Pentaglobin Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

PENTAGLOBIN nedir ve ne için kullanılır?

Berrak veya hafif bulanık görünümde infüzyonluk çözeltidir. PENTAGLOBİN immünoglobülinler (Vücutta bulunan bağışıklık proteinleri) denen bir ilaç grubuna dahil damar içine uygulama için insan normal immünoglobülinidir. PENTAGLOBİN temel olarak immünglobülin G ile çeşitli bulaşıcı ajanlara karşı geniş bir antikor (alerji

oluşturan maddeye karşı vücudun ürettiği savunma proteini) yelpazesi olan A ( IgA ) ve M ( IgM ) immünoglobülinleri içerir.

50 ml (2.5 g) ’lik flakon ambalajda sunulur.

PENTAGLOBİN aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:

Antibiyotik tedavisine yardımcı olarak şiddetli bakteriyel enfeksiyonların özellikle sepsis ve septik şok tedavisinde endikedir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PENTAGLOBIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Çok seyrek: Ciddi aleıjik reaksionlar (Anafilaktik şok)

Sinir sistemi hastalıkları:

Seyrek: Baş ağrısı

Vasküler hastalıkları:

Seyrek: Kan basıncı düşüklüğü

Gastrointestinal hastalıkları:

Seyrek: Mide bulantısı, kusma

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Seyrek: Deriyle ilgili (kutanöz) reaksiyonlar

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları:

Seyrek: Eklem ağrısı, hafif şiddette sırt ağrısı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları:

Seyrek: Ateş, titreme

Normal insan immünoglobüliniyle, beynin yüzeyindeki enfeksiyöz olmayan iltihap (reversibl aseptik menenjit vakaları), kırmızı kan hücre sayısında düşüş (izole hemolitik anemi/hemoliz vakaları) ve ender geçici deri (kutanöz) reaksiyonlar gözlenmiştir.

Serum kreatinin seviyelerinde artış ve/veya ani başlangıçlı böbrek yetmezliği (akut renal yetmezlik) gözlenmiştir.

Yaşlılarda, beyne ya da kalbe yetersiz kan gitmesi (serebral yada kardiyak iskemi) belirtileri görülen hastalarda, aşırı kilolu hastalarda ve şiddetli kan hacminde azalma (hipovolemi) görülen hastalarda tromboembolik olaylar bildirilmiştir.

PENTAGLOBIN Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz, hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Kullanımdan önce ürün oda veya vücut sıcaklığına getirilmelidir.

PENTAGLOBİN infüzyonu damar içi (intravenöz) yolla gerçekleştirilmelidir.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuğunuz için uygun olan dozu doktorunuz belirleyecektir.

Yaşlılarda Kullanımı

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

IVIg tedavisi uygulanan hastalarda ani başlayan böbrek yetmezliği (akut renal yetmezlik) vakaları bildirilmiştir. Bir çok durumda risk faktörleri mevcut böbrek yetmezliği (renal yetmezlik), şeker hastalığı (diabetes mellitus), kan hacminde azalma (hipovolemi), fazla kilolu olmak, eş zamanlı uygulanan böbrek harabiyeti yapan ilaçlar (nefrotoksik ilaçlar) yada 65 yaşın üzerinde olmak şeklinde tanımlanmıştır. Risk taşıyan hastalarda, ürün mümkün olan en düşük konsantrasyonda ve infüzyon hızında uygulanmalıdır.

Eğer PENTAGLOBİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

PENTAGLOBIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doz aşımı, yaşlı hastalar ve renal yetmezlik görülen hastalar dahil olmak üzere risk taşıyan hastalarda aşırı sıvı birikimine ve hipervizkoziteye neden olabilir.

PENTAGLOBİN ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bu durumda doktorunuz başka bir dozun gerekli olup olmadığına karar verecektir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

PENTAGLOBIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

İlacın kesilmesiyle ilişkilendirilebilecek herhangi bir etki beklenmez.

PENTAGLOBIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PENTAGLOBIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız varsa.

Benzer immünoglobulinlere karşı aşırı duyarlılığınız varsa; özellikle çok nadir olarak görülen IgA’ya karşı antikor geliştiği, IgA yetmezliğinde.

PENTAGLOBIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

İnfüzyon hızına bağlı olarak bazı ciddi ilaç reaksiyonları oluşabilir. İnfüzyon hızına bağlı olarak daha sık yan etki görüldüğünden, “ Uygulama yolu ve metodu” başlığı altında önerilen infüzyon hızı takip edilmelidir. Hastalar, infüzyon süresince olası yan etki belirtileri için izlenmeli ve gözlem altında tutulmalıdır. Bazı istenmeyen (advers) reaksiyonlar şu durumlarda daha sık oluşabilir;

Yüksek infüzyon hızı durumunda,

IgA eksikliği bulunan ya da bulunmayan hipoya da agammaglobulinemili (kanda globulin proteinlerinin bulunmaması veya çok düşük düzeyde olması) hastalarda,

İlk kez normal insan immünoglobülini alan hastalarda ya da çok nadir olarak kullananlarda daha önce kullanılan insan immünoglobülin ürünü değiştirildiğinde ya da bir önceki infüzyondan sonra çok uzun zaman geçtiğinde.

Gerçek aşırı duyarlılık reaksiyonları oldukça nadir görülmektedir. Bu durum, IgA’ya karşı antikor gelişmesi nedeni ile IgA eksikliği görülmesi gibi ender vakalarda oluşabilir. Nadiren, insan immünoglobülini, daha önce insan immünoglobülini ile gerçekleştirilen tedaviyi iyi tolere eden hastalarda bile, ani aşırı duyarlılık tepkisiyle (anafilaktik reaksiyon) kan basıncının düşmesine neden olabilir.

Potansiyel komplikasyonlar (hastalıkla birlikte ortaya çıkan rahatsızlıklar) aşağıdaki şekilde önlenebilir:

Hastalann normal insan immünoglobülinine duyarlı olmadığından emin olunmalıdır.

Ürünün uygulaması yavaşça yapılmalıdır (0.4 mL/kg vücut ağırlığı/saat)

Hastalar, infüzyon süresince belirtiler için dikkatlice izlenmelidir. Özellikle daha önce insan normal immünoglobülini kullanmamış hastalar alternatif bir IVIg ürününü kullanmakta olduğu ürüne değiştiren veya son infüzyon tarihi üzerinden uzun süre geçmiş hastalar, olası yan etki belirtilerini tespit edebilmek için ilk infüzyon süresince ve infüzyondan sonraki ilk saat boyunca dikkatle izlenmelidir. Diğer tüm hastalar da uygulamadan sonra en az 20 dakika süreyle izlenmelidir.

Glukoz metabolizmasında bozukluk olduğu bilinen hastalar için glukoz içeriği göz önünde bulundurulmalıdır.

IVIg tedavisi uygulanan hastalarda ani böbrek yetmezliği (akut renal yetmezlik) vakalan bildirilmiştir. Bir çok durumda risk faktörleri mevcut böbrek yetmezliği (renal yetmezlik), şeker hastalığı (diabetes mellitus), kan hacminde azalma (hipovolemi), fazla kilolu olmak, eş zamanlı uygulanan böbrek harabiyeti yapan (nefrotoksik) ilaçlar yada 65 yaşın üzerinde olmak şeklinde tanımlanmıştır.

Tüm hastalarda, IVIg uygulaması için aşağıdaki gereklilikler söz konusudur:

IVIg infüzyonundan önce uygun miktarda su verilmesi,

İdrar çıkışının izlenmesi,

Serum kreatinin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde) seviyelerinin izlenmesi,

Böbrek hücrelerinde halka bölümüne etki eden idrar söktürücülerin (Kıvrım diüretiklerin) aynı anda uygulanmaması gerekmektedir.

Böbrek bozukluklarında (renal bozukluklarda), IVIg tedavisine son verilmelidir.

Bildirilen böbrek bozukluğu (renal bozukluk) ve ani böbrek yetmezliği (akut renal yetmezlik) vakaları, ruhsatlı bir çok IVIg ürünü ile ilgili olduğu halde, koruyucu olarak sakaroz içeren ürünler toplam sayının büyük bölümünü oluşturmaktadır. Risk taşıyan hastalarda, sakaroz içermeyen IVIg ürünlerinin uygulanması düşünülebilir. PENTAGLOBİN sakaroz içermez. Ayrıca, ürün mümkün olan en düşük konsantrasyonda ve infüzyon hızında uygulanmalıdır.

İstenmeyen (advers) reaksiyonlar söz konusu olduğunda, infüzyon hızı düşürülebilir yada infüzyon durdurulabilir. Gerekli tedavi, yan etkilerin yapısına ve şiddetine göre değişmektedir.

Şok durumunda, mevcut şok tedavisi standartlan uygulanmalıdır.

İnsan kanı yada plazmasından hazırlanan tıbbi ürünler uygulanırken, enfeksiyöz ajanların bulaşmasından kaynaklanan enfeksiyöz hastalık riski söz konusudur. Bu durum, bilinmeyen yapıdaki hastalık yapan mikroorganizmalar (patojenler) için de söz konusudur. Bununla birlikte, bahsedilen enfeksiyöz ajanların bulaşma riski aşağıdaki yollarla azaltılabilir:

Bağışçıların tıbbi görüşme ardından seçilmesi ve bağış ve plazma havuzlarının

HIV ve HCV antikorları için taranması,

plazma havuzlarının HCV genomik maddeler için test edilmesi,

üretim sürecine, model virüslerle doğrulanan inaktivasyon/uzaklaştırma

işlemlerinin dahil edilmesi. Bu prosedürlerin, HIV, HCV ve HBV için etkili olduğu düşünülmektedir.

Viral uzaklaştırma/inaktivasyon prosedürleri, hepatit A virüsü ve/veya parvovirüs B19 gibi zarfsız virüsler için sınırlı değer taşıyabilir.

PENTAGLOBİN insan plazmasından üretilmiştir. Dikkatli donör seçimi ve bağışların taranması ile etkili üretim proseslerine dayanarak PENTAGLOBİN’in viral hastalık bulaştırma riski son derece azdır. Teorik olarak Creutzfeld-Jacob hastalığı (CJD) veya vCJD’yi bulaştırma riskinin de son derece az olduğu kabul edilir. PENTAGLOBİN’in kullanımıyla ilişkilendirilebilecek hiçbir viral hastalık veya CJD bulaşma vakası bildirilmemiştir. Hasta tarafından gözlenen beklenmedik herhangi bir enfeksiyon belirtisi doktor veya acil bir sağlık merkezine derhal bildirilmelidir. Doktor hastaya uygulanması veya reçetelenmesi öncesinde hasta ile bu ilacın risk ve yararlarını tartışmalıdır._

Hastalara, mümkün olan her durumda, PENTAGLOBİN uygulamasının ardından ürünün isim ve seri numarasını kayıt etmeleri önerilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PENTAGLOBIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

PENTAGLOBIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya emziriyorsanız doktorunuza bildiriniz. PENTAGLOBİN’i hamileyken veya emzirirken kullanıp kullanamayacağınıza doktorunuz karar verecektir. Hamile ya da emziren kadınlarda PENTAGLOBİN ile hiçbir klinik çalışma yapılmamıştır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız ve aynı zamanda PENTAGLOBİN kullanıyorsanız, ilacı içeriğindeki antikorlar anne sütüne de geçebilir.

Araç ve makina kullanımı

PENTAGLOBİN’in araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

PENTAGLOBIN Etken Maddesi Nedir?

1 mL infüzyonluk çözelti 0.078 mmol (1.79 mg) sodyum ihtiva eder. Yenidoğanlar için 15 mL’lik günlük doz 1.17 mmol (26.9 mg) sodyum ihtiva eder. Çocuklar için 100 mL’lik günlük doz 7.8 mmol (179.3 mg) sodyum ihtiva eder. Yetişkinler için 350 ml’lik günlük doz 27.3 mmol (627.6 mg) sodyum ihtiva eder. Kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar tarafından dikkate alınmalıdır.

Bu ürün her mL’ sinde 27.5 mg glukoz monohidrat içerir. Bu durum şeker hastaları için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aynı anda gerçekleştirilecek uygulamanın ardından advers reaksiyon oluşma riski bulunduğundan, PENTAGLOBİN bebeklere kalsiyum glikonatla birlikte uygulanmamalıdır.

Zayıflatılmış canlı asılar

Viral hastalıklar için uygulanan kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi zayıflatılmış canlı aşıların etkisi, immünoglobülin uygulamasından sonra en az 6 hafta ila 3 ay süresince azalabilir. Bu ürünün uygulanmasından sonra, zayıflatılmış canlı aşıların uygulanması için 3 ay beklenmelidir. Kızamık söz konusu olduğunda, bu durum 1 yıl kadar sürebilir. Bundan dolayı, kızamık aşısı olan hastalar antikor durumunu kontrol ettirmelidir.

Seroloiik testlerle etkileşim: İmmünoglobülin uygulamasından sonra, hastanın kanındaki pasif olarak uygulanmış antikorların geçici olarak yükselmesi, serolojik testlerden yanlış pozitif sonuçların elde edilmesine neden olabilir.

A, B, D gibi eritrosit antijen antikorlarının pasif transmisyonu, kırmızı hücre allo-antikorlar (örneğin Coombs testi), retikülosit sayısı ve haptoglobin için uygulanan bazı serolojik testlerle etkileşime neden olabilir.

Not: PENTAGLOBİN fizyolojik tuz solüsyonu ile karışır. Bununla beraber, elektrolit konsantrasyonu veya pH değeri, proteinlerin çökelmesi veya denatüre olmasına neden olabileceğinden PENTAGLOBİN solüsyonuna başka hiçbir çözelti ilave edilmemelidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PENTAGLOBIN prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.