Geralgine-K Ne İlacıdır? Yan Etkileri Nelerdir?

GERALGINE-K nedir ve ne için kullanılır?

GERALGİNE-K, her tabletinde 500 mg parasetamol, 30 mg kafein ve 10 mg kodein içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

GERALGİNE-K, 20 tablet içeren blister ambalajlardadır.

Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda tek başına parasetamol, ibuprofen veya asetil salisilik asit gibi diğer analjeziklerle giderilemeyen akut, orta ve şiddetli ağrıların (romatİzmal ağrdar, kas ağrısı, sırt ağrısı, nevralji, migren, baş ağrısı, diş ağrısı ve dismenore gibi) kısa süreli tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GERALGINE-K’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

GERALGİNE-K’ya bağlı istenmeyen etkiler genellikle seyrek olarak görülür ve ilacın kesilmesi ile kaybolur. Parasetamolün 10 gramın (20 tablet GERALGINE-K) üzerinde alınması durumunda zararlı etki görülmesi muhtemeldir.

Kafeinin günlük 520 mg’a kadar kullanımının sağlıklı kişilerde herhangi bir istenmeyen etkiye yol açmadığı tespit edilmiştir. Ancak kafeine hassas veya kafein kullanmayan kişilerde yüksek dozlarda kullanımı bazı istenmeyen etkilere yol açabilir. Bunlar: titreme, aşırı tepki verme, uykusuzluk, sinirlilik, endişe, baş ağrısı, kulak çınlaması, kalp atım bozukluğu, idrarda artış, mide-kalınbağırsak rahatsızlıkları ve hızlı solunumdur.

Bu istenmeyen etkilerin görüldüğü kişiler GERALGİNE-K veya kafein içerikli diğer ilaçların kullanımını durdurmalıdırlar.

Kafeinin düzenli kullanımı sonrası kullanımına ara verilmesi, 1 hafta sürecek bazı belirtilerin geri gelmesine sebep olabilir. Bunlar: baş ağrısı, yorgunluk ve dikkatte azalmadır.

Kodeinin düzenli olarak uzun süreli kullanılmasının bağımlılığa ve tedavi kesildiğinde huzursuzluk ve irritabilite semptomlarına neden olduğu bilinmektedir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastamn birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, GERALGİNE-K’yı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık)
 • Anjioödem (göz kapakları, eller, ayaklar, bilekler, ağız, boğaz, dudak ve dilde şişme)
 • Anafılaktik şok (tansiyon düşüklüğü ve nefes darlığına yol açan ciddi alerjik reaksiyon)
 • Cilt döküntüsü
 • Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu durum sizde mevcut ise, sizin GERALGİNE-K’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yaygın görülen yan etkiler

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Sürekli uyku durumu
 • Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar
 • Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri
 • Bulantı
 • Kusma
 • Üst karın bölgesinde rahatsızlık, ağrı ve hazımsızlık
 • Mide ve bağırsaklarda aşırı miktarda gaz
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık
 • Yaygın olmayan yan etkiler

 • Uzun süreli uygulamada böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiller nekroz)
 • Mide ve bağırsak kanalı kanaması Seyrek görülen yan etkiler

  • Kan pulcuğu (pıhtılaşmadan sorumlu kan hücreleri) sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni)

 • Bu istenmeyen etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkili değildir.

 • Trombosit (kan pulcuğu) sayısının düşmesine bağlı deri altı kanaması
 • İshal,
 • Karaciğer hasarı
 • Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
 • Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)
 • Toksik epidermal nekroliz (Lyellsendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı)
 • Çok miktarda alındığında hepatik nekroz
 • Akciğer nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)
 • Çok seyrek görülen yan etkiler

 • Agranülositoz (kandaki beyaz hücre sayısının azalması ile seyreden bir hastalık)
 • Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

 • Merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, uyku hali (somnolans) ve beyinde iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk, gerginlik
 • Çarpıntı
 • Pozitif alerji (duyarlılık) testi (alerji testinin pozitif sonuç vermesi)
 • İmmüntrombosİtopeni (deri içine kanamalar sonucu oluşan küçük kırmızı döküntüler ve kolay çürük oluşumu)
 • Titreme
 • Kalp çarpıntısı
 • İlaç bağımlılığı
 • Akut pankreatit (Pankreasın değişik derecelerde hasar görmesi)
 • Ağız kuruluğu
 • İdrar yapma güçlüğü
 • T erleme
 • Bu ilacı pakette bulunan talimatlara göre alırsanız ilaca bağımlı hale gelmeniz düşük bir olasılıktır. Aşağıdakiler sizde mevcutsa hekiminize danışmanız önemlidir: -İlacı daha uzun sürelerle kullanma ihtiyacınız varsa.

  -Önerilen dozdan daha yüksek dozda ilaç alma ihtiyacınız varsa.

  -İlacı almayı bıraktığınızda kendinizi kötü hissediyor ama ilacı almaya başladığınızda kendinizi iyi hissediyorsanız.

  Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin ranorlanması

  C

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  GERALGINE-K Nasıl Kullanılır?

  GERALGİNE-K yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda uygundur. Önerilen doz 2 tablettir. Ancak 24 saatte 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır. Bu doz gün içinde dörde bölünerek altışar saatten az ara vermemek koşuluyla alınabilir. Etkili olan en düşük doz ve en kısa tedavi süresi tercih edilmelidir.

  Belirtilen dozdan fazla kullanılmamalı, kullanıldığı takdirde hemen bir doktora başvurulmalıdır.

  Bu ilaç 3 günden uzun süre kullanılmamalıdır. Eğer ağrı 3 günden sonra rahatlamazsa doktorunuza danışınız.

  Ağızdan alınır. Bir bardak su ile birlikte yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

  Çocuklar ve adölesanlarda cerrahiden sonra kullanım: Kodein Obstruktif Uyku Apnesi Sendromu nedeniyle tonsil veya adenoidleri alınan çocuk ve adölesanlarda ağrıyı rahatlatmak amacıyla kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı: Parasetamol, sağlıklı “hareketi i yaşlılarda, yetişkinlerde uygulanan dozda kullanılabilir. Zayıf ve hareketsiz yaşlılarda ise dozu ve dozlam sıklığının azaltılması gerekir. Ancak GERALGİNE-K kafein İçerdiğinden, yaşlılarda hekim önerisi olmadıkça kullanılmamalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer GERALGİNE-K ’mıı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  GERALGINE-K

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla İlaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

  GERÂLGINE-K ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GERALGINE-K Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GERALGINE-K Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfmca kullanın. Hekim önerisine uygun bir şekilde kullanıldıktan sonra tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

  Bu ilaç kodein içerir ve 3 günden daha uzun süre sürekli kullanılırsa bağımlılığa neden olabilir. İlacı kullanmayı bıraktığınızda yoksunluk semptomları ortaya çıkabilir. Yoksunluk semptomlarına sahip olduğunuzu düşünüyorsanız hekim veya eczacınıza danışınız.

  GERALGINE-K kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GERALGINE-K Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  GERALGINE-K Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Aneminiz (kansızlık) varsa
 • Kalp hastalığınız varsa
 • Akciğer hastalığınız varsa
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa
 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız
 • Alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol (4 GERALGİNE-Ktablet) almamalısınız
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterİze kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa
 • Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.
 • Kemik iliğinin işlev bozukluğu
 • Astım, kronik rinit (uzun süreli devam eden nezle), kronik ültiker (uzun süreli devam eden kurdeşen) ve özellikle diğer antienflamatuvar (yangı önleyici) ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalar
 • Diğer analjeziklerle (ağrı kesici ilaçlarla) birlikte kullanımı
 • Uzun süre kullanımı
 • Bağırsak tıkanıklığı dahil olmak üzere bağırsak problemleriniz varsa
 • Safra kesesinin alındığı bir operasyon geçirmişseniz (Bazı hastalarda akut pankreatite neden olabilir).
 • 3 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, GERALGİNE-K kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

  GERALGİNE-K akut (kısa sürede) yükse dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

  Sepsİs gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini arttırabilir.

  Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir.

  Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

 • Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek
 • Mide bulantısı ve kusma
 • İştahsızlık
 • GERALGİNE-K İle birlikte karaciğer hasarlanmasım artıran ve karaciğerdeki glutatyon deposunu azaltan ilaçların kullanımı karaciğer zehirlenmesine neden olabilir.

  Kullanımı sırasında karaciğer enzim düzeyi (ALT) düzeyi yükselebilir.

  Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrı kesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden olabilir.

  Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabİlen Steven Johnson Sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır), toksik epidermalnekroliz (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (yaygın akıntılı döküntüler) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

  “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  GERALGINE-K İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  GERALGINE-K İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

  Diyet ile alınan kafein miktanna dikkat edilmelidir. Yüksek doz kafein uykusuzluk, huzursuzluk, kaygı, baş ağrısı, mide ve barsak yakınmaları ve çarpıntı gibi kafein ile ilişkili istenmeyen etki riskini artırır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelerde yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Hamile hastalar kullanıma ait doktor tavsiyesine uymalıdırlar. Kafeinin spontan (kendiliğinden) düşük riskini artırma olasılığı nedeniyle gebelerde kullanılması önerilmez.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirirken GERALGİNE-K kullanmayınız.

  Araç vc makine kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  GERALGINE-K Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  GERALGINE-K prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın