Deposilin 6.3.3 Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

Deposilin, beyaz veya krem renkli hemen hemen kokusuz toz içeren bir flakondur ve enjeksiyonluk su içeren çözücü bir ampul ile birlikte takdim edilmektedir.

Her bir flakon 600.000 IU benzatin penisilin G, 300.000 IU prokain penisilin G ve 300.000 IU sodyum penisilin G içermektedir.

Deposilin aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır:

Üst solunum yollarındaki bazı hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlar

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Erizipel (cilt üzerinde iltihaplı kızarıklıklar gösteren ateşli bir hastalıktır), kızıl (ateş ve döküntü ile seyreden bir hastalık)

Hafif ve orta şiddetteki akciğer iltihabı (pnömoni) ve orta kulak iltihabı

Deposilin 6.3.3 frengi, bel soğukluğu, yavvs (tropikal bir enfeksiyon), bejel (akdeniz ülkelerinde rastlanan frambezi benzeri bir hastalık) ve pinta (bir çeşit deri hastalığı) gibi zührevi hastalıkların tedavisinde kullanılmaz. Bu hastalıklarda Deposilin’in bir başka formu kullanılmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Deposilin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • •Anaflaksi (vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık)
 • Ajitasyon (huzursuzluk), ölüm korkusu, halüsinasyonlar (hayal görme), nöbet
 • Larinks ödemi (gırtlakta şişme)
 • Psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalleseyreden barsak iltihabı)
 • Böbrek yetmezliği

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdaki yan etkiler görülme sıklıklarına göre sıralanmıştır:

 • Döküntü, ürtiker (kurdeşen)
 • Bulantı, kusma
 • Eozinofıli (Kanda eozinofıl (bir tür alerji hücresi) sayısında artış)
 • Sifılizin (frengi) diğer tedavilerinde de olduğu gibi. Jarisch-Herxheimer reaksiyonu (antibiyotikle yok olan bakterinin vücutta oluşturabileceği bir reaksiyon) kaydedilmiştir.
 • Yorgunluk, ateş

Bilinmiyor

 • Hemolitik anemi (alyuvarların parçalanması ile belirgin bir çeşit kansızlık), lökopeni (akyuvar sayısında azalma), trombositopeni (trombosit-kan pulcuğusayısında azalma)
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak alerjik vaskülit (kan damarları iltihabı), lenfadenopati (lenf bezlerinde)
 • Anksiyete (endişe), asteni (kuvvetsizlik), serebrovasküler olay (beyin damarları ile ilgili olay), koma, konfüzyon (zihin karışıklığı), sersemlik, öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması), ölüm korkusu, sinirlilik, başağrısı, nöropati (sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar-duyu kaybı), enjeksiyon bölgesinde nörovasküler zedelenme (damar sinirlerinde hasar), somnolans (uykululuk hali), transvers miyelopati sendromu (omurilik iltihabı), tremor (titreme), enjeksiyon bölgesinde vazospazm (damarlarda spazm).
 • Bulanık görme, geçici körlük
 • Kardiyak arest (Penisilin G Benzatin’in yaşlışlıkla intravenöz uygulanması sonucu ani kalp durması ve ölüm bildirilmiştir.), hipotansiyon (düşük tansiyon), palpitasyonlar (çarpıntı), senkop (bayılma), taşikardi (kalp atımının hızlanması), vazodilatasyon (kan damarlarında genişleme), vazovagal reaksiyon (bir çeşit bayılma)
 • Apne (solunumun geçici olarak kısa ya da uzun süre kesilmesi, dispne (solunum güçlüğü), hipoksi (akciğerlerde ve kanda oksijen yetersizliği), pulmoner embolizm (akciğerde damar tıkanması), pulmoner hipertansiyon (akciğer tansiyonunda yükselme)
 • Gastrointestinal nekroz (bağırsak dokusunda hasar), melena (kanamaya bağlı katran renkli dışkı)
 • Diyaforez (aşırı terleme), pruritus (kaşıntı). İnflamasyon, ağrı, apse, ödem, hemoraji (kanama), selülit, atrofı (büzülme) ve cilt ülserini içeren enjeksiyon bölgesi reaksiyonları
 • Eklem bozukluğu, periostit (kemik zarında iltihap), artrit alevlenmesi (eklem iltihabında alevlenme), miyoglobinüri (idrarda miyoglobin bulunması), rabdomiyoliz (kas erimesi-bu etkiler kemik ve eklemlerde şiddetli ağrılar ile kendini gösterebilir)
 • Hematüri (idrarda kan çıkması), nefropati (böbrek yetmezliği), nörojenik mesane (idrar kesesindeki sinirlerin bozulmasıyla oluşan bir durum), proteinüri (idrarda protein çıkması), serum kan üre azotunda artış, serum kreatininde artış
 • Impotans (iktidarsızlık), priapism (erkeklerde uzun süreli ağrılı sertleşme)
 • Aşın duyarlılık reaksiyonu olarak üşüme, ateş, ödem, artralji (eklem ağrısı) ve bitkinliği içeren serum hastalığı benzeri reaksiyon bildirilmiştir.

Deposilin Nasıl Kullanılır?

Deposilin’in dozu hastalığın tipine ve şiddetine göre ayarlanmaktadır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Doktorunuz, Deposilin flakon ve beraberindeki enjeksiyonluk suyu ilacı uygulamadan önce birbirine karıştıracaktır. Deposilin kas içine (İM) enjeksiyon yoluyla uygulanmaktadır.

Çocuklarda Kullanımı

Doktorunuz hastalığın durumuna göre dozu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Yaşlılarda Kullanımı

Doktorunuz hastalığın durumuna göre dozu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz var ise ilacın dozunda değişiklik yapılması gerekebilir. Böyle bir durumda Deposilin kullanmadan önce doktorunuz ile konuşmalısınız.

Eğer Deposilin’in etkisinin çok giiçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doktorunuz Deposilin’i doğru dozda almanızı sağlayacaktır. İlacı kendi kendinize uygulamamalısınız.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Deposilin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Deposilin Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı zamanında almanız önemlidir.

Eğer ilacınızı almayı unutursanız hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer bir sonraki dozunuzun zamanı yaklaşmışsa, bekleyip bir sonraki dozu alınız ve daha sonra ilacınızı normal şekilde almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Deposilin Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Eğer, iyileştiğinizi hissetseniz bile, doktorunuzun söylediğinden daha erken ilacınızı bırakırsanız, bakteriler ilaca karşı dirençli hale gelebilir, hastalığınız geri dönebilir veya kötüleşebilir. Bu nedenle ilacınızı doktorunuzun size söylediği kadar süre kullanmalısınız.

Deposilin kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Deposilin Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Penisilinlere karşı alerjiniz veya dayanıksızlığınız var ise,

Prokain maddesine karşı alerjiniz veya dayanıksızlığınız var ise.

Deposilin Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Daha önce penisilin alerjisi, sefalosporinler denilen antibiyotik grubundan bir ilaca karşı alerji veya herhangi başka bir maddeye karşı alerji geçirdiyseniz ya da astımınız varsa Deposilin kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz, çünkü penisilin tedavisi sırasında ciddi ve bazen hayatı tehdit edici şiddette alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilmektedir.

Deposilin kutlanırken veya kullandıktan haftalar sonra sizde ishal gelişirse derhal doktorunuza başvurmalısınız. Deposilin dahil olmak üzere hemen hemen tüm antibiyotikler “psödomembranöz kolit” denilen ciddi bir bağırsak iltihabına neden olabilmektedir. Bu durumun en önemli belirtisi ishaldir.

Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa yüksek dozlarda penisilin sinir sistemi uyarılarına, istemsiz kasılmalara ve komaya neden olabilir. Herhangi bir böbrek rahatsızlığınız var ise doktorunuza söylemelisiniz.

Antibiyotik ile temas eden kişilerde ciltte hassasiyet ortaya çıkabilir ve bu nedenle madde ile temastan kaçınmalısınız.

Deposilin atardamar veya sinir içine veya yakınına enjekte edilmez. Kazaen damar içine uygulama sonucu kalıcı ve ciddi rahatsızlıklar oluşabilir. Bu nedenle ilacın bir sağlık personeli tarafından uygulanması gerekmektedir. Deposilin’İ kendi kendinize uygulamayınız.

Bazı enfeksiyonlarda tedavi sonunda doktorunuz durumunuzu değerlendirmek için ömek alınarak (kültür) tahlil yapılmasını isteyebilir. Böyle bir durumda tahlili yaptırmayı ihmal etmeyiniz.

Uzun süre Deposilin kullanıldığında, Deposilin’in etkili olmadığı bazı enfeksiyonlar veya mantar enfeksiyonları gelişebilmektedir. Eğer Deposilin kullanırken mantar enfeksiyonu veya yeni bir başka enfeksiyon gelişirse doktorunuz size uygun başka bir tedavi verecektir.

Deposilin bazı tahlillerde yanlış sonuç alınmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle herhangi bir kan veya idrar tahlili yaptırmadan önce Deposilin kullandığınızı doktorunuza söylemelisiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Deposilin’in hamilelikte kullanımına ilişkin yeterli bilgi yoktur. Doktorunuz hamileliğiniz sırasında Deposilin kullanıp kullanmamanız gerektiğine karar verecektir.

Doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, diğer doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi edinmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Deposilin anne sütüne geçmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında bebeğinizi emzirip emzirmemenize karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

Deposilin’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olup olmadığı bilinmemektedir.

Deposilin Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her bir flakonda 1 mmol’den {23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani bu dozda, sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız Deposilin kullanmadan önce doktorunuza söylemelisiniz.

Deposilin tetrasiklin grubu antibiyotikler ile birlikte kullanıldığında etkisi azalmaktadır.

Deposilin probenesid (genellikle gut tedavisinde kullanılan ilaç) ile birlikte kullanıldığında Deposilin’in etki süresi uzamaktadır.

Deposilin ile birlikte ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları kullanılırsa istenmeyen gebelikler oluşabilir. Tedaviniz sırasında ek bir korunma yöntemi (kondom gibi) kullanmalısınız.

Deposilin, metotreksat içeren ilaçlar ile birlikte kullanıldığında metoreksatm zararlı etkilerinde artış olabilmektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.