Panizaro Yan Etkileri ve Prospektüsü Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

PANIZARO nedir ve ne için kullanılır?

1. PANİZARO nedir ve niçin kullanılır?

PANIZARO, 2.25 g steril, beyaz liyofilize toz içeren flakonda sunulan bir antibiyotiktir. Piperasilin ve tazobaktam içerir. Piperasilin geniş spektrumlu penisilin antibiyotikleri olarak bilinen ve bir çok bakteri türünü öldürebilen bir gruba dahildir. Tazobaktam, bazı bakterilerin piperasilinin etkilerine direnç geliştirmesini önler. Piperasilin tarafından öldürülemeyen bazı bakteriler piperasilin ve tazobaktam birlikte verildiğinde öldürülebilir.

PANIZARO, paketinizde bulunan flakonun içindeki toz seyreltildikten sonra damar içine enjeksiyon (yavaş enjeksiyon, 3-5 dakika) veya infüzyon (serum içinde, 20-30 dakika) yoluyla verilecektir.

Yetişkinlerde PANIZARO, göğüs boşluğu, idrar yolu, kan, kann içi veya deri gibi vücut bölgelerini etkileyen bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılır. PANİZARO, enfeksiyonlarla baş edebilmede problem yaşayan hastalarda, enfeksiyon tedavisinde aminoglikozidler olarak bilinen ilaçlarla birlikte kullanılabilir.

2-12 yaş arası çocuklarda PANIZARO, kann içi enfeksiyonlarda ve bir aminoglikozid ile birlikte ateşle seyreden ve kanda nötrofil (bir tür beyaz kan hücresi) sayısının azalması ile ortaya çıkan enfeksiyonlann tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PANIZARO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkiler aşağıdaki kategorilere göre listelenmiştir:

Çok yaygın: >1/10

Yaygın: >1/100 ila <1/10

Yaygın olmayan: >1/1000 ila <1/100

Seyrek: >1/10000 ila <1/1000

Yaygın görülen yan etkiler:

• İshal, bulantı, kusma

• Döküntü

Yaygın olmayan yan etkiler:

• Herhangi bir enfeksiyon ile Candida türlerinin neden olduğu (süperenfeksiyon) ikinci bir enfeksiyonun başlaması

• Kandaki akyuvar (lökopeni), parçalı hücre (nötropeni), kan pulcuğu (trombosit) sayılarında azalma

• Aşın duyarlılık reaksiyonu

• Baş ağnsı, uykusuzluk

• Düşük tansiyon, toplardamar iltihabı, toplardamarlann iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu

• Kabızlık, hazımsızlık, sanlık, ağız içinde iltihap (stomatit)

• Bazı karaciğer enzimlerinde artış (alanin aminotransferazda artış, aspartat aminotransferazda artış)

• Kaşıntı, kurdeşen

• Eklem ağnsı

• Ateş, uygulama yerinde reaksiyon

• Kanda kreatinin artışı

Seyrek görülen yan etkiler:

• Kansızlık, kanama belirtileri (morarma, burun kanaması, kanama süresinin uzaması dahil), kanda eosinofıl (bir tür alerji hücresi) sayısında artış, pıhtılaşma bozukluğuna bağlı kansızlık (hemolitik anemi)

• Şok dahil ani aşın duyarlılık tepkisi

• Sıcak basması

• Kann ağnsı, uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishale seyreden barsak iltihabı

• Bilirübinde artış, kandaki alkalin fosfatazda artış, gamma-glutamiltransferaz’da artış, karaciğer iltihabı (hepatit)

• İçi sıvı dolu kabarcıklı dermatit (büllü dermatit), eritem multiform (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızanklık oluşturan, aşın duyarlılık durumu)

• İştahsızlık, aşın susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı, böbrek bozukluğu

• Enjeksiyon bölgesinde, enjeksiyona bağlı sertlik

Çok seyrek görülen yan etkiler

• Beyaz kan hücreleri sayısında, pozitif Coombs direkt testi (alyuvarlarla ilgili bir kan testi), kandaki tüm hücrelerde azalma, kanama zamanı ile ilgili testlerin bozulması (kısmi tromboplastin zamanının uzaması, protrombin zamanının uzaması), trombosit sayısında artış (trombositoz)

• Kanda albümin azalması, kan şekerinin düşmesi, kandaki toplam proteinin azalması, kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi

• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens Johnson Sendromu), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

• Kan üre azotunda artış

PANIZARO Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz, hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yetişkinler ve 12 yaşın üzerindeki normal böbrek fonksiyonlanna sahip çocuklar için genel dozaj her 8 saatte bir 4.5 g PANIZARO’dur.

Toplam günlük doz, enfeksiyonun şiddetine ve bölgesine bağlıdır ve her altı veya sekiz saatte bir 2.25 g ila 4.5 g PANIZARO uygulanabilir.

Doktorunuz, PANIZARO’yu damannızın içine yavaş enjeksiyon veya serum içinde (infiizyon yoluyla) uygulayacaktır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda Kullanımı

2 yaşın altındaki çocuklarda PANİZARO, yeterli veriler olmadığından önerilmemektedir.

Yaşlılarda Kullanımı

PANİZARO, böbrek yetmezliği olan hastalar dışında, yetişkinlerle aynı dozda uygulanabilir.

özel kullanım durumlan:

Kann içi enfeksiyonu bulunan 2-12 yaş arası çocuklarda: Böbrek fonksiyonu normal, ağırlığı 40kg’a kadar çocuklarda önerilen doz 8 saatte bir 112.5 mg/kg’dır. Böbrek fonksiyonu normal ağırlığı 40kg üzeri çocuklara erişkin dozu uygulanır.

Çocuklarda görülen kanda nötrofil sayısında azalma: Böbrek fonksiyonu normal ve ağırlığı 50 kg’dan az olan çocuklar için doz, 6 saatte bir uygulanmak üzere kg başına 80 mg piperasilin/10 mg tazobaktam olarak ayarlanmalı ve uygun dozda bir aminoglikozid ile birlikte verilmelidir. Ağırlığı 50 kg’dan fazla olan çocuklar için, uygun dozda bir aminoglikozid ile birlikte, yetişkinler için geçerli dozaj önerilerine uyulmalıdır.

Böbrek yetmezliği: Dozaj böbrek yetmezliği olan hastalarda veya hemodiyaliz hastalannda böbrek fonksiyon bozukluğunun derecesine göre ayarlanmalıdır.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer bozukluğu olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması önerilmemektedir.

Eğer PANİZARO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

PANIZARO

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

PANİZARO ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PANIZARO Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PANİZARO ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

PANIZARO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PANIZARO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer beta-laktamlar (penisilinler ve sefalosporinler dahil) ya da diğer bazı antibiyotiklere (fi-laktamaz inhibitörleri gibi) karşı duyarlı (aleıjik) iseniz.

PANIZARO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• PANIZARO dahil penisilinler ile tedavide ciddi ve bazen ölümcül aşın duyarlılık reaksiyonlan rapor edilmiştir. PANIZARO tedavisi süresince aleıjik bir reaksiyon meydana gelirse, antibiyotik tedavisi kesilmelidir.

• Düşük potasyum düzeyi olan hastalarda düzenli elektrolit tespitleri yapılmalıdır. Karaciğer fonksiyon testlerinde hafif yükselmeler gözlenebilir.

• Tedavi öncesinde, bel soğukluğu hastalannda aym zamanda frengi de araştmlmalıdır.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PANIZARO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

PANIZARO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PANIZARO’nun gebelikte kullanımı ile ilgili yeterli çalışmalar henüz tamamlanmamıştır. Piperasilin ve tazobaktam plasentaya geçer. Gebe kadınlarda yalnızca terapötik yaran hasta ve fetüse olan riskten daha fazla ise kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Piperasilin düşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçer. Emziren kadınlarda, yalnızca yaran hasta ve bebeğe olan riskten daha fazla ise kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Araba ve diğer makine çeşitlerini kullanma yeteneği üzerine etkisi bulunmamaktadır.

PANIZARO Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her gramında 2.00 mmol (46 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• Probenesid (gut hastalığı tedavisinde kullanılır), heparin, warfarin ve aspirin gibi kan sulandıncı ilaçlar, metotreksat (kanser, artrit ve sedef hastalığı tedavisinde kullanılır) içeren ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

• Uyumluluğu bilinmediğinden PANİZARO diğer ilaçlarla şınnga veya infüzyon şişesi içinde kanştınlmamalıdır. PANİZARO başka bir antibiyotik ile beraber alındığında ilaçlar ayn ayn uygulanmalıdırlar.

• PANİZARO, tek başına sodyum bikarbonat içeren çözeltilerle kullanılmamalıdır.

• PANIZARO kan ürünlerine veya albümin içeren ürünlere ilave edilmemelidir.

PANIZARO LAKTATLI RINGER ÇÖZELTİLERİ ILE GEÇIMSIZDIR

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PANIZARO prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.