Hitrizin Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

HITRIZIN nedir ve ne için kullanılır?

HİTRİZİN, hemen hemen renksiz-hafıf sarımsı renkli, karakteristik kokulu (frambuaz) berrak bir çözeltidir. HİTRİZİN, 0.5, 1.25 ve 2.5 ml’ye işaretli 5 mlTik 1 kaşık ve sarı renkli metal kapak ile kapatılmış amber renkli cam şişede sunulur.

HİTRİZİN, alerjik nezle, müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde

kullanılan bir ilaçtır.

HİTRİZİN,

2 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde;

Aleıjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde, kronik idiopatik ürtikerin (müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen) ve kaşıntının belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi HITRIZIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu kullanma talimatındaki yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

:10 hastanm en az 1 ‘inde görülebilir.

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan

görülebilir.

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

:10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla görülebilir. :100 hastanm birinden az, fakat 1,000 hastanm birinden fazla

: 1,000 hastanm birinden az görülebilir.

: 10,000 hastanm birinden az görülebilir :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa HİTRİZİN’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Trombositopeni [kanda trombosit (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) sayısının azalması]

• Anafılaktik şok (Ani aşırı duyarlılık tepkisi)

• Aşırı duyarlılık

• Konfüzyon (zihin karışıklığı)

• Halüsinasyon (Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek/ duymak)

• Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale)

 • Senkop (baygınlık)
 • Titreme
 • • Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu)

 • Bulanık görme
 • • Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi)

  • Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının -nabzınnormalin üstüne çıkması)

  • Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin artışı)

 • Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız
 • veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)

  Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HİTRİZİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Halsizlik
 • Sersemlik hissi
 • Baş ağrısı
 • Ağız kuruluğu
 • Mide bulantısı
 • Somnolans (uyuklama hali)
 • Rinit (nezle)
 • Farenjit (yutak iltihabı)
 • Diyare (ishal)
 • • Agresyon (saldırganlık hali)

  • Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali)

 • Unutkanlık
 • Hafıza bozukluğu
 • Uykusuzluk
 • Tik
 • • Tat alma bozukluğu

  • Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük)

  • Parestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/karıncalanma)

  • Kaşıntı

  • Döküntü

  • Ürtiker (kurdeşen)

  • Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü)

  • Disüri (ağrılı işeme)

  • Enürez (idrar kaçırma)

  • Asteni (yorgunluk)

  • Kırıklık

  • Kilo artışı

  • Karın ağrısı

  • Depresyon

  • Ödem

  • Distoni (kasların istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da hareketleri)

  • İştah artışı

  • İntihar düşüncesi

  • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

  • İdrar yapamama, işeme zorluğu

  Bunlar HİTRİZİN’in hafif yan etkileridir. Bu yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir.

  HITRIZIN Nasıl Kullanılır?

  2-6 yas arası çocuklarda: Günde 1 kez 2.5 mg (yarım kaşık) (2.5mg/2.5 mİ şurup) uygulanır. Bu yaş grubunda günlük doz 5 mg’a yükseltilebilir ve günde 1 kez 5 mg (tam kaşık) (5mg/5ml şurup) veya günde iki kez (12 saatte bir) 2.5 mg (2.5mg/2.5 mİ şurup) verilebilir.

  6-12 yas arası çocuklarda: Semptomların şiddetine göre günde 1 kez 5mg (tam kaşık) (5mg/5ml şurup) veya lOmg (iki tam kaşık) (lOmg/lOml şurup) uygulanır veya günlük doz ikiye bölünerek de uygulanabilir.

  12 yas üstü çocuklarda ve erişkinlerde: Semptomların şiddetine göre günde 1 kez 5mg (tam kaşık) (5mg/5ml şurup) veya 10 mg (iki tam kaşık) (10 mg/10 mİ şurup) uygulanır.

  HİTRİZİN ağızdan kullanım içindir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Böbrek işlevi normalse dozun azaltılmasına gerek yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre doktorunuz tarafmdan ayarlanır.

  Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak, doktor tarafmdan bireysel olarak ayarlanmalıdır.

  Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler. Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması önerilir.

  Eğer HİTRIZIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  HITRIZIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  HİTRİZİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  HITRIZIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  HITRIZIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  HİTRİZİN ile tedavinin süresi klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.

  HITRIZIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  HITRIZIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  HİTRİZİN’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, hidroksizine veya piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık öykünüz varsa,

  Ağır böbrek yetmezliğiniz (kreatinin klerensinizin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin böbrekler aracılığıyla kandan temizlenmesi) 10 ml/dk’nm altında olduğu böbrek yetmezliği) var ise bu ilacı kullanmayınız.

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafmdan bazı şekerlere karşı toleransınız olmadığı (bu tür şekerlere duyarlı olduğunuz) söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

  HİTRİZİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

 • HİTRİZİN’i alkolle birlikte alıyorsanız dikkatli olunuz.
 • İdrara çıkma problemleriniz varsa (omurilik problemleri ya da prostat veya mesane
 • problemleri) doktorunuza danışınız.

  Aleıji testi yaptırmanız gerekiyorsa, testten birkaç gün önce HİTRİZİN ile tedaviyi kesip kesmeyeceğinizi doktorunuza danışınız. HİTRİZİN aleıji testinin sonuçlarını

  etkileyebilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  HT

  HITRIZIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  HİTRİZİN’i aç veya tok kamına alabilirsiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  HİTRİZİN’in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin mevcut klinik veri çok azdır. Hayvan çalışmaları zararlı bir etki göstermemiş olsa da HİTRİZİN’in hamilelik boyunca ancak mutlak gerekli olduğunda ve dikkatle kullanılması önerilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Bebeğinizi emziriyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. HİTRİZİN’in içeriğindeki etkin madde (setirizin) anne sütüne geçtiğinden emziren annelerin HİTRİZİN’i kullanması önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  Önerilen 10 mg dozda HİTRİZİN araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı (ilacm uyuşukluk/uyku hali etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki performansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassas ölçüm testi) verimliliğine klinikte anlamlı etki göstermemiştir.

  Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan ve makine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar. Bu tip duyarlı hastalarda, HİTRİZİN’in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları) ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.

  HITRIZIN Etken Maddesi Nedir?

  HİTRİZİN’in içeriğinde sorbitol bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  HİTRİZİN, metil paraben ve propil paraben içerir, bunlar (muhtemelen gecikmiş) alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  HİTRİZİN, lOmT sinde 1 mmol (23 mg)’ dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:

  HİTRİZİN’in diğer ilaçlarla, bilinen, klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  HITRIZIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.