Lev-end Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

LEV-END nedir ve ne için kullanılır?

LEV-END, 50 film kaplı tabletlik blister ambalajlarda sunulur. Tabletler, mavi renkli, oval, bombeli, bir yüzünde “25 OL” logosu ve çentik olan film kaplı tabletler şeklindedir.

LEV-END, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

LEV-END, 16 yaş ve üstü hastalarda ikincil olarak yaygınlaşma olan ya da olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde tek başına kullanılır.

LEV-END, halihazırda kullanılan diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak:

 • 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde yaygınlaşması olan veya olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde (sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetler)
 • 12 yaş üzeri adölesan ve erişkinlerde sıçrama tarzındaki nöbetlerde (miyoklonik nöbetler)
 • 12 yaş ve üzeri adölesan ve erişkinlerde birincil yaygın kasılmalarla giden nöbetlerde (primer jeneralize tonik-klonik nöbetler) kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi LEV-END’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  görülebilir.

  : 10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilir.

  : 10 hastanın 1 ’ inden az, fakat 100 hastanın 1 ’ inden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın Tinden az, fakat 1000 hastanın 1 ’inden fazla görülebilir. :1000 hastanın Tinden az, fakat 10.000 hastanın Tinden fazla

  Çok seyrek : 10.000 hastanın l’inden az görülebilir.

  Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

 • Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı)
 • Uyuklama hali (Somnolans)
 • Baş ağrısı
 • Yaygın:

 • İştahsızlık (Anoreksi)
 • Depresyon
 • Düşmanca davranış/saldırganlık
 • Kaygı (Anksiyete)
 • Uykusuzluk (İnsomni)
 • Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (İrritabilite)
 • İstemsiz kas kasılmaları (Konvülsiyon)
 • Denge bozukluğu
 • Sersemlik hissi
 • İstemsiz titreme (Tremor)
 • Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali (Letarji)
 • Dönme hissi (Vertigo)
 • Öksürükte artış
 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Hazımsızlık (Dispepsi)
 • Bulantı
 • Kusma
 • Döküntü
 • Yorgunluk (Asteni/halsizlik)
 • Yaygın olmayan:

 • Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin sayısında azalma
 • Kanda akyuvar sayısında azalma
 • Kilo artışı
 • Kilo kaybı
 • İntihar girişimi ve intihar düşüncesi
 • Mental bozukluk
 • Anormal davranışlar
 • Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon, varsam)
 • Kızgınlık
 • Zihin karışıklığı (Konfüzyon)
 • Panik atak
 • Duygusal değişkenlik /duygudurum dalgalanmaları
 • Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon)
 • Bellek kaybı (Amnezi), dikkat dağınıklığı (Konsantrasyon kaybı)
 • Unutkanlık (Bellek yetmezliği)
 • Koordinasyon bozukluğu / Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi)
 • İğnelenme hissi (Parestezi)
 • Çift görme
 • Bulanık görme
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
 • Saç dökülmesi
 • Deri iltihabı (Ekzama)
 • Kaşıntı .
 • Kas zayıflığı
 • Kas ağrısı (Miyalji)
 • Yaralanmalar
 • Seyrek

 • Enfeksiyon
 • Tüm kan hücre tiplerinin sayısında azalma
 • Ağır aşırı duyarlılık reaksiyonları (DRESS) (Ciltte kızarıklık ve döküntüler, yüzde şişme, kan tablosunda bozulma, lenf nodlarında büyüme vb.)
 • Kanda sodyum konsantrasyonunda azalma
 • İntihar
 • Kişilik bozuklukları (davranış bozukluğu)
 • Anormal düşünce (Yavaş düşünme, konsantre olamama)
 • Kontrol edilemeyen kas kasılmaları (Koreoatetoz)
 • Hareketleri kontrol etmede güçlük (Diskinezi)
 • Hiperaktivite, aşırı hareketlilik (Hiperkinezi)
 • Pankreas iltihabı (Pankreatit)
 • Karaciğer yetmezliği
 • Karaciğer iltihabı (Hepatit)
 • Deri ve mukozalarda aynı anda çeşitli tip (Papül, vezikül, bül vb.) kabarcıklarla belirgin durum (Multiform eritem)
 • Deri, ağız, göz ve genital bölgede kabarcıkların oluşması (Stevens Johnson sendromu)
 • Derinin soyulması (Vücut yüzeyinin %30’undan fazlasını etkileyen ciddi bir durum olan toksik epidermal nekroliz)
 • Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır.

  LEV-END Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz size kaç tablet LEV-END kullanacağınızı söyleyecektir, tabletleri ona göre alınız.

  LEV-END’i günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde almalısınız.

  Monoterapi (LEV-END ile tek başına tedavi)

  Yetişkinler ve 16 yaş ve üstündeki ergenlerde kullanım

 • Genel doz: günde 1000 mg (4 tablet) 3000 mg (12 tablet) arasıdır.
 • Eğer LEV-END ile tedaviye ilk defa başlayacaksanız doktorunuz size en düşük genel dozu uygulamadan önce, 2 hafta boyunca düşük doz LEV-END reçete edecektir.
 • Örneğin, eğer günlük dozunuz 1000 mg ise sabah ve akşam 2 ‘şer tablet almalısınız.

  Ek-tedavi (Diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte tedavi)

  Yetişkinler (>18yaş) ve 50 kg ve üstündeki ergenlerde (12-17 yaş) kullanım

 • Genel doz: günde 1000 mg (4 tablet) 3000 mg (12 tablet) arasıdır.
 • Örneğin, eğer günlük dozunuz 1000 mg ise sabah ve akşam 2 ‘şer tablet almalısınız.

  4-11 yaş arası çocuklarda ve 50 kg’ın altındaki ergenlerde (12-17yaş) kullanım:

 • Genel doz: günde 20 mg/kg ve 60 mg/kg vücut ağırlığı arasıdır.
 • Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağrlığına ve doza göre en uygun LEV-END farmasötik formunu reçete edecektir.
 • Örneğin, günlük 20 mg/kg’lık genel bir doz için, 25 kg’lık çocuğunuza sabah ve akşam birer adet LEV-END 250 mg tablet vermelisiniz.

  LEV-END tabletler ağızdan kullanım içindir.

  LEV-END tabletleri yeterli miktarda sıvı (öm.bir bardak su) ile yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  LEV-END film tablet4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılabilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü), böbrek fonksiyonu azalmış ise LEV-END dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliğiniz varsa, LEV-END dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz azaltılacaktır.

  Eğer LEV-END’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  LEV-END

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Aşırı dozda LEV-END aliminin olası yan etkileri uyuklama hali, aşırı huzursuzluk hali, düşmanca davranış/saldırganlık, bilinç bulanıklığı, solunum durması ve komadır. Doktorunuz doz aşımı için olası en iyi tedaviyi size uygulayacaktır.

  LEV-END ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LEV-END Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LEV-END Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

 • LEV-END kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece LEV-END tedavisine devam etmelisiniz.
 • Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz, çünkü bu durum nöbetlerinizi arttırabilir. LEV-END tedavisinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir. Doktorunuz, LEV-END tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılması hakkında sizi bilgilendirecektir.
 • İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LEV-END kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LEV-END Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Eğer LEV-END’in etkin maddesi olan levetirasetam veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (Aşırı duyarlı iseniz).
 • LEV-END Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.
 • Çocuğunuzun büyümesinde bir gerileme veya çocuğunuzda beklenmedik bir ergenlik gelişimi fark ederseniz lütfen doktorunuza danışınız.
 • Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (Örn: sayı artışı) lütfen doktorunuza danışınız.
 • Levetirasetam gibi bir antiepileptık ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LEV-END İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  LEV-END’i yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak, LEV-END’i alkol ile almayınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

  LEV-END kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. LEV-END’in doğmamış çocuğunuz üzerindeki doğum kusuru riski tamamen göz ardı edilemez. Levetirasetam, hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tedavi süresince emzirme önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  LEV-END uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. LEV-END tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

  LEV-END Etken Maddesi Nedir?

  LEV-END her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  LEV-END, lesitin (soya) ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  LEV-END’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki gözlenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  LEV-END prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.