Ibutek İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

IBUTEK nedir ve ne için kullanılır?

 • IBUTEK 20 ve 30 kapsül içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.
 • Her kapsül 400 mg ibuprofen içerir.
 • IBUTEK in etkin maddesi olan ibuprofen, non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ağrı kesici bir ilaç grubuna aittir.
 • • IBUTEK bu özellikleri dolayısıyla, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

  Eklemlerdeki romatizmal iltihabi hastalıkların (romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit) belirti ve bulgularının düzeltilmesi,

  Gut (damla) hastalığında görülen eklem iltihabı Akut kas-iskelet ağrıların rahatlatılması,

  Cerrahi operasyondan sonra görülen ağrı

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi IBUTEK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa IBUTEK’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Spesifik olmayan aleıjik reaksiyon

  Yaygın, şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaksi)

  Astım, astımda ağırlaşma, bronkospazm ya da sıkıntılı soluk alıp verme (dispne) gibi solunum yolu reaksiyonları

  Kaşıntı (pruritus)

  Deri ve mukozalardaki küçük kanamalar (purpura)

  Yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşın duyarlılık (anjiyoödem)

  Steven-Johnson sendromu dahil büllöz deri iltihabı

  Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)

  Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

  Kurdeşen (ürtiker)

  Işığa duyarlılık (fotosensitivite) ve içi sıvı dolu kabarcıklı (vezikülobüllöz) döküntü

  Aseptik menenjit (beyin zarı iltihabı)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin IBUTEK’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Anormal karaciğer fonksiyonları, karaciğer yetmezliği

  Ani gelişebilen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz)

  Aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma)

  Kemik iliği baskılanması

  Hemolitik anemi (bir tür kansızlık)

  Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin kümeleşmesinin baskılanması (trombosit agregasyon inhibisyonu)

  Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni)

  Kanda nötrofıl (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında azalma (nötropeni)

  Trombositopeni (trombosit-kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin sayısında azalma)

  Mide bağırsak kanaması (gastrointestinal kanama)

  Mide bağırsakta hafif kanama (gastrointestinal hemoraji)

  Mide bağırsakta yara (gastrointestinal ülserasyon)

  Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena)

  Pankreas iltihabı (pankreatit)

  Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit)

  Kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez)

  Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (ülseratif stomatit)

  Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesi

  Karaciğer iltihabı (hepatit)

  Akut böbrek bozukluğu

  İdrarda kan bulunması (hematüri)

  Kreatinin maddesinin böbreklerden atılmasının azalması (kreatinin klerensi azalması)

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Kulak çınlaması (tinnitus)

  Zihin karışıklığı, bulanıklığı (konfüzyon)

  Olmayan şeyleri görme, duyma, hissetme (halüsinasyon)

  Görme bulanıklığı

  Zehirli bir madde nedeniyle görme keskinliğinin azalması (toksik ambliyopi)

  Görme değişiklikleri

  Duymada azalma

  Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon)

  Burun kanaması (epistaksi)

  On iki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser)

  Mide ülseri (gastrik ülser)

  Sarılık

  Anemi (kansızlık), anormal karaciğer fonksiyon testi

  Depresyon

  Uyuşma (parestezi)

  Uykululuk hali (somnolans)

  Göz sinirlerinde iltihaplanma (optik nörit)

  İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

  Çeşitli formlarda toksik böbrek bozuklukları (interstisyel nefrit ve nefrotik sendrom dahil)

  Alerjik nezle (rinit)

  Uykusuzluk

  Endişe ve korku sebepli huzursuzluk hali (anksiyete)

  Toksik optik nöropati (Ani görme kaybı ve gözde ağrı ile seyreden rahatsızlık).

  IBUTEK gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artışa neden olabilir.

  Seyrek olarak IBUTEK ile kan bozuklukları ve böbrek problemleri oluşabilir.

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Döküntü

  Kaşınma

  Ödem

  Sıvı tutulması

  Sinirlilik

  Baş dönmesi

  Baş ağrısı

  Bulantı

  Mide bölgesinde ağrı (epigastrik ağrı)

  Mide yanması

  Hazımsızlık (dispepsi)

  Kusma

  Karın (abdominal) ağrısı/rahatsızlığı

  İshal (diyare)

  Kabızlık (konstipasyon)

  Gaza bağlı mide-bağırsakla şişkinlik (flatulans)

  Yorgunluk

  Bunlar IBUTEK ‘in hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin ranorlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.tilck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  IBUTEK Nasıl Kullanılır?

  IBUTEK’i ne zaman ve ne şekilde alacağınız konusunda doktorunuzun talimatlarım izleyiniz. Eğer emin değilseniz eczacınız da yardımcı olabilir.

  Uygun kullanım vc doz/uygulama sıklığı için talimatlar Erişkinler

  Normal günlük doz, bölünmüş dozlar halinde günde 1200-1800 mg’dır. Doktorunuz hastalığınızın belirtilerine göre günlük dozunuzu arttırabilir. Fakat bölünmüş dozlar halinde verilen günlük doz 2400 mg’ı geçmemelidir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Jüvenil romatoid artrit hastalığında (çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan özel bir romatizmal eklem hastalığı), bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 40 mg/kg dozuna kadar alınabilir.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda sindirim sistemi üzerine olabilecek istenmeyen etki sıklığı artmaktadır. Bu nedenle eğer yaşlı hastalarda kullanılması gerekiyorsa mümkün olabilecek en küçük etkin doz ve en kısa tedavi süresi tercih edilmelidir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/karaciğer/kalp yetmezliği: Böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Çünkü 1BUTEK gibi NSAli’lerin kullanımı böbrek fonksiyonlarında bozulmayla sonuçlanabilir. Bu hastalarda doz mümkün olan en düşük düzeyde tutulmalı ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

  Eğer IBUTEK ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktoruma veya eczacınız ile konuşunuz.

  IBUTEK

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  IBUTEK’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  IBUTEK Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu almayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  IBUTEK Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuz tedaviyi sonlandınncaya kadar IBUTEK kullanmaya devam etmeniz önem taşımaktadır. Sadece kendinizi daha iyi hissettiğiniz için tedaviye son vermeyiniz. IBUTEK almayı zamanından önce keserseniz, hastalığınız daha da kötüleşebilir.

  Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun en kısa süreyle kullanılması ilacın istenmeyen etki olasılığım en aza indirecektir.

  IBUTEK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  IBUTEK Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Hamileliğinizin son 3 ayında iseniz,

  İbuprofene veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşın duyarlı (alerjik) iseniz,

  Daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ’lere karşı, astım, burun iltihabı (rinit) veya kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyseniz,

  Sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz,

  Tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıklan (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıklarınız varsa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyseniz,

  Şiddetli kalp yetmezliğiniz var ise,

  Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise,

  Koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi veya sonrası dönemdeyseniz,

  İbuprofen kullanırken mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşur ise, Serebrovasküler kanama ya da başka aktif kanamanız varsa,

  IBUTEK Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Astım hastası iseniz veya daha önce astım geçirdiyseniz; bronşlarda spazma yol açabilir,

  Önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak hastalıkları geçirdiyseniz; bu tablolarda alevlenme görülebilir,

  Böbrek hastalığınız varsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. İbuprofen ve benzeri NSAİİ ilaçlan uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,

  Karaciğer hastalığınız varsa,

  Kalp hastalığınız varsa ya da tansiyonunuz (kan basıncı) yüksek ise; vücudun çeşitli bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir.

  İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında kalp krizi (miyokard enfarktüsü) ve inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunmuştur. Eğer kalp veya damar hastalıklarınız varsa, önceden inme geçirdiyseniz veya bu gibi durumlar için risk taşıdığınızı düşünüyorsanız (örneğin yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şeker hastalığınız var ise ya da sigara içiyorsanız), tedavinizi doktorunuz veya eczacınız ile görüşmelisiniz.

  İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, önceden bu türlü bir hastalık geçirilmemiş olsa bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.

  Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz.

  Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, başağrısı ve kusma ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkar ise hemen doktora başvurunuz: bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

  Cildinizde kızarıklık, döküntüler belirir ise.

  Diğer NSAİİ ilaçlar ile olduğu gibi, IBUTEK enfeksiyon belirtilerini maskeleyebilir. Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  IBUTEK İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  IBUTEK kapsüller bir bardak su ile beraber aç kamına alınabilir. Yine de, çok az kişi IBUTEK ile hafif hazımsızlık yaşayabilir. Eğer böyle bir durum gelişirse tabletlerin bir miktar yiyecek veya süt ile alınması yardımcı olacaktır. IBUTEK kullanırken tercihen alkol almayınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelikte mümkünse IBUTEK kullanımından kaçınılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  IBUTEK’in emziren anneler tarafından kullanılması önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  İbuprofen tedavisini takiben belirli hastaların tepki verme süresi etkilenebilir. Bu durum, araç ve makine kullanımı gibi yüksek dikkat gerektiren durumlarda göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek dozda kullanım, yorgunluk ve baş dönmesi gibi santral sinir sistemi yan etkilerine yol açabilir. Bu etki eş zamanlı alkol alımı ile artabilir.

  IBUTEK Etken Maddesi Nedir?

  Bu ürün sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, IBUTEK tedavisinde iken, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:

  Amiııoglikozit sınıfı antibiyotikler (öm., gentamisin, kanamisin, streptomisin); bunların atılından azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.

  Yüksek tansiyon ilaçlan; tansiyon düşürücü etki azalabilir.

  Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (öm., varfarin); pıhtılaşma engelleyici etki artabilir.

  Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, öm. aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (öm., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin); NSAİİ’ler ile birlikte kullanıldıklannda mide-bağırsak kanalında kanama riskini arttırabilirler.

  Aspirin; istenmeyen etki olasılığı artabilir.

  Ginkgo biloba bitkisel ekstresi; mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.

  İdrar söktürücüler (öm., furosemid); idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.

  Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (öm., digoksin, digitoksin); bu ilaçların kan düzeyleri artabilir.

  Kinolon sınıfı antibiyotikler (öm., siprofloksasin); nöbet (konvülsiyon) gelişme riski vardır.

  Kolestiramin: İbuprofenin, kolestiramin ile birlikte uygulanması, ibuprofenin gastrointestinal yoldaki emilimini azaltabilir. Fakat bunun klinik önemi bilinmemektedir.

  Sülfonilüre: NSAİİ’ler sülfonilüre tedavilerinin etkilerini arttırabilir Sülfonilüre tedavisi görmekte olan hastalarda ibuprofen kullanımı ile çok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) rapor edilmiştir.

  Diğer ağrı kesiciler (Cox-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ’ler; öm., aspirin, naproksen, selekoksib, nimesülid); iki veya daha fazla NSAİ ilacın birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.

  Kortizon grubu ilaçlar; mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.

  Lityum tuzlan (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ve metotreksat (romatizmal eklem hastalıklannda ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç); vücuttan atılırdan azalabilir.

  Mifepriston (düşük ilacı); ile birlikte kullanıldığında, mifepristonun etkinliğinde azalmaya neden olabilir.

  Siklosporin; böbrek bozukluğu riskinde artış olabilir.

  Takrolimus; NSAİİ’ler ile beraber kullanıldığında böbrek üzerine olan zararlı etkilerinde artış olabilir.

  Zidovudin; NSAİİ’ler ile beraber verildiğinde kandaki toksik etki riskinde artış olabilir. Aynı zamanda zidovudin ve ibuprofen tedavisi alan HIV(+) hemofili (kanama sorunu) hastalarında kan oturması ve eklem boşluğunda kan birikmesi riskinde artışa ilişkin kanıt bulunmaktadır.

  CYP2C9 İnhibitörleri: Özellikle yüksek dozdaki ibuprofenin vorikonazol veya flukonazol içeren ilaçlarla birlikte uygulanması durumunda, ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.

  IBUTEK prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.