Ipratom Ne İlacıdır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

IPRATOM nedir ve ne için kullanılır?

 • İPRATOM ağız veya burundan soluyarak (inhalasyon yoluyla) kullanılmak için hazırlanmış bir çözeltidir. Nebülizatör cihazının içinde hava ile karışarak havada asılı zerrecikler (aerosol) oluşturur ve akciğerlere bu şekilde ulaşır.
 • İPRATOM her biri bir defada kullanılmak üzere hazırlanmış, twist off kapaklı tek dozluk LDPE flakonlar şeklinde piyasaya sunulmaktadır.
 • İPRATOM’un etkin maddesi ipratropium bromür antikolineıjikler denilen bir ilaç grubuna aittir. Antikolinerjikler, bronş genişleticiler (bronkodilatorler) adındaki, daha geniş bir ilaç sınıfının üyeleridir. Bronş genişleticiler akciğer içindeki hava yollarınızı genişleterek havanın ciğerlerinize girip çıkmasını kolaylaştıran ve soluk alıp vermenizi rahatlatan ilaçlardır.
 • Tıkayıcı havayolu hastalığı (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı-KOAH), nefes darlığına ve öksürüğe sebep olan, uzun dönemli bir akciğer hastalığıdır. KOAH terimi, kronik bronşit, amfızem ve astım gibi hastalıklar ile ilişkili bir tablo anlamına gelmektedir.
 • İPRATOM, KOAH’taki bronş kasılmalarının idame tedavisinde bronş genişletici olarak kullanılır.
 • İPRATOM ayrıca, KOAH’ta ani ortaya çıkan (akut) bronş kasılmalarının tedavisi için inhale beta-agonist ilaçlar ile birlikte kullanılmaktadır.

 • İPRATOM’un etkisi, akciğerlerdeki ilaç yoğunluğunun sonucudur ve bölgeye özgü bir etkidir.
 • Tek dozluk flakonlar uygun nebülizatör cihazları ile inhalasyon şeklinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. İPRATOM’un doğru bir şekilde kullanılması konusunda lütfen “3. İPRATOM nasıl kullanılır?” bölümüne ve bu kılavuzun sonunda bulunan Uygulama Talimatı’na bakınız.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi IPRATOM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Klinik araştırmalarda en sık bildirilen yan etkiler baş ağrısı, boğazda tahriş, öksürük, ağız kuruluğu, kabızlık, ishal, kusma, bulantı ve baş dönmesi olmuştur.

  Listelenen yan etkilerin sıklık oranları aşağıdaki gibidir:

  Çok yaygın: 10 kişide l’den fazla

  Yaygın: 10 kişide l’den az, 100 kişide l’den fazla

  Yaygın olmayan: 100 kişide l’den az, 1,000 kişide 1 ’den fazla

  Seyrek: 1,000 kişide 1 ’den az, 10,000 kişide 1 ’den fazla

  Çok seyrek: 10,000 kişide l’den az

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Yaygın:

 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Boğazda tahriş, öksürük
 • Ağız kuruluğu, bulantı, mide-bağırsak hareketlerinde bozukluk Yaygın olmayan:
 • Aşırı duyarlılık, ani gelişen aşın alerjik (anaflaktik) reaksiyon
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin İPRATOM’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

 • Bulanık görme, göz bebeğinde genişleme, göz içi basıncında artış (glokom), göz ağrısı, haleler görme, gözün konjonktiva tabakasında kızarıklık, gözün kornea tabakasında sıvı toplanması (ödem)
 • Göz kızarmasıyla birlikte gözde ağrı veya rahatsızlık hissi, bulanık görme, haleler veya renkli görüntüler görme, ani gelişen glokom (göz içi basıncında artış) belirtileri olabilir. Bu belirtiler herhangi bir kombinasyon şeklinde ortaya çıkarsa, hemen bir uzman hekimin görüşü alınmalıdır.

 • Çarpıntı, kalbin aşın hızlı ve verimsiz çalışması
 • Bronşlarda spazm, inhalasyondan hemen sonra bronşlarda spazm, gırtlakta spazm, yutakta sıvı toplanması (ödem), boğaz kuruluğu
 • İshal, kabızlık, kusma, ağızda iltihap, ağızda sıvı toplanması (ödem)
 • Döküntü, kaşıntı, ağız ve boğazda şişmeler (anjiyoödem)
 • İdrar yapmada güçlük
 • Seyrek:

 • Gözlerin farklı uzaklıklara uyumunda bozukluk
 • Kalp hızında artış
 • Kurdeşen
 • IPRATOM Nasıl Kullanılır?

  İlacınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız konusunda, doktorunuzun talimatlarını izleyiniz ve her zaman için kullanım kılavuzunu okuyunuz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

  İlacınızı ister aralıklı isterse sürekli kullanın, önerilen günlük dozların aşılmaması tavsiye edilmektedir.

  Eğer tedavi belirgin bir düzelme sağlamıyorsa veya hastanın durumu kötüleşiyorsa, yeni bir tedavi planının saptanması için doktora danışılmalıdır. Akut veya hızla kötüleşen bir nefes alıp vermede güçlük (dispne) durumunda, derhal bir doktora başvurulmalıdır.

  Doktomnuz başka türlü reçete etmediyse, aşağıdaki dozlar önerilmektedir:

  Erişkinler/Yaşklar/ 12 yaşın dan büyük çocuklar Ani ortaya çıkan (akut) atakların tedavisi

  1 tek dozluk flakon; bu doz hastanın solunumunda düzelme sağlanıncaya kadar tekrarlanabilir.

  Dozlar arasındaki süreyi, doktorunuz belirleyecektir.

  İPRATOM bir inhale beta-agonist ilaç ile kombine halde uygulanabilir.

  İdame tedavisi:

  Günde üç ya da dört kez 1 adet tek dozluk flakon.

  Erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda 2mg,ı geçen günlük dozlar, tıbbi gözetim altında verilmelidir.

  Eğer İPRATOM’u soluduktan sonra hırıltıyla solumaya başlarsanız veya başka türlü bir solunum güçlüğü ortaya çıkarsa (paradoksal bronkospazm), daha başka bir doz almayınız ve derhal doktorunuza başvurunuz.

  Doğru bir uygulama için, lütfen bu kılavuzun sonundaki uygulama talimatlarını dikkatle okuyunuz. Yine de emin olamazsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İPRATOM inhalasyon çözeltisi, piyasada bulunan çeşitli nebülizatör cihazlan veya intermitan pozitif basınçlı solunum cihazları (ventilatör) ile uygulanabilir. Başucu duvarında oksijen sisteminin mevcut olduğu durumlarda, solüsyonun en iyi uygulanma şekli, dakikada 6-8 litrelik bir akış hızı ile verilmesidir.

  Bu ilaç kullanıma hazır olarak üretilmiştir; başka bir deyişle seyreltilmesi gerekmemektedir. Eğer seyreltim gerekli olur ise, 2mHik tek dozluk flakonlar serum fizyolojik ile 4ml’lik bir son hacme kadar seyreltilebilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  12 yaşın üzerindeki çocuklarda 2mg günlük dozun, 12 yaşın altındaki çocuklarda lmg günlük dozun üzerindeki dozlar, tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel bilgi bulunmamaktadır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Özel bilgi bulunmamaktadır.

  Eğer İPRATOM’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktomnuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  IPRATOM

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  İPRATOM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  IPRATOM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer tavsiye edilen İPRATOM dozlarından birini zamanında almayı unutursanız kaygılanmayınız ve hatırlar hatırlamaz uygulayınız. Ancak eğer bir sonraki dozun zamanı yaklaşmış ise, bekleyiniz ve zamanı gelen dozunuzu alınız. Daha sonrasında ilacınızı önceki gibi uygulamaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  İPRATOM ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  İPRATOM tedavisinin gereğinden önce sonlandınlması, hastalığınızın ağırlaşmasına yol açabilir. Bu nedenle, şikayetleriniz ortadan kalkmış olsa bile, doktorunuz reçete ettiği sürece İPRATOM kullanmaya devam ediniz.

  İPRATOM ile tedavinin süresine doktorunuz karar verecektir ve bu süre hastalığınızın durumuna bağlı olacaktır. Eğer bu tedaviyi durdurmak istiyorsanız, mutlaka doktorunuza danışınız.

  Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

  IPRATOM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  IPRATOM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • İpratropium bromüre veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz,
 • Atropin ya da türevlerine karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz,
 • IPRATOM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer sizde aşağıdaki hastalıklar varsa bunlan doktorunuza söylemeniz ve ilacınızı daha dikkatli kullanmanız gereklidir:

 • Kistik fıbrozis denilen nadir kalıtımsal hastalık,
 • Prostat büyümesi ya da mesane boynunda tıkanıklık gibi idrar yapmayı güçleştiren dummlar,
 • Göz içi basıncında artışa (glokom) karşı eğilim.
 • İPRATOM uygulamasından sonra ani aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabilir; bu şekilde nadiren kurdeşen, ağız, dil ve boğazda şişmeler (anjiyoodem), döküntüler ve hırıltıyla soluma vakaları görülmüştür.

  İPRATOM’un doğru bir şekilde nasıl kullanılacağını doktorunuz ya da eczacınızdan mutlaka öğreniniz. Çözeltinin ya da buğusunun gözleriniz ile temas etmemesi için dikkatli olmalısınız. İPRATOM’un bir ağızlık parçası aracılığıyla kullanılması önerilir. Eğer ağızlık parçası yoksa ve nebülizatorün maskesi kullanılacaksa, bu maskenin yüzünüze tam olarak oturması gereklidir. Eğer göz içi basıncınız yüksek ise (glokom) veya gözlerinizde bu yönde bir eğilim (risk) varsa, gözlerinizi korumanız daha bir önem taşımaktadır.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  IPRATOM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  IPRATOM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TPRATOM’u hamilelik sırasında yalnızca, doktorunuz dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesi yaptıktan sonra gerekli görüyorsa kullanmalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emzirme döneminde İPRATOM’u yalnızca, doktorunuz dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesi yaptıktan sonra gerekli görüyorsa kullanmalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araba ve makine kullanma becerileri üzerindeki etkileri konusunda çalışma yapılmamıştır.

  Ancak İPRATOM tedavisi sırasında baş dönmesi, göz merceğinin farklı uzaklıklara uyumunda bozukluk, göz bebeğinde genişleme ve bulanık görme gibi istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, araba kullanırken ya da makine işletirken dikkatli olmanız gereklidir. Eğer sizde yukarıda sözü edilen yan etkiler ortaya çıkarsa, araba kullanma ya da makine işletme gibi tehlike potansiyeli taşıyan işlerden uzak durmalısınız.

  İPRATOM’un içeriğinde buiunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün sodyum içermektedir, ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer birlikte aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, daha dikkatli olmanız ve bu ilaçlan almakta olduğunuzu doktorunuza iletmeniz gereklidir:

 • Ksantin türevleri (örn. teofılin), beta-adreneıjikler (örn. salbutamol) bronş genişletici etkiyi artırabilir,
 • Dar-açılı glokom öyküsü olan hastalarda ani glokom riski, aerosol şeklinde ipratropium bromür ve beta-adrenerjik ilaçlar (örn. salbutamol) aynı anda kullanıldıklarında artabilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  IPRATOM prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.