Maxiclar Ne İlacıdır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

MAXICLAR nedir ve ne için kullanılır?

MAXİCLAR film tabletler, soluk renkli, oblong, çentikli film tabletlerdir. Bir kutuda 14 tablet bulunan ambalaj şeklinde satışa sunulmuştur.

Her bir MAXİCLAR film tablet, 500 mg klaritromisin içerir.

MAXİCLAR Film Tablet (klaritromisin) makrolid adı verilen bir gruba ait yarı-sentetik bir antibiyotiktir. Klaritromisin, bakterilere karşı etkisini, duyarlı bakterilerde protein sentezine

MAXİCLAR Film Tablet yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu şu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak içindir:

• Farenjit (yutak iltihabı), tonsillit (bademcik iltihabı), akut maksiller sinüzit (sinüs iltihabı) gibi üst solunum yolu enfeksiyonları,

• Kronik bronşitte akut bakteriye! alevlenme, pnömoni (zatürre) gibi alt solunum yolu enfeksiyonları.

• Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu komplike olmayan, çeşitli deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.

• Mikobakteri adı verilen özel bir bakteri türünün neden olduğu enfeksiyonlar.

MAXİCLAR Film Tablet ayrıca aşağıdaki tablolarda da kullanılmaktadır:

• Bazı AIDS (edinilmiş immün yetmezlik sendromu) hastalarındaki, bir mikobakteri türüne (mikobakterium avium kompleksi) bağlı enfeksiyondan korunma amacıyla,

• On iki parmak barsağı ülseri nüksünün azaltılması için, H. pylori adındaki bakterinin yok edilmesi (eradikasyonu) amacıyla,

• Diş enfeksiyonlarının tedavisinde.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MAXICLAR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az I ’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın 1 ’inden az, fakat 100 hastanın Finden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1 ’inden az, fakat 1000 hastanın 1 ’inden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın l’inden az görülebilir.

Çok seyrek: 10000 hastanın ] ’inden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen.

MAXİCLAR Film Tablet’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

AşağıdakiJerden biri olursa, MAXİCLAR Film Tablet’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kurdeşen ve orta derecede deri döküntülerinden, anaflaksi ve ciddi deri reaksiyonlarına (toksik epiderma] nekroliz/Stevens Johnson Sendromu, DRESS ve Henoch-Schonlein purpurası) kadar uzanan alerjik reaksiyonlar (deride küçük morarma ve kanamalar).

Yaygın olmayan;

Çarpıntı

Alanin aminotransferaz artışı (ALT) (karaciğer enzimleri)

Aspartat aminotransferaz artışı (AST) (karaciğer enzimleri)

Şiddetli kaşıntı (pruritus)

Kurdeşen (ürtiker)

Lökopeni (Kanda lökosit sayısının azalması, sık enfeksiyon geçirme)

Nötropeni (Kanda nötrofıl lökositlerin ileri derecede azalması, sık enfeksiyon geçirme)

Eozinofili (Kanda eozinofıl lökositlerin ileri derecede artması, alerjik durumlarda artış, kaşıntı, kızarıklık)

Gama glutamil transferaz artışı

Sıklığı bilinmeyen;

Karaciğer enzimlerinde artış ve sarılıkla birlikte veya sarılıksız seyreden karaciğer fonksiyon bozukluğu; anoreksi (şiddetli iştahsızlık), sarılık, koyu renkli idrar, kaşıntı ya da karında hassasiyet gibi karaciğer iltihabı belirti ve semptomları

Kanda eozinofıl (bir tür alerji hücresi) sayısında artış ve genel belirtilerin eşlik ettiği ilaç reaksiyonları

Bazıları ağız yoluyla alınan kan şekerini düşürücü ilaçlar veya insülin tedavisi gören

10

hastalarda görülen hipoglisemi (kan şekerinde düşme)

Kalpte şiddetli ritim bozuklukları

Pankreas iltihabı (enfeksiyonu)

İnterstisyel nefrit (bir çeşit böbrek iltihabı)

Klaritromisin ve kolşisinin birlikte kullanımına bağlı olarak, özellikle yaşlılarda ve böbrek yetmezliği olan bazı hastalarda kolşisin zehirlenmesi

İskelet kası yıkımı

Pseudomembranöz kolit (şiddetli ishal)

~ Erizipel (deri üzerinde iltihaplı kızartı ile belirgin akut ateşli hastalık)

Eritrazma (kırmızımsı veya kahverengimsi lekeler oluşmasıyla belirgin deri hastalığı)

Agranülositoz (Titreme nöbetleri, ateş yükselmesi ve mukozalarda ülserlerin oluşması)

Miyopati (kas ağrıları, güçsüzlük)

Böbrek yetmezliği

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: Yaygın olmayan;

Vertigo (baş dönmesi)

Dil iltihabı, ağız iltihabı, ağızda pamukçuk ve dil renginde değişim

Akyuvarlarda ve kan pulcuklarında azalma

Kan üresi ve kreatininde artış, karaciğer enzimlerinde yükselme

Kandidiaziz (Canc ı cinsi mantar enfeksiyonu)

 • Vajina] enfeksiyon
 • Tremor (titreme)
 • Duyma bozukluğu
 • Gastrit (yemek sonrası midede yanma)
 • Karaciğer enzimlerindeki geçici artışlar

  Kanda alanin fosfataz artışı

  Kanda laktat dehidrogenaz artışı

  Sıklığı bilinmeyen;

  Çevreye uyumsuzluk, sanrılar, depresyon, çildin ve kendinden farklılaşma, mani (aşırı mutlu ve özgüvenli davranış ile belirgin ruhsal bozukluk)

  İşitme kaybı

  Konvülsiyonlar (nöbet)

  Kas ağrısı

  Vücudun herhangi bir bölgesinde uyuşma veya karıncalanma hali (parestezi)

  Kanama (hemoraji)

  Akne

  Uluslararası normalleştirilmiş oran (INR pıhtılaşma zamanını ölçmede kullanılan bir ölçek) artışı

  Protrombin (pıhtılaşma) zamanında uzama (PTZ)

  Anormal renkte idrar

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  Yaygın;

  İshal

  Kusma

  Karın ağrısı

  Hazımsızlık

  Bulantı

  Uykusuzluk

  Yaygın olmayan;

  İştahsızlık

  Kabızlık

  Ağız kuruluğu

  Karında gerginlik

  Baş dönmesi

  Endişe ve kuruntu hali

  Kulak çınlaması

  Titremeler

  Halsizlik

  Göğüs ağrısı

  Yorgunluk

  Geğirme

  Sıklığı bilinmeyen;

  Davranış değişikliği Kötü rüyalar

  Zihin karmaşası

  Tad alma bozukluğu ile birlikte seyreden koku alma duyusunda değişiklik

  Diş renginde bozulma

  Bu yan etkiler, MAXİCLAR Film Tablet’in hafif yan etkileridir.

  MAXICLAR Nasıl Kullanılır?

  • Doktorunuz MAXİCLAR Film Tablet ile tedavinizin ne kadar süreceği ve hangi dozda, kaç tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz.

 • Eğer MAXİCLAR Film Tablet’i nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza danışınız.
 • MAXİCLAR Film Tablet’in yetişkinler için önerilen genel dozu, 6-14 gün veya 7-14 gün süreyle günde iki kez (12 saatte bir) 250 veya 500 mg’dır. Mikobakteriyel enfeksiyonlarda tedavi süresi daha uzundur (3 4 hafta veya daha uzun) ve daha şiddetli durumlarda, doz günde 1000 mg’a çıkartılabilir. Doktorunuz, sizde bulunan enfeksiyonun niteliğine göre, almanız gereken dozu ve ne kadar süreyle alacağınızı söyleyecektir.
 • H. pylori eradikasyonunda doz: On iki parmak barsağı ülserinin nükslerinden korunmada
 • H. pylori eradikasyonu için, doktorunuzun önereceği tedavi rejimine göre diğer ilaçlarla birlikte, 7, 10, 14 veya 28 gün süreyle, günde iki ya da üç defa 500 mg klaritromisin alınır.

 • MAXİCLAR Film Tabletlerin 12 saat arayla, sabah ve akşam her gün aynı saatte yutulmasına özen gösterilmelidir, böylelikle kanınızdaki ilaç miktarı her zaman için sabit ve düzenli olacaktır.
 • MAXİCLAR Film Tabletleri ağız yoluyla alınız, bütün olarak yeterli miktarda sıvı ile yutunuz (örneğin bir bardak su ile). Tabletleri çiğnemeyiniz, kırmayınız veya ezmeyiniz.
 • Doktorunuz MAXİCLAR Film Tabletleri ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. İyileştiğinizi hissetseniz bile tedavinizi yarıda kesmeyiniz.
 • İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
 • Değişik yaş gruplan

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Şiddetli böbrek bozukluğu olan yaşlı hastalarda, doz ayarlaması düşünülmelidir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Önemli böbrek bozukluğu olan hastalarda MAXICLAR Film Tablet dozu yarıya, yani günde bir defa 250 mg’a, veya enfeksiyon şiddetli ise, günde iki defa 250 mg’a indirilmelidir. Bu gibi hastalarda tedavi 14 günden uzun sürmemelidir. Orta derecede böbrek bozukluğu olan hastalarda günde en çok bir MAXİCLAR Film Tablet alınabilir.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer fonksiyonu bozuk hastalara MAXİCLAR Film Tablet uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

  Eğer MAXİC,IAR Film Tablet ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MAXICLAR

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  MAXICLAR Film Tablet ’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı miktarlarda MAXİCLAR Film Tablet alımmın, mide-barsak sistemine ilişkin belirtiler vermesi beklenir. Aşırı dozda ayrıca alerjik reaksiyonlar da görülebilir.

  MAXICLAR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve her zaman olduğu gibi, günde tek doz kullanmaya devam ediniz.

  Unuttuğunuz tek dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

  MAXICLAR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, tedaviyi bırakmayınız.

  Tedaviyi bırakırsanız ilacın etkisini kaybedersiniz.

  MAXICLAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MAXICLAR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Klaritromisine, eritromisine veya makrolid grubu antibiyotiklere, ayrıca MAXİCLAR Film Tablet içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.

  • Şu ilaçlardan herhangi birini kullanmakta iseniz: astemizol (saman nezlesi ya da alerji için kullanılır), sisaprid (mide hastalığı için kullanılır), pimozid (bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır), terfenadin (saman nezlesi ya da alerji için kullanılır), ergotamin (migren için kullanılır), dihidroergotamin (migren için kullanılır), lovastatin ya da simvastatin (kolesterol yüksekliği için kullanılır).

  • Böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varken kolşisin (gut (damla) hastalığı, ailevi Akdeniz humması ve Behçet hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız,

  • Midazolam (sakinleştirici) içeren ve ağız yoluyla kullanılan bir ilaç kullanıyorsanız,

  2

  • QT uzaması (kalp elektrosunda değişim) ya da kalp ritmi bozukluğu öykünüz varsa; (uzun QT sendromu/Torsades de Poİntes’e neden olabilir)

  • Böbrek bozukluğu ile birlikte şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa.

  • Hipokalemi (kanda potasyum düzeyinin düşük olması) ya da kalp aritminiz (çarpıntınız) varsa doktorunuza danışınız

  MAXICLAR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  F.ğer;

  • İshal olursanız veya Önceden bir antibiyotik kullanırken ishal olduysanız. Hemen hemen bütün antibakteriyel ilaçların kullanımında kendisini özellikle hafif ile şiddetli ishal ile belli eden bir bağırsak iltihabı (antibiyotiğe bağlı kolit “psödomembranöz kolit”) ortaya çıkabilir.

  • Böbrekleriniz şiddetli derecede bozuk ise. Bu durumda doktorunuz dozun azaltılmasına veya doz aralarının açılmasına karar verebilir. Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatli olunmalıdır. Ancak eğer böbrekleriniz normal çalışıyor fakat karaciğerinizde bozukluk var ise, MAXİCLAR Film Tablet doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.

  • Kolşisin içeren bir ilaç kullanıyorsanız. Özellikle yaşlılarda olmak üzere ve bazıları böbrek yetmezliği olan hastalarda ortaya çıkan kolşisin zehirlenmesi bildirimleri bulunmaktadır.

  • Kas zafiyeti belirtileri şiddetlendiyse,

  • Uzun süreli klaritromisin kullandıysanız, duyarlı olmayan bakteri ve mantar sayısında artışa sebep olabileceğinden süperinfeksiyon meydana geldiği takdirde uygun tedaviye başlanmalıdır.

  • Klaritromisinin ve oral hipoglisemik ajanların (kan şekerini düzenleyen ilaçlar) ve/veya insülinin eşzamanlı kullanımı, kan şekeri düzeyinde önemli ölçüde azalmaya neden olabilir. Bu gibi durumlarda glikoz seviyesinin dikkatle izlenmesi tavsiye edilir.

  • Klaritromisin varfarin (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç) ile birlikte uygulandığında, ciddi bir kanama riski ve pıhtılaşma zamanında önemli artış riski vardır. Eşzamanlı olarak klaritromisin ve antikoagülan (kan sulandırıcı ilaçlar) alındığında, pıhtılaşma zamanları sık sık kontrol edilmelidir.

  • Statinler (kolesterol düşürmek için kullanılan ilaçlar grubu), klaritromisinle birlikte kullanıldığında mümkün olan en düşük dozlarda uygulanmalıdır.

  • Klaritromisinle eşzamanlı olarak triazolam ya da midazolam (sakinleştirici ilaçlar)

  3

  kullanıldığı durumlarda dikkatli olunmalıdır.

  • Klaritromisinin QT uzaması (Kalp elektrosunda değişim) riski nedeniyle QT uzaması ve torsades de pointcs gibi kalp bozukluklarına eğilimi artışı ile ilişkili tıbbi durumu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  • Toplumda kazanılmış zatürre tedavisinde klaritromisin verilmeden önce duyarlılık testi yapılması önemlidir.

  • Hafif ve orta şiddette deri ve yumuşak doku enfeksiyonları tedavisinde klaritromisin verilmeden önce duyarlılık testi yapılması önemlidir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Bu rahatsızlıklar için tedavi görmeniz gerekebilir veya doktorunuz dozu azaltabilir, ya da tedaviyi tamamen durdurmanız gerektiğini düşünebilir (bkz. Bölüm 4, Olası Yan Etkiler nelerdir?)

  Önemli uyarı!

  MAXİCLAR film tabletler dahil olmak üzere antibakteriyel ilaçlar, ya da diğer adıyla antibiyotikler, sadece bakteriyel enfeksiyon!ann tedavisinde kullanılmalıdır. Bu ilaçlar, örneğin soğuk algınlığı gibi, virüslerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmezler. MAXİCLAR film tabletler bir bakteriyel enfeksiyonun tedavisi için reçete edildiğinde, hastaların tedavi başlangıcında kendilerini iyi hissetmeleri çok normaldir, ancak buna aldanarak ilaç erken dönemde kesilmemek, mutlaka doktor tarafından belirtilen süre tamamlanmalıdır. Dozların atlanması ve tedavi süresinin tamamlanmaması, mevcut tedavinin etkinliğini azaltır ve bakterinin direnç kazanma olasılığını artırarak, gelecekte MAXİCLAR film tabletler veya başka antibakteriyel ilaçlarla tedavi edilebilirliğini ortadan kaldırır.

  MAXICLAR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  MAXİCLAR Film Tablet aç ya da tok karına alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan ünce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Klaritromisinin gebelik sırasında kullanımının güvenilirliği saptanmamıştır. Bu nedenle, MAXİCLAR Film Tabletin dikkatli biçimde yarar risk değerlendirmesi yapılmadan kullanılması önerilmez. MAXİCLAR Film Tablet diğer alternatif tedavilerden hiçbirinin uygun olmadığı klinik durumlar hariç, hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz dikkatli bir

  risk/yarar değerlendirmesi yapacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Klaritromisinin emzirilen bebeklerdeki güvenilirliği saptanmamıştır.

  MAXİCLAR Film Tablet’i kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  MAXİCLAR Film Tablet’in araç ve makina kullanımı üzerine etkisi hakkında veri bulunmamaktadır. İlaç ile vertigo (baş dönmesi), konfüzyon (sersemlik) ve dezoryantasyon (çevreye uyum zorluğu) ortaya çıkma potansiyeli hastaların araç ya da makine kullanması öncesinde dikkate alınmalıdır.

  MAXICLAR Etken Maddesi Nedir?

  MAXİCLAR Film Tablet’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  MAXİCLAR Film Tablet her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum (0.11 mmol) ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir, doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz.

  • Eğer şu ilaçlan kullanıyorsanız kan düzeylerinde artış görülebilir; Alfentanil (sakinleştirici grubu ilaç), alprazolam (sakinleştirici grubu ilaç), astemizol (alerjik solunum sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç), bromokriptin (bazı beyin hastalıkları ve diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç), dİgoksin (kalp hastalıklarında kullanılan bir ilaç), disopiramid (kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), ergot alkaloidleri (sinir sistemi veya genito-üriner sistem hastalıklarında kullanılan İlaçlar), fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç), heksobarbital (sakinleştirici grubu ilaç), karbamazepin (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç), kinidin (kalp rahatsızlıklarında kullanılan bir ilaç), lovastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan bir ilaç), metilprednizolon (alerji ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç), midazolam (sakinleştirici grubu ilaç), omeprazol (mide ülseri ve reflü hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç), oral antikoagülanlar (kan

  sulandırıcı ilaçlar, örn. varfarin), pimozid (sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), rifabutin (çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), sildenafil (cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan bir ilaç), silostazo! (damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), sisaprid (sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), siklosporin (organ nakli reddinin önlenmesinde ve bazı romatizmal veya göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), simvastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan bir ilaç), sirolimııs ve takrolimus (organ nakli reddinin önlenmesinde kullanılan ilaçlar), teofilin (solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), terfenadin (alerjik solunum sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç), triazolam (sinir sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç), vinblastin (bazı kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve valproat (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç).

  Rifampisin (bir tür antibiyotik), fenitoin, karbamazepin ve fenobarbital (epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar), St John Bitkisi (gıda takviyesi olarak kullanılan bir bitki) klaritromisin metabolizmasını artırabilir. Bu durum, etkinliğinin azalmasına yol açan subterapötık klaritromisin düzeylerine neden olabilir. Ayrıca, bu ilaçların plazma düzeyinin de izlenmesi gerekebilir; klaritromisin bu ilaçların düzeyini artırabilir.

  Rifabutin (mikobakteri adı verilen mikropların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve klaritromisinin eşzamanlı kullanımında, rifabutin serum düzeyi artarken klaritromisin serum düzeyi azalarak üveit riski artışına yol açar.

  Klaritromisinin zidovudin (AIDS (IIIV enfeksiyonu) tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanımında ise, zidovudinin kan düzeyleri azalabilir.

  Ritonavir (AIDS (IIIV enfeksiyonu) tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanılmasında da dikkatli olunmalıdır; 1 g/gün’den daha yüksek klaritromisin dozları ritonavir ile birlikte uygulanmamalıdır. Böbrek işlevleri azalmış hastalarda ilaç tedavisi yönünden bir artırıcı olarak ritonavir, atazanavir ve sakinavir gibi diğer HIV (AIDS) ilaçları ile birlikte kullanıldığında benzer doz ayarlamaları düşünülmelidir.

  Klaritromisin şu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında, özellikle kalp hastalarında bazıları

  hayatı tehdit edici olabilen kalp ritmi bozuklukları görülmüştür: Sisaprid (sindirim sistemi

  hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), pimozid (sinir sistemi hastalıklarının

  tedavisinde kullanılan bir ilaç), terfenadin (alerjik solunum sistemi hastalıklarında kullanılan

  bir ilaç), kinidin (bazı kalp rahatsızlıklarında kullanılan bir ilaç) veya disopiramid (kalp ritim

  bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) (bkz. Bölüm 2, MAXİCLAR Film Tablet’i

  kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler).

  6

  Makrolid grubu antibiyotiklerin kalp hastalarında terfenadin ile kullanılmasında da benzer etkiler görülmüştür. Aynı etkiler astemizol ve diğer makrolidlerin birlikte uygulanmasıyla da görülmüştür.

  İşitme sistemine zarar verebilecek (ototoksik) ilaçlarla, özellikle aminoglikozitlerle kullanımında dikkatli olunmalıdır.

  Klaritromisin, ergotamin ya da dihidroergotamin (migren tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında, bazı vakalarda akut ergo toksisitesi denilen bir zehirlenme tablosu ortaya çıkmıştır, bu nedenle birlikte kullanılmamalıdır.

  Metabolizma sisteminin kuvvetli uyaranları, örneğin efavirenz, nevirapiıı, rifampisin, rifabutin ve rifapentin klaritromisinin metabolizmasını hızlandırabilir.

  Klaritromisinin sildenafıl, tadalafıl veya vardenafıl gibi fosfodiesteraz inhibitorleri (cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte verilmesi artmış maruziyetlerine yol açabilir. Sildenafi], tadalafıl ve vardenafıl ile birlikte klaritromisin verildiği zaman bu ilaçların dozlarının azaltılması düşünülmelidir.

  Klaritromisinin ve atazanavir, itrakonazol, sakuinavir substrat ve inhibitörleri (mantar enfeksiyonu tedavisi ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar) çift yönlü ilaç etkileşimine yol açabilirler. Eş zamanlı olarak alan hastalar artmış veya uzamış farmakolojik etki belirtileri açısından yakından izlenmelidir.

  Klaritromisin kolşisin (gut (damla) hastalığı, ailevi Akdeniz humması ve Behçet hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında da, bazı durumlarda kolşisin zehirlenmesi oluşmuştur. Klaritromisinin kolşisin ile birlikte kullanılması durumunda, bu zehirlenme tablosunun belirtileri yönüyle dikkatli olunmalıdır.

  Böbrekleri ileri derecede bozuk ya da akut porfiri adlı bir kan hastalığına sahip olan hastalarda, klaritromisinin ranitidin bizmut sitrat (ülser tedavisinde kullanılan bir ilaç) tedavisiyle birlikte alınması önerilmez.

  Klaritromisin ile eşzamanlı olarak verapamil, amlodipin veya diltiazem (kalp rahatsızlıkları

  ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) kullanıldığı durumlarda kan basıncı

  düşüklüğü, kalp atımının yavaşlaması ve laktik asidoz gözlemlenmiştir.

  HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan etravirin klaritromisin düzeyini azaltmıştır.

  Şu ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza danışınız: metilprednizolon (alerji ve romatizma

  tedavisinde kullanılan bir ilaç), vinblastin (bazı kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan

  bir ilaç), aprepitant (kanserde görülen bulantı tedavisinde kullanılan bir ilaç), silostazol

  (damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), beta-laktam antibiyotikleri, takrolimus

  (organ nakli reddinin önlenmesinde kullanılan bir ilaç) ya da siklosporin (organ nakli

  7

  reddinin önlenmesinde ve bazı romatizma! veya göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç).

  Eğer reçeldi ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

  kullandımzsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MAXICLAR prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.