Gemysetin Suksinat Yan Etkileri ve Prospektüsü

GEMYSETIN SUKSINAT nedir ve ne için kullanılır?

• GEMYSETİN SÜKSİNAT, etkin madde olarak her bir flakonda 1 g Kloramfenikol’e eşdeğer 1.377g Kloramfenikol Sodyum Süksinat içermektedir.

• GEMYSETİN SÜKSİNAT Antienfektifler (Sistemik), Sistemik Antibakteriyeller alt sınıfında Amfenikoller olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

• GEMYSETİN SÜKSİNAT, krem-beyaz renkte liyofilize kütle (toz) içeren flakondan oluşmaktadır. Kullanım sırasında, toz flakon içeriği 6 mL enjeksiyonluk su içeren ampul ile sulandırılır. Her bir karton kutu; 1 adet flakon ve 1 adet çözücü ampul içermektedir.

• GEMYSETİN SÜKSİNAT tifo, menenjit (beyin zan iltihabı) gibi şiddetli enfeksiyonlann tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. GEMYSETİN SÜKSİNAT, oral kloramfenikolün kullanılmadığı durumlarda veya kanda daha yüksek miktarda ilaç olması gerektiğinde kullanılır.

• Kloramfenikol bakterilerin büyüme ve çoğalması için gerekli besini oluşturmasını önler. Zamanla, bakteri sayısı düşer ve enfeksiyon kontrol altına alınır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GEMYSETIN SUKSINAT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Aşağıdaki yan etkilerden biri görülürse hemen bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir:

• Ciddi allerjik reaksiyonlar

• Grey sendromu: Genellikle yeni doğan veya prematüre bebeklerde görülen, derinin gri renk olması, bebeğin halsiz ve zayıf olması

• Beyaz kan hücre sayısının düşmesi, enfeksiyon, morluk ve ateş görülme ihtimalini arttırır. Kansızlık (kırmızı kan hücresi sayısının düşmesi), kendinizi yorgun ve uykulu hissetmenize neden olur.

Aşağıda verilen yan etkilerin sıklıkları eldeki verilerden hareketle tahmin edilememektedir. Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Kemik iliği depresyonu, kanın bileşiminde bozukluklara yol açan çeşitli hastalıklar (kan diskrazileri: kan hücreleri sayısında ciddi azalma (aplastik anemi), trombosit-kan pulcuğu-sayısında azalma (trombositopeni), kandaki granülosit yoğunluğunun anormal biçimde düşük olması (granülositopeni)), kan hücrelerinin kanseri (lösemi), geri dönüşümsüz kemik iliği depresyonu, kemik iliğinin sonradan yitirilmesi ya da doğuştan olmaması (kemik iliği aplazisi), kemik iliğinin az gelişmiş olması (kemik iliği hipoplazisi), kandaki tüm hücrelerde azalma (pansitopeni), geri dönüşümlü kemik iliği depresyonu, akyuvar hücrelerinde küçük boşluklar oluşması, retikülosit azalması (retikülopeni), serum demir düzeyinde ve demir bağlama kapasitesinde azalma, kansızlık (anemi), damar içinde eritrositlerin parçalanması ve hemoglobinin idrarla atılması ve damar içi pıhtı oluşumu ile karakterize bir hastalık (paroksimal noktümal hemoglobinüri)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Vücudun aleıji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşın duyarlılık (Anafilaksi), tifo ateşinin tedavisi esnasında Herxheimer reaksiyonu

Psikiyatrik hastalıklar

Huzursuzluktaşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu (deliryum), zihin kanşıklığı (mental konfüzyon), orta düzeyde ruhsal çöküntü (depresyon)

Sinir sistemi hastalıkları

Baş ağnsı, uzun süreli tedaviyi takiben çevresel sinir iltihabı (periferal nevrit) (meydana geldiğinde ilaç acilen kesilmelidir)

Göz hastalıkları

Uzun süreli tedaviyi takiben gözde sinir iltihabı (optik nevrit) (meydana geldiğinde ilaç acilen kesilmelidir)

Gastrointestinal hastalıklar

Bulantı, kusma, ses tellerinin bulunduğu gırtlak bölgesi (glottis) ve ağız içinde (stomatit) iltihap, ishal, ince ve kalın bağırsağın birlikte iltihaplanması (enterokolit)

Kardiyak hastalıklar

Gray Sendromu

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem), sınırlı bir alanda derinin rengindeki herhangi bir anormal değişme (maküler döküntü) ve içinde sıvı bulunan sivilcelerden oluşmuş döküntüler (veziküler döküntü), ürtiker

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Ateş

GEMYSETIN SUKSINAT Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Tedavi boyunca doktorunuz;

• GEMYSETİN SÜKSİNAT kan hücrelerinize zarar verebileceği için kanınızın doğru olarak işlevini yerine getirdiğinden,

• GEMYSETİN SÜKSİNAT karaciğer ve böbrekleri etkileyebileceğinden bu organların doğru şekilde işlev gördüğünden emin olmak için size kan testleri uygulayacaktır.

GEMYSETİN SÜKSİNAT çözelti haline getirilip size doktorunuzun tercihi doğrultusunda damar içine veya kas içine enjeksiyonla uygulanacaktır.

Çocuklarda Kullanımı

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Çocuklar için olağan doz eşit olarak 4’e bölünmüş şekilde 6 saatlik aralıklarla alınan 50 mg/kg/gün, prematür (erken doğan) ve zamanında yeni doğanlarda ise 25 mg/kg/gündür.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda GEMYSETİN SÜKSİNAT’ın güvenliliği ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Karaciğer yetmezliği:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer GEMYSETİN SÜKSİNAT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

GEMYSETIN SUKSINAT

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

GEMYSETİN SÜKSİNAT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GEMYSETIN SUKSINAT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınız size yakın tıbbi gözetim altında uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

GEMYSETİN SÜKSİNAT ile tedavi sonlandırıldıgında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuza danışmadan GEMYSETİN SÜKSİNAT kullanmayı sonlandırmayınız.

GEMYSETIN SUKSINAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GEMYSETIN SUKSINAT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

• Kloramfenikole veya GEMYSETİN SÜKSİNAT’ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) aleıjiniz var ise,

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

• Ailenizde veya sizde kan hücreleri sayısında ciddi azalma varsa.

GEMYSETIN SUKSINAT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer:

• Karaciğer rahatsızlığınız varsa,

• Böbrek rahatsızlığınız varsa,

• Kan ve kan yapıcı organlar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle,

• Zamanından önce doğan (prematür) veya zamanında doğmuş yeni doğanlarda (Gray sendromu riski nedeniyle),

• Tedavi sırasında duyarlı olmayan mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar ortaya çıkmışsa.

• Yakın bir zamanda aşı olduysanız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GEMYSETIN SUKSINAT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

GEMYSETIN SUKSINAT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• GEMYSETİN SÜKSİNAT hamilelikte kullanılmamalıdır.

 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

  danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Kloramfenikol anne sütüne geçmektedir. Emzirilen çocuk üzerindeki olası zararlı etkiler
 • (öm. Gray Sendromu, kemik iliği depresyonu) nedeniyle GEMYSETİN SÜKSİNAT emzirme süresince kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  GEMYSETİN SÜKSİNAT’ın araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  GEMYSETIN SUKSINAT Etken Maddesi Nedir?

  GEMYSETİN SÜKSİNAT’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  GEMYSETİN SÜKSİNAT alırken özellikle aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

  • Tolbutamid (şeker hastalığında kullanılan bir ilaç), fenitoin (sara tedavisinde kullanılan ilaç) ve dikumarol (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaç),

  • Linkomisin, klindamisin, eritromisin veya rifampin (antibiyotik),

  • Takrolimus içeren ilaçlar,

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  GEMYSETIN SUKSINAT prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.