Ketesse Ne İlacıdır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

KETESSE nedir ve ne için kullanılır?

KETESSE, steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİTer) (iltihap giderici) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.

Osteoartrit (eklemlerde harabiyet ve kireçlenme), romatoid artrit (iltihabi eklem rahatsızlığı) ve ankilozan spondilit (daha çok omurga eklemlerinde sertleşme ile seyreden, ağrılı ilerleyici romatizma) belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti (gut hastalığına bağlı ağrılı eklem iltihabı), akut kas iskelet sistemi ağrıları (örn. bel ağrısı), postoperatif ağrı (ameliyat sonrası ağrı), dismenore (ağrılı adet dönemleri) ve renal kolik (şiddetli böbrek ağrısı) tedavisinde endikedir.

KETESSE 50 mg deksketoprofen (trometamol) içerir ve herbiri 2 mİ berrak ve renksiz çözelti içeren 6, 10 ve 20 ampullük ambalajlar halinde mevcuttur.

KETESSE’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KETESSE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Olası yan etkiler ne sıklıkla ortaya çıktıklarına göre aşağıda listelenmiştir. Bu tablo bu yan etkilerin kaç hastada ortaya çıkabileceğini göstermektedir:

Yaygın

100 hastada l’den fazla ve 10 hastada l’den az

Yaygın olmayan

1000 hastada Eden fazla ve 100 hastada Eden az

Seyrek

10.000 hastada Eden fazla ve 1.000 hastada Eden az

Çok seyrek

izole edilmiş raporlar dahil 10.000 hastada Eden az

Yaygın yan etkiler:

 • Mide bulantısı ve/veya kusma
 • Enjeksiyon bölgesinde ağrı
 • Enflamasyon, morarma ve kızarıklık (kanama) dahil enjeksiyon bölgesinde reaksiyon
 • Yaygın olmayan yan etkiler:

 • Kanlı kusma
 • Düşük kan basıncı
 • Ateş
 • Bulanık görme
 • Baş dönmesi
 • Uyku hali
 • Uyku düzensizlikleri
 • Baş ağrısı
 • Kansızlık
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık
 • Sindirim rahatsızlıkları
 • İshal
 • Ağız kuruluğu
 • Al basması (yüz kızarması)
 • Döküntü
 • Dermatit
 • Kaşıntı
 • Aşırı terleme
 • Yorgunluk
 • Ağrı
 • Üşüme
 • Seyrek yan etkiler:

 • Peptik ülser, peptik ülser kanaması veya peptik ülsere bağlı olarak mide veya bağırsağın delinmesi
 • Yüksek kan basıncı
 • Bayılma
 • Çok yavaş nefes alma
 • Kan pıhtısı nedeniyle yüzeyel toplar damarlarının iltihabı (yüzeyel tromboflebit)
 • İzole kalp ritm bozukluğu (ekstrasistol)
 • Hızlı kalp atışı
 • Periferal ödem (bacaklar ve kollarda şişlik)
 • Larinjeal ödem (ses telleri bölgesinde şişlik)
 • Duyularda anormallik
 • Ateşin yükseldiğinin hissedilmesi ve titreme
 • Kulaklarda çınlama (tinnitus)
 • Kaşıntılı döküntü
 • Sarılık
 • Akne
 • Sırt ağrısı
 • Böbrek ağrısı
 • Sık idrara çıkma
 • Adet düzensizlikleri
 • Prostat sorunları
 • Kas katılığı
 • Eklem katılığı
 • Kas krampı
 • Anormal karaciğer testleri (kan testleri), kan şekeri düzeyinde yükselme (hiperglisemi), kan şeker düzeyinde düşme (hipoglisemi), kandaki trigliserid yağların konsatrasyonunda artış (hipertrigliseridemi), idrarda keton cisimcikleri (ketonüri), idrarda protein (proteinüri)
 • Karaciğer hücre iltihabı (hepatit)
 • Akut böbrek yetmezliği
 • Çok seyrek

 • Anafılaktik reaksiyon (kollapsa yol açabilecek aşırı duyarlılık reaksiyonu)
 • Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde ülser oluşması (Stevens Johnson ve Lyell sendromları),
 • Yüzde şişme veya dudakların ve boğazın şişmesi (anjiyo ödem)
 • Hava yollarının etrafındaki kasların kasılması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm)
 • Nefes darlığı
 • Pankreatit
 • Deri hassasiyet reaksiyonları ve ışığa karşı ciltte aşırı hassasiyet
 • Böbrek hasarı
 • Beyaz kan hücresi sayısında azalma (nötropeni)
 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni)
 • Tedavinin başında herhangi bir mide/barsak yan etkisi fark ederseniz (ör. mide ağrısı, mide yanması veya kanama), antiinflamatuvar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı olarak herhangi yan etkiden biri önceden meydana gelmişse ve özellikle yaşlıysanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

  Cilt döküntüsü veya muköz yüzeylerde (örneğin ağız içinde) herhangi bir lezyon ortaya çıktığını veya herhangi bir alerji belirtisini fark eder etmez KETESSE kullanımını bırakınız.

  Steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutma ve şişme (özellikle bileklerde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetmezliği bildirilmiştir.

  KETESSE gibi ilaçlar, kalp krizi (“miyokardiyal enfarktüs”) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.

  Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya karışık bağ doku hastalığı (bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozuklukları) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, nadiren ateş, baş ağrısı ve boyunda sertliğe yol açabilirler.

  KETESSE kullanırken enfeksiyon belirtileri meydana gelirse veya belirtiler kötüleşirse bu durumu derhal doktorunuza bildiriniz.

  Eğer yan etkiler kötüleşirse veya bu kullanma talimatında listelenmeyen yan etkilerin meydana geldiğini fark ederseniz, lütfen doktorunuz veya eczacınıza başvurunuz.

  KETESSE Nasıl Kullanılır?

  Bu ürünün kullanımına dair daha başka sorularınız olursa, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

  KETESSE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KETESSE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  KETESSE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Uygulama yolu nedeni ile herhangi bir uyan gerekmemektedir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğin üçüncü üç aylık dönemi boyunca KETESSE’yi kullanmayınız.

  Hamile iseniz doktorunuza söyleyiniz. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız KETESSE kullanmak sizin için doğru olmayabilir.

  Hamile kalmayı planlayan veya hamile olanlar, KETESSE kullanmamalıdırlar. Hamileliğin herhangi bir dönemindeki tedavi doktor tarafından yönetilmelidir.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışmaksınız.

  Emziriyorsanız KETESSE kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  KETESSE, tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi veya uyuşukluk ihtimali nedeniyle, araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etkileri fark ederseniz, belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

  KETESSE Etken Maddesi Nedir?

  Her KETESSE ampulü doz başına 5 mİ biraya veya 2.08 şaraba eş değer 200 mg etanol içerir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum içerir; yani esasında“sodyum içermemektedir”.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  KETESSE’nin yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçların birarada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.

  Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:

 • Asetil şali silik asit (aspirin), kortikosteroidler (kortizon) veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar
 • Kan pıhtılarını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar
 • Belirli duygudurum bozuklukları tedavisinde kullanılan lityum
 • Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat
 • Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin
 • • Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) için kullanılan sülfametoksazol

  Önlem gerektiren kombinasyonlar:

 • Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ADE inhibitörleri, diüretikler, beta blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri
 • Süregelen venöz ülserlerin (toplar damar yaraları) tedavisinde kullanılan pentoksifılin ve okspentifılin
 • Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin
 • • Bakteriyel enfeksiyon tedavisinde kullanılan aminoglikozid antibiyotikleri (gentamin, amikasin, vb.)

 • Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:
 • Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (ör. siprofloksasin, levofloksasin)
 • Bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin veya takrolimus
 • Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fıbrinolitik ilaçlar, yani kan pıhtılarını eritmede kullanılan ilaçlar
 • Gut tedavisinde kullanılan probenesid
 • Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin
 • Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston
 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRITar)
 • Trombosit agregasyonu (kan pulcuklannın kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan anti-trombosit ajanlar
 • Eğer reçeteli veya reçetsiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Uygun kullanım ve dozaj/uygulama sıklığına dair talimatlar:

  KETESSE’yi her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza danışınız.

  Hastalığınızın belirtilerinin süresi, tipi ve şiddetine bağlı olarak, doktorunuz ihtiyacınız olan KETESSE’nin dozunu belirleyecektir. Önerilen doz genelde her 8-12 saatte 1 ampul (50 mg) KETESSE’dir. İhtiyaç duyulursa, enjeksiyon 6 saat sonra tekrarlanabilir. Hiçbir durumda günlük 150 mg KETESSE (3 ampul) dozunu aşmayınız.

  Enjeksiyon tedavisini sadece akut dönemde kullanınız (diğer deyişle, iki günden uzun süreyle kullanmayınız). Mümkün olduğunda ağızdan alınan ağrı kesicilere geçiniz.

  Uygulama yolu ve yöntemleri:

  KETESSE damar içi veya kas içi yolla uygulanabilmektedir (damar içi enjeksiyona ait teknik bilgiler “Aşağıdaki bilgiler bu ilacı uygulayacak sağlık personeli içindir.” bölümünde verilmektedir).

  KETESSE kas içi yolla verildiğinde çözelti renkli ampulden çıkarıldıktan hemen sonra derin kas içine yavaş enjeksiyonla uygulanmalıdır.

  Sadece berrak ve renksiz çözelti kullanılmalıdır.

  Değişik yaş gruplarıÇocuklarda ve ergenlerde kullanım:

  Çocuklarda ve ergenlerde (18 yaş altı) KETESSE kullanımı çalışılmamıştır. Dolayısı ile güvenlilik ve etkinlik ortaya koyulmadığı için KETESSE çocuk ve adolesanlarda kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanım:

  Böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan yaşlı kişiler günlük toplam 50 mg KETESSE dozunu (1 ampul) aşmamalıdır.

  Özel kullanım durumlarıBöbrek/karaciğer yetmezliği:

  Böbrek veya karaciğer rahatsızlıkları olan hastalar günlük toplam 50 mg KETESSE dozunu (1 ampul) aşmamalıdır.

  Eğer KETESSE’nin etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair biz izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KETESSE kullandıysanız:

  KETESSE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Lütfen ilacın ambalajını veya kullanma talimatını da yanınıza almayı unutmayınız.

  KETESSE’yi kullanmayı unutursanız:

  Lütfen unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız

  KETESSE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.