Oceral İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

OCERAL nedir ve ne için kullanılır?

OChRA1. 111 i’lik vaporı/.alürlii plasiık şişe içerisinde berrak. hemen lıemen berrak bir

sı kİ it’. OCERAL oksikonazol etkin maddesi içermektedir. < iksıkona/o1. manlar hücrelerinin çevresini oluşturan /arın oluşumunda önemli elan eınosternl adı verilen maddenin seıııe/nıı engelleyerek etki göstermektedir. OCERAL, topikal antifungal bir İlaçtır. Derinizde mantar üremesini önler,

OCERAL mantar enfeksiyonlarının bulunduğu ekstrem itelere, vücut, başın saçlı kısımları ve dış genital organlara ve kıvrımlı cilt bölgelerine uygulanabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OCERAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Ot EU Al/i kıt Matını ay ı durdurun e DERHAL doktorunu/a bildirin veya size en yakın hastatıeniit aeil bölümüne başvurunu/:

* İlacın logulaıulığı bölgede kı/anklık. kaşınlı. canına hissi.

* Meles darlığı.

• Solunum sıkıntısı.

• Boğa/’gırllak bölgesinde şişkinlik hissi e dm ıı kay in.

• Göğüsle sıkışımı hissi.

• Yüeulta aşırı sıeaklıksoğııklnk lıissi.

■ lioğuiımı lıissi.

• Huruıı ve nü/de kaşıtın.

• liıırıuı akıntısı.

• Hapşırma.

• Yiicuıta k:ışı111111 kı/arıklık kabarıklık.

• Karın ağrısı, bulunu, kusma.

• linş dönmesi.

• Ba ılımı hissi.

• Kalple çarpıntı.

Hımhımı hepsi çak ciddi ran etkilerdir. Eğer hnnlardar hırı sinir memul ise. si.-.m (K’EHM.’e karşı ciddi alerjime var demektir, deri ahin mitdahulcvc ‘’a iıaMaııeıe valıniııiiinızii perek alabilir

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yan erk iler aşağıdaki ka teenni erde döşleri id iği şekilde sı ra lanın ışı ır;

Çok vamıı: İD haşlanın en a/ I imle m>riilehiIir.

Ya;jııı: İH haşlanın birinden a/, fakat 101) haşlanın bııındeıı ta/la denilebilir.

tii rı o lııı ayan: 1 00 hastanın biri mİ en a/, takat 1 000 haslan m birinden la /la pöriilebılir.

Se rek: 1.000 hastanın birinden a/ e.öriılebi11r.

Çok sevıvk: 10.000 haşlanın birinden a/ e.öriilebilir.

Deri e deri altı doku hastalıkları:

Yaeın olmavan; Yanına, balına hissi, kaşıntı, suudına. karınealamna. neı lıissi. dishidrotik ee/aımı

Bunlar OCERAL’ in hafif yan etkileridir.

OCERAL Nasıl Kullanılır?

OCERAL’i daima doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

OCERAL’i mantar hastalığından etkilenen bölge ve çevresine günde 1 veya 2 defa uygulayınız. Hastalığın tekrarlamasını önlemek amacıyla, ayakta oluşan mantar tedavisinde 1 ay ve vücudun diğer bölgelerinde oluşan mantar tedavisinde 2 hafta süreyle kullanmaya devam ediniz.

Genital bölgedeki (kadın üreme organının bulunduğu bölge) mantar tedavisine, olası alkol iritasyonunu (tahriş) önlemek amacıyla, ürünün önce krem formu ile başlanmalı ve çözelti ile devam edilmelidir. Sprey çözeltinin genital bölge uygulamalarında, uygulama yerinin ilaç püskürtüldükten sonra bir müddet açık tutularak sprey içeriğindeki alkolün uçmasının beklenmesi tavsiye edilir.

•Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda Kullanımı

t_ vaşııı altındaki çocuklarda inanlar en teksir oııkırının nadir olarak görülmesi ne karşın, bu hastalık ların iedn isimle Ot 1 K M krem etki İi hır şekilde kullanılabilir.

Yaşlılarda kıı İlanımı: Ot. T RA I .’in yaşi ı larda o/el kul lamını yokiıır.

• Öze) kullanım durumları:

liöhrek/Karaeiğcr yetmezliği: t)(1K Al din böbrek e karaciğer velme/lığı olan basialarda ö/el kullanımı yoktur.

Eğer OCERAL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

OCERAL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

OCERAL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

OCERAL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

OCERAL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

OCERAL ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan tedaviyi sonlandırmayınız.

OCERAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OCERAL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

* OCERAL’ in etkin maddesine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (hipersensitivite) varsa,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OCERAL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

•()(.’! KAI., gözler, mukoza e vajina (kadın iireıııe organı ı ile temas etmemelidir.

* ()( 1 RAİ . doktor taralından öııerilmediği takdirde diğer topikal ilaçlar ile avın /amanda kullanılmamalıdır.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi hır donemde dalıı oKa sızın ıçm geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OCERAL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

OCERAL deriye uygulandığından yiyecek ve içecek etkisi yoktur.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

OCERAL, hamilelikte ancak doktor gerekli gördüğü takdirde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Topikal uygulanan oksikonazol, anne sütüne geçer. Bu dönemde ilaç kullanıp kullanamayacağınıza risk/yarar ilişkisini değerlendirdikten sonra doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

OCERAL’in araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

OCERAL Etken Maddesi Nedir?

OCERAL deri spreyi etanol içermektedir. Ancak OCERAL’in topikal kullanımı için herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Doktorunuz önermediği takdirde, diğer topikal ilaçları OCERAL ile aynı zamanda kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

OCERAL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.