Levebrain Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

LEVEBRAIN nedir ve ne için kullanılır?

LEVEBRAİN, beyaz renkli, oval, bikonveks, bir yüzü çentikli film tabletler halindedir. Her kutuda 50 tablet bulunur.

LEVEBRAİN, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

LEVEBRAİN, 16 yaş ve üstü hastalarda ikincil olarak yaygınlaşma olan ya da olmayan kısmi başlangıçtı nöbetlerde tek başına kullanılır.

LEVEBRAİN, hali hazırda kullanılan diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak:

 • 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde yaygınlaşması olan veya olmayan kısmi başlangıçtı nöbetlerde (sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçtı nöbetler)
 • 12 yaş üzeri adölesan ve erişkinlerde sıçrama tarzındaki nöbetlerde (miyoklonik nöbetler)
 • 12 yaş ve üzeri adölesan ve erişkinlerde birincil yaygın kasılmalarla giden nöbetlerde (primer jeneralize tonik-klonik nöbetler) kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi LEVEBRAIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  : 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  : 10 hastanın l’inden az, fakat 100 hastanın l’inden fazla görülebilir.

  100 hastanın l’inden az, fakat 1000 hastanın l’inden fazla : 1000 hastanın l’inden az, fakat 10.000 hastanın l’inden fazla görülebilir.

  : 10.000 hastanın l’inden az görülebilir.

  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yan etkiler aşağıdaki Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan görülebilir. Seyrek

  Çok seyrek Bilinmiyor

  Çok yaygın:

 • Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı )
 • Eiyuklama hali (Somnolans)
 • Baş ağrısı
 • Yaygın:

 • İştahsızlık (Anoreksi)
 • Depresyon
 • Düşmanca davranış/saldırganlık
 • Kaygı (Anksiyete)
 • Uykusuzluk (İnsomni)
 • Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (İrritabilite)
 • İstemsiz kas kasılmaları (Konvülsiyon)
 • Denge bozukluğu
 • Sersemlik hissi
 • İstemsiz titreme (Tremor)
 • Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali (Letarji)
 • Dönme hissi (Vertigo)
 • Öksürükte artış
 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Hazımsızlık (Dispepsi)
 • Bulantı
 • Kusma
 • Döküntü
 • Yorgunluk (Asteni/hal sizlik)
 • Yaygın olmayan:

 • Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin sayısında azalma
 • Kanda akyuvar sayısında azalma
 • Kilo artışı
 • Kilo kaybı
 • İntihar girişimi ve intihar düşüncesi
 • Mental bozukluk
 • Anormal davranışlar
 • Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon, varsam)
 • Kızgınlık
 • Zihin karışıklığı (Konfüzyon)
 • Panik atak
 • Duygusal değişkenlik /duygudurum dalgalanmaları
 • Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon)
 • Bellek kaybı (Amnezi), dikkat dağınıklığı (Konsantrasyon kaybı)
 • Unutkanlık (Bellek yetmezliği)
 • Koordinasyon bozukluğu / Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi)
 • İğnelenme hissi (Parestezi)
 • Çift görme
 • Bulanık görme
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
 • Saç dökülmesi
 • Deri iltihabı (Ekzama)
 • Kaşıntı
 • Kas zayıflığı
 • Kas ağrısı (Miyalji)
 • Yaralanmalar
 • Seyrek

 • Enfeksiyon
 • Tüm kan hücre tiplerinin sayısında azalma
 • Ağır aşırı duyarlılık reaksiyonları (DRESS) (Ciltte kızarıklık ve döküntüler, yüzde şişme, kan tablosunda bozulma, lenf nodlarında büyüme vb.)
 • Kanda sodyum konsantrasyonunda azalma
 • İntihar
 • Kişilik bozuklukları (Davranış bozukluğu)
 • Anormal düşünce (Yavaş düşünme, konsantre olamama)
 • Kontrol edilemeyen kas kasılmaları (Koreoatetoz)
 • Hareketleri kontrol etmede güçlük (Diskinezi)
 • Hiperaktivite, aşırı hareketlilik (Hiperkinezi)
 • Pankreas iltihabı (Pankreatit)
 • Karaciğer yetmezliği
 • Karaciğer iltihabı (Hepatit)
 • Deri ve mukozalarda aynı anda çeşitli tip (Papül, vezikül, bül vb.) kabarcıklarla belirgin durum (Multiform eritem)
 • Deri, ağız, göz ve genital bölgede kabarcıkların oluşması (Stevens Johnson sendromu)
 • Derinin soyulması (Vücut yüzeyinin %30’undan fazlasını etkileyen ciddi bir durum olan toksik epidermal nekroliz)
 • Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya

  doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır.

  LEVEBRAIN Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz size kaç tablet LEVEBRAİN kullanacağınızı söyleyecektir, tabletleri ona göre alınız.

  LEVEBRAİN’i, günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde almalısınız.

  Monoterapi (LEVEBRAİN ile tek başına tedavi)

  Yetişkinler, 16yaş ve üstündeki ergenlerde kullanım:

 • Genel doz: günde 1000 mg (1 tablet)-3000 mg (3 tablet) arasıdır.
 • Eğer LEVEBRAİN ile tedaviye ilk defa başlayacaksanız doktorunuz size en düşük genel dozu uygulamadan önce, 2 hafta boyunca düşük doz LEVEBRAİN reçete edecektir.
 • Örneğin, eğer günlük dozunuz 2000 mg ise sabah ve akşam birer tablet almalısınız.

  Ek-tedavi (Diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte tedavi)

  Yetişkinler (>18 yaş) ve 50 kg ve üstündeki ergenlerde (12-17yaş) kullanım:

 • Genel doz: günde 1000 mg -3000 mg arasıdır.
 • Örneğin, eğer günlük dozunuz 2000 mg ise sabah ve akşam birer tablet almalısınız.

  4-11 yaş arası çocuklarda ve 50 kg’ın altındaki ergenlerde (12-17yaş) kullanım:

 • Genel doz: günde 20 mg/kg ve 60 mg/kg vücut ağırlığı arasıdır.
 • Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına ve doza göre en uygun levetirasetam farmasötik formunu reçete edecektir.
 • Örneğin, günlük 20 mg/kg’lik genel bir doz için, 25 kg’lik çocuğunuza sabah ve akşam birer adet LEVEBRAİN 250 mg tablet vermelisiniz.

  LEVEBRAİN tabletler ağızdan kullanım içindir.

  LEVEBRAİN tabletleri yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  LEVEBRAİN film tablet 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılabilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda (65 yaş ustu), böbrek fonksiyonu azalmış ise LEVEBRAİN dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğiniz varsa, LEVEBRAİN dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz azaltılacaktır.

  Eğer LEVEBRAİN’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  LEVEBRAIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Aşırı dozda LEVEBRAİN aliminin olası yan etkileri uyuklama hali, aşırı huzursuzluk hali, düşmanca davranış/saldırganlık, bilinç bulanıklığı, solunum durması ve komadır. Doktorunuz doz aşımı için olası en iyi tedaviyi size uygulayacaktır.

  LEVEBRAİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LEVEBRAIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LEVEBRAIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  • LEVEBRAİN kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece LEVEBRAİN tedavisine devam etmelisiniz.

  Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetlerinizi arttırabilir.

  LEVEBRAIN tedavisinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir.Doktorunuz, LEVEBRAİN tedavisinin kademeli bir doz azatlımı ile sonlandırılması hakkında sizi bilgilendirecektir.

  LEVEBRAIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LEVEBRAIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  LEVEBRAIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  LEVEBRAİN’i yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak, LEVEBRAİN’i alkol ile almayınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

  LEVEBRAİN kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. LEVEBRAİN’in doğmamış çocuğunuz üzerindeki doğum kusuru riski tamamen göz ardı edilemez. Levetirasetam hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tedavi süresince emzirme önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  LEVEBRAİN uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. LEVEBRAİN tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

  LEVEBRAIN Etken Maddesi Nedir?

  LEVEBRAİN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karsı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki gözlenmez.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  LEVEBRAIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.