Neofleks Laktatli Ringer Ne İlacıdır?

NEOFLEKS LAKTATLI RINGER nedir ve ne için kullanılır?

NEOFLEKS LAKTATLI RİNGER, vücudun temel yapı taşlan olan elektrolitleri içeren ve damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.

NEOFLEKS LAKTATLI RİNGER 500, 1000 ve 2000 mililitrelik Polipropilen torbalarda sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

NEOFLEKS LAKTATLI RİNGER vücudun susuz ve tuzsuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu durumun oluşmasını önlemek için kul lam lir. Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücudun enerji ihtiyaç mm bir bölümünü de karşılar. Bunun dışmda vücutta bazı yapım-yıkım olayları sonucu bozulmuş asit-baz dengesinin düzenlenme ve idamesinde de kullanılır. NEOFLEKS LAKTATLI RİNGER ayrıca yara ve ameliyat bölgelerinin yıkanmasmda, tedavi amaçlı devamlı ya da aralıklı yıkama için, çeşitli cerrahi ve tanısal girişimlerde yıkama çözeltisi olarak, açık kalp ameliyatlarında kalp akciğer makinasında ve organ nakilleri ya da açık kalp ameliyatlarında ameliyat edilen bölgenin soğutulması amacıyla da kullanılır.

NEOFLEKS LAKTATLI RİNGER, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçlarm damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NEOFLEKS LAKTATLI RINGER’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz

Çok yaygın görülen yan etkiler:

Kaşmtı

Alerjik reaksiyonlar veya yerel ya da yaygın kurdeşen (ürtiker), deride döküntü ve kızarıklık gibi belirtiler

Deride şişkinlik, göz çevresi, yüz ve/veya boğazda şişlik

Vücutta aşırı su birikimi ve kalp yetmezliği (kalp hastalığı ya da akciğer ödemi olan hastalarda).

Burunda tıkanıklık, öksürük, hapşırma, boğazda spazm ve/veya nefes alıp vermede zorluk

Yaygın görülen yan etkiler:

Elektrolit bozuklukları

Endişe durumu (anksiyete)

Kalbin normalden hızlı çalışması (taşikardi)

Kalbin normalden yavaş çalışması (bradikardi)

Göğüste sıkışma hissi, göğüs ağrısı (taşikardi ve bradikardiyle beraber)

Yaygın olmayan yan etkiler:

Kasılmalar

Çok seyrek görülen yan etkiler:

Panik atak

Bunlarm hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

NEOFLEKS LAKTATLI RINGER Nasıl Kullanılır?

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacm size uygulanma nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz NEOFLEKS LAKTATLI RİNGER ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Yıkama amaçlı uygulamada kullanılacağı bölgeye yarı-donmuş ya da doğrudan dökme şeklinde ya da uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla eklem içine uygulanır.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafmdan karar verilir. 6 aydan küçük bebekler ve yenidoğanlarda laktat içeren çözeltiler özel dikkatle kullanılmalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafmdan ayarlanır. Kalp, böbrek, karaciğer ve diğer hastalıklar ile ilaç kullanımının daha sık olduğu dikkate alınmalıdır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Sodyum tuzları böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda laktat metabolizması bozulabileceğinden, ilaç alkalileştirici etkisini gösteremeyebilir.

Eğer NEOFLEKS LAKTATLI RINGER’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

NEOFLEKS LAKTATLI RINGER

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

NEOFLEKS LAKTA TLI RİNGER 7 kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NEOFLEKS LAKTATLI RINGER’i kullanmanız gerekenden fazlasmı kullanmışsanız ya da çözelti size çok hızlı olarak uygulanmışsa bu durum aşağıdaki belirtilere neden olabilir:

Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve şişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz) aşırı yüklenmesi

kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşma gibi belirtilere neden olan ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hiperkalemi (kanmızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması)

kaslarda zayıflık

hareket edememe / felç durumu (paralizi)

düzensiz kalp atışları (kalpte aritmi)

kalpte blok (kalp atışlarının çok yavaşlaması)

kardiyak arrest (kalp çalışmasının durduğu hayatı tehdit eden bir durum)

bilinçte bulanıklık

Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde hiperkalsemi (kanmızdaki kalsiyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması):

iştahta azalma (anoreksi)

bulantı

kusma

kabızlık

karm ağrısı

kolay uyarılabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozuklukları

çok miktarda su içme (polidipsi)

normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)

böbreklerde kalsiyum birikimine bağlı böbrek hastalığı (neffokalsinoz)

böbrek taşları

koma (bilinç kaybı durumu)

ağızda tebeşirimsi tad

yüz ve boyunda kızarma

derideki kan damarlarmda genişleme.

Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hipokalemi (kanmızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha düşük düzeylere düşmesi) ve metabolik alkaloz (kanınızın normalden daha bazik hale gelmesi):

mizaçta değişiklikler

yorgunluk

solukta kesilme

kaslarda sertleşme

kaslarda seyirme

kaslarda kasılmalar.

Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye başlanacaktır.

NEOFLEKS LAKTATLI RINGER Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NEOFLEKS LAKTATLI RINGER Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

NEOFLEKS LAKTATLI RINGER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEOFLEKS LAKTATLI RINGER Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Alerjiniz olup olmadığmdan emin değilseniz, doktorunuza danışınız. Eğer,

sodyum laktata karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

elektrokoter kullanımının gerekli olduğu bir ameliyat geçirecekseniz NEOFLEKS LAKTATLI RINGER’i kullanmayınız.

Ayrıca aşağıdaki durumlarda da doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir:

Vücutta sıvı birikimini gösteren belirtilerin olması durumunda

Şiddetli karaciğer yetmezliği durumu

Vücutta yaygın şişlikler (ödem) ve karm içi sıvı toplanmasıyla seyreden siroz durumları

Vücudun bu çözelti içindeki laktatı parçalamasıyla ilgili süreçlerinde (laktat metabolizması) bozukluk durumları

Şiddetli böbrek yetmezliği durumunda (idrarm çok az olması ya da hiç olmaması)

Tedavi edilmemiş kalp yetmezliği

ilacm içindeki maddelerin vücutta zaten gereğinden fazla bulunduğu durumlar (potasyum fazlalığı, sodyum fazlalığı, kalsiyum fazlalığı, klorür fazlalığı, laktat fazlalığı)

Vücuttaki asit-baz dengesinin bazik yönde değişmiş olduğu durumlar (metabolik alkaloz)

Vücuttaki asit-baz dengesinin çok ağır bir şekilde asidik yönde değişmiş olduğu durumlar (şiddetli metabolik asidoz)

Vücuttaki asit-baz dengesinin laktik asite bağlı asidik yönde değişmiş olduğu durumlar (laktik asidoz)

Dijital tedavisi altındaysanız.

Seftriakson admdaki damar içi yoldan kullanılan bir antibiyotik kullanıyorsanız doktorunuz size bu çözeltiyi seftriaksonu uyguladığı setten uygulamayacaktır.

-28 günlükten küçük yenidoğan bebeklerde seftriaksonla beraber NEOFLEKS LAKTATLI RİNGER ayrı setlerden uygulansalar da KULLANILMAZ.

NEOFLEKS LAKTATLI RINGER Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa

Kalp hastalığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon;

Solunum hastalığı, solunum yetmezliği;

Vücudunuzda, kol ve bacaklarınızda ya da akciğerlerinizde su toplanması (ödem);

Böbrek işlevlerinin bozukluğu, böbrek yetmezliği;

D vitamini düzeylerinin normalden yüksek olması durumu (sarkoidoz hastalığı vb nedenlerle);

Böbreklerde taş;

Gebelik tansiyonu;

Vücutta sodyumun aşırı birikimine neden olan aldosteronizm adı verilen durumlar ya da sodyum birikimiyle seyreden diğer durumlar;

Ani gelişen susuz kalma durumu (akut dehidratasyon), bazı böbrek hastalıkları ve ciddi yanık durumları gibi vücuttaki potasyumun yükselmesine yatkınlığı arttıran durumlar; doktorunuz size NEOFLEKS LAKTATLI RINGER’i kullanırken özel dikkat gösterecektir.

Doktorunuz NEOFLEKS LAKTATLI RINGER’i, 6 aydan küçük bebeklerde özel bir dikkatle kullanacaktır.

Ayrıca doktorunuz bu çözeltinin kullanımı sırasında klinik durumunuz ve laboratuvar değerlerinizi (kan ve idrardaki elektrolit düzeyleri ile asit-baz dengesi) düzenli aralıklarla izleyecektir.

Uygulamayı yapacak olan sağlık görevlisi,

bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, torbanm tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edecek;

bu ilacı size uygularken kullanılan boruları (setleri) 24 saatte bir değiştirmeye gayret edecek;

yalnızca torba ve kapakları sağlamsa, içindeki çözelti berraksa kullanacak;

damar içi uygulama sırasmda damar dışma kaçmamasına özen gösterecektir.

NEOFLEKS LAKTATLI RINGER İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

NEOFLEKS LAKTATLI RINGER İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafmdan özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde NEOFLEKS LAKTATLI RINGER’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafmdan özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde NEOFLEKS LAKTATLI RINGER’i kullanmayınız.

Kalsiyumun plasentadan geçtiği ve anne sütünde bulunduğu unutulmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

NEOFLEKS LAKTATLI RINGER’in araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

NEOFLEKS LAKTATLI RINGER Etken Maddesi Nedir?

NEOFLEKS LAKTATLI RINGER’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Reçetesiz alman ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

NEOFLEKS LAKTATLI RİNGER bazı ilaçlarla geçimsizdir. Bu durum eklenecek ilaçlarm ürün bilgilerinden öğrenilebilir.

Geçimsiz olduğu bilinen ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçlarm seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasmda belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafmdan kontrol edilecektir.

NEOFLEKS LAKTATLI RİNGER ile geçimsiz ilaçlardan bazıları:

Amino kaproik asit

Amfoterisin B

Kortizon asetat

Dietilstilbestrol

Etamivan

Etil alkol

Fosfat ve karbonat solüsyonları

Oksit etrasiklin

Thiopental sodyum

Versenat disodyum

Seftriakson

NEOFLEKS LAKTATLI RİNGER ile kısmen geçimsiz ilaçlardan bazıları:

T etrasiklin

Ampisilin sodyum

Mino siklin

Doksisiklin

Ayrıca NEOFLEKS LAKTATLI RİNGER ile aşağıdaki ilaçlarm birarada kullanımı sırasmda bu ilaçlarm etkileri dikkate alınmalıdır.

Kortikoidler/steroidler ve karbenoksolon (vücutta sodyum ve su birikmesi riski nedeniyle)

Tek başma ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü ilaçlar (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin II reseptör antagonistleri (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

Dijitalis grubundan kalp ilaçları (Bu ilaçlarm etkileri kalsiyum varlığında artar ve ciddi kalp ritm bozukluğu oluşabilir).

Tiyazid grubu idrar söktürücüler ya da D vitamini (vücutta kalsiyum birikmesi riski nedeniyle)

Bifosfonatlar, florür, florokinolon ve tetrasiklin grubundan antibiyotikler (kalsiyumla birlikte uygulandıklarında emilimleri azalır).

Salisilatlar, barbitüratlar ve lityum gibi asidik ilaçlar (bu ilaçlarm böbreklerden atılımları artabilir ve beklenen etkiyi göstere meye bilirler).

Sempatomimetik ilaçlar (Örn efedrin, pseudoefedrin) ve stimülan ilaçlar (deksamfetamin sülfat, fenfluramin hidroklorür) gibi alkali ilaçlar (bu ilaçlarm böbreklerden atılımları azalır ve beklenen etkiden fazla etkiye yol açabilir).

NEOFLEKS LAKTATLI RİNGER damar içi uygulamada kanla aynı setten verilmemelidir.

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NEOFLEKS LAKTATLI RINGER prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.