Deposilin Yan Etkileri ve Prospektüsü Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

DEPOSILIN nedir ve ne için kullanılır?

DEPOSİLİN, beyaz veya krem renkli hemen hemen kokusuz toz içeren bir flakondur ve enjeksiyonluk su içeren çözücü bir ampul ile birlikte takdim edilmektedir.

Her bir flakon 2.400.000 IU benzatin benzilpenisilin (penisilin G benzatin) içermektedir.

DEPOSİLİN aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır:

• Üst solunum yollarındaki bazı hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlar

• Zührevi enfeksiyonlar: Sifiliz (frengi), yaws (frambezi, tropikal bir enfeksiyon), bejel (akdeniz ülkelerinde rastlanan frambezi benzeri bir hastalık) ve pinta (bir çeşit deri hastalığı)

• Korunma amaçlı olarak: Akut eklem romatizması ve/veya romatizmal kökenli kore (istemdışı kas kasılmaları ile karakterize sinirsel ileti hastalığı). Korunma amaçlı tedavide hastalığın nüks etmesi önlenmektedir. Aynca, akut glomerülonefrit (bir çeşit böbrek iltihabı) ve romatizmal kalp hastalığını takiben de korunma amaçlı kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DEPOSILIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Anaflaksi (vücudun aleıji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık)

• Ajitasyon (huzursuzluk), ölüm korkusu, halüsinasyonlar (hayal görme), nöbet

• Larinks ödemi (gırtlakta şişme)

• Psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle

seyreden barsak iltihabı)

• Böbrek yetmezliği

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdaki yan etkiler görülme sıklıklarına göre sıralanmıştır:

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

• Döküntü, ürtiker (kurdeşen)

• Bulantı, kusma

• Eozinofili (Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış)

• Sifılizin (frengi) diğer tedavilerinde de olduğu gibi, Jarisch-Herxheimer reaksiyonu (antibiyotikle yok olan bakterinin vücutta oluşturabileceği bir reaksiyon) kaydedilmiştir.

• Yorgunluk, ateş

Bilinmiyor

• Hemolitik anemi (alyuvarların parçalanması ile belirgin bir çeşit kansızlık), lökopeni (akyuvar sayısında azalma), trombositopeni (trombosit-kan pulcuğusayısında azalma)

• Aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak alerjik vaskülit (kan damarları iltihabı), lenfadenopati (lenf bezlerinde)

• Anksiyete (endişe), asteni (kuvvetsizlik), serebrovasküler olay (beyin damarları ile ilgili olay), koma, konfüzyon (zihin karışıklığı), sersemlik, öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması), ölüm korkusu, sinirlilik, başağrısı, nöropati (sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar-duyu kaybı), enjeksiyon bölgesinde nörovasküler zedelenme (damar sinirlerinde hasar), somnolans (uykululuk hali), transvers miyelopati sendromu (omurilik iltihabı), tremor (titreme), enjeksiyon bölgesinde vazospazm (damarlarda spazm).

• Bulanık görme, geçici körlük

• Kardiyak arest (Penisilin G Benzatin’in yaş]ışlıkla intravenöz uygulanması sonucu ani kalp durması ve ölüm bildirilmiştir.), hipotansiyon (düşük tansiyon), palpitasyonlar (çarpıntı), senkop (bayılma), taşikardi (kalp atımının hızlanması), vazodilatasyon (kan damarlarında genişleme), vazovagal reaksiyon (bir çeşit bayılma)

• Apne (solunumun geçici olarak kısa ya da uzun süre kesilmesi, dispne (solunum güçlüğü), hipoksi (akciğerlerde ve kanda oksijen yetersizliği), pulmoner embolizm (akciğerde damar tıkanması), pulmoner hipertansiyon (akciğer tansiyonunda yükselme)

• Gastrointestinal nekroz (bağırsak dokusunda hasar), melena (kanamaya bağlı katran renkli dışkı)

• Diyaforez (aşırı terleme), pruritus (kaşıntı). İnflamasyon, ağrı, apse, ödem, hemoraji (kanama), selülit, atrofı (büzülme) ve cilt ülserini içeren enjeksiyon bölgesi reaksiyonları

• Eklem bozukluğu, periostit (kemik zarında iltihap), artrit alevlenmesi (eklem iltihabında alevlenme), miyoglobinüri (idrarda miyoglobin bulunması), rabdomiyoliz (kas erimesi-bu etkiler kemik ve eklemlerde şiddetli ağrılar ile kendini gösterebilir)

• Hematüri (idrarda kan çıkması), nefropati (böbrek yetmezliği), nörojenik mesane (idrar kesesindeki sinirlerin bozulmasıyla oluşan bir durum), proteinüri (idrarda protein çıkması), serum kan üre azotunda artış, serum kreatininde artış

• İmpotans (iktidarsızlık), priapism (erkeklerde uzun süreli ağrılı sertleşme)

• Aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak üşüme, ateş, ödem, artralji (eklem ağrısı) ve bitkinliği içeren serum hastalığı benzeri reaksiyon bildirilmiştir.

DEPOSILIN Nasıl Kullanılır?

DEPOSİLİN’in dozu hastalığın tipine ve şiddetine göre ayarlanmaktadır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Doktorunuz, DEPOSİLİN flakon ve beraberindeki enjeksiyonluk suyu ilacı uygulamadan önce birbirine karıştıracaktır. DEPOSİLİN kas içine (IM) enjeksiyon yoluyla uygulanmaktadır.

Çocuklarda Kullanımı

Doktorunuz hastalığın durumuna göre dozu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Yaşlılarda Kullanımı

Doktorunuz hastalığın durumuna göre dozu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz var ise ilacın dozunda değişiklik yapılması gerekebilir. Böyle bir durumda DEPOSİLİN kullanmadan önce doktorunuz ile konuşmalısınız.

Eğer DEPOSILİN’in etkisinin çok güçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

DEPOSILIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doktorunuz DEPOSİLIN’i doğru dozda almanızı sağlayacaktır. İlacı kendi kendinize uygulamamalısımz.

DEPOSILIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

DEPOSİLİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DEPOSILIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı zamanında almanız önemlidir.

Eğer ilacınızı almayı unutursanız hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer bir sonraki dozunuzun zamanı yaklaşmışsa, bekleyip bir sonraki dozu alınız ve daha sonra ilacınızı normal şekilde almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

DEPOSİLİN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Eğer, iyileştiğinizi hissetseniz bile, doktorunuzun söylediğinden daha erken ilacınızı bırakırsanız, bakteriler ilaca karşı dirençli hale gelebilir, hastalığınız geri dönebilir veya kötüleşebilir. Bu nedenle ilacınızı doktorunuzun size söylediği kadar süre kullanmalısınız.

DEPOSILIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEPOSILIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

• Penisilinlere karşı aleıjiniz veya dayanıksızlığınız var ise.

DEPOSILIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer:

• Daha önce penisilin alerjisi, sefalosporinler denilen antibiyotik grubundan bir ilaca karşı aleıji veya herhangi başka bir maddeye karşı aleıji geçirdiyseniz ya da astımınız varsa DEPOSİLİN kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz, çünkü penisilin tedavisi sırasında ciddi ve bazen hayatı tehdit edici şiddette alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilmektedir.

• DEPOSİLİN kullanırken veya kullandıktan haftalar sonra sizde ishal gelişirse derhal doktorunuza başvurmalısınız. DEPOSİLİN dahil olmak üzere hemen hemen tüm antibiyotikler “psödomembranöz kolit” denilen ciddi bir bağırsak iltihabına neden olabilmektedir. Bu durumun en önemli belirtisi ishaldir.

• Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa yüksek dozlarda penisilin sinir sistemi uyarılarına, istemsiz kasılmalara ve komaya neden olabilir. Herhangi bir böbrek rahatsızlığınız var ise doktorunuza söylemelisiniz.

• Antibiyotik ile temas eden kişilerde ciltte hassasiyet ortaya çıkabilir ve bu nedenle madde ile temastan kaçınmalısınız.

• DEPOSİLİN atardamar veya sinir içine veya yakınına enjekte edilmez. Kazaen damar içine uygulama sonucu kalıcı ve ciddi rahatsızlıklar oluşabilir. Bu nedenle ilacın bir sağlık personeli tarafından uygulanması gerekmektedir. DEPOSİLİN’i kendi kendinize uygulamayınız.

• Bazı enfeksiyonlarda tedavi sonunda doktorunuz durumunuzu değerlendirmek için örnek alınarak (kültür) tahlil yapılmasını isteyebilir. Böyle bir durumda tahlili yaptırmayı ihmal etmeyiniz.

• Uzun süre DEPOSİLİN kullanıldığında, DEPOSİLİN’in etkili olmadığı bazı enfeksiyonlar veya mantar enfeksiyonlan gelişebilmektedir. Eğer DEPOSİLİN kullanırken mantar enfeksiyonu veya yeni bir başka enfeksiyon gelişirse doktorunuz size uygun başka bir tedavi verecektir.

• DEPOSİLİN bazı tahlillerde yanlış sonuç alınmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle herhangi bir kan veya idrar tahlili yaptırmadan önce DEPOSİLİN kullandığınızı doktorunuza söylemelisiniz

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DEPOSILIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

DEPOSILIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEPOSİLİN’in hamilelikte kullanımına ilişkin yeterli bilgi yoktur. Doktorunuz hamileliğiniz sırasında DEPOSİLİN kullanıp kullanmamanız gerektiğine karar verecektir.

Doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, diğer doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi edinmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEPOSİLİN anne sütüne geçmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında bebeğinizi emzirip emzirmemenize karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

DEPOSİLİN’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olup olmadığı bilinmemektedir.

DEPOSILIN Etken Maddesi Nedir?

DEPOSİLİN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler ile ilgili özel bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DEPOSİLİN kullanmadan önce doktorunuza söylemelisiniz.

• DEPOSİLİN tetrasiklin grubu antibiyotikler ile birlikte kullanıldığında etkisi azalmaktadır.

• DEPOSİLİN probenesid (genellikle gut tedavisinde kullanılan ilaç) ile birlikte kullanıldığında DEPOSİLİN’in etki süresi uzamaktadır.

• DEPOSİLİN ile birlikte ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları kullanılırsa istenmeyen gebelikler oluşabilir. Tedaviniz sırasında ek bir korunma yöntemi (kondom gibi) kullanmalısınız.

• DEPOSİLİN, metotreksat içeren ilaçlar ile birlikte kullanıldığında metoreksatın zararlı etkilerinde artış olabilmektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DEPOSILIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın