Klavupen Bid Ne İlacıdır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

KLAVUPEN BID nedir ve ne için kullanılır?

X. KLAVUPEN ııedır ve ne için kullanılır?

KLAVUPEN, geniş spektrumlu (bakteri vc mikropların birçok çeşidine karşı etkili) bir antibakteriyel ilaçtır

KLAVUPEN, Beyaz ile beyaza yakın» karakteristik kokulu, bir yüzü ortadan çentikli oblong film kaplı tabletler halinde, Her bir cam şişe 10 adet tablet içermektedir.

KLAVUPEN, aşağıdaki durumlarda KLAVUPEN’e duyarlı bakterilerin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir:

• Tekrarlayan bademcik İltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları

• Kronik bronşitin akut alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonlan

• İdrar yolu iltihabı, üretra (idrar kesesi) iltihabı» böbreklerin bakteriyel iltihabt gibi üreme organları ve idrar yolları ile ilgili enfeksiyonlar

• Çıban, abse (irin kesesi), selitliı ve yara enfeksiyonlan gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

• Diş abseleri gibi diş vc dişeti ile ilgili enfeksiyonlar

• Katı ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere bağlı düşük, lohusalık humması, karın içi kan vc dokularda bakteri ve toksinlerin bulunması.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KLAVUPEN BID’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, KLAVUPEN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktoramıza bildiriniz veya size cn yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek görülen yaıı etkiler:

• Yüz, dudaklar, ağız, dil ya da boğazın şişerek yutkunma veya nefes alma güçlüğüne neden olması (anjinörotik ödem)

* Deri üzerinde oluşan döküntü, kaşıntı ya da kurdeşen, yüz, dudak, dil ya da vücudun diğer bölgelerinin şişmesi, nefes darlığı, hin İtil ı sohık alına ya da soluk almada zorlanma gibi belirtilerle kendini gösteren aşırı aleıjik durum (anafılaksi)

6/9

• ilaç alındıktan 7-12 gön sonra döküntü, ateş, eklem ağnsı özellikle kol altındaki lenf düğümlerinin şişmesi gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik durum (serum hastalığı benzeri sendi’Om)

• Deri yüzeyinin altında küçük noktalar halinde kırmızı yuvarlak beneklerin oluşması, döküntü veya ciltte morlukların oluşması gibi alerjik reaksiyonlarla kendini gösteren damar iltihabı (aşırı duyarlılık vaskülit!)

• Dudak, göz, ağız, burun ve genital bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanamayla belirgin seyrek görülen bir deri hastalığı (Stevcııs Johnson Sendromu)

• Deıide önce ağrılı kızarıklarla başlayan, daha sonra büyük kabartılarla devam eden ve derinin tabaka halinde soyulması ile son bulan ciddi boyutlardaki deri reaksiyonu. Bu hastalığa ateş, üşüme ııöbcti, kas ağnlan ve genel rahatsızlık hissi eşlik eder,(Toksik Epidermal Nekrolizis)

• İrin içeren küçük kabarcıklar i le yaygın kırınızı cilt döküntüsü (Bülloz döküntülü dermatit)

• Deri altında şişlikler ve kabarcıklar ile kırmızı, pullu, döküntü (Akut general ize ekzantemöz)

Seyrek görülen yan etkiler.

• Özellikle ayak tabanında veya avuç içinde meydana gelen kaşıntılı, kırmızı-mor renkte lekeler, deri üzerinde kurdeşen benzeri şişlikler, ağız, göz vc genital bölgede aşırı hassasiyet, ateş ve aşırı yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik durum (eritema multiforme)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KLAVUPEN’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil

tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabil ir,

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz vşya size en

yakın hastanenin adi bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek görülen yan etkiler:

• Ateş, şiddetli üşüme nöbeti, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser gibi enfeksiyonların sık meydana gelmesi gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık (geri dönüşümlü agraniilositoz)

• Halsizlik, baş ağrıları, egzersiz yaparken soluğun kesilmesi, baş dönmesi, ciltte ve gözlerde

solgunluk ve sararma gibi belirtilerle kendini gösteren kansızlık (hemolitik anemi)

7/9

• j laç kullanımına bağİı genel likle kanlı, sümüksü ishal

• Dilin renginin siyah renk olması

• Böbrek hastalığı (interstisyel nefrit)

• İdrarda kristallerin görülmesi (kristallin)

• Mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, genel rahatsızlık hissi, ateş, kaşınma, deride ve gözlerde sararma ve idrar renginde koyulaşma ile belirgin karaciğer hastalığı (hepatit)

• Deri ve/veya gözlerde sararma (kolestatik sarılık)

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz;

Çok seyrek görülen yan etkiler;

• Diş renginde değişiklik

Genellikle fırçalama ile giderildiğinden, iyi bir ağız temizliği ile diş rengi değişimi engellenebilir.

• Aşırı hareketlilik

• Kasılma, nöbet ya da çırpınma

Yaygın olmayan yan etkiler:

• Baş dönmesi

• Baş ağrısı

• Sindirim güçlüğü

• Deride döküntü

• Kaşıntı

• Kurdeşen

Yaygın görülen yan etkiler:

• Mukozaları ve cildi etkileyen bir tür mantar enfeksiyonu (mukokuianöz kandidiyazis)

• İshal

KLAVUPEN BID Nasıl Kullanılır?

Yetişkinler ve 12 yaş iizeri çocuklar için;

Hafif ve oıta şiddetli enfeksiyonlar: Günde 2 kez 625 mg tabict Şiddetli Enfeksiyonlar: Gilndc 2 kez 1 g tablet

Diş enfeksiyonlarda doz;

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar 5 gün günde 2 kez 625 mg tablet Tedavi süresi, tedavi gö2deıı geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır.

Tabletler çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır. Eğer gerekirse, tabletler ikiye bölünebilir ve çiğnenmeden yutulur.

Sindirim sistemi rahatsızlıklarını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel kullanım durumlan:

Böbrek /karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz varsa doz ayarlamanız dikkatli yapılmalı, gerekirse azaltılmalıdır.

Eğer KlAVUPEN’in etkisinin çok güçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz vor ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

KLAVUPEN BID

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Sindirim sistemin şikayetleri ve sivı-elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Sindirim sistemi şikayetleri belirtilere yönelik olarak ve su-elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir. KLAVUPEN ile bazı olgularda böbrek yetmezliğine yol açan kristalüri görülmüştür. Bol su içilmelidir.

KLAVUPEN dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

KLAVUPEN‘dert kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KLAVUPEN BID Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alını/.. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma /.umanı hatırlarsanız, unuttuğunuz dozıı tamamlamak için çift doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KLAVUPEN ile tedavi sonlandıntdığındaki oluşabilecek etkiler

KLAVUPEN’i doktorunuzun size söylediği zaman mliddetince almanız gerekmektedir. Kendinizi iyi hissetseniz bile KLAVUPEN’İ almayı bırakmamalısınız.

KLAVUPEN BID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KLAVUPEN BID Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• Beta-laktam antibiyotiklerine (penisilin ve sefalosporinler gibi) karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz

• Geçmişte KLAVUPEN veya penisilin tedavisine bağlı sarılık/karaciğer yetmezliği geçirdiyseniz.

KLAVUPEN BID Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Eğer, geçmişte, penisilin, sefalosporin ve diğer alerjeıılere karşı aşırı duyarlılık hikayeniz varsa bunu mutlaka doktorunuza söylemelisiniz.

• Lğcr, enfeksiyöz ınononükleaza (bir enfeksiyon hastalığı) ilişkin bir şüpheniz varsa, (KLAVUPEN kullantmını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyon monoınikleaz ile ilişkili olabilir)

• KLAVUPEN ‘i doktorunuzun tavsiye ettiği sUre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla KLAVUPEN’den etkilenmeyen organizmaların aşırı çoğalmasına neden olur (öm; mantar).

• KLAVUPEN uygulanan bazı hastalarda kanama ve pihtıluşına süresinde uzama rapor edilmiştir. Eğer kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç ile birlikte kullanacaksanız uygun şekilde izlenmeniz gerekir.

• Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa,

• Seyrek olarak şiddetli olabilen, genellikle geriye dönüşlü safra kanallarından atılım bo/.ukluğuııa bağlı sarılık bildirilmiştir, Tedavi sona etmesinden soıua 6 haftaya kadar belirti ve semptomları görünmeyebilir.

• Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, alacağınız doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre ayarlanmalıdır.

■ Çıkan idrar mikları azalmış hastalarda kristalüri (kum dökmek) görülmüştür. Bu durumu azaltmak için uygun miktar sıvı alınmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

KLAVUPEN BID İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

KLAVUPEN mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını cn aza indirmek için yemek

başlangıcında alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İha kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği takdirde, gebelik esnasında özellikle gebeliğin ilk üç

ayında kullanmayınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza dantştmz.

KLAVUPEN’iıt iki etkin maddesi de aııııe sütüne geçer. Dolayısıyla emzirilen bebeklerde ishal vc mukoz mcmbranlarda mantar enfeksiyonu görülme olasılığı vardır, bu nedenle emzirmeyi kesmeniz gerekebilir. Doktorunuz emzirme döneminde amoksisilin/kiavulaııik asidin sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir.

Araç ve makiı: e kullanımı

KLAVUPEN aleıjik reaksiyonlar, sersemlik hali havale gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu etkiler sizde oluşursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız.

KLAVUPEN BID Etken Maddesi Nedir?

içeriğindeki propilen glikol, alkol benzeri semptomlara neden olabilen maddedir. Ancak dozu nedeniyle heriıangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• KLAVUPEN ile birlikle allopurinol (gut için kullanılır) alıyorsanız; aleıjik deri reaksiyonu gelişme olasılığınız artabilir.

• Probenesid alıyorsanız (gut için kullanılır); doktorunuz KLAVUPEN dozunu ayarlama kararı verebilir.

• KLAVUPEN’le birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsanız fazladan kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

• KLAVUPEN metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.

Eğer reçeteli ya da t’eçetesiz herhangi bir ilacı çıt anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

KLAVUPEN BID prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.