Nimbex Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

NIMBEX nedir ve ne için kullanılır?

NİMBEX, damar İçine uygulanan orta etki süreli, kas gevşetici bir ilaçtır.

NİMBEX, steril solüsyon içeren 5 adet 10 ml’lik ampuller halindedir.

NİMBEX cerrahi işlemler, diğer uygulamalar sırasında ve yoğun bakımda kullanılır. NİMBEX kardiyak cerrahiyi de içine alan cerrahi girişimlerde kullanılır. Genel anesteziye ek olarak veya yoğun bakım ünitelerinde sakinleştirici olarak, iskelet kaslarını gevşetmek ve soluk borusuna tüp yerleştirilmesini ve mekanik hava alış-verişi kolaylaştırmakta kullanılır. NİMBEX antimikrobiyal koruyucu taşımaz ve tek bir hasta kullanımı içindir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NIMBEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Eğer aşağıdakilerden biri olursa, NİMBEX kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar (Çok seyrek görülen yan etki):

Anafılaksi (deri döküntüleri, yüz, dudaklar, dil ya da gırtlakta şişme v.b.)

Ani hırıltı, göğüs ağnsı veya göğüs sıkışması

Yumrulu döküntü veya vücudun herhangi bir yerinde kurdeşen

Çöküntü

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandınlmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok seyrek: Bilinmiyor:

Çok seyrek görülen yan etkiler:

• Kaslarda güçsüzlük/kas hastalığı Yaygın olmayan yan etkiler:

• Bronşların daralması

• Kızarıklık

• Döküntü

Yaygın görülen yan etkiler:

• Kalp atımının yavaşlaması

• Kan basıncı düşüklüğü

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

NIMBEX Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

NİMBEX’i kendi kendinize uygulayamazsınız. NİMBEX sadece deneyimli bir anestezist tarafından veya gözetiminde veya kas gevşetici ilaçların kullanımım ve etkilerini bilen diğer doktorlar tarafından uygulanmalıdır.

Sadece damar içine uygulanmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Yeni doğanlar ve 1 ayın altındaki çocuklarda, NlMBEX"in herhangi bir dozu önerilmemektedir. 1 aydan büyük çocuklar için doz, çocuğun kilosuna ve yaşına uygun olarak seçilmelidir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir. Fakat diğer kas gevşetici ilaçlarda olduğu gibi etkinin başlangıcı biraz daha yavaş olabilir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği: • ‘ *

Böbrek yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir, fakat etkinin başlangıcı biraz daha yavaş olabilir.

İleri derecede karaciğer hastalığı olan hastalarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir, fakat etkinin başlangıcı biraz daha hızlı olabilir.

Eğer NİMBEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.

NIMBEX

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

NİMBEX aşırı dozajına bağlı olduğu beklenilen başlıca belirtiler uzayan kas felci ve bunun sonuçlarıdır.

NIMBEX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NIMBEX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NİMBEX ile tedavi sonlandırıidığındaki oluşabilecek etkiler

Veri yoktur.

NIMBEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NIMBEX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer NİMBEX’in içeriğindeki herhangi bir maddeye veya atrakuryuma aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

NIMBEX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Eğer diğer kas gevşetici ilaçlara aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

• Eğer Miyastenia Gravis, kaslarla ilgili başka bir hastalığınız ve ciddi elektrolit dengesizliğiniz varsa NlMBEX’e artmış duyarlılık gösterebilirsiniz.

• Eğer vücudunuzda yanık varsa, NİMBEX’in doz gereksinmelerinin artmış ve etki süresinin kısalmış olabileceği dikkate alınmalıdır.

• .

NIMBEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Veri yoktur.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NtMBEX gebelikte ancak anneye sağlaması beklenen yararları fetüse(cenine) olan herhangi bir potansiyel riskinden fazla ise kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NİMBEX’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

Bu Önlem NIMBEX kullanımı ile ilgili değildir. Fakat, genel anesteziyi takiben araç makine kullanımı gibi dikkat isteyen konularda dikkatli olmanız gerekmektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aşağıdaki ilaçlar NİMBEX’in etkisini ve/veya etki süresini arttırırlar.

Anestetikler: Enfluran, isofluran, desfluran, sevofluran ve halotan gibi uçucu ilaçlar ve ketamin; diğer non-depolarizan nöromüsküler bloker ilaçlar.

Diğer ilaçlar: Aminoglikozidler, polimiksinler, spektinomisin, ieirasiklinler, linkomisin ve klindamisin dahil antibiyotikler, propranolol, kalsiyum kanal blokerleri, lignokain, prokainamid ve kinidin dahil anti-aritmik ilaçlar, furosemid ve olasılıkla tiyazid, mannitol ve asetazolamid dahil diüretikler, magnezyum tuzları, lityum tuzları, trimetafan, hekzametonyum gibi gangliyon bloker ilaçlar.

Aşağıdaki ilaçlar NİMBEX’in etkisini ve/veya etki süresini azaltırlar.

Önceden fenitoin veya karbamazepinin kronik (süre gelen) uygulaması ve eşzamanlı furosemid ve teofılin. Nadiren, belli ilaçlar latent myastenia gravisi şiddetlendirebilir veya ortaya çıkarabilir veya gerçekten myastenik sendrom oluşumuna yol açabilir. Bu gibi ilaçlara çeşitli antibiyotikler, beta-blokerler (propranolol, oksprenolol), anti-aritmik ilaçlar (prokainamid, kinidin), anti-romatizmal ilaçlar (klorokin, D-penisilamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler, fenitoin ve lityum dahildir. Süksametonyum klorür gibi depolarizan kas gevşeticiler, NİMBEX’un etki süresini uzatmak amacıyla uygulanmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NIMBEX prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.