Macrol Susp Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri Nelerdir?

MACROL nedir ve ne için kullanılır?

MACROL, su ile hazırlandığında, etkin madde olarak 5 mPde 250 mg klaritromisin içerir.

Macrol 250 mg/5 ml, 50 ve 100 ml Oral Süspansiyon: Sulandınldığında 50 ve 100 ml oral süspansiyon verebilen granülleri içeren amber renkli şişelerde, vücut ağırlığına ve hacme göre ölçülendirilmiş pipet ve sulandırma için 26 ve 52 ml saf su içeren plastik ampul ile birlikte karton kutu içerisinde satışa sunulmuştur.

MACROL (klaritromisin), makrolid adı verilen bir gruba ait yarı-sentetik bir antibiyotiktir. Klaritromisin, bakterilere karşı etkisini, duyarlı bakterilerde protein sentezine engel olarak gösterir.

MACROL, çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak içindir:

• Farenjit (yutak iltihabı), tonsillit (bademcik iltihabı), akut maksiller sinüzit (sinüs iltihabı) gibi üst solunum yolu enfeksiyonlan,

• Pnömoni (zatürre), kronik bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonlan,

• Akut otitis media (orta kulak iltihabı),

• Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu komplike olmayan, çeşitli deri ve yumuşak doku enfeksiyonlan,

• Mikobakteri adı verilen özel bir bakteri türünün neden olduğu enfeksiyonlar.

6 ay12 yaş arasındaki çocuklarda yürütülen klinik çalışmalar klaritromisin pediatrik süspansiyon ile yapılmıştır. Bu nedenle 12 yaşından küçük çocuklar MACROL Süspansiyon kullanmalıdır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MACROL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın Tinden az, fakat 100 hastanın Tinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın Tinden az, fakat 1000 hastanın Tinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın Tinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10000 hastanın Tinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen

MACROL’ün kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, MACROL’ü kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kurdeşen ve orta derecede deri döküntülerinden, anaflaksi ve ciddi deri reaksiyonlarına (toksik epidermal nekroliz/Stevens Johnson Sendromu, DRESS ve Henoch-Schonlein purpurası) kadar uzanan alerjik reaksiyonlar (deride küçük morarma ve kanamalar)

Yaygın Olmayan;

Çarpıntı (palpitasyon)

Alanin aminotransferaz artışı (ALT) (karaciğer enzimleri)

Aspartat aminotransferaz artışı (AST) (karaciğer enzimleri)

Şiddetli kaşıntı (pruritus)

Lekeli ve kabarcıklı döküntü

Sıklığı bilinmeyen;

Karaciğer enzimlerinde artış ve sanlıkla birlikte veya sanlıksız seyreden karaciğer fonksiyon bozukluğu; anoreksi (şiddetli iştahsızlık), sanlık, koyu renkli idrar, kaşıntı ya da kannda hassasiyet gibi karaciğer iltihabı belirti ve semptomları

Kanda Eozinofıl (bir tür alerji hücresi) sayısında artış ve genel belirtilerin eşlik ettiği ilaç reaksiyonları

Bazılan ağız yoluyla alınan kan şekerini düşürücü ilaçlar veya insülin tedavisi gören hastalarda görülen hipoglisemi (kan şekerinde düşme)

Kalpte şiddetli ritm bozukluklan

Pankreas iltihabı (enfeksiyonu)

İnterstisyel nefrit (bir çeşit böbrek iltihabı)

Böbrek yetmezliği

Klaritromisin ve kolşisinin birlikte kullanımına bağlı olarak, özellikle yaşlılarda ve böbrek yetmezliği olan bazı hastalarda kolşisin zehirlenmesi

İskelet kası yıkımı

Miyopati (Kas ağnlan, güçsüzlük)

Agranülositoz (titreme nöbetleri, ateş yükselmesi veya mukozalarda ülserlerin oluşması)

Pseudomembranöz kolit (şiddetli ishal)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın Olmayan;

Karaciğer enzimlerindeki geçici artışlar

Vertigo (baş dönmesi)

Dil iltihabı, ağız iltihabı, ağızda pamukçuk ve dil renginde değişim

Akyuvarlar ve kan pulcuklannda azalma

Kan üresi ve kreatininde artış, karaciğer enzimlerinde yükselme

Trombositemi (kanamanın durmaması, morarma)

Gastrit (yemek sonrası midede yanma)

Tremor (titreme)

Duyma bozukluğu

Kandidiaziz (Candida cinsi mantar enfeksiyonu)

Vajinal enfeksiyon (döl yolu iltihabı)

Kas spazmları

Sıklığı bilinmeyen;

Çevreye uyumsuzluk, sanrılar, depresyon, çıldırı ve kendinden farklılaşma

Tedavinin kesilmesiyle düzelen işitme kaybı

Akne (sivilce)

Anormal renkte idrar

Kanama (hemoraji)

Uluslararası normalleştirilmiş oran (INR pıhtılaşma zamanını ölçmede kullanılan bir ölçek) artışı

Protrombin (pıhtılaşma) zamanında uzama (PTZ)

Konvülsiyonlar (nöbet)

Kas ağnsı

Delice (manik) davranışlar

Vücudun herhangi bir bölgesinde uyuşma veya kanncalanma hali (parestezi)

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın;

İshal

Kusma

Kann ağnsı

Hazımsızlık

Bulantı

Uykusuzluk

Aşın terleme

 • Mide ağrısı
 • Yaygın Olmayan;

  Gaz sebebiyle oluşan kann şişliği

  İştahsızlık

  Kabızlık

  Ağız kuruluğu

  Baş dönmesi,

  Sinirlilik

  Çığlık atma

  Endişe ve kuruntu hali,

  Kulak çınlaması Titremeler

  Halsizlik

  Geğirme

  Yüksek Ateş

  Sıklığı bilinmeyen;

  Davranış değişikliği,

  Kötü rüyalar

  Zihin karmaşası

  Çırpmma-kıvranmalar

  Tad alma bozukluğu ile birlikte seyreden koku alma duyusunda değişiklik;

  Diş renginde bozulma

  Bunlar MACROL’ün hafif yan etkileridir.

  MACROL Nasıl Kullanılır?

  • MACROL’ün çocuklarda önerilen genel dozu, günde iki kez 7,5 mg/kg’dır. Mikobakteriyel olmayan enfeksiyonlar için maksimum doz günde iki defa 500 mg’dır.

 • Normal tedavi süresi, ilgili patojene ve hastalığın şiddetine bağlı olarak 5 ila 10 gün
 • arasındadır.

  • Doktorunuz, çocuğunuzda bulunan enfeksiyonun niteliğine göre, vermeniz gereken dozu ve ne kadar süreyle vereceğinizi söyleyecektir.

  • İlacın 12 saat arayla, sabah ve akşam her gün aynı saatte kullanılmasına özen gösterilmelidir, böylelikle çocuğunuzun kanındaki ilaç miktarı her zaman için sabit ve düzenli olacaktır.

 • Sulandırılmış ilaç aç veya tok karına verilebilir; ayrıca süt ile de verilebilir.
 • MACROL 250 mg/5 ml oral süspansiyon için granül, vücut ağırlığı 40 kg ve altındaki
 • çocuklar için önerilmektedir.

  Uygun doz, pipet üzerinde vücut ağırlığına ve hacme göre derecelendirilmiş ölçek kullanılarak verilir ve 12 saatte bir tekrarlanır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Orta dereceden şiddetli dereceye kadar böbrek bozukluğu olan hastalarda da dikkatle uygulanmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi 3 0 ml/dakikadan az) olan çocuklarda günlük doz yarı yarıya azaltılmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği olan çocuklar için günlük maksimum doz 500 mg’dır. Bu çocuklarda tedaviye 14 günden uzun süre devam edilmemelidir.

  Karaciğer fonksiyonu bozuk olan hastalara klaritromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Bununla birlikte, şiddetli böbrek yetmezliği durumlarında, beraberinde karaciğer yetmezliği olsun veya olmasın, dozun azaltılması veya doz aralarının uzatılması uygun olabilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaygın ve lokalize mikobakteriyel enfeksiyonları olan çocuklarda önerilen doz, günde iki doza bölünmüş olarak 15-30 mg/kg klaritromisindir.

  Uygun doz, pipet üzerinde vücut ağırlığına ve hacme göre derecelendirilmiş ölçek kullanılarak verilir ve 12 saatte bir tekrarlanır.

  ÇOCUKLARDA MACROL SÜSPANSİYON (250 mg/5ml) DOZ TAYİNİ

  Vücut Ağırlığı ve Hacme Göre

  PİPET DOZ TABLOSU

  Günde 2 kez uygulanan standart pipet dozu (Vücut Ağırlığı*)

  Günde 2 kez uygulanan standart pipet dozu (hacim)

  Doz

  3-4 kg

  0.5 ml

  25 mg

  6-7 kg

  1.0 ml

  50 mg

  10 kg

  1.5 ml

  75 mg

  13-14 kg

  2.0 ml

  100 mg

  16-17 kg

  2.5 ml

  125 mg

  20 kg

  3.0 ml

  150 mg

  23-24 kg

  3.5 ml

  175 mg

  26-27 kg

  4.0 ml

  200 mg

  30 kg

  4.5 ml

  225 mg

  33-35 kg

  5.0 ml

  250 mg

  40 kg

  6.0 ml

  275 mg

  * Vücut ağırlığı (kg) esas alınarak hazırlanmıştır (yaklaşık 7,5 mg/kg, günde 2 defa).

  MACROL 250 mg/5 ml oral süspansiyon için granül, vücut ağırlığı 40 kg ve altındaki çocuklar için önerilmektedir.

  Süspansiyonun hazırlanması ve pipetin kullanılması:

  1. Açmadan önce şişeyi 2-3 kez çalkalayınız. Plastik ampul içindeki saf suyun yansını şişeye boşaltınız.

  Şişenin kapağını kapatarak şişeyi iyice çalkalayınız.

  Kalan suyu da ilave ederek şişeyi tekrar iyice çalkalayınız.

  2. Doz pipeti 3 kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; kapak, koruyucu kılıf ve doz ayarlı pipettir. Pipeti plastik koruyucu kılıfından kapağı ile birlikte çıkarınız.

  Hazırladığınız süspansiyonun şişesinin kapağını çıkarınız (şişe kapağı tekrar kullanılmayacaktır) ve pipeti, üzerindeki kapağı ile birlikte şişeye takınız.

  3. Şişeyi iyice çalkaladıktan sonra pipetin içindeki pistonu yukarı doğru çekerek, alınması gereken doza karşılık gelen çizgiye kadar süspansiyon ile doldurunuz.

  Pipeti gövdesinden tutarak kapağın içinden çıkarınız.

  4. Hazırlanan süspansiyonu, doğrudan pipetle veya bir kaşığa boşaltarak çocuğa veriniz.

  5. Pipeti, kaynatılmış ve soğutulmuş su ile duruladıktan sonra, tekrar şişe kapağındaki yerine takınız.

  Her kullanımdan Önce şişeyi iyice çalkalayınız ve 3., 4., ve 5. basamakları uygulayınız.

  MACROUden kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşın miktarlarda klaritromisin aliminin, mide-barsak sistemine ilişkin belirtiler vermesi beklenir.

  MACROL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiriniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve ilacı kaldığınız yerden düzenli olarak çocuğunuza vermeye devam ediniz.

  Unuttuğunuz tek dozu telafi etmek için çift doz vermeyiniz.

  MACROL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  MACROL bir bakteriyel enfeksiyonun tedavisi için reçete edildiğinde, hastalann tedavi başlangıcında kendilerini iyi hissetmeleri çok normaldir, ancak buna aldanarak ilaç erken dönemde kesilmemeli, mutlaka doktor tarafından belirtilen süre tamamlanmalıdır. Dozlann atlanması ve tedavi süresinin tamamlanmaması, mevcut tedavinin etkinliğini azaltır ve bakterinin direnç kazanma olasılığım artırarak, gelecekte MACROL veya başka antibakteriyel ilaçlarla tedavi edilebilirliğini ortadan kaldırır.

  MACROL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MACROL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

  • Çocuğunuz makrolid antibiyotiklere karşı veya MACROL’ün içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı aleıjik (aşınduyarlı) ise.

  • Çocuğunuz şu ilaçlardan herhangi birini kullanmakta ise: astemizol (saman nezlesi ya da aleıji için kullanılır), sisaprid (mide hastalığı için kullanılır), pimozid (bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır), terfenadin (saman nezlesi ya da alerji için kullanılır), ergotamin (migren için kullanılır), dihidroergotamin (migren için kullanılır), kolşisin (gut (damla) hastalığı, ailevi Akdeniz humması ve Behçet hastalığının tedavisinde kullamlan bir ilaç), lovastatin ya da simvastatin (kolesterol yüksekliği için kullanılır).

  • Çocuğunuzun QT uzaması (kalp elektrosunda değişim) ya da kalp ritmi bozukluğu öyküsü varsa; (uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilir).

  • Böbrek bozukluğu ile birlikte şiddetli karaciğer yetmezliği varsa.

  • Hipokalemi (kanda potasyum düzeyinin düşük olması) ya da kalp aritmisi (çarpıntı) varsa doktorunuza danışınız.

  MACROL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

  • Çocuğunuz ishal olursa veya önceden bir antibiyotik kullanırken ishal olduysa. Hemen hemen bütün antibakteriyel ilaçların kullanımında kendisini özellikle hafif ile şiddetli ishal ile belli eden bir bağırsak iltihabı (antibiyotiğe bağlı kolit “psödomembranöz kolit”) ortaya çıkabilir.

  • Çocuğunuzun orta dereceden şiddetli dereceye kadar olan böbrek bozukluğu var ise. Bu durumda doktorunuz dozun azaltılmasına veya doz aralarının açılmasına karar verebilir.

  • Çocuğunuzun karaciğerlerinde problem var ise.

  • Çocuğunuz kolşisin içeren bir ilaç kullanıyor ise. Özellikle yaşlılarda olmak üzere ve bazıları böbrek yetmezliği olan hastalarda ortaya çıkan kolşisin zehirlenmesi bildirimleri bulunmaktadır.

  • Çocuğunuzun kas zafiyeti belirtileri şiddetlendiyse,

  • Çocuğunuz uzun süreli klaritromisin kullandıysa, duyarlı olmayan bakteri ve mantar sayısında artışa sebep olabileceğinden süperinfeksiyon meydana geldiği takdirde uygun tedaviye başlanmalıdır.

  • Klaritromisinin ve oral hipoglisemik ajanların ve/veya insülinin eşzamanlı kullanımı, kan şekeri düzeyinde önemli ölçüde azalmaya neden olabilir. Bu gibi durumlarda glikoz seviyesinin dikkatle izlenmesi tavsiye edilir.

  • Klaritromisin varfarin (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç) ile birlikte uygulandığında, ciddi bir kanama riski ve ESİR, protrombin zamanında önemli artış riski vardır. Eşzamanlı olarak klaritromisin ve antikoagülan (kan sulandırıcı ilaçlar) alındığında, INR ve protrombin zamanlan sık sık kontrol edilmelidir.

  • Statinler (kolesterol düşürmek için kullanılan ilaçlar grubu), klaritromisinle birlikte kullanıldığında mümkün olan en düşük dozlarda uygulanmalıdır.

  • Klaritromisinle eşzamanlı olarak triazolam ya da midazolam (sakinleştirici ilaçlar) kullanıldığı durumlarda dikkatli olunmalıdır.

  • Klaritromisinin QT uzaması (Kalp elektrosunda değişim) riski nedeniyle QT uzaması ve torsades de pointes gibi kalp bozukluklanna eğilimi artışı ile ilişkili tıbbi durumu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  • Toplumda kazanılmış zatürre tedavisinde klaritromisin verilmeden önce duyarlılık testi yapılması önemlidir.

  • Hafif ve orta şiddette deri ve yumuşak doku enfeksiyonları tedavisinde klaritromisin verilmeden önce duyarlılık testi yapılması önemlidir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Önemli uyan!

  MACROL dahil olmak üzere antibakteriyel ilaçlar, ya da diğer adıyla antibiyotikler, sadece bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılmalıdır. Bu ilaçlar, örneğin soğuk algınlığı gibi, virüslerin neden olduğu enfeksiyonlan tedavi etmezler.

  MACROL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  MACROL aç ya da tok karma alınabilir, aynca süt ile de alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MACROL çocuklarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

  Klaritromisinin gebelik sırasında kullanımının güvenilirliği saptanmamıştır. Bu nedenle, MACROL Süspansiyonun dikkatli biçimde yarar risk değerlendirmesi yapılmadan kullanılması önerilmez.

  Diğer alternatif tedavilerden hiçbirinin uygun olmadığı klinik durumlar hariç, hamilelikte MACROL kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Klaritromisinin emzirilen bebeklerdeki güvenilirliği saptanmamıştır.

  MACROL’ü kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  MACROL’ün süspansiyonun araç ve makine kullanımı üzerine etkisi hakkında veri bulunmamaktadır. İlaç ile vertigo (baş dönmesi), konfüzyon (sersemlik) ve dezoryantasyon (çevreye uyum zorluğu) ortaya çıkma potansiyeli hastalann araç ya da makine kullanması öncesinde dikkate alınmalıdır.

  MACROL Etken Maddesi Nedir?

  MACROL oral süspansiyon şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  MACROL oral süspansiyon’nun içeriğinde bulunan hint yağı, mide bulantısı ve ishale sebep olabilir.

  Bu tıbbi ürün her bir dozununda 20 mg potasyum ihtiva eder. Bu durum, böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlardan birini çocuğunuz alıyorsa, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

  • Aşağıdaki listede bulunan herhangi bir ilacı çocuğunuzda kullanmakta iseniz doktor ya da eczacımza söyleyiniz, çünkü bu İlaçların kan düzeylerinde artış ve bunun sonucunda etkilerinde aşırılaşma görülebilir: Alfentanil (sakinleştirici grubu ilaç), alprazolam (sakinleştirici grubu ilaç), astemizol (aleıjik solunum sistemi hastalıklannda kullanılan bir ilaç), bromokriptin (bazı beyin hastalıklan ve diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç), digoksin (kalp hastalıklannda kullanılan bir ilaç), disopiramid (kalp ritm bozukluklannın tedavisinde kullanılan bir ilaç), ergot alkaloidleri (sinir sistemi veya genito-üriner sistem hastalıklannda kullanılan ilaçlar), fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç), heksobarbital (sakinleştirici grubu ilaç), karbamazepin (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç), kinidin (kalp rahatsızlıklannda kullamlan bir ilaç), lovastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan bir ilaç), metilprednizolon (aleıji ve romatizma tedavisinde kullamlan bir ilaç), midazolam (sakinleştirici grubu ilaç), omeprazol (mide ülseri ve reflü hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç), oral antikoagülanlar (kan sulandıncı ilaçlar, öm. varfarin), pimozid (sinir sistemi hastalıklannm tedavisinde kullanılan bir ilaç), rifabutin (çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), siklosporin (organ nakli reddinin önlenmesinde ve bazı romatizmal veya göz hastalıklannm tedavisinde kullanılan bir ilaç), sildenafıl (cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan bir ilaç), silostazol (damar hastalıklannm tedavisinde kullanılan bir ilaç), simvastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan bir ilaç), sisaprid (sindirim sistemi hastalıkianmn tedavisinde kullanılan bir ilaç), sirolimus, takrolimus (organ nakli reddinin önlenmesinde kullanılan ilaçlar), terfenadin (alerjik solunum sistemi hastalıklannda kullanılan bir ilaç), teofilin (solunum yolu hastalıkianmn tedavisinde kullanılan bir ilaç), triazolam (sinir sistemi hastalıklannda kullamlan bir ilaç), valproat (epilepsi tedavisinde kullamlan bir ilaç) ve vinblastin (bazı kanser hastalıklannm tedavisinde kullanılan bir ilaç).

  • Rifampisin (bir tür antibiyotik), fenitoin, karbamazepin, fenobarbital (epilepsi tedavisinde kullamlan ilaçlar), St John Bitkisi (gıda takviyesi olarak kullanılan bir bitki) klaritromisin metabolizmasını artırabilir. Bu durum etkinliğinin azalmasına yol açan subterapötik klaritromisin düzeylerine neden olabilir. Ayrıca, bu ilaçlann plazma düzeyinin de izlenmesi gerekebilir; klaritromisinin bu ilaçlann düzeyini artabilir.

  • Rifabutin (mikobakteri adı verilen mikropların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve klaritromisinin eşzamanlı kullanımında, rifabutin serum düzeyi artarken klaritromisin serum düzeyi azalarak üveit riski artışına yol açar.

  • Klaritromisin, lovastatin ya da simvastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullamlan bir ilaç) birlikte alındığında, nadiren rabdomiyoliz (iskelet kası yapısının bozulması) bildirilmiştir.

  • HIV (AIDS) hastalarında klaritromisinin zidovudin ile birlikte kullanımında ise, zidovudinin kan düzeyleri azalabilir; ancak bu durum klaritromisin ile birlikte zidovudin veya dideoksinozin verilen çocuk hastalarda gözlenmemiştir.

  • Klaritromisinin ritonavir (AIDS (HIV enfeksiyonu) tedavisinde kullamlan bir ilaç) ile birlikte kullanılmasında da dikkatli olunmalıdır; günde 1 g’dan daha yüksek klaritromisin dozları ritonavir ile birlikte uygulanmamalıdır. Böbrek işlevleri azalmış hastalarda ilaç tedavisi yönünden bir artırıcı olarak ritonavir, atazanavir ve sakinavir gibi diğer HIV (AIDS) ilaçlan ile birlikte kullanıldığında benzer doz ayarlamaları düşünülmelidir.

  • Klaritromisin şu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında, özellikle kalp hastalannda bazılan hayatı tehdit edici olabilen kalp ritmi bozuklukları görülmüştür: Sisaprid (sindirim sistemi hastalıklannm tedavisinde kullamlan bir ilaç), pimozid (sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), terfenadin (alerjik solunum sistemi hastalıklannda kullanılan bir ilaç), kinidin (bazı kalp rahatsızlıklannda kullanılan bir ilaç) veya disopiramid (kalp ritm bozukluklannın tedavisinde kullanılan bir ilaç), (bkz. Bölüm 2, Macrol Süspansiyonu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler)

  • Makrolid grubu antibiyotiklerin kalp hastalarında terfenadin ile kullanılmasında da benzer etkiler görülmüştür. Aynı etkiler astemizol ve diğer makrolidlerin birlikte uygulanmasıyla da görülmüştür.

  • İşitme sistemine zarar verebilecek (ototoksik) ilaçlarla, özellikle aminoglikozitlerle kullanımında dikkatli olunmalıdır.

  • Klaritromisin, ergotamin ya da dihidroergotamin (migren tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında, bazı vakalarda akut ergo toksisitesi denilen bir zehirlenme tablosu ortaya çıkmıştır, bu nedenle birlikte kullanılmamalıdır.

  • Metabolizma sisteminin kuvvetli uyaranları, örneğin efavirenz, nevirapin, rifampisin, rifabutin ve rifapentin klaritromisinin metabolizmasını hızlandırabilir.

  • Klaritromisinin sildenafıl, tadalafil veya vardenafil gibi (fosfodiesteraz inhibitörleri) (cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte verilmesi artmış maruziyetlerine yol açabilir. Sildenafil, tadalafil ve vardenafil ile birlikte klaritromisin verildiği zaman bu ilaçlann dozlarının azaltılması düşünülmelidir.

  • Klaritromisinin atazanavir, itrakonazol, sakuinavir substrat ve inhibitörleri (mantar enfeksiyonu tedavisi ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar) çift yönlü ilaç etkileşimine yol açabilirler. Eş zamanlı olarak alan hastalar artmış veya uzamış farmakolojik etki belirtileri açısından yakından izlenmelidir.

  • Klaritromisin kolşisin (gut (damla) hastalığı, ailevi Akdeniz humması ve Behçet hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında da, bazı durumlarda kolşisin zehirlenmesi oluşmuştur. Klaritromisinin kolşisin ile birlikte kullanılması durumunda, bu zehirlenme tablosunun belirtileri yönüyle dikkatli olunmalıdır.

  • Eşzamanlı olarak klaritromisin ve verapamil (kalp rahatsızlıklan ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıldığı durumlarda kan basmcı düşüklüğü, kalp atımının yavaşlaması ve laktik asidoz gözlemlenmiştir.

  • HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan etravirin klaritromisin düzeyini azaltmıştır.

  • Şu ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza danışınız: metilprednizolon (aleıji ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç), vinblastin (bazı kanser hastalıklannm tedavisinde kullamlan bir ilaç), aprepitant (kanserde görülen bulantı tedavisinde kullamlan bir ilaç), silostazol (damar hastalıklannm tedavisinde kullamlan bir ilaç), beta-laktam antibiyotikleri, takrolimus (organ nakli reddinin önlenmesinde kullamlan bir ilaç) ya da siklosporin (organ nakli reddinin önlenmesinde ve bazı romatizmal veya göz hastalıkianmn tedavisinde kullamlan bir ilaç).

  Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MACROL SUSP prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.