Hibor Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri ve Prospektüsü

HIBOR nedir ve ne için kullanılır?

• HIBOR damarlarınızda pıhtı oluşumunu engelleyen ve “antikoagülanlar” adı verilen ilaç grubuna dahildir.

-Bacaklarda ve/veya akciğerlerdeki toplardamarlarda kan pıhtıları oluşumunun önlenmesi ve tedavisinde,

-Karaciğer embolisi (tıkanıklığı) olsun veya olmasın, toplardamarlarda kan pıhtıları oluşumunun önlenmesi ve tedavisinde.

Yan Etkileri Nelerdir?

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Tüm ilaçlar gibi HIBOR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor (eldeki verilerden tahmin edilemiyor)

Çok yaygın:

• Enjeksiyon noktasında bere oluşması

Yaygın:

• Mide-bağırsak sisteminde kanama komplikasyonları (dışkıda kan görülmesine yol açar)

• Karaciğer enzimleri (tranasaminazlar) düzeylerinde hafif ve geçici yükselmeler

• Deri, mukoz membranlar (sümüksü zar) ve yaralarda kanama komplikasyonları

• İdrar ve genital sistemde kanama komplikasyonları (idrarda kan görülmesine yol açar)

• Enjeksiyon bölgesinde kan birikmesi ve ağrı

Yaygın olmayan:

• Hafif ve geçici trombositopeni

Seyrek:

• Deride aleıjik reaksiyonlar (deri döküntüsü, kaşıntı)

• Ciddi trombositopeni (kan pulcukları sayısının düşmesi)

• Enjeksiyon bölgesinde derinin canlılığını kaybetmesi (nekroz)

• İlacın uzun süreli kullanımı sonucunda kemik erimesi

Çok seyrek:

• Ciddi aleıjik reaksiyonlar (ateş, nefes almada güçlük, şiddetli kaşınma, pişik, mide bulantısı, bulantı, kusma)

• Bemiparinle birlikte epidural boşluğa veya belkemiğine anestezi enjeksiyonundan sonra belkemiğinde kan birikmesi (bacaklarda veya vücudun alt bölümünde güç veya hassasiyet kaybına yol açar)

Bilinmiyor:

• Kanda potasyum düzeyinin yükselmesi (bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı ve ishal görülebilir.)

HIBOR Nasıl Kullanılır?

HIBOR dozu, size özel olarak doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Toplardamarlarda pıhtı oluşma riskinin az olduğu genel cerrahi ameliyatlarında: Ameliyat gününde, ameliyattan 2 saat önce ya da 6 saat sonra, deri altına enjeksiyon yoluyla 2.500 IU HIBOR uygulanır. Sonraki günlerde ise 24 saatte bir 2.500 IU HIBOR verilir.

Toplardamarlarda pıhtı oluşma riskinin yüksek olduğu ortopedi ameliyatlarında: Ameliyat gününde, ameliyattan 2 saat önce ya da 6 saat sonra deri altına enjeksiyon yoluyla 3.500 IU HIBOR uygulanır. Sonraki günlerde ise 24 saatte bir 3.500 IU HIBOR verilir.

Cerrahi dışı hastalarda tromboembolik (kan pıhtısının kopup başka bir bölgedeki damarı tıkaması) hastalığının önlenmesi: Risk faktörlerinin orta ya da yüksek oluşuna göre deri altına enjeksiyon yoluyla günde 2.500 IU ya da 3.500 IU HIBOR uygulanır.

Risk süresi boyunca ya da hasta tamamen ayağa kalkana kadar doktorun tercihine göre profılaksi tedavisine devam edilmelidir.

Derin ven trombozu (bacağın derin toplar damarlarının pıhtıyla tıkanması) ve geçici olarak yüksek risk faktörleri olan hastalarda toplardamarlarda pıhtı oluşumunun tekrarlanmasını ikincil önleme: Ağız yoluyla antikoagülan (kan pıhtılaşmasının önlenmesi) tedavisine alternatif olarak ya da ağız yoluyla tedavinin yapılamadığı durumlarda, pulmoner embolinin (akciğer damarlarının kan pıhtısı ile tıkanması) eşlik ettiği veya tek başma seyreden derin ven trombozu için antikoagülan tedavisi almış olan hastalarda, sabit dozda günde 3.500 IU HIBOR (en fazla 3 ay süreyle) uygulanabilir.

Pulmoner embolinin (akciğer damarlarının bir pıhtı ile tıkanması) eşlik ettiği veya tek başma seyreden derin ven trombozu tedavisi: Deri altına enjeksiyon yoluyla günde bir kez 115 IU HIBOR uygulanır. Önerilen tedavi süresi 7±2 gündür. Günlük doz vücut ağırlığına göre belirlenmekle birlikte, pratikte, 50 kg’dan zayıf olan hastalar için günde tek doz 5.000 IU/0.2 mL, 50-70 kg arasındaki hastalar için günde tek doz 7.500 IU/0.3 mL ve 70 kg’ın üzerindeki hastalar için ise günde tek doz 10.000 IU/0.4 mL HIBOR kullanılır. 100 kg’dan daha fazla vücut ağırlığına sahip olan hastalar için doz 115 IU HIBOR /kg/gün baz alınarak hesaplanmalıdır.

Hemodiyaliz sırasında ekstrakorporeal (vücut harici) devrede pıhtılaşmayı önleme: Süre olarak 4 saatten uzun sürmeyen hemodiyalize sürekli giren ve kanama riski olmayan hastalarda, hemodiyaliz sırasında ekstrakorporeal devrede, 60 kg’dan hafif hastalarda 2.500 IU, 60 kg’dan ağır hastalarda

3.500 IU HIBORuygulanması önerilir.

Doktorunuz HIBOR u ne kadar süreyle kullanacağınıza karar verecektir.

Kullanıma hazır enjektörler subkutan enjeksiyon öncesi boşaltılmamalıdır. Enjeksiyon subkutan olarak uygulandığında, karın bölgesinin anterolateral ya da posterolateral kısımlarındaki subkutan hücre dokusuna, sol ve sağ taraflara dönüşümlü olarak yapılmalıdır. İğne başparmak ve işaret parmağının arasında tutulan deri katmanının kalın kısmına dikey olarak iyice batırılmak, deri tüm enjeksiyon boyunca parmaklar arasında tutulmalıdır. Enjeksiyon bölgesi ovuşturulmamalıdır.

HIBOR, deri altına enjeksiyon yoluyla kullanılır.

Hastanedeyseniz, size HIBORu doktorunuz veya hemşireniz enjekte edecektir. Evde tedavinizi sürdürmek için kendi enjeksiyonunuzu kendiniz yapmanız gerekiyorsa, doktorunuz veya bir sağlık çalışanından aşağıdaki uygulama talimatını öğretmesini isteyebilirsiniz.

1. Karın bölgesinde, göbeğinizden birkaç cm uzakta bir bölge belirleyiniz. Enjeksiyonları sol ve sağ taraflara dönüşümlü olarak yapınız.

2. İğnenin yapılacağı yeri alkol ile iyice siliniz.

3. Enjektörü kalem tutuyormuş gibi tutun ve kapağını atınız.

4. Enjeksiyondan önce hava kabarcığını atmak için pistonu itmeyiniz.

5. Boş elinizle belirlediğiniz bölgedeki derinizi başparmak ve işaret parmağınızın arasında tutunuz.

6. Deri kıvrımının kalın kısmına iğneyi dikey olarak iyice batırınız.

7. Enjektörün pistonuna bastırarak içindeki ilacın tümüyle boşalmasını sağlayınız.

8. İlaç bittikten sonra, alkollü pamukla iğnenin deriyi deldiği yeri bastırarak, iğneyi süratle çekin; enjeksiyon bölgesini ovuşturmayın.

9. Kullanılan HIBOR u çöpe atmayın, çocukların erişemeyeceği bir yerde biriktirin ve biriken enjektörleri nasıl atacağınız konusunda eczacınıza danışınız.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yetişkinler için verilen dozla aynıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği: Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer HIBOR ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

HIBOR

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Hafif kanamalar nadiren özel tedavi gerektirir. Şiddetli kanamanız varsa protamin sülfat isimli ilacın kullanılması gerekebilir. 100 IU HIBOR için 1.4 mg protamin sülfat uygulanmalıdır.

HIBOR ’dan kullanmanız gerekenden ‘fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HIBOR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman alınacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeniden alınma zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HIBOR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tarafından karar verilinceye kadar HIBOR ile tedaviye son vermeyiniz.

HIBOR sürekli kullanılması halinde etkilidir. Doktorunuzla görüşmeden ilacın kullanılmasına hiçbir şekilde ara verilmemelidir.

HIBOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HIBOR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Bemiparin sodyum ve heparin ve diğer Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin grubundaki ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

• Doğrulanmış ya da şüphenden, bağışıklık sisteminden kaynaklanan, heparin tarafından uyanlan trombositopeni öykünüz (kanınızda pıhtılaşmayı sağlayıcı hücrelerin az olması) varsa (Doktorunuz bu rahatsızlığın sizde bulunup bulunmadığını belirleyecektir.),

 • Aşırı kanamayla sonuçlanan bir durumla ilgili şikayetiniz varsa,
 • Karaciğer ve/veya pankreasınızın ciddi rahatsızlıklarında,
 • Son iki ay içerisinde beyin, omurga, göz veya kulağınızla ilgili yaralanmanız ya da ameliyatınız olduysa,
 • Heparin tarafından uyarılan trombositopeniye bağlı Yaygın Damariçi Koagülasyon Bozukluğu’nuz varsa,
 • Akut bakteriyel endokarditiniz (kalp damarları ve kapakçıklarında iltihaplanma) varsa,
 • Aktif peptik ülser (mide ve oniki parmak ülseri), kanama sonucu inme, beyin anevrizması (beyin damarlarının bir bölgesinin çeperinde oluşan şişkinlik) ya da beyin tümörü gibi kanama riski yüksek yaranız varsa,
 • Herhangi bir ameliyat esnasmda epidural (vücudun belirli bir bölgesindeki ağrı iletimini durduran bölgesel anestezi) veya spinal (omuriliğe iğne ile yapılan anestezi) anestezi uygulanıyorsa.
 • HIBOR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa
 • Tansiyonunuz yüksekse ve/veya kontrol altına alınması zorsa,
 • Mide ülseriniz varsa,
 • Trombositopeniye bağlı bereler ve durdurulamayan kanamanız varsa,
 • Böbrek ve/veya idraryolunuzda taş bulunuyorsa,
 • Kan damarlarınızla ilgili problemler sonucunda oluşan göz rahatsızlıklarınız varsa,
 • Geçirdiğiniz bir ameliyat nedeniyle belkemiğinize anestezik enjekte edildiyse ve/veya laboratuvar testleri için belkemiğinizin alt kısmında bir enjeksiyon deliği bulunuyorsa,
 • Şeker hastasıysanız veya kanınızdaki potasyum düzeyi yüksekse,
 • Cildinizde aniden bereli ve/veya kırmızı renkli ağrı veren kabartıldı lekeler oluştuysa (bu taktirde hemen doktorunuza haber veriniz).
 • Bu tıbbi ürün her 0.3 mİ’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma

  bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

  danışınız.

  HIBOR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  HIBOR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  HIBOR un gebelikte kullanımı konusunda yapılmış yeterli sayıda klinik çalışma bulunmamaktadır.

  HIBOR kullanmaya başlamadan önce, doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile olduğunuzdan şüphe ettiğinizi söyleyiniz. Doktorunuz, ilacın kullanımındaki yararlılık ve potansiyel riski değerlendirerek, ilacı kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  HIBOR kullanmaya başlamadan önce, doktorunuza emzirme döneminde olduğunuzu söyleyiniz. Doktorunuz, ilacın kullanımındaki yararlılık ve potansiyel riski değerlendirerek, ilacı kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  HIBOR,un araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bilinmemektedir.

  HIBOR Etken Maddesi Nedir?

  HIBOR,un içeriğinde enjeksiyonluk sudan başka yardımcı madde bulunmamaktadır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  • Varfarin gibi K vitamini antagonistleri ve diğer antikogülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar),

  • Aspirin ve diğer salisilatlar gibi kan pulcuklarım engelleyerek pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar (platelet inhibitörleri),

  • İbuprofen gibi NSAİ ilaçlar (ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkilere sahip ilaç grubu),

 • Dekstran gibi kan hacmini artırmak için kullanılan ilaçlar,
 • Glikoprotein Ilb/IIIa antagonistleri (absiksimab, tirofıban, eptifıbatid, vb.) dahil olmak
 • üzere diğer pıhtılaşma önleyici ilaçlar,

 • Divalproex, plikamisin, valproik asit, sülfınpirazon içeren ilaçlar,
 • Kanama riskini artıran ya da ilacın etkisini azaltabilen ginkgo, ginseng, sarımsak, vb.
 • içeren bitkisel ilaçlar.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  HIBOR prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın