. Listede sıralama, en fazla görülenden en az görülen yan etki sıklığına göre yapılmıştır.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Cok vavgın: 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az. fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yavsın olmayan: 100 hastanın birinden az. fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Sevrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Cok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok yaygın: günde 4 kez veya daha fazla büyük aptese çıkma Derhal doktorunuza başvurunuz.

  * Halsizlik (asteni, yorgunluk)

  * Ateş

 • Vücudunuzda değişik bölgelerde ağrı
 • Bunlar kemoterapi alıyorsanız beklenen etkilerdir.

  Belirtiler devam ederse doktorunuza danışınız.

  Yaygın olmayan:

  * Ağır bir enfeksiyonu gösteren öksürük, ateş, titreme ve kan enfeksiyonu gibi ciddi belirtileri

 • Vücut hareketlerinizde ve dokunma duyunuzda ciddi bozukluklar (ağır parestezİ)
 • Sersemlik ya da baygınlık hissi ile birlikte kan basıncı düşüşü (hipotansiyon)
 • * Baş ağrısı gibi semptomlarla birlikte yüksek kan basıncı (hipertansiyon)

 • Yüz ve boyunda ani kızarıklık ve sıcaklık hissi
 • El ve ayaklarda soğukluk hissi
 • * Nefes darlığı ya da hırıltılı solunum (dispne ve bronkospazm)

  Seyrek:

  * Ciddi göğüs ağrısı, kalp krizi (iskemik kalp hastalığı, anjina pektoris, mİyokard enfarktüsü)

 • Sersemlik ve baygınlığa neden olan kan basıncı düşüşleri (ciddi hipotansiyon, kollaps)
 • * Eşzamanlı olarak mitomisin C kullanıyorsanız nefes darlığı gelişebilir (interstisyel pnömopati)

  * Birkaç gündür barsak hareketi olmaması ile birlikte ciddi kabızlık ve karın ağrısı (paralitik ileus)

  * Ciddi karın ve sırt ağrısı (pankreatit).

  * Kan sodyum düzeyinin düşüklüğü olan ciddi hiponatremi (yorgunluk, konfuzyon, kas titremesi ve komaya yol açabilir)

  * Vücudunuzda kızarıklık ve döküntüler (jeneralize cilt reaksiyonları)

 • NAVELBINE’İn uygulandığı enjeksiyon yerinde ülserler (lokal nekroz)
 • Çok seyrek:

 • Ağır ateş ile göğüs ya da vücudun diğer yerlerinde yaşamı tehdit eden enfeksiyonlar (septisemi)
 • Düzensiz kalp atımı (taşikardi), çarpıntı, kalp ritim bozukluğu
 • Bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız derhal doktorunuza başvurunuz.

  Bilinmiyor:

  * Tüm vücutta alerjik reaksiyonlar. Bu reaksiyonlar ağır seyreder ve nefes alma güçlüğüne, sersemliğe, tüm vücutta döküntüye, göz kapaklarında, yüzde, dudaklarda veya boğazda şişmeye neden olabilir (anafilaktik şok, anafilaktoid tipte reaksiyonlar)

 • Ateş İle birlikte beyaz kan hücresi sayısında düşüş (febril nötropeni), beyaz kan hücresi sayısında düşüşle birlikte yaygın enfeksiyon (nötropenik sepsis)
 • Sıvı tutulmasına yol açan bir hormonun aşırı üretilmesine bağlı kan sodyum düzeyinin düşmesi ve buna bağlı halsizlik, yorgunluk veya konfüzyon (Uygunsuz ADH Salımmı Sendromu)
 • İştahsızlık (anoreksi)
 • El ve ayaklarda kızarıklık (eritem).
 • Bu liste sizi endişelendirmemelİdir. Yukarıda sayılan yan etkilerden biriyle veya diğer bir beklenmedik belirti veya hisle karşılaşmanız halinde, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza başvurmanız gerekir.

  Eğer bu kullanma talimatında belirtilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  NAVELBINE Nasıl Kullanılır?

  NAVELBINE, kemoterapide deneyimli bir hekim tarafından reçete edilmeli ve sitotoksik ilaç tedavi izlemi gerçekleştirilen bir birimde, özel eğitimli sağlık personeli tarafından kullanıma hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Çocuklarda ve 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmez.

  NAVELBINE tedavisi sırasında doktorunuz kan hücrelerinizin sayısını kontrol edecektir. Kan testlerinizin sonucunda doktorunuz ne zaman tedaviye başlayacağınıza karar verecektir. Doz, ağırlığınız, boyunuz ve genel durumunuza göre belirlenecektir. Doktorunuz almanız gereken dozu vücut yüzey atanınızı hesaplayarak saptayacaktır.

  NAVELBINE genellikle haftada bir kez kullanılır. Tedavi sıklığını doktorunuz belirleyecektir, Tedavi süresine doktorunuz karar verecektir.

  NAVELBINE, yalnızca damar içine uygulanır. NAVELBINE, kullanılmadan önce sulandırılmalıdır. 610 dakika süren bir infiizyon şeklinde uygulanır. Uygulamadan sonra damar steril solüsyon ile yıkanmalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda güvenlilik ve etkililiği saptanmadığından 18 yaşından küçüklerde kullanılması önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  Bazı hastalarda duyarlılığın daha fazla olması dışlanamamakia birlikte, klinik deneyimler yaşlı hastalarda yanıt oranları açısından farklılık saptamamıştır. Yaş vinorelbinin farmakokinetiğinİ değiştirmemektedir.

  Özel Kullanım Durumları

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanım

  Orta veya ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda NAVELBINE’in farmakokinetik özellikleri değişmez. Bununla beraber, ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda bir güvenlik önlemi olarak dozun 20 mg/ m2 düşürülmesi ve hematolojik parametrelerin yakından izlenmesi önerilir.

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanım

  NAVELBINF/in böbrekler yoluyla atılımı çok az olduğundan böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmez.

  Eğer NAVELBINE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  NAVELBINE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Kullandığınız NAVELBINE dozu doktor ve eczacınız tarafından yakından izlenecektir. Bununla birlikte, kullanmanız gerekenden daha fazla dozda NAVELBINE kullanıldığını düşünüyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz, ciddi semptomlar gelişebilir. Bunlar kan tablonuzdaki değişim ile ilgili olup enfeksiyon belirtileri (ateş, titreme, eklem ağrısı) olabilir. Ciddi kabızlık gelişebilir. Bu semptomlardan herhangi biri geliştiğinde hemen doktorunuza bildiriniz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NA VELBINE kullandıysanız bir doktor ya da eczacı ile konuşunuz.

  NAVELBINE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Uygulanması gereken bir dozun unutulduğunu veya atlandığını düşünüyorsanız tedavi planınızı yeniden düzenlemesi için doktorunuza başvurunuz.

  NAVELBINE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  NAVELBINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NAVELBINE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Vinorelbin ya da vinka alkaloitleri adı verilen kanser ilacı ailesinden herhangi bir ilaca karşı alerjiniz (hipersensitivite) varsa

  NAVELBINE içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa

  Hamile iseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız

  Emziriyorsanız

  Beyaz kan hücresi (nötrofıl) sayınız düşükse veya ciddi enfeksiyonunuz varsa ya da son 2 hafta içinde geçirdiyseniz K.an pulcuğu sayınız düşükse

  Sarı humma aşısı olduysanız ya da olmayı planlıyorsanız NAVELBrNE çocuklarda ve 18 yaşın altındaki hastalarda kullanılmaz.

  NAVELBINE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Iskemik kalp hastalığı öykünüz varsa (kalp krizi öyküsü ya da ciddi göğüs ağrısı). Tedavi alanı karaciğeri de içeren radyoterapi aldıysanız.

  İnfeksiyon belirti ya da semptomlarınız (ateş, titreme) varsa.

  Aşılanmayı planlıyorsanız.

  Karaciğer işlevleriniz normal değilse.

  Reçetesiz İlaçlar dahil olmak üzere başka ilaçlar alıyorsanız ya da yakında aldıysanız.

  NAVELB1NE tedavisi öncesinde ve sırasında kan hücre sayınız kontrol edilmelidir. Bu analiz tedaviyi güvenle alabileceğinizi göstermezse, kan değerleriniz normale dönene dek tedaviniz ertelenebilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NAVELBINE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  NAVELBINE ‘in yiyecek ve içeceklerle bilinen etkileşimi yoktur.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile İseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız NAVELBINE kullanmayınız. Hamile iken tedaviye başlamak zorunda kalırsanız hemen doktorunuzu arayınız.

  Doğurganlık çağında olan kadınlar, tedavi sırasında ve tedaviden sonra 3 ay boyunca etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız NAVELBINE kullanmayınız. NAVELBINE tedavisine başlamadan önce emzirmeyi bırakmalı ve doktorunuz güvenli olduğunu söyleyene dek tekrar başlamamaksınız

  Erkek fertilitesi

  NAVELBINE İle tedavi edilen erkeklere tedavi sırasında ve tedavi sonrası 3 aya kadar baba olmaları önerilmez. NAVELBINE erkek fertilitesini azaltabileceği için, tedaviden önce spermlerinin muhafaza edilmesi konusunu danışmaları önerilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımı üzerine etkilerini değerlendiren bir çalışma yapılmamıştır. Bununla birlikte kendinizi iyi hissetmediğinizde ya da doktorunuz kullanmamanızı önerdiğinde araç kullanmayınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzun dikkatli olması gerekir:

  Kanınızı sulandırmak için kullanılan varfarin gibi İlaçlar (antikoagülanlar),

  Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan fenİtoİn ve fosfenitoin

  Mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan itrakonazol ve posakonazol Kanser tedavisinde kullanılan mitomisin C,

  Bağışıklık sisteminizi etkileme olasılığı bulunan takrolimus, everolimus, sirolimus ve siklosporm gibi ilaçlar ve kanser İçin kullandığınız diğer ilaçlar.

  Virüslere karşı etkili olan proteaz inhibitörü adı verilen ilaçlar.

  Canlı atenüe aşılar (örneğin kızamık aşısı, kabakulak aşısı, kızamıkçık aşısı ve sarı humma aşısı) hayatı tehdit eden aşı hastalığı riskini artırabileceklerinden NAVELBINE ile kullanılmaları önerilmez.

  NAVELBINE ile kemik iliği toksisitesine (kan tablonuzda değişiklik) yol açtığı bilinen diğer ilaçların (örneğin kloramfenikoi gibi bazı antibiyotikler, mitomisin C gibi bazı kanser ilaçlan) kombinasyonu bazı yan etkilerin kötüleşmesine yol açabilir.

  NAVELBINE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın