Metalyse Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

METALYSE nedir ve ne için kullanılır?

• METALYSE 10.000 U Enjeksİyonluk Toz İçeren Flakon (ilaç şişesi), enjeksİyonluk su ile kullanıma hazırlanacak toz şeklinde üretilmektedir.

METALYSE, içeriği aşağıda verilen ambalajlar halinde piyasaya sunulmaktadır.

 • Enjeksİyonluk çözelti tozu ile doldurulmuş 20 mL’lik tip I cam flakon (ilaç şişesi).
 • Enjeksiyon çözeltisinin hazırlanmasında kullanılacak 10 mL enjeksİyonluk su ile önceden doldurulmuş, 10 mL plastik enjektör.
 • Steril flakon adaptörü,
 • Tek kullanımlık steril iğne.
 • * METALYSE’in etkin maddesi olan tenekteplaz, insan doku tipi plazminojen aktivatörleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Rekombinant glikoprotein yapısındadır ve fibrin spesifiktir.

  Bu grup ilaçlar, damar içindeki kan pıhtılarının erimesini (çözülmesini) sağlarlar.

  Kan pıhtıları çeşitli durumlarda küçük çaplı damarları tıkayabilmektedir. Böylece tıkanan damarın beslediği dokular kansız ve oksijensiz kalmakta, ve doku ölümü gerçekleşmektedir.

  Pıhtı tarafından tıkanan damar kalbi besleyen damarlardan biri olduğunda, ortaya kalp krizi (miyokard enfarktüsü) tablosu çıkmaktadır.

  METALYSE bu türlü durumlarda pıhtıyı eriterek (çözerek), kalp kasma yeniden kan giderek beslenmesini sağlamakta ve istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına engel olmaktadır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi METALYSE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Kanama, METALYSE kullanımıyla ilişkili çok yaygın bir istenmeyen etkidir. Kanamanın tipi büyük çoğunlukla, iğne yerinde oluşan yüzeyel kanamalar şeklindedir. Morartılar yaygın olarak gözlenir, ancak sıklıkla herhangi bir özel önlem gerektirmezler. İnme (kafa içi kanama dahil) ve diğer ciddi kanama ataklan geçiren hastalarda ölüm ve kalıcı maluliyet durumları bildirilmiştir.

  Aşağıdakilerden biri olursa METALYSE kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Ani alerjik reaksiyonlar (döküntüler, kurdeşen, bronşlarda spazm, gırtlakta sıvı birikmesi (ödem) dahil)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin METALYSE’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Verilen yan etkiler şu sıklık derecelerine göre sınıflanmıştır:

  Çok yaygın: 10 kişide l’den fazla

  Yaygın; 10 kişide l’den az, 100 kişide T den fazla

  Yaygın olmayan: 100 kişide l’den az, 1,000 kişide T den fazla

  Seyrek: 1,000 kişide 1’den az, 10,000 kişide l’den fazla

  Çok seyrek: 10,000 kişide 1 ’den az (bildirilen tekil vakalar dahil)

  Yaygın: Yaygın:

  Yaygın olmayan:

  Kan basıncında düşüklük, kalp hızı ve ritminde bozukluklar, göğüste kalpten kaynaklanan ağrı (anjina pektoris)

  Kalp kasma yeterli kan gitmemesi olayının tekrarlanması, kalp yetmezliği, kalp krizi, kalpten kaynaklanan şok, kalbin dış zarının iltihabı, akciğerde sıvı birikmesi (ödem)

  Kalp atışlarının durması, sol kalp kapakçığında yetmezlik, kalbin dış zarı altına sıvı sızması, toplardamarlarda pıhtılar, kalbin dış zarı altında biriken

  sıvının yaptığı basınç nedeniyle kalbin yeterince çalışamaması, kalp kasında yırtılma

  Seyrek: Göçmen akciğer pıhtısı (pulmoner emboüzm)

  Bu olaylar yaşamı tehdit edici olabilir ve ölüme yol açabilir.

  METALYSE Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz alacağmz METALYSE dozunu, aşağıdaki tablo doğrultusunda, vücut ağırlığınıza göre hesaplayacaktır:

  Vücut ağırlığı (kg)

  60’ın altında

  60 ile 70

  70 ile 80

  80 ile 90

  90’ın üstünde

  METALYSE (U)

  6.000

  7.000

  8.000

  9.000

  10.000

  METALYSE bu türlü ilaçların kullanımı konusunda deneyimli bir doktor tarafından, toplardamar içine, bir defada enjekte edilir.

  Doktorunuz METALYSE’!, göğüs ağrınız başladıktan sonra mümkün olduğu kadar kısa süre içinde, tek doz olarak verecektir.

  Doktorunuz ayrıca, göğüs ağrınız başladıktan sonra mümkün olduğu kadar kısa süre içinde METALYSE ’e ek olarak, kan pıhtılaşmasını engelleyen bir ilaç da verecektir.

  METALYSE’in tekrar uygulanması önerilmemektedir.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Bu ilacı uygulayacak sağlık personeline yönelik bilgiler, Kullanma Talimatı’nın sonunda verilmektedir.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  Güvenlilik ve etkililik hsıkkındaki veriler yetersiz olduğu için çocuklarda (18 yaş altı) METALYSE kullanımı önerilmemektedir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  METALYSE 75 yaş üzerindeki hastalarda, potansiyel kanama riskleri ile beklenilen yararlar arasındaki dengenin belirlenmesi için, dikkatle değerlendirilerek kullanılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyon bozukluğunun tenekteplaz aktivitesini etkilemesi beklenmemektedir.

  Karaciğer yetmezliği: METALYSE, karaciğer yetmezliği, siroz, portal hipertansiyon (Özofagus varisleri) ve aktif hepatİt (karaciğer İltihabı) gibi şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu durumlarında kullanılmamalıdır.

  Eğer METALYSEf’ ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  METALYSE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  METALYSE^ ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Böyle bir durumda kanama riskinde artış olabilir. Şiddetli ve uzun süren bir kanamada yerine koyma tedavisi gündeme getirilebilir.

  METALYSE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  METALYSE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • İçindeki maddelerden herhangi birine (örn. tenekteplaz ya da herhangi bir yardımcı madde), veya gentamisine (üretim sürecinden gelen eser miktarda bir kalıntı) karşı aşırı duyarlılık,
 • Halen var olan ya da son 6 ay içerisindeki belirgin kanama bozukluğu,
 • Halen, ağız yoluyla pıhtı engelleyici tedavi almakta olan hastalar (INR >1.3)
 • Herhangi bir merkez sinir sistemi harabiyeti öyküsü (örn. tümör, damarda baloncuk, beyin veya omurilik ameliyatı gibi),
 • Var olduğu bilinen kanama eğilimi,
 • Kontrol altında olmayan şiddetli yüksek kan basıncı,
 • Önceki 2 ay İçerisinde büyük cerrahi girişim, solid bir organdan biyopsi, ya da önemli bir darbe (bu halen geçirilmekte olan kalp kriziyle ilişkili herhangi bir darbeyi de kapsar),
 • Yakınlarda geçirilmiş bir baş ya da beyin darbesi,
 • Önceki 2 hafta içerisinde uzun sürmüş (2 dakika’dan uzun) kalp-akciğer yeniden canlandırma İşlemi uygulaması,
 • Akut perikardit (kalbi saran zarın iltihabı) ve/veya subakut bakteriyel endokardit (kalbin iç zarının mikrobik iltihabı),
 • Akut pankreatit (pankreas iltihabı),
 • Karaciğer yetmezliği, siroz, portal hipertansiyon (özofagus varisleri) ve aktif hepatit gibi ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu,
 • Mide ve barsakta aktif ülserler (yaralar),
 • Atardamarlarda genişleme, bilinen yapısal damar bozuklukları,
 • Kanama riski yüksek olan tümörler,
 • Herhangi bir zamanda geçirilmiş kanama sonucu inme ya da nereden kaynaklandığı bilinmeyen inme,
 • Önceki 6 ay içerisinde geçirilmiş beyinde damar tıkanıklığı sonucu gelişen inme ya da geçici kansız kalma atağı,

  Bunama (demans).

  METALYSE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Kanama, MET AL YSE tedavisi sırasında en sık karşılaşılan, istenmeyen bir sonuçtur. Kullanılan kanamaya katkıda bulunabilecek ilaçlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, pıhtı çözücü tedavi boyunca, muhtemel bütün kanama bölgeleri dikkatle izlenmelidir. METALYSE tedavisi sırasında, sert kateterlerin kullanılması, kas içi enjeksiyonlar ve hastanın gereksiz yere hareket ettirilmesinden kaçınılmalıdır.

  Ağır kanama ortaya çıktığında, özellikle de beyin kanaması durumunda, eşzamanlı heparin uygulamasına derhal son verilmelidir.

  Aşağıdaki tabloların varlığında, potansiyel kanama riskleri İle beklenilen yararlar arasındaki dengenin belirlenmesi için, METALYSE tedavisi uygulaması dikkatle değerlendirilmelidir:

 • Büyük kan basıncının 160 mm Hg’dan yüksek olması
 • Beyin damarlarında hastalık
 • Yakınlarda geçirilmiş mide-barsak veya idrar yolu kanaması (son 10 gün içerisinde)
 • Sol kalpte pıhtı olasılığının yüksek olduğu durumlar (örn. sol kalp kapakçığında darlık)
 • Yakınlarda (son 2 gün içerisinde) yapıldığı bilinen herhangi bir kas içi enjeksiyon
 • İleri yaş (75 yaş üzeri)
 • Düşük vücut ağırlığı (60 kg’ın altında)
 • Pıhtı çözücü tedavi, kalp ritminin bozulmasıyla sonuçlanabilir. Sol kalbinde pıhtısı olan hastalarda, bu pıhtının vücuda dağılma riskini artırabilir.

  GP Ilb/TIIa antagonİstlcrinin birlikte kullanılması, kanama riskini arttırır (örn. absiksimab, eptifibatid, tirofİban).

  Tedaviden sonra tenekteplaz molekülüne karşı herhangi bir antikor oluşumu gözlenmemiştir. Ancak, METALYSE’in tekrar kullanılmasına ilişkin deneyim bulunmamaktadır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  METALYSE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  METALYSE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza, danışınız.

  Tenekteplaz’ın süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Doktorunuz sağlanacak yararı, oluşabilecek potansiyel risk karşısında dikkatle değerlendirecek ve METALYSE uygulayıp uygulamayacağına karar verecektir. Pıhtı çözücü tedaviyi izleyen ilk 24 saat boyunca gelen süt atılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Geçerli deği1.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Klinik araştırmalar esnasında tedavi edilen 12,000’den fazla hastaya ilişkin verilerin analizinde, kalp krizi hastalarında sıklıkla kullanılan ve METALYSE ile birlikte uygulanan ilaçlarla, klinik olarak önemli bir etkileşim ortaya çıkarılmamıştır.

  Pıhtılaşmayı etkileyen ya da kan pulcuklarının fonksiyonlarını değiştiren İlaçlar, METALYSE tedavisinden önce, tedavi sırasında veya tedaviden sonra, kanama riskini arttırabilirler.

  METALYSE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.