Minirin Melt Yan Etkileri ve Prospektüsü Prospektüsü ve Yan Etkileri

MINIRIN MELT nedir ve ne için kullanılır?

MINIRIN Melt tablet (ağızda eriyen) oral liyofilize şeklinde 60 mikrogram desmopressin içermektedir. Tabletler jelatin, mannitol ve sitrik asit içermektedir. MINIRIN Melt; antidiüretik

hormon, ADH grubuna dahildir.

MINIRIN Melt, 10, 30 veya 100 tablet içeren blister ambalajda bulunmaktadır.

MINIRIN Melt aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

• Primer enürezis noktürna (yatak ıslatma)

Beş yaşından itibaren kullanılır. Yatak ıslatma aşırı sıvı alımı nedeniyle meydana geliyorsa MINIRIN Melt kullanılmamalıdır.

• Yetişkinlerde noktüri: Fazla miktarda idrar üretimine bağlı olarak geceleri idrara çıkmayı gerektiren; örneğin kişide idrar kesesinin kapasitesini aşan miktarda idrar üretmeye neden olan durum

• Şekersiz diyabet (santral diabetes insipidus) aşırı susuzluk ve büyük hacimlerde sürekli seyreltik idrar üretimi

ÖNEMLİ: Bu durum, diabetes mellitus (şeker diyabeti ve şeker hastalığı) ile karıştırılmamalıdır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MINIRIN MELT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa MINIRIN MELT’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşırı sıvı alımı

Aşırı sıvı alımı, vücuttaki tuzun seyrelmesine neden olan su tutulmasına yol açabilir. Bu, çok ciddi yan etkidir ve havaleye neden olabilir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu çok ciddi yan etki çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Anormal şekilde kötü veya uzun süreli baş ağrısı

• Bilinç bulanıklığı

• Mide bulantısı veya kusma belirtileri

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı

• Karın ağrısı ve mide bulantısı

• Alerjik deri reaksiyonları

• Sık idrara çıkma

• Kol ve bacaklarda şişlik (periferal ödem)

• Baş dönmesi

• Ağız kuruluğu

• Kilo artışı

Bunlar MINIRIN Melt’in hafif yan etkileridir.

Aşağıdakiler de MINIRIN Melt’ in görülen diğer yan etkileridir:

• Kalp ve Damar Sistemi: Akut serebrovasküler tromboz, kalp krizi, kan basıncında azalma veya artma, göğüs ağrısı, ödem, çarpıntı

• Merkezi sinir sistemi: Sinirlilik (ajitasyon), üşüme nöbeti, koma, baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk, uyuklama hali

• Dermatolojik: Döküntü

• Salgı bezleri-metabolizma: Kanda sodyum miktarında düşme, su zehirlenmesi

• Karın: Kramp tarzında ağrı, hazımsızlık, bulantı, boğaz ağrısı, kusma

• İdrar yolları: Erkek cinsel organında (penis) enfeksiyon, dış kadın üreme organlarında ağrı

• Göz: Enfeksiyon, ödem, gözyaşı ile ilgili bozukluklar

• Solunum: Öksürük, burun kanaması, burunda ödem ve enfeksiyon

• Diğer: Nadiren alerjik reaksiyonlar ve nadiren anafilaksi

MINIRIN MELT Nasıl Kullanılır?

Gece İşemesi (5 yaşından itibaren)

Başlangıç dozu olarak, yatmadan önce 120 mikrogram ağızda eriyen tablet dilin üstüne yerleştirilir. Doktorunuz gerekli görürse, dozu 240 mikrograma kadar arttırılabilir. Sabaha kadar bir şey içmeyiniz. Tedaviye devam edilip edilmeyeceğine doktorunuz genelde üç ayda bir yeniden değerlendirme ile karar verir. Reçete edilen doz günde bir defadan fazla alınmamalıdır.

Noktüri

Başlangıç dozu olarak, yatmadan önce 60 mikrogram ağızda eriyen tablet dilin üstüne yerleştirilir. Doktorunuz gerekli görürse, dozu önce 120 mikrogram daha sonra haftalık doz ayarlaması ile 240 mikrograma kadar arttırılabilir. Sabaha kadar bir şey içmeyiniz.

Doktorunuz tedaviye başlamadan 2 gün önce gece fazla miktarda idrara çıktığınızı ölçmek amacıyla kaç kere ve ne miktarda idrara çıktığınızı takip ederek tablo hazırlamanızı isteyebilir.

İdrar kesenizin kapasitesini aşan miktarda gece idrar üretimi veya 1 tam gün boyunca üretilen idrarın üçte birinden fazla miktarda gece boyunca idrar üretimi noktürnal poliüri (geceleri fazla miktarda idrar üretimi) olarak kabul edilir.

Çocuklar ve yetişkinlerde başlangıçta günde 3 kez 60 mikrogram doz, ağızda eriyen tablet olarak dilin üstüne yerleştirilir. Hastaların çoğunda devam olarak, günde üç kez 60 mikrogram veya 120 mikrogramlık doz, ağızda eriyen tablet olarak dilin üstüne yerleştirilir. Total günlük doz 120-720 mikrogram arasında değişir.

Çocuklarda Kullanımı

5 yaşından itibaren yatak ıslatma tedavisinde kullanılır. Bkz:MINIRIN Melt nasıl kullanılır.

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaş üzerinde MINIRIN Melt doktorunuzun önereceği şekilde kullanılır. Yaşlılarda tedavinin başlatılması tavsiye edilmemektedir. Eğer doktorunuz

tedavi başlatmaya karar verirse, tedaviye başlamadan önce ve başladıktan 3 gün sonra veya doz artırıldığında ve tedavi sırasında, tedaviyi yürüten doktorun gerekli gördüğü diğer zamanlarda kan testi yapılarak sodyum miktarı ölçülebilir.

Özel Kullanım Durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer MINIRIN Melt’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

MINIRIN MELT

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

MINIRIN Melt ‘ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MINIRIN MELT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MINIRIN MELT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bildirilmemiştir.

MINIRIN MELT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MINIRIN MELT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

■ Ciddi bir kalp veya böbrek hastalığınız varsa

■ Yüksek kan basıncı için ilaç alıyorsanız veya kan basıncınızın anormal olduğu söylenmişse

■ Alkol de dahil olmak üzere, anormal yüksek miktarlarda sıvı alıyorsanız

■ Belirtilen maddelerin herhangi birine karşı alerjiniz varsa

■ İşeme güçlüğü yaşıyorsanız

■ Kistik fibroz hastasıysanız

■ Gebeyseniz, gebe kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız

■ Soğuk algınlığı ilaçları dahil, doktorun kullandığınızı bilmediği başka ilaçlar kullanıyorsanız

■ Müzmin veya psikojenik polidipsi (24 saate, 40 ml/kg’ı aşan idrar üretimi)

■ Orta ila şiddetli böbrek yetmezliği (50 ml/dak altında kreatinin klerensi)

■ ADH hormonu salgılama sendromu (SIADH), bilinen hiponatremi

■ Desmopressine veya herhangi bir yardımcı maddesine aşırı duyarlılığınız (balık jelatini dahil) varsa

MINIRIN MELT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Acil idrar yapma ihtiyacı olan/idrar tutamayan, idrara çıkma sıklığında artış veya noktüri (örneğin, iyi huylu prostat hiperplazisi (BPH), idrar yolları iltihabı, idrar kesesi taşları/tümörleri), polidipsi ve zayıf ayarlanmış diabetes mellituslu hastalarda, altta yatan hastalık tedavi edilmelidir.

Primer noktürnal enürezis tedavisinde, uygulamanın bir saat öncesinden, 8 saat sonrasına kadar sıvı alımı mümkün olan en alt düzeye sınırlandırılmalıdır. Sıvı alımının kesilmediği bir tedavi, su tutma/hiponatremi belirtileri veya semptomlarına (baş ağrısı, mide bulantısı/kusma, kilo alma ve ciddi vakalarda konvülsiyonlar) yol açabilir.

Klinik deneylerde, yüksek hiponatreminin ortaya çıktığı hastaların çoğu 65 yaş üzerindedir. Bu nedenle, yaşlılarda, özellikle sıvı ya da elektrolit dengesizliği olasılığını arttıran diğer koşullardan şikayeti olan hastalarda, tedaviye başlanması tavsiye edilmemektedir. Eğer doktorunuz bu hastalarda tedavi başlatmaya karar verirse, tedaviye başlamadan önce ve başladıktan 3 gün sonra veya doz artırıldığında ve tedavi sırasında, tedaviyi yürüten doktorun gerekli gördüğü diğer zamanlarda kan testi yapılarak sodyum miktarı ölçülebilir.

Yaşlı hastalar, düşük serum sodyum düzeyli hastalar ve 24 saatlik idrar hacmi yüksek olan (2.8 ila 3 litre üzeri) hastalar, hiponatremi açısından yüksek riske sahiptirler.

Sıvı sınırlamasına çok dikkat etmek gerekmekte ve serum sodyumun daha sık izlenmesi dahil, hiponatremiden kaçınmak için tedbirler kesinlikle alınmalıdır.

SIADH’ye sebep olduğu bilinen, örneğin trisiklik antidepresanlar, seçici serotonin yeniden alım inhibitörleri, klorpromazin ve karbamazepin gibi ilaçlarla eş zamanlı tedavi durumu.

NSAID’ler ile eşzamanlı tedavi durumu.

Ateş, mide iltihabı gibi sıvı ve/veya elektrolit dengesizliği ile karakterize olan akut hastalıklar süresince desmopressin tedavisi kesilmelidir.

Aktif trombozu (kanın pıhtılaşması ile ilgili bir hastalık) olan ve/veya kanın pıhtılaşması açısından yüksek riski bulunan (kalıtsal veya kazanılmış beyin damar hastalığı ve kalp ve damar hastalıkları, yüksek kan basıncı, ani böbrek yetmezliği, uzun süreli böbrek yetmezliği gibi) durumlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MINIRIN MELT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Yiyecek ile birlikte eş zamanlı alım, düşük oral dozajlarda MINIRIN Melt’in etkinliğini ve antidiüretik etki süresini azaltabilir.

Primer noktürnal enürezis tedavisinde, uygulamanın bir saat öncesinden, 8 saat sonrasına kadar sıvı alımı mümkün olan en alt düzeye sınırlandırılmalıdır.

Sıvı sınırlamasına çok dikkat etmek gerekmekte ve serum sodyumun daha sık izlenmesi dahil, hiponatremiden kaçınmak için tedbirler kesinlikle alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diabetes insipiduslu gebe kadınlarda, sınırlı sayıda (n=53) gebelikte maruz kalma olgularına ilişkin veriler, desmopressinin gebelik üzerinde ya da fetüsün/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerinde advers etkileri olduğunu göstermemektedir. Bugüne kadar ilgili hiçbir epidemiyolojik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik, embriyonal/fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkilere işaret etmemektedir.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yüksek dozda (300 mcg intranazal) desmopressin alan emziren annelerden alınan sütün analiz sonuçları, desmopressinin süte geçtiğini göstermekte ancak çocuğa geçen desmopressin miktarı düşük olmakta ve olasılıkla diürezi etkilemek için gereken miktarın altında kalmaktadır. Desmopressinin tekrarlanmış dozlar üzerine anne sütünde toplanıp toplanmayacağı çalışılmamıştır.

Araç ve makina kullanımı

Aşırı doz veya sıvı tutulmasına bağlı hiponatremi; konvülsiyon ve bilinç kaybına neden olabilir. MINIRIN Melt kullanımı süresince araç ve makine kullanımında dikkatli olunmalıdır.

MINIRIN MELT Etken Maddesi Nedir?

Bildirilmemiştir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Desmopressin ile alındığında, bazı ilaçlar antidüretik etkiyi artırarak su tutulmasına neden olabilir. Bir antidepresan, antiinflamatuvar ilaç (ibuprofen, naproksen, fenbufen), loperamid (ishal için), klorpromazin (antipsikotik) veya karbamazepin (epilepsi için) kullanıyorsanız

doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MINIRIN MELT prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın