Dropoetin Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

DROPOETIN nedir ve ne için kullanılır?

DROPOETİN 0.4 mL enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga; 4000 uluslararası birim (IU) epoetin alfa [Hemoglobin (Oksijen taşıyan bir madde) taşıyan kırmızı kan hücrelerinin daha fazla üretilmesi için kemik iliğini uyaran bir proteindir.] içerir.

Epoetin alfa insan eritropoetininin bir kopyasıdır ve aynı yol ile etki eder.

DROPOETİN, enjeksiyon iğnesi takılı olarak kullanıma hazır şırıngada, berrak ve renksiz bir enjeksiyonluk çözelti olarak sunulmuştur. Bir kutuda 6 adet kullanıma hazır şırınga bulunmaktadır.

DROPOETİN kansızlık tedavisinde kullanılır.

DROPOETİN, diyalize (Kanın temizlenmesi işlemine) giren veya henüz diyalize girmemiş hastalarda süregelen böbrek yetmezliğinden kaynaklanan kansızlığın tedavisinde (Renal anemi) kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DROPOETIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa DROPOETIN’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Anafılaktik reaksiyon (aşırı duyarlılık tepkisi: alışılmışın dışında hırıltılı nefese veya nefes almakta zorlanmanıza, yüz, dil veya boğazda şişmelere ya da enjeksiyon bölgesinin etrafının şişmesine veya kendinizi sersem gibi hissetmenize, kendinizden geçmenize ya da bayılmanıza neden olabilen şiddetli alerjik reaksiyon),
 • Nöbet (kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda ve kanser hastalarında),
 • Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (Şişme, ödem, kızarıklık)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin DROPOETİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kanda trombosit bulunuşu (Trombositemi) (Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda ve kanser hastalarında),
 • Eritropoietin antikoru aracılı saf kırmızı hücre aplazisi,
 • Beyin kanaması (Serebral hemoraji),
 • İnme (Serebrovasküler kaza),
 • Yüksek kan basıncına bağlı beyin hastalığı (Hipertansif ensefalopati),
 • Geçici inme (Geçici iskemik ataklar),
 • Gözün retina tabakasında yer alan kan damarlarında pıhtı oluşumu (Retinal tromboz),
 • Toplardamar içinde pıhtı oluşumu (Derin ven trombozu) (Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda ve kanser hastalarında),
 • Atar damarlarda pıhtı oluşumu (Arteriyal tromboz),
 • Yüksek kan basıncı krizi (Hipertansif kriz),
 • Yüksek kan basıncı (Hipertansiyon),
 • Akciğer embolisi (Pulmoner emboli) (Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda ve kanser hastalarında),
 • Porfiri (Hemoglobin yapımı bozukluğu ile ilgili genetik bir hastalık)
 • Kol ve bacaklarda şişme (Periferal ödem)
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı (Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda ve kanser hastalarında),
 • Mide bulantısı,
 • Diyare (Kanser hastalarında),
 • Kusma (Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda),
 • Döküntü,
 • Yüzde ve/veya dudaklarda ödem (Anjiyonörotik ödem),
 • Kurdeşen (Ürtiker),
 • Eklem ağrısı (Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda ve kanser hastalarında),
 • Kas ağrısı (Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda ve kanser hastalarında),
 • Ateş (Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda ve kanser hastalarında),
 • Grip benzeri belirtiler (Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda ve kanser hastalarında),
 • Tedavinin etkili olmaması
 • Bunlar DROPOETIN’in hafif yan etkileridir.

  DROPOETIN Nasıl Kullanılır?

  DROPOETİN’i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DROPOETİN ile tedaviye bir sağlık uzmanının gözetiminde başlanması gerekir.

  DROPOETİN dozu (Hastalık koşullarınıza, enjeksiyonun uygulama yoluna ve vücut ağırlığına bağlı olarak) doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  DROPOETİN deri altına veya damar içine uygulanır.

  DROPOETİN ile tedaviye bir sağlık uzmanının gözetiminde başlanması gerekir. Enjeksiyonlar daha sonra doktor, hemşire veya eğitimli sağlık personeli tarafından uygulanabilir.

  Doktorunuz sizin için en uygun seçeneğe karar verecektir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanım:

  DROPOETİN’in yaşlı hastalar üzerindeki güvenilirlik ve etkinliği bilinmemektedir. Bu nedenle yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz hemoglobin düzeyinizin 10-11 g/dl aralığında olmasını sağlayacaktır. Uygulama yolunu ve dozu doktorunuz belirleyecektir.

  Yetişkinlerde ve çocuklardaki genel başlama dozu haftada üç defa, kilogram başına (/kg) 50 uluslararası ünitedir (IU). Peritonal diyaliz hastaları için haftada iki defa kilogram başına (/kg) 50 uluslararası ünitedir (IU).

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer hastalığı bulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer DROPOETİN’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  DROPOETIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DROPOETİN’in yüksek dozda uygulandığını düşünüyorsanız, hemen doktor veya hemşireye durumu bildiriniz. DROPOETİN doz aşımından kaynaklanan yan etkiler olası değildir.

  DROPOETİN ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DROPOETIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DROPOETİN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  DROPOETIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DROPOETIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Kanser hastalığınız varsa, kansere bağlı ve kanser kemoterapisine bağlı aneminiz varsa,
 • Eritropoetinlere ya da içindeki maddelerden herhangi birine aleıjiniz varsa (Yardımcı maddeler listesine bakınız.),
 • Eğer sizde, herhangi bir eritropoetinle tedaviden sonra Saf Kırmızı Hücre Aplazisi (PRCA; kırmızı kan hücresi üretiminde azalma ya da durma),
 • Sizde kan basıncı (Tansiyon) düşüren ilaçlarla uygun bir biçimde kontrol edilemeyen yüksek kan basıncı (Tansiyon) varsa,
 • Size kan pıhtılaşmasını önlemek için kanı seyreltecek ilaçlar verilemiyorsa.
 • DROPOETIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  DROPOETİN tedavisi sırasında hemoglobin seviyesi 11 g/dL ve üzerine çıktığı zaman; ölüm, kalp krizi geçirme, felç ve damar tıkanıklığı riskini arttırması, kanser vakalarında kanseri kötüleştirici etkisinin mevcut olması nedeniyle, doktorunuz kanınızdaki hemoglobin miktarının belli bir düzeyin üzerine çıkmadığını kontrol edecektir.

 • DROPOETİN tedavisinden önce ve tedavi sırasında doktorunuz tansiyonunuzu kontrol edecektir. Eğer tansiyonunuz yüksekse ve ilaç ya da özel bir diyet ile kontrol edil emiyorsa, doktorunuz DROPOETİN tedavinize ara verecek veya dozu azaltacaktır.
 • Epilepsi (Sara) nöbetlerinde dikkatli kullanınız.
 • Kan pıhtılaşma bozuklukları (kanın sıvı halden pelte veya katı hale geçmesi) ve kalp hastalığı durumlarında dikkatli kullanınız.
 • Karaciğer bozukluğu olan hastalarda DROPOETİN’in farklı bir etkisinin olup olmadığı bilinmemektedir. Eğer bu durum sizde mevcutsa, doktorunuz bu konuyu sizinle görüşecek ve sizi dikkatle tedavi etmesi gerekecektir.
 • DROPOETİN ile tedavi sırasında trombosit sayısı doktorunuz tarafından takip edilecektir.
 • Böbrek hastası iseniz, doktorunuz hemoglobindeki artış hızınızı yaklaşık olarak ayda 1 g/dl (0,62 mmol/1) ve yüksek kan basıncındaki artış riskini en düşük seviyeye indirmek için ayda 2 g/dl’yi (1,24 mmol/1) düzeyinde tutacaktır.
 • Kan yapımını uyarıcı ilaçlar ile tedavi edilen bazı hastalarda, eritropoietine karşı oluşan antikorlar (Beyaz kan hücresi) sebebiyle, alyuvar (Kırmızı kan hücresi) üretiminde azalma veya durma (Saf Kırmızı Hücre Aplazisi) gözlenmiştir. Eğer doktorunuz kanınızda bu antikorların (Beyaz kan hücresi) bulunduğundan şüphelenirse veya böyle bir durumunu doğrularsa, DROPOETİN ile tedavi edilmemeniz gerekir.
 • Başka nedenlerle kansızlık (Demir, folik asit, B12 vitamini eksiklikleri) varsa dikkatli kullanınız.
 • Süregelen böbrek hastalığı ve klinik yönden belirgin iskemik kalp hastalığı (kalbin yeterince kanlanmaması) veya konjestif kalp yetmezliği (kalbin kan dolaşımını sürdürmek üzere pompa işlevini sürdürmede yetersiz kalması) varsa dikkatli kullanınız.
 • Kronik böbrek hastaları ile yapılan kontrollü araştırmalarda kan yapımını uyarıcı ilaçlar hemoglobin seviyesi llg/dL’nin üzerinde uygulandığında hastalarda ölüm, ciddi kalp-damar hastalıkları ve inme riskinde artış görülmüştür. Bu nedenle doktorunuz dozu bireyselleştirip mümkün olan en düşük dozu kullanacaktır.

 • Hemodiyaliz (kanın temizlenmesi işlemi) hastası iseniz dikkatli kullanınız.
 • Porfiryanız (porfirin biyosentezinde yer alan enzim eksikliği) var ise DROPOETİN’i dikkatli kullanınız.
 • DROPOETIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşim bildirilmemiştir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DROPOETİN’in hamilelikte kullanımıyla ilgili yeterli ve iyi kontrollü çalışma bulunmamaktadır. DROPOETİN’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  DROPOETİN tedavisinin başlangıç fazı sırasında yüksek kan basıncı riskinin artışı nedeniyle, böbrek yetmezliği rahatsızlığınız var ise araç ve makine kullanma gibi potansiyel olarak tehlikeli aktiviteleri gerçekleştirirken dikkatli olunuz.

  DROPOETIN Etken Maddesi Nedir?

  DROPOETİN, her kullanıma hazır şırıngada 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermediği kabul edilebilir”. Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Ürünün içeriğinde mannitol ve propilen glikol bulunmakla birlikte, kullanım yolu ve dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlar DROPOETİN’in aktivitesini etkileyebileceğinden dolayı birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır:

 • Siklosporin (Bağışıklık baskılayıcı ilaçlar)
 • Ferröz sülfat ve diğer hematinik ajanlar (Demir eksikliğinde kullanılan ilaçlar)
 • Kan yapımını (eritropoezi) azaltan ilaçlar
 • DROPOETIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın