Kadeks-40 Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ne İlacıdır?

KADEKS-40 nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KADEKS-40’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen sıklıkta görülürler.

Aşağıdakilerden biri olursa, KADEKS-40’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • İlacın uygulandığı bölgede kaşıntılı kızarıklık/kabarıklık, yanma hissi;
 • Solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüste ağn;
 • Vücutta aşın sıcaklık ya da soğukluk hissi;
 • Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutta şişme;
 • Baş dönmesi, bayılma hissi;
 • Kalpte çarpıntı.
 • Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KADEKS-40’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

  Aynca uygulama devam ederken vücudunuzda ateş, titreme gibi belirtiler oluşursa (febril reaksiyon) derhal doktorunuza bildiriniz; bu durumda doktor uygulamaya son vererek acil tıbbi müdahalede bulunabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Bilinmiyor:

  • Kanda elektrolit düzeylerinin yükselmesi (hiperpotasemi, hipematremi, hiperkloremi) ve bunlara bağlı belirtiler:

  Ateş

  Halsizlik

  Baş ağnsı

  Baş dönmesi

  Huzursuzluk hali

  Kolay uyanlabilirlik (iritasyon)

  Havale (konvülsiyon)

  Kol veya bacaklarda uyuşma, hissizlik, gevşeklik

  Kaslarda zayıflık

  Kaslarda seyirme ve sertleşme

  Kaslarda ağırlık hissi

  Reflekslerin kaybolması

  Kas felci

  Solunum hareketlerinin yavaşlaması

  Solunumun durması

  Bilinçte bulanıklık

  Bilinç kaybı

  Reflekslerin kaybı

  Koma

  Kan basıncında düşme (hipotansiyon) veya yükselme (hipertansiyon)

  Kalbin normalden hızlı, yavaş ya da düzensiz çalışması

  Kalp durması

  Bulantı

  Kusma

  İshal

  Kannda kramplar

  Susama hissi

  Tükürük miktarında azalma

  Terlemede azalma

  Böbrek yetmezliği

  Vücutta ve/veya kol ya da bacaklarda su toplanması (ödem)

  Akciğerlerde su toplanması (akciğer ödemi)

  Soluk alıp vermede zorlaşma

  Yatarken ya da merdiven çıkarken nefes alıp vermede zorlanma

  • Kandaki asitlik derecesinin artması

  • Kan yoğunluğunun artması (hiperozmolarite)

  • Kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi)

  • İdrarda şeker çıkması (glukozüri)

  • Ozmotik diürez (kan şekerinin yükselmesine bağlı bol miktarda idrar çıkarma)

  • Uygulamanın yapıldığı damarda iltihaplanma

  • Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamar boyunca yayılan sertlik, kızarıklık ya da şişlik

  Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  KADEKS-40 Nasıl Kullanılır?

  Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Bu sırada yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacm size uygulanma nedenini dikkate alacaktır. Doktorunuz size ayn bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatlan takip ediniz.

  Erişkinlerde karbonhidrat, sodyum ve sıvı kaybının tedavisi için genel olarak önerilen 24 saatlik doz 500 mL ile 3 litre arasında değişir.

  Hafif potasyum eksikliğinin tedavisi ve potasyum eksikliğinin önlenmesi için günde 1-1,25 litre KADEKS-40 çözeltisi genelde yeterli olmaktadır.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz KADEKS-40 ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafmdan karar verilir.

  Bebek ve çocuklarda genel olarak 24 saatte uygulanacak çözelti miktan vücut ağırlığı 10 kg’a kadar olan bebekler için 100 mL/kg, 10 kg’dan fazla çocuklar için 1-1,5 litre, 20 kg’dan fazla çocuklar için ise 1,5 2,5 litre arasıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Uygulanacak doz ve infuzyon hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın vücut ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer KADEKS-40’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  KADEKS-40

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Yaşlılarda Kullanımı

  Böbrek yetmezliğiniz varsa ve size önerilenden fazla KADEKS-40 kullandıysanız kanınızdaki potasyum düzeyleri artar (hiperkalemi). Kanınızdaki potasyum düzeyleri arttığında potasyum zehirlenmesi belirtileri görülebilir. Potasyum zehirlenmesine bağlı belirtiler arasında kol veya bacaklarınızda uyuşma, hissizlik, gevşeklik; kaslarınızda zayıflık, ağırlık hissi, felç hali, reflekslerin kaybolması veya solunum hareketlerinizin yavaşlaması; bilincinizde bulanma ve bilinç yitirilmesi; tansiyonunuzda düşme, kalbinizin normalden hızlı, yavaş ya da düzensiz çalışması, kalp durması ve bulantı, kusma, ishal, kann ağnsı gibi mide-barsak sistemiyle ilgili belirtiler bulunur). Hiperkalemi kalsiyum, insülin (glukozla birlikte), sodyum bikarbonat, iyon değiştirici reçineler ya da diyalizle tedavi edilebilir.

  KADEKS-40’ın bileşimindeki klorür tuzlannın aşın uygulanması kanınızı asitleştirebilir.

  KADEKS-40

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  KADEKS-40’ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  KADEKS-40 Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  KADEKS-40 Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Bulunmamaktadır.

  KADEKS-40 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KADEKS-40 Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

  Aynca sizde aşağıdaki durumlar varsa doktorunuz bu ilacı size uygulamayacaktır:

  Hiperkloremi (ilacın içindeki klorürün kanınızda fazla bulunduğu bir durum) durumunuz varsa.

  Hipematremi (ilacın içindeki sodyumun kanınızda fazla bulunduğu bir durum) durumunuz varsa.

  Hiperkalemi (ilacm içindeki potasyumun kanınızda fazla bulunduğu bir durum) durumunuz varsa.

 • Şiddetli böbrek yetmezliği (idrann çok az olması ya da hiç olmaması) durumunuz varsa.
 • Böbreküstü bezinin yetersiz çalışmasına bağlı bir hastalığınız (Addison hastalığı) varsa.
 • Tedavi edilmemiş kalp yetmezliğiniz varsa.
 • Son 24 saat içinde bir kafa travması geçirmişseniz (kafanıza darbe almışsanız).
 • Sizde bir şeker hastalığı (diyabet) varsa ve kontrol altında değilse.
 • Şekere karşı tahammülsüzlüğünüz (glukoz intoleransı) varsa.
 • Kan şekeriniz yüksekse (hiperglisemi).
 • Kan şekerinizin aşın yüksekliğine bağlı bir koma halindeyseniz (hiperozmolar koma).
 • Kandaki laktat düzeyleriniz yüksekse (hiperlaktatemi).
 • Mısır kaynaklı ürünlere aşın duyarlılığınız (alerji) varsa.
 • KADEKS-40 Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa doktorunuz size KADEKS-40’nu kullanırken özel dikkat gösterecektir:

  Vücudunuzda, kol ve bacaklannızda ya da akciğerlerinizde su toplanması (ödem), soluk kesilmesi ya da zorlu soluk alıp verme gibi belirtilerle seyreden bir kalp yetmezliği veya solunum yetmezliğiniz varsa.

  Kalp hastalığınız varsa, özellikle de bu hastalığınız için dijitalis olarak adlandmlan gruptan bir kalp ilacını kullanıyorsanız.

 • Yüksek tansiyonunuz ya da gebelik tansiyonunuz varsa.
 • Vücutta sodyumun aşın birikimine neden olan aldosteronizm adı verilen durumlar ya da
 • sodyum birikimiyle seyreden diğer hastalıklannız varsa.

 • Kortikosteroid ya da kortikotropin adı verilen gruptan ilaçlarla tedavi görüyorsanız.
 • Ani gelişen susuz kalma durumu (akut dehidratasyon), bazı böbrek hastalıklan ve ciddi
 • yanık durumlan gibi vücudunuzdaki potasyum düzeylerinin yükselmesine yatkınlığı arttıran bir durumunuz varsa.

  Böbrek işlevlerinin ya da böbrek üstü bezinin bozukluğu varsa ya da böbrek yetmezliği hastasıysanız.

 • Şeker hastasıysanız.
 • Ani bir inme (felç) durumu yaşıyorsanız.
 • Aynca doktorunuz bu çözeltinin kullanımı sırasında klinik durumunuz ve laboratuvar

  değerlerinizi (kan ve idrardaki elektrolit düzeyleri ile asit-baz dengesi) düzenli aralıklarla izleyecektir.

  Ayrıca bu ilaç sizin çocuğunuza kullanılacaksa ve çocuğunuz özellikle düşük doğum ağırlıklı doğmuş ve henüz yeni doğmuş bir bebekse doktorunuz uygulayacağı miktarları seçerken ve uygulama hızını ayarlarken özel bir dikkat gösterecek, tedaviyi bebeğinizin kan şekerini sık sık ölçerek dikkatle izleyecektir.

  Uygulamayı yapacak olan sağlık görevlisi,

  Bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, şişenin tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edecek;

  Bu ilacı size uygularken kullanılan boruları (setleri) 24 saatte bir değiştirmeye gayret edecek;

  Yalnızca şişe ve kapağı sağlamsa, içindeki çözelti berraksa kullanacak;

  Uygulama sırasında damar dışına kaçmamasına özen gösterecektir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  KADEKS-40 İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  KADEKS-40 İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde KADEKS-40’ ı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde KADEKS-40’ı kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  KADEKS-40’ın araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

  KADEKS-40 Etken Maddesi Nedir?

  KADEKS-40’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

  KADEKS-40 çözeltisi kanla aynı setten verilmemelidir. Çözelti bazı ilaçlarla da geçimsizdir. Bu durum eklenecek ilaçların ürün bilgilerinden öğrenilebilir.

  Geçimsiz olduğu bilinen ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçlann seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, kanştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son kanşımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

  Ayrıca KADEKS-40 ile aşağıdaki ilaçlann bir arada kullanımı sırasında bu ilaçlann etkileri dikkate alınmalıdır:

 • Vücuttaki steroid adı verilen hormonun eksikliğine neden olan bazı hastalıklann
 • tedavisinde, yangı (enflamasyon, iltihap) ile seyreden bazı hastalıklannın tedavisinde,

  bazı otoimmün hastalıklann (savunma sisteminin kendi vücut hücrelerine de saldırması ve kendi vücut hücreleri yok etmeye çalışması olayı) tedavisinde ve astım, egzama, alerjik rinit tedavisi ile transplant (organ nakli) cerrahisinden sonra organ reddini önlemek için kullanılan kortikoidler/steroidler (vücutta sodyum ve su birikmesi riski nedeniyle).

  Mide ülserinde kullanılan karbenoksolon (vücutta sodyum birikmesi riski nedeniyle).

  Tek başına ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü ilaçlar (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle).

  Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin II reseptör antagonistleri grubundan tansiyon ilaçlan (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle).

 • Transplant (organ nakli) cerrahisinden sonra organ reddini önlemek için kullanılan
 • takrolimus, siklosporin (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle).

  Dijitalis grubundan kalp ilaçlan.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  KADEKS-40 prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.