Ringer Pvc Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ne İlacıdır?

RINGER PVC nedir ve ne için kullanılır?

RİNGER SOLÜSYONU, vücudun temel yapı taşları olan elektrolitleri (sodyum, potasyum, kalsiyum ve klorür) içeren ve damardan kullanılan bir çözeltidir.

Çözelti cam bir şişe içindedir ve 500 ya da 1000 mililitre hacminde olabilir.

RİNGER SOLÜSYONU vücudun susuz kalma (dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu durumun oluşmasını önlemek için kullanılır. Vücuttan kaybedilen sıvı ve elektrolit adı verilen elektrik yüklü sodyum, potasyum, kalsiyum ve klorür adındaki parçacıkların yerine konmasında işe yarar.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi RINGER PVC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek Bilinmiyor

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Bu yan etkiler aşağıda görülme sıklığına göre sıralanmıştır:

Çok yaygın:

Kandaki kimyasalların yoğunluklarındaki değişiklikler (elektrolit bozuklukları)

Kalp hastalığınız ya da akciğerlerinizde sıvı birikimi (akciğer ödemi) varsa:

Vücutta aşırı su birikimi

Kalp yetmezliği

Diğer yan etkiler

Uygulama tekniğine bağlı reaksiyonlar:

Bilinmiyor:

 • Ateş
 • Uygulamanın yapıldığı yerde iltihaplanma

  Yerel ağrı veya reaksiyon (çözeltinin uygulandığı yerde kızarıklık veya şişlik)

  Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlarınız boyunca yayılan tahriş veya iltihaplanma (filebit). Bu durum uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlarınız boyunca yayılan kızarıklık, ağrı ya da yanma ve şişliğe yol açabilir.

  Uygulamanın yapıldığı toplardamarlarınızda kan pıhtısı oluşması (venöz tromboz) ve pıhtının oluştuğu yerde ağrı, şişlik ya da kızarıklık oluşması.

  Çözeltinin uygulandığı damarın dışındaki dokuya kaçması (ekstravazasyon). Bu durum damar çevresi dokuda hasara ve nedbeleşmeye neden olabilir.

  Çözelti size uygulanmadan önce içine ilaç katılmışsa, bu ilaç da yan etkilere yol açabilir. Bu yan etkiler eklenen ilacın özelliğine bağlı olarak değişik şiddet ve sıklıkta olabilir. Görülebilecek bu yan etkiler hakkında bilgi için eklenen ilacın Hasta Kullanma Talimatı’na bakınız.

  Y an etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  RINGER PVC Nasıl Kullanılır?

  RİNGER SOLÜSYONU’nu hangi dozda kullanacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Uygulanacak RİNGER SOLÜSYONU miktarı kişiye ve duruma bağlı olarak değişir. Doktorunuz ağırlığınız, yaşınız ve tıbbi durumunuza göre ne kadar RİNGER SOLÜSYONU kullanmanız gerektiğini belirleyecektir.

 • Genel olarak erişkin, adölesan ve yaşlılarda 24 saatte 500 3000 mL, bebek ve çocuklarda ise 24 saatte bebek/çocuğun vücut ağırlığının her bir kilogramı başına 20-100 mL dozunda kullanılır.
 • Doktorunuz RİNGER SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Çözeltinin içinde yüzen parçacıkların bulunması ya da şişesinin hasarlı olduğu durumlarda size RİNGER SOLÜSYONU VERİLMEYECEKTİR.

  RİNGER SOLÜSYONU size bir doktor ya da hemşire tarafından uygulanır.

  RİNGER SOLÜSYONU genellikle damar içine (toplar damarlarınıza) ucunda iğne olan bir plastik set aracılığıyla uygulanır (intravenöz infüzyon yoluyla uygulama). Uygulama için genellikle kolunuzdaki bir ven (toplar damar) kullanılır. Ancak doktorunuz ilacınızı başka yöntemlerle de uygulayabilir.

  Size RİNGER SOLÜSYONU verilirken, doktorunuz kanınızdaki sodyum, potasyum, kalsiyum ve klorür düzeyleriniz ile vücudunuzdaki sıvı düzeyini izleyebilmek amacıyla bazı kan testleri yapacaktır.

  Kullanılmayan çözelti atılmalıdır. Size kısmen kullanılmış bir şişede kalmış RİNGER SOLÜSYONU VERİLMEMELİDİR.

  Çocuklarda Kullanımı

  RİNGER SOLÜSYONU çocuğunuza uygulanacaksa, doktorunuz çocuğunuzun ağırlığı, yaşı ve tıbbi durumuna göre ne kadar RİNGER SOLÜSYONU kullanması gerektiğini belirleyecektir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Eğer yaşlıysanız doktorunuz vücut ağırlığınız, yaşınız ve tıbbi durumunuza göre sizde ne kadar RİNGER SOLÜSYONU kullanması gerektiğini belirleyecektir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  İdrar miktarının çok azaldığı ya da hiç idrara çıkamadığınız ağır bir böbrek yetmezliğiniz varsa bu ilaç kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliğiyle ilgili ek bilgi bulunmamaktadır.

  Eğer RİNGER SOLÜSYONU’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  RINGER PVC

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  RİNGER SOLÜSYONU size kullanmanız gerekenden fazla uygulanmışsa ya da uygulama çok hızlı yapılmışsa aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

 • Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve şişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz) aşın yüklenmesi
 • Kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşma gibi belirtiler (parestezi)
 • Kaslarda zayıflık
 • Hareket edememe / felç durumu (paralizi)
 • Düzensiz kalp atışları (kalpte aritmi)
 • Kalpte blok (kalp atışlarının çok yavaşlaması)
 • Kardiyak arrest (kalp çalışmasının durduğu hayatı tehdit eden bir durum)
 • Bilinçte bulanıklık
 • İştahta azalma (anoreksi)
 • Bulantı
 • Kusma
 • Kabızlık
 • Karın ağrısı
 • Kolay uyarılabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozuklukları
 • Çok miktarda su içme (polidipsi)
 • Normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)
 • Böbreklerde kalsiyum birikimine bağlı böbrek hastalığı (nefrokalsinoz)
 • Böbrek taşları
 • Koma (bilinç kaybı durumu)
 • Ağızda tebeşirimsi tad
 • Yüz ve boyunda kızarma
 • Derideki kan damarlarında genişleme (perifik vazodilatasyon)
 • Yorgunluk, bilinçte bulanıklık, uyuşukluk ve sık soluk alıp verme gibi kanınızın daha asit hale gelmesine (asidoz) ilişkin belirtiler
 • Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye başlanacaktır.

  RİNGER SOLÜSYONU size aşırı dozda uygulanmadan önce içine ilaç katılmışsa, bu ilaç da belirtilere yol açabilir. Görülebilecek bu belirtiler neler olduğunu öğrenmek için eklenen ilacın Hasta Kullanma Talimatı’na bakınız.

  RINGER PVC Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  RINGER PVC Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Bu ilacın uygulanmasına ne zaman son verileceğine doktorunuz karar verecektir.

  Bu ilacın kullanımına yönelik bu Hasta Kullanma Talimatında bahsedilenler dışında başka sorularınız varsa doktor ya da hemşirenize sorunuz.

  RINGER PVC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  RINGER PVC Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Kortikosteroidler (iltihaplanmaya karşı kullanılan bir grup ilaç)
 • Karbenoksolon (mide ülserini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç)
 • Bu ilaçlar vücutta sodyum ve su birikimine neden olarak deriniz altında sıvı birikimine (ödem) ve kan basıncınızın yükselmesine (hipertansiyon) yol açabilirler.

  Aşağıda ilaçlar kanınızdaki potasyum düzeylerini yükseltebilir. Bu yükselme yaşamınızı tehdit edebilir. Eğer sizde bir böbrek hastalığı varsa potasyum düzeylerinde yükselme daha yüksek olasılıkla görülebilir.

 • Potasyum tutucu diüretikler (amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü ilaçlar) (Bu ilaçların diğer ilaçların bileşiminde de bulunabileceğini unutmayınız).
 • Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılırlar)
 • Anjiotensin II reseptör antagonistleri (yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılırlar)
 • Takrolimus (nakledilen organların reddini engellemek ve bazı deri hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç)
 • Siklosporin (nakledilen organların reddini engellemek için kullanılan bir ilaç)
 • RİNGER SOLÜSYONU’nu etkileyebilecek ya da çözelti tarafından etkilenebilecek diğer ilaçlar şunlardır:

 • Hidroklorotiyazid veya klortalidon gibi tiyazid grubu idrar söktürücüler
 • D vitamini
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  RINGER PVC prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.