Coversyl Plus Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

COVERSYL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

• COVERSYL PLUS, 5 mg Perindopril Arjinin ve 1.25 mg İndapamid etkin maddelerini içeren bir kombinasyondur.

• Antihipertansif grubuna aittir.

• Perindopril, anjiyotensin dönüştürücü eıızim inhibitörü (ADK) adı verilen ilaçlar sınıfmdandır. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişleterek kalbinizin damarlara daha rahat kan pompalamasını sağlar.

• İndapamid bir diüretiktir. Diüretikler böbreklerde üretilen idrar miktarını artırır. Yine de indapamid üretilen idrar miktarını çok az artırdığı için diğer diüretiklcrden farklıdır. Her İki etkin madde de kan basıncını azaltmaktadır ve kan basıncınızı kontrol etmek için birlikte çalışmaktadır.

• COVERSYL PLUS film kaplı tablet beyaz renkte çubuk şeklindedir. 30 tabletten oluşan kapaklı kutuda bulunmaktadır.

• COVERSYL PLUS esansiyel hipertansiyonun tedavisinde kullanılmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi COVERSYL PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa COVERSYL PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüzün, dudakların, ağızın, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şişmelerinde,

• Aşırı baş dönmesi veya baygınlık,

• Hızlı veya düzensiz kalp atışı.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

6/6

Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi, vertigo (kişinin kendisinin veya çevresinin dönüyormuş gibi hissetmesi), iğnelenme, görme bozuklukları, tinnitüs (kulakta çınlama), düşük kan basıncına (hipotansiyon) bağlı baş dönmesi, öksürük, nefes darlığı, mide-bağırsak rahatsızlıkları (bulantı, mide ağrısı, anoreksi, kusma, karın ağrısı, tat alma sorunları, ağız kuruluğu, sinsirim güçlüğü veya hazımsızlık, ishal, kabızlık), allerjik reaksiyonlar, kaşıntı, deri döküntüsü gibi alerjik reaksiyonlar, kramplar, yorgunluk hissi.

Yaygın olmayan: Değişken ruh hali, uyku sorunları, bronkospazm (göğüste sıkışma, hırıltı ve nefes darlığı), anjiyoödem (hırıltı, yüzde veya dilde şişme), ürtiker (kurdeşen), purpura (deride kırmızı küçük noktalar), böbrek rahatsızlıkları, cinsel iktidarsızlık, terleme.

Seyrek: Zihin karışıklığı, Kardiyovasküler rahatsızlıklar (düzensiz kalp atımı, angina, kalp krizi), Eozinofılik pnömoni (çok nadir görülen bir tür zatürre), Rınıt (burun tıkanıklığı veya burun akıntısı), Ciddi deri hastalıkları, örneğin kırmızı ve pembe halkalardan oluşan döküntü, bazen dudaklarda su kabarcığı ve yara şeklinde görülen hebra hastalığı (eriterm multiform), sistemik lupus eritematöz hastalığınız varsa daha kötüleşebilir (nedeni bilinmeyen, değişik bulgularla ortaya çıkan enflamatuvar doku hastalığı). Güneş veya yapay ultraviyole ışınlarına maruz kalındığında fotosensitivite reaksiyonları (derinin görünümünde değişiklik) bildirilmiştir.

Kan, böbrek, pankreas veya karaciğer rahatsızlıkları (laboratuvar parametrelerinde (kan testleri) değişmeler görülebilir. Bu durumda doktorunuz kan testleri yapılmasını isteyebilir).

Karaciğer yetmezliği varsa hepatik ensefalopati başlangıcı görülebilir (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlanndaki bozulma).

COVERSYL PLUS Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım vc doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• COVERSYL PLUS için önerilen günlük doz bir film kaph tablettir. İlacınızı hergün aynı zamanda, tercihen sabahlan yemekten önce almanız önerilir.

• Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.

• Önerilen dozu aşmayınız

• COVERSYL PLUS sadece ağızdan kullanım içindir.

• Tabletleri aç karnına yeterli miktarda su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz.

Çocuklarda vc ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanımı:

COVERSYL PLUS çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler tarafından kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

65 yaş ve üzeri yaşlılarda tedaviye kan basıncı ve böbrek fonksiyonlarının kontrol edilmesinden sonra başlanır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuz dozu değiştirebilir.

Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmamalısınız.

Eğer COVERSYL PLUS’ın etkisinin güçlü veya zayıf’olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

COVERSYL PLUS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

COVERSYL PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsamz bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz alımında en çok karşılaşılan etki düştik kan basıncıdır. Belirgin düşük kan basıncı (baş dönmesi veya bayılma gibi belirtiler) durumunda uzanıp bacakları yukarı kaldırmak iyi gelecektir.

COVERSYL PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, unuttuğunuzu farkettiğinizde sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

COVERSYL PLUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Yüksek kaıı basıncının tedavisi ömür boyu olduğu için bu ilacı kesmeden önce doktorunuza danışmalısiniz.

Bu ürün ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktor veya eczacınıza danışınız.

COVERSYL PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

COVERSYL PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır)

• Potasyum tutucu diiirctiklcr (spironolakton, triamteren), potasyum tuzlan Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

• Yüksek kan basıncını tedavi eden diğer ilaçlar

• Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde)

• Allopurinol (gut tedavisinde)

• Tcrfcnadin ve astemizol (kuru ateş ve alerjilerin tedavisi için antihistaminler)

• İleri seviyede astım ve romatizmal artrit tedavisi gibi çeşitli durumlarda kullanılan kortikosteroidler

• Otoimmün bozuklukların tedavisinde veya organ nakli ameliyatlarından sonra reddedilmeyi önlemek amacıyla kullanılan immünosüprcsanlar (örn. siklosporin)

• Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar

• Enjeksiyon yoluyla eritromisin (antibiyotik)

■ Halofantrin (bazı sıtma türlerinin tedavisinde)

■ Pentamidin (pnömoni tedavisinde)

• Enjeksiyon yoluyla altın (Çok sayıda eklemde romatizma benzeri ağrı (poliartrit rumatoid) tedavisinde

• Vinkamin (yaşlılarda zihinsel işlevlerle ilgili semptomatik bozuklukların tedavisinde)

• Bcpridıl (angina pektoris tedavisinde)

• Kalp ritmi problemleri için kullanılan ilaçlar (örn. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol)

• Digoksin veya diğer kalp glikozidleri (kalp problemlerinin tedavisinde)

• Baklofen (multiple skleroz -MSgibi hastalıklarda ortaya çıkan kas katılığının tedavisinde)

• İnsülin, metformin gibi şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar

• Kalsiyum (tuzları)

• Uyarıcı (stimülan) laksatifter (örn. senna)

• Steroid yapısında olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen) veya yüksek doz salisilatlar (örn. aspirin)

• Enjeksiyon yoluyla amfoterisin B (ileri derecede mantar hastalığının tedavisinde)

• Depresyon, anksiyete, şizofren gibi zihinsel hastalıklarında tedavisinde kullanılan ilaçlar (Örn. imipramin gibi trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler..)

• Tetrakozaktid (Crohn hastalığının tedavisinde)

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gclccckte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

COVERSYL PLUS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın