Allerset Tablet Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Allerset Nedir?

Allerset Tablet alerjik nezle, müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Allerset’i aç ve tok karnına kullanabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Unutkanlık Hafıza bozukluğu Uykusuzluk, Parestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/karıncalanma)  Somnolans (uyuklama hali) Tik gibi yan etkileri bulunmaktadır. Ayrıca Önerilen 10 mg dozda setirizin dihidroklorür araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı (ilacın uyuşukluk/uyku hali etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki perfomıansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassas ölçüm testi) verimliliğine klinikte anlamlı etki göstermemiştir.

Bu yan etkiler hafif ve seyrek görülür eğer sizi rahatsız edecek derecede bu yan etki belirtilerini görürseniz Allerset kullanımından sonra derhal doktorunuza başvurun.

6 yaş altı çocuklarda Allerset 10 mg Film Tablet’in kullanımı önerilmez çünkü bu fomıülasyon doğru doz adaptasyonuna izin vermemektedir. Bu popülasyon için Allerset Şurup 1 mg/ml veya Allerset Oral Damla 10 mg/ml formları kullanılabilir.

Allerset şurup 2 yaş üstü çocuklada ve erişkinlerde; Alerjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde, kronik idiopatik ürtikerin (müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen) ve kaşıntının belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre doktorunuz tarafından ayarlanır.

Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak, doktor tarafından bireysel olarak ayarlanmalıdır.

Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler. Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması önerilir.

Allerset’i alkolle birlikte alıyorsanız dikkatli olunuz. Allerset alkol ile etkileşimi ciddi sonuçlar açabilir ilacı kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan ve makine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar. Bu tip duyarlı hastalarda, Allerset in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanlan (baskılayıcıları) ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.

Allerset’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Allerset ile tedavinin süresi klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.

Allerset Tablet Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Allerset’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa Allerset’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Trombositopeni [kanda trombosit (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) sayısının azalması
 • Anafılaktik şok (ani aşırı duyarlılık tepkisi)
 • Aşırı duyarlılık Konfüzyon (zihin karışıklığı)
 • Halüsinasyon (varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek/ duymak)
 • Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale)
 • Senkop (baygınlık)
 • Allerset kullanımı sonrası titreme yan etkisini görebilirsiniz. 
 • Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu)
 • Bulanık görme
 • Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi)
 • Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının -nabzınnormalin üstüne çıkması)
 • Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin artışı)
 • Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Allerset’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

 • Halsizlik Sersemlik hissi Baş ağrısı Ağız kumluğu Mide bulantısı,
 • Rinit (nezle)
 • Farenjit (yutak iltihabı)
 • Diyare (ishal)
 • Agresyon (saldırganlık hali)
 • Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali)
 • Tat alma bozukluğu
 • Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük)
 • Kaşıntı
 • Döküntü
 • Ürtiker (kurdeşen)
 • Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü)
 • Disüri (ağrılı işeme)
 • Enürez (idrar kaçırma)
 • Asteni (yorgunluk)
 • Kırıklık Kilo artışı Karın ağrısı Depresyon Ödem
 • Distoni (kasların istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da hareketleri)
 • İştah artışı
 • İntihar düşüncesi
 • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • İdrar yapamama, işeme zorluğu

Bunlar Allerset’in hafif yan etkileridir.

https://www.youtube.com/watch?v=CF0qjtu3iAo

Allerset Fiyatı Nedir?

Allerset 10 MG film kaplı tablet (20 film kaplı tablet) fiyatı 27,77 ₺’dir

Allerset Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

Allerset’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, hidroksizine veya piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık öykünüz varsa,

Ağır böbrek yetmezliğiniz (kreatinin klerensinizin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin böbrekler aracılığıyla kandan temizlenmesi) 10 ml/dk’nm altında olduğu böbrek yetmezliği) var ise bu ilacı kullanmayınız.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınız olmadığı (bu tür şekerlere duyarlı olduğunuz) söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

Allerset Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

İdrara çıkma problemleriniz varsa (omurilik problemleri ya da prostat veya mesane problemleri) doktorunuza danışınız.

Alerji testi yaptırmanız gerekiyorsa, testten birkaç gün önce Allerset ile tedaviyi kesip kesmeyeceğinizi doktorunuza danışınız. Allerset alerji testinin sonuçlarını etkileyebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelikte Döneminde

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Setirizin dihidroklorürün hamile kadınlarda kullanımına ilişkin mevcut klinik veri çok azdır. Hayvan çalışmaları zararlı bir etki göstermemiş olsa da setirizin dihidroklorürün hamilelik boyunca ancak mutlak gerekli olduğunda ve dikkatle kullanılması önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde

Bebeğinizi emziriyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Allerset’in içeriğindeki etkin madde (setirizin) anne sütüne geçtiğinden emziren annelerin Allerset’i kullanması önerilmez.

(Anne sütünü arttıran bitkiler ve bitkisel karışımları merak ediyorsanız buraya tıklayınız.)

Diğer İlaçlar İle Birlikte Allerset Tablet Kullanımı

Allerset’in diğer ilaçlarla, bilinen, klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum yapın