Kemoplat Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Kemoplat berrak ve renksiz konsantre çözeltidir. Kutu içinde 1 adet 100 mTlik bal renkli cam şişede bulunmaktadır.

Kemoplat sitostatikler (hücrelerin bölünmelerini durduran) olarak adlandınlan ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Kemoplat tek başına kullanılmakla beraber daha çok diğer sitostatik ilaçlarla birlikte kullanılmaktadır.

Kemoplat vücudunuzda belirli kanser tiplerine sebep olabilen hücreleri yok eder (testis tümörleri, yumurtalık tümörleri, baş ve boyun tümörleri, akciğer tümörleri, idrar kesesi tümörleri gibi).

İstediğinizde doktorunuz sizi bilgilendirecektir.

Kemoplat Nasıl Kullanılır?

Kemoplat yalnızca kanser tedavisinde deneyimli doktorlar tarafından uygulanmalıdır.

Doktorunuz hastalığınıza uygun olacak şekilde kullanmanız gereken ilaç miktanm sizin için belirleyecektir.

Önerilen Kemoplat dozu sizin genel durumunuza, tedavinin beklenen etkilerine, ilacın tek başına (monoterapi) veya diğer ilaçlarla birlikte (kombine kemoterapi) uygulanmasına bağlıdır.

Önerilen genel doz rejimi aşağıdaki gibidir:

Tek başına tedavi (monoterapi):

Her 3-4 haftada bir tek doz olarak 50-120 mg/m2 (vücut yüzey alanına göre).

Her 3-4 haftada bir 5 gün süreyle günde 15-20 mg/m (vücut yüzey alanına göre).

Diğer ilaçlarla birlikte tedavi (kombine kemoterapi):

Her 3-4 haftada bir 20 mg/m ya da daha fazla (vücut yüzey alanına göre).

Kemoplat sadece damar içine uygulanır.

Kemoplat; sodyum klorür çözeltisi, glukoz içeren sodyum klorür çözeltisi veya mannitol içeren sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilmelidir.

Kemoplat alüminyum içeren materyallerle temas ettirilmemelidir.

Böbreklerde oluşabilecek sorunlardan kaçınmak veya bu sorunları azaltmak için Kemoplat uygulamasını takiben 24 saat boyunca bol miktarda sıvı almanız önerilir.

Böbrek ve kemik iliği fonksiyonu normal olan yaşlılar için özel bir uyan bulunmamaktadır.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Kemoplat Kullanımı

Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz sizin için ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

Eğer Kemoplat’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Bu ilaç size hastanedeyken verileceği için ilacınızı çok az ya da çok fazla miktarda almanız beklenmez, bununla beraber herhangi bir endişeniz olduğu takdirde doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Kemoplat ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kemoplat Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Kemoplat Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Kemoplat, yaimzca kanser ilaçlan kullanımında tecrübeli uzman bir doktor tarafından uygulanmalıdır.

Sisplatine veya platin içeren diğer maddelere aşın duyarlılığınız varsa

Böbrek hastalığınız varsa

Dehidratasyon (vücut sıvı hacminin azalması) sorunu yaşıyorsanız

Ağır kemik iliği hastalığınız varsa

İşitme bozukluğunuz varsa

Sisplatinin sebep olduğu sinirsel bir rahatsızlığınız varsa

Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız

Fenitoin ve san humma aşısı ile birlikte kullanılmamalıdır

Kemoplat Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Doktorunuz; kanınızdaki kalsiyum, sodyum, potasyum ve magnezyum seviyelerini, kan hücreleri miktannı ve karaciğer ve böbrek fonksiyonlannızı belirlemek amacıyla size bazı testler yapacaktır.

Her Kemoplat tedavisi öncesinde işitme duyunuz test edilecektir.

Sisplatinin neden olmadığı herhangi bir sinir rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışınız.

Herhangi bir enfeksiyon geçiriyorsanız doktorunuza danışınız.

Kusma ve ishaliniz varsa doktorunuza danışınız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Kemoplat İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Uygulama yöntemi bakımından besinlerle etkileşimi beklenmez.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kemoplat Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kemoplat hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Kemoplat ile tedavi edilen cinsel olgunluk yaşındaki kadın ve erkek hastalann tedavi sırasında ve tedaviden sonraki altı ay süresince etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulamalan önerilir.

Kemoplat tedavisinin sonucunda geri dönüşümlü olmayan kısırlık olasılığı nedeniyle, erkek hastalann tedavi öncesinde sperm korunmasıyla ilgili bilgi almaları önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kemoplat Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kemoplat anne sütüne geçer. İlaç emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Kemoplat Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her flakonda 353.84 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum

diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kemoplat Kullanılır mı?

Kemoplat aşağıda belirtilen ilaçlarla birlikte kullanılmamalı ya da dikkatle kullanılmalıdır:

Bleomisin ve metotreksat gibi diğer si to statikleri e (kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar) eş zamanlı uygulandığında Kemoplatn zararlı etkileri artabilir.

Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan ilaçlar (furosemid, hidralazin, diazoksid ve propanolol içeren antihipertansifler) Kemoplatn zararlı etkilerini artırabilir.

Belirli enfeksiyonların tedavisinde/ korunmasında kullanılan ilaçlar (sefalosporin ve aminoglikozit grubu antibiyotikler ile amfoterisin b etken maddesini içeren ilaçlar) ve kontrast ajanlar (görüntüleme işlemlerinde kullanılan ilaçlar) gibi böbrekler üzerinde yan etkileri olabilen ilaçlar ile eş zamanlı uygulandığında Kemoplatn zararlı etkileri böbrekleri şiddetli olarak etkileyebilir.

Aminoglikozitler gibi işitme fonksiyonları üzerine yan etkileri olabilen ilaçlar ile eş zamanlı olarak uygulandığında Kemoplatn zararlı etkileri duyma kabiliyeti üzerine tesir edebilir.

Kemoplat tedavisi sırasında gut ilaçlan kullanılırsa bu ilaçlann dozajlanmn ayarlanması gerekir (ör: allopurinol, kolşisin, probenesid ve/veya sülfınpirazol).

Vücuttan idrar atılım oranını yükselten ilaçlar (furosemid gibi kıvnm diüretikleri) ile Kemoplatn beraber uygulanması böbrekler ve kulak işlevlerinde zararlı etkilere yol açabilir (CİSPLATİN “EBEWE” dozu: 60 mg/m2 ’den fazla, idrar çıkışı: 24 saatte 1000 mfden az).

Kemoplat tedavisi esnasında alerji hastalıklarına karşı ilaçlar (buklizin, siklizin, loksapin, meklozin, fenotiazinler, tioksantenler ve/veya trimetobenzamidler gibi) uygulanıyorsa, işitme hasannın ilk belirtileri (baş dönmesi ve kulak çınlaması) gizli kalabilir.

Kemoplatn ifosfamid (kanser tedavisinde kullanılır) ile kombinasyonu işitme kaybına yol açabilir.

Piridoksin (B6 vitamini) ve hekzametilmelamin (kanser tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanım Kemoplat tedavisinin etkilerini azaltabilir.

Kemoplatn bleomisin ve vinblastin (kanser tedavisinde kullanılırlar) ile beraber verilmesi el ve/veya ayak parmaklarında solgunluk veya morarmaya (Raynaud fenomeni) sebep olabilir.

Kemoplatn paklitaksel veya dosetaksel (kanser tedavisinde kullanılırlar) ile birlikte uygulanması ağır sinir hasarına sebep olabilir.

Kemoplatn bleomisin ve etopozid (kanser tedavisinde kullanılırlar) ile birlikte kullanımı kandaki lityum düzeyini düşürebilir. Bu nedenle lityum düzeyleriniz düzenli olarak takip edilecektir.

Kemoplat, sara (epilepsi) tedavisi üzerine kullanılan fenitoinin etkilerini azaltır. Penisilamin (zehirlenme gibi durumlarda zararlı maddeyi etkisiz hale getirmek için kullanılır) Kemoplatn etkinliğini azaltabilir.

Kemoplat antikoagülan (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçların) etkinliğini bozabilir. Bu nedenle birlikte kullanımda pıhtılaşma parametreleri sıklıkla kontrol edilmelidir.

Kemoplat ve siklosporinin (organ nakli sonrasında kullanılır) birlikte kullanımı bağışıklık sisteminin baskılanmasına yol açabilir.

Kemoplat tedavisinin tamamlanmasını takiben üç ay içerisinde canlı virüs aşısı yapılmamalıdır.

Kemoplat tedavisi gördüğünüz sürece san humma aşısı kesinlikle yapılmamalıdır.

Kemoplat Yan Etkiler?

Tüm ilaçlar gibi Kemoplat’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kalıcı ve ağır ishal veya kusma
 • Dudak yaralan veya ağız ülseri (stomatit/mukozit)
 • Yüz, dudaklar, ağız ve boğazda şişme
 • Kuru öksürük, nefes alma güçlüğü veya hınltı gibi beklenmedik solunum problemleri
 • Yutma güçlüğü
 • El ve ayak parmaklarında hissizlik veya kanncalanma
 • Aşın yorgunluk
 • Normal olmayan berelenme veya kanama
 • Boğaz ağnsı veya yüksek ateş gibi enfeksiyon belirtileri
 • İnfüzyon sırasında enjeksiyon bölgesinde rahatsızlık

Yaygın Yan Etkiler

 • Beyaz kan hücreleri miktannda azalma (lökopeni), bu durum enfeksiyonlara yakalanmanızı olası kılar. Kan pıhtılaştıncı hücrelerin miktarında azalma (trombositopeni), bu durum kanama ve berelenme riskini artınr. Kırmızı kan hücreleri miktannda azalma (anemi), bu durum derinizde solukluk yapabilir ve halsizlik ile nefes kesilmesine sebep olabilir.
 • Kulak çınlaması ile beraber işitme kaybı.
 • İştahsızlık, bulantı, kusma, isha1.
 • İdrar üretme yetersizliği (anüri), kanda üre bulunması (üremi) ve kan dolaşımında ürik asit miktarının artması (hiperürisemi) gibi böbrek işlevinde bozukluklar.
 • Ateş.
 • Enfeksiyonlar ve kan zehirlenmesi (sepsis).
 • Beyaz kan hücreleri miktarında azalma (lökopeni; kullanımdan yaklaşık 14 gün sonra), kan pıhtılaştıncı hücrelerin miktannda azalma (trombositopeni: kullanımdan yaklaşık 21 gün sonra), kırmızı kan hücrelerinin miktarında azalma (lökopeni ve trombositopeniden daha sonra başlar).
 • Tat, duyu, görme kaybı ve beyin işlevlerinde bozuklukla (zihin kanşıklığı, konuşma bozukluğu, zaman zaman körlük, hafıza kaybı ve felç) kendini gösteren periferal nöropati. İleri doğru eğilindiğinde boyundan başlayıp sırttan bacağa doğru inen aniden giren ağrılar, omurilik hastalıkları.
 • Sağırlık ve baş dönmesi.
 • Bradikardi (kalp atımının yavaşlaması) ve taşikardinin (kalp atımının hızlanması) dahil olduğu aritmi (ritm bozukluğu).
 • Damar iltihabı (flebit).
 • Nefes darlığı (dispne), akciğer iltihabı (pnömoni) ve solunum yetmezliği.
 • Karaciğer işlevinde bozukluk.
 • Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık ve deri iltihabı (eritem, deri ülseri).
 • Şişme (ödem), ağrı.

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Kızanklık, şiddetli kaşıntılı ekzema, kurdeşen, deri iltihabı (eritem) veya kaşıntı ile kendini gösteren aşın duyarlılık.
 • Diş etlerinde metalik tat.
 • Saç dökülmesi, saç dökülmesi nedeniyle kellik.
 • Sperm ve yumurta oluşumunda bozukluklar. Ağnlı jinekomasti (erkekte hormonal düzensizliğe ya da değişikliğe bağlı olarak memelerin aşın derecede büyümesi ve bazen süt salgılaması durumu).

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Diğer benzer ilaçlarda olduğu gibi Kemoplat lösemi (kan hücreleri ile ilişkili kansertipi) riskini artırır (sekonder lösemi).
 • Hemolitik anemi, yüksek ateş, boğaz ve ağız yaraları (agranülositoz) ve kan hücrelerinin üretiminde azalmanın bir sonucu olarak kansızlık ile birlikte beyaz kan hücrelerinin miktannda yoğun azalma ile karakterize kemik iliği baskılanması.
 • Kan basıncının düşmesi (hipotansiyon), kalp atımının hızlanması (taşikardi), nefes darlığı (dispne), bronşlann daralması (bronkospazm), yüzde şişme ve ateş ile ağır aşın duyarlılık; bağışıklık sisteminin baskılanması (immunusupresyon).
 • Spazmlar ve bilinç seviyesinin azalması ile kendini gösteren beyin işlev bozukluğu (ensefalopati) dahil belirli tipteki beyin işlevlerinin kaybolması ve karotid arterin (boynun iki yanındaki iki atardamar) kapanması.
 • Görme kaybı. Renk görüşünde yetersizlik ve göz seğirmesi.
 • Normal bir sohbeti duyma yeteneğinin kaybolması. İşitme kaybı (özellikle çocuklar ve yaşlılarda).
 • Kan basıncında yükselme ve kalp krizi.
 • Ağız içinde iltihap (stomatit).
 • Kandaki protein seviyesinde (albümin) azalma.
 • Kanda bulunan elektrolit (magnezyum, sodyum, fosfat, potasyum) miktarlarında azalma ile kas krampları ve/veya elektrokardiyogram (EKG) değişiklikleri. Kandaki kolesterol seviyelerinde artış. Kanda bulunan amilaz (bir enzim) seviyelerinde yükselme.
 • Beyinde vazopresin hormonunun salgılanmasında yetersizlik.
 • Kanda bulunan demir seviyesinin yükselmesi.
 • Nöbetler.
 • Gözdeki optik diskin şişmesi (papilla ödemi), sinir işlevinin azalması ve acı ile birlikte göz sinirinin iltihaplanması (optik nörit) ve beyin işlevinde bozukluğun bir sonucu olarak körlük.
 • Kan dolaşımında bozukluk (ör: beyinde, el ve ayak parmaklarında).
 • Kalp durması.

Araç ve makina kullanımı

Kemoplat uyku hali ve/veya kusmaya neden olabileceğinden, Kemoplat kullanımı esnasında araç ve makine kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.