Parasedol Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Parasedol 10 mg/ml İnfüzyon Çözeltisi her 1 ml çözeltide 10 mg parasetamol içerir.

Parasedol 10 mg/ml İnfüzyon Çözeltisi 12 flakonluk kutularda kullanıma sunulan berrak ve açık sarımtrak çözeltidir.

Parasedol analjezik (ağrı kesici) ve antipiretikler (ateş düşürücü) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

Parasedol yetişkinler, adolesanlar ve 33 kg’ın üzerindeki (yaklaşık 11 yaşında) çocuklarda kullanılır.

Parasedol ağrının ya da ateşin tedavisinde damar içine uygulamanın klinik olarak gerekli görüldüğü acil durumlarda ve/veya diğer uygulama yollarının mümkün olmadığı durumlarda (özellikle cerrahi girişimden sonra, orta şiddette ağrının ve ateşin kısa süreli tedavisinde) kullanılır.

Parasedol Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Parasedol’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Parasedol’ü kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyonörotik ödem)
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu (hipersensitivite)
 • Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (anafılaksi)
 • Ani aşırı duyarlılık tepkisine bağlı gelişen şok (anafılaktik şok)
 • Karaciğer ile ilgili bazı bozukluklar (Karaciğer yetmezliği, karaciğer iltihabı, enzim düzeylerinde değişiklikler)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Parasedol’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Tansiyonunuzda düşme
 • Karaciğer transaminaz düzeylerinde artış
 • Trombositopeni (trombosit-kan elemanlarından birinin sayısında azalma)
 • Kalp atımının hızlanması

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Kırıklık
 • Bulantı, kusma
 • Uygulama yeri reaksiyonu
 • Deri üzerinde oluşan kızarıklık,
 • Döküntü, kaşıntı
 • Deri üzerinde oluşan kızarıklık
 • Yüzde kızarıklık
 • Kurdeşen

Bunlar Parasedol’ün hafif yan etkileridir.

Parasedol Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığa bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Daha fazla bilgi için bu kullanma talimatının sonunda yer alan ve Sağlık personeli için hazırlanmış olan açıklamaları okuyabilirsiniz.

50 kg’ın üzerindeki yetişkinler ve adolesanlar:

Her defasında 1 g parasetamol (100 ml’lik bir flakon, günde en fazla dört defa olmak üzere) uygulanabilir.

Maksimum günlük doz 4 g’ı aşmamalıdır. Her bir uygulama en az 4 saat aralıkla yapılmalıdır.

33 kg’ın üzerindeki çocuklar (yaklaşık 11 yaşında), adolesanlar ve 50 kg’ın altındaki yetişkinler:

Her defasında 15 mg/kg parasetamol (kg başına 1.5 ml solüsyon, günde en fazla dört defa olmak üzere) uygulanabilir.

Maksimum günlük doz, 50 kg’ın üzerindeki hastalarda 4 g’ı, 50 kg’ın altındaki ve 33 kg’ın üzerindeki hastalarda ise 60 mg/kg’ı geçmemelidir (3 g’ı aşmadan). Her bir uygulama en az 4 saat aralıkla yapılmalıdır.

Vücut ağırlığı 10 kg’ın üzerinde (yaklaşık 1 yaş) ve 33 kg’ın altında olan hastalarda doz:

Her uygulamada 15 mg/kg (yani her kg için 1.5 mL çözelti) günde dört kereye kadar yapılabilir. İki uygulama arasındaki süre en az 4 saat olmalıdır. Maksimum günlük doz 60 mg/kg’ı aşmamalıdır (toplamda 2 gr. doz aşılmamalıdır).

Miadında doğmuş yenidoğanlar. bebekler, oyun çocukları ve 10 kg’dan daha zayıf çocuklar (yaklaşık 1 yaşında):

Yenidoğanlarda Parasedol. her uygulama için doz yarıya düşürülerek (7.5 mg/kg veya her kg için 0.75 mL çözelti) giinde dört kereye kadar yapılabilir. İki uygulama arasındaki süre en az 4 saat olmalıdır. Maksimum günlük doz 30 mg/kg’ı aşmamalıdır (toplamda 300 mg doz aşılmamalıdır).

Damar içine uygulanır.

Parasetamol çözeltisi 15 dakikalık intravenöz infüzyon olarak uygulanır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) hastalarda doz ayarlanması gerekmez.

Böbrek ve Karaciğer Hastalıklarında Parasedol Kullanımı

Parasedol ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi < 30 mL/dak) her uygulamanın en az 6 saatlik ara ile yapılması önerilir.

Kronik veya aktif karaciğer hastalığı olan hastalarda, özellikle hepatoselüler yetmezliği, süregelen alkolizm, süregelen düşük karaciğer glutatyon rezervi (malnütrisyon) ve vücudunda su kaybı olanlarda 3 g/gün dozu aşılmamalıdır.

Alkol alan kişilerde karaciğer hasarı riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

Eğer Parasedol ‘ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Yetişkinlerde tek doz 7,5 g veya daha fazla parasetamol alındığında ve çocuklarda tek dozda 140 mg/kg dozunda alındığında toksisite olasılığı vardır.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Parasedol ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Parasedol Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Parasedol Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

Parasedol Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Parasetamole, proparasetamol hidroklorüre (parasetamolün önilacı) veya Parasedol’ün içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız),

Ciddi karaciğer yetmezliğiniz ve etkin karaciğer hastalığınız varsa,

Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz (G6PD) eksikliğiniz varsa

Parasedol Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Parasetamol içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız,

Karaciğer yetmezliğiniz varsa.

Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,

Kansızlığınız varsa.

Süregelen alkol tüketiminiz varsa veya aşırı alkol tüketiyorsanız (hergün 3 kadeh veya daha fazla alkollü içki tüketiyorsanız),

İştahsızlığınız varsa, dengesiz ve/veya yetersiz besleniyorsanız,

Vücudunuz susuz kalmışsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Parasedol akut yüksek dozda ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Erişkinlerde kronik günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Parasedol Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Parasedol kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz, hamilelik esnasında Parasedol’ü kullanmanın potansiyel risklerinden bahsedecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Parasedol Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız ancak doktorunuz gerekli olduğuna karar verirse Parasedol kullanabilirsiniz.

Parasedol Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her 100 mL’sinde 1 mınol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir. Sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Parasedol Kullanılır mı?

Fenitoin alıyorsanız (konvülsiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç) dozun ayarlanması gerekebilir;

Probenesid alıyorsanız (gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) dozun ayarlanması gerekebilir;

Şahsilik asit türevi ağrı kesiciler (salisilamid. diflusinal) alıyorsanız,

Enzim indükleyen maddeler (bu maddeler arasında barbitüratlar. izoniazid, antikoagülanlar. zidovudin. amoksisilin+klavulanik asit ve etanol sayılabilir ancak bunlarla sınırlı değildir) alıyorsanız,

Konvülsiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (barbitüratlar, karbamazepin) alıyorsanız,

Düzenli olarak alkol tüketiyorsanız,

Kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar (kumarin veya indandion türevi ilaçlar) alıyorsanız,

İzoniazid alıyorsanız (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç).

Araç ve makina kullanımı

Parasedol aldıktan sonra kendinizi rahatsız hissediyorsanız, araç veya herhangi bir makine kullanmamalısınız. Parasedol’ün araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.