L-cetam Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

L-CETAM nedir ve ne için kullanılır?

L-CETAM, turuncumsu pembe renkli, bikonveks, oblong, tek tarafı çentikli film kaplı tablettir. 50, 100 veya 200 film tabletlik ambalajlarda bulunur.

L-CETAM, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

L-CETAM, 16 yaş ve üstü hastalarda ikincil olarak yaygınlaşma olan ya da olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde tek başına kullanılır.

L-CETAM, halihazırda kullanılan diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak:

 • 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde yaygınlaşması olan veya olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde (sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetler)
 • • 12 yaş üzeri adölesan ve erişkinlerde sıçrama tarzındaki nöbetlerde (miyoklonik nöbetler)

  • 12 yaş ve üzeri adölesan ve erişkinlerde birincil yaygın kasılmalarla giden nöbetlerde (primer jeneralize tonik-klonik nöbetler) kullanılır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi L-CETAM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az Tinde görülebilir.

  Yaygın :10 hastanın Tinden az, fakat 100 hastanın Tinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan :100 hastanın Tinden az, fakat 1000 hastanın Tinden fazla

  görülebilir.

  Seyrek :1000 hastanın Tinden az, fakat 10.000 hastanın Tinden fazla

  görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın Tinden az görülebilir.

  Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

  • Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı )

  • Uyuklama hali (Somnolans)

  • Baş ağrısı

  Yaygın:

  • İştahsızlık (Anoreksi)

  • Depresyon

  • Düşmanca davranış/saldırganlık

  • Kaygı (Anksiyete)

  • Uykusuzluk (İnsomni)

 • Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (İrritabilite)
 • • İstemsiz kas kasılmaları (Konvülsiyon)

 • Denge bozukluğu
 • Sersemlik hissi
 • İstemsiz titreme (Tremor)
 • Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali (Letaıji)
 • Dönme hissi (Vertigo)
 • Öksürükte artış
 • Karın ağrısı
 • İshal,
 • Hazımsızlık (Dispepsi)
 • Bulantı
 • Kusma
 • Döküntü
 • • Yorgunluk (Asteni/hal sizlik)

  Yaygın olmayan:

  • Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin sayısında azalma

  • Kanda akyuvar sayısında azalma

 • Kilo artışı
 • Kilo kaybı
 • • İntihar girişimi ve intihar düşüncesi

 • Mental bozukluk
 • Anormal davranışlar
 • • Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon, varsam)

 • Kızgınlık
 • • Zihin karışıklığı (Konfüzyon)

 • Panik atak
 • • Duygusal değişkenlik /duygudurum dalgalanmaları

  • Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon)

  • Bellek kaybı (Amnezi), dikkat dağınıklığı (Konsantrasyon kaybı)

  • Unutkanlık (Bellek yetmezliği)

  • Koordinasyon bozukluğu / Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi)

 • İğnelenme hissi (Parestezi)
 • Çift görme
 • Bulanık görme
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
 • Saç dökülmesi
 • Deri iltihabı (Ekzama)
 • Kaşıntı
 • Kas zayıflığı
 • Kas ağrısı (Miyalji)
 • Yaralanmalar
 • Seyrek

 • Enfeksiyon
 • Kanda nötrofil sayısında azalma
 • Tüm kan hücre tiplerinin sayısında azalma
 • İntihar
 • Kişilik bozukluklan (davranış bozukluğu)
 • Anormal düşünce (Yavaş düşünme, konsantre olamama)
 • Kontrol edilemeyen kas kasılmaları (Koreoatetoz)
 • Hareketleri kontrol etmede güçlük (Diskinezi)
 • Hiperaktivite, aşın hareketlilik (Hiperkinezi)
 • Pankreas iltihabı (Pankreatit)
 • Karaciğer yetmezliği
 • Karaciğer iltihabı (Hepatit)
 • • Deri ve mukozalarda aynı anda çeşitli tip (Papül, vezikül, bül vb.) kabarcıklarla belirgin durum (multiform eritem)

  • Deri, ağız, göz ve genital bölgede kabarcıkların oluşması (Stevens Johnson sendromu)

  • Derinin soyulması (Vücut yüzeyinin %30’undan fazlasını etkileyen ciddi bir durum olan toksik epidermal nekroliz)

  Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya doz artışlannda daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır.

  L-CETAM Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz size kaç tablet L-CETAM kullanacağınızı söyleyecektir, tabletleri ona göre alınız.

  L-CETAM’ı, günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde almalısınız.

  Monoterapi (L-CETAMile tek başına tedavi)

  Yetişkinler ve 16 yaş ve üstündeki ergenlerde kullanım:

  • Genel doz: günde 1000 mg-3000 mg arasıdır.

  • Eğer L-CETAM ile tedaviye ilk defa başlayacaksanız doktorunuz size en düşük genel dozu uygulamadan önce, 2 hafta boyunca düşük doz L-CETAM reçete edecektir.

  Örneğin, eğer günlük dozunuz 3000 mg ise sabah ve akşam 2 ’şer tablet almalısınız.

  Ek-tedavi (Diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte tedavi)

  Yetişkinler (>18 yaş) ve 50 kg ve üstündeki ergenlerde (12-17yaş) kullanım:

  • Genel doz: günde 1000 mg 3000 mg arasıdır.

  Örneğin, eğer günlük dozunuz 1500 mg ise sabah ve akşam birer tablet almalısınız.

  4-11 yaş arası çocuklarda ve 50kg’ın altındaki ergenlerde (12-17yaş) kullanımı:

  • Genel doz: günde 20 mg/kg ve 60 mg/kg arasıdır.

  • Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına ve doza göre en uygun L-CETAM farmasötik formunu reçete edecektir.

  Örneğin, günlük 29 mg/kg’lık genel bir doz için, 25 kg’lık çocuğunuza sabah ve akşam birer adet L-CETAM 250 mg tablet vermelisiniz.

  L-CETAM tabletler ağızdan kullanım içindir.

  L-CETAM tabletleri yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  L-CETAM 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılabilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü), böbrek fonksiyonu azalmış ise L-CETAM dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğiniz varsa, L-CETAM dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

  Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz azaltılacaktır.

  Eğer L-CETAM’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  L-CETAM

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  L-CETAM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  L-CETAM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  L-CETAM ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

  • L-CETAM kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece L-CETAM tedavisine devam etmelisiniz.

  • Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetlerinizi arttırabilir. L-CETAM tedavisinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir.

  Doktorunuz, L-CETAM tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılması hakkında sizi bilgilendirecektir.

  İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  L-CETAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  L-CETAM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Eğer levetirasetam veya L-CETAM’ın yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aleıjiniz varsa (aşırı duyarlı iseniz).

  L-CETAM’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

  • Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.

  • Çocuğunuzun büyümesinde bir gerileme veya çocuğunuzda beklenmedik bir ergenlik gelişimi fark ederseniz lütfen doktorunuza başvurunuz.

 • Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (öm. sayı artışı) lütfen doktorunuza danışınız.
 • L-CETAM gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.
 • Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  L-CETAM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  L-CETAM’ı yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak, L-CETAM’ı alkol ile almayınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

  L-CETAM kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. L-CETAM’ın doğmamış çocuğunuz üzerindeki potansiyel riski bilinmemektedir. L-CETAM hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tedavi süresince emzirme önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  L-CETAM uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. L-CETAM tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

  L-CETAM Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün FD&C Yellow #6/Sunset Yellow FCF AL Lak ihtiva eder. Alleıjik reaksiyonlara neden olabilir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  L-CETAM prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.