Gamunex-c Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

GAMUNEX-C nedir ve ne için kullanılır?

GAMUNEX-C, immunoglobülinler denilen bir ilaç grubuna dahildir. GAMUNEX-C, her mL’si 100 mg immünoglobülin içeren 50 mL’Iik flakon şeklinde ambalajlanmıştır.

Bu ilaç, sizin kanınızda da bulunan insan antikorlarını içerir. Antikorlar vücudunuzun mikrobik hastalıklarla (enfeksiyonlarla) savaşmasına yardımcı olur.

GAMUNEX-C gibi ilaçlar, kanlannda yeterli miktarda antikor bulunmayan ve daha sık enfeksiyona yakalanan hastalarda kullanılır.

Aynı zamanda, bazı iltihabi (enflamatuvar) hastalıkların ve bağışıklık sisteminizin yanlışlıkla kendi dokularına karşı geliştirerek oluşturduğu hastalıkların (otoimmün hastahklar) tedavisi için daha fazla antikora gereksinimi olan hastalarda da kullanılabilir.

GAMUNEX-C aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:

• Antikor yapımının ağır bir şekilde bozulduğu durumlarda (primer immün yetmezlik durumlarında),

• Ciddi enfeksiyonlar, kanda gamaglobulin proteinin düşük seyretmesi ve kemiklerde tümör oluşumuyla karakterize durumlar (sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multiple myeloma),

• Kanda akyuvarların (lökositler) aşırı çoğalmasıyla karakterize durumlar (kronik lenfositik lösemi)

• Kemik iliği nakli sırasında görülen bağışıklık sistemi yetersizlikleri (allojenik kemik iliği nakli süresince gelişen immün yetmezlik tedavisi)

• Çocuklarda AIDS hastalığına bağlı enfeksiyonlar (pediyatrik HIV enfeksiyonu),

• Çevresel sinir sisteminde görülen Guillian Barre Sendromu,

• Bağışıklık siteminin yetersiz olduğu steroid grubu ilaçlar ile tedavi edilemeyen, deride yaygın kanama ve kılcal damarlarda ağır ve öldürücü pıhtı oluşmasıyla karakterize hastalık durumu (immün trombositopenik purpura-ITP ),

• Kandaki trombositlerin düşük olduğu ITP hastalığında cerrahi işlemler ve dalağın çıkanlması ameliyatlarına hazırlık amacıyla,

• Vücut kaslannın (özellikle göz kaslan) güçsüz olmasıyla karakterize hastalık durumunda (Bulbar tutulumu olan Myastenia Gravis),

• Sıklıkla beş yaşından küçük çocuklarda ortaya çıkan ve ateş, ciltte döküntü, çilek görünümünde dil, kırmızı ve çatlamış görünümünde dudaklar, avuç içi ve ayak tabanının kızank renkte görünümü ile karakterize bir damar iltihabı hastalığı (Kawasaki hastalığı),

• Hamileliğe bağlı pıhtı oluşması durumunda (gebelik sırasında gelişen sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliği).

• Sinir kılıfının bozulmasıyla kendini gösteren çoklu sinir tutulumunda (Kronik inflamatuvar ve demiyelizan polinöropati).

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GAMUNEX-C’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GAMUNEX-C’yi kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Vücutta yaygın sıcaklık artışı, yanma hissi, kızanklık, kaşıntı, yaygın döküntü, dilde, dudakta, gırtlak bölgesinde şişlik ve buna bağlı nefes alıp vermede zorluk, vücutta yaygın ödem ve morarma, göğüste sıkışma hissi, sıcak basması, baş dönmesi ve koma hali varsa (bu belirtiler ilaca karşı gelişen aleıjik şok yani anaflaktik şok durumunda ortaya çıkabilir.),

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkiler seyrek görülür.

İntravenöz immünoglobülin ürünleri ile oluşabilen diğer potansiyel yan etkiler aşağıdaki sınıflamaya göre sıralanmıştır.

Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1000 <1/100); seyrek (> 1/10.000 < 1/1.000); Çok seyrek (<1/10.000); Bilinmiyor, (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.)

Çok yaygın:

• Ateş

Yaygın:

• Güçsüzlük, halsizlik, aşırı yorgunluk, cildin soluk bir renk alması, nefes darlığı, düzensiz kalp atışı varsa (bu belirtiler kansızlık yani anemi durumunda ortaya çıkabilir)

• Bronşit, soğuk algınlığı

• Lenf bezlerinde şişme (lenfadenopati)

• Baş ağnsı, baş dönmesi (vertigo), migren

• Kalbin hızlı atması (taşikardi)

• Tansiyonda yükselme (hipertansiyon)

• Kan basıncında ani düşmeler, kızarma

• Öksürük, burun akıntısı

• İshal, bulantı, kusma

• Kaşıntı, döküntü, kurdeşen

• Sırt ağnsı, kas ağnsı, kol ve bacaklarda ağn

• İdrar çıkışında azalma (oligüri)

• Yorgunluk, grip benzeri hastalık

• İnfüzyon yerinde ağn, şişme, sertlik

• Yüzde kızarma, aşın terleme

• Vücut sıcaklığında artış

Yaygın olmayanlar:

• Göğüste meydana gelen ve sıkışma hissi veren ağn ve bu ağnya eşlik eden soğuk terleme, mide bulantısı, nefes darlığı, huzursuzluk (bu belirtiler kalp krizinde ortaya çıkabilir)

• Bacaklarda şişlik, ağn, yürüyememe (bu belirtiler toplardamar içerisinde pıhtı oluşumu, yani ven trombozu durumunda ortaya çıkabilir)

• Halsizlik, bulantı-kusma, yüzde kannda ve ayaklarda yaygın su toplanması, vücutta şişme, kan basıncında yükselme, uyku hali, kansızlık, ciltte renk değişikliği, kaşıntı ve iştahsızlık (bu belirtiler akut tübüler nefroz, proksimal tübüler nefroz ve ozmotik nefroz gibi böbrek hastalıklannda ortaya çıkabilir)

• Kronik sinüzit, mantar enfeksiyonu, böbrek enfeksiyonu, sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, bakteriyel idrar yolu enfeksiyonu

• Akyuvarların tahrip olması (hemoliz)

• Tiroid beziyle ilgili bozukluklar

• Endişe durumu (anksiyete)

• Hafıza bozukluklan, unutkanlık, konuşma bozukluğu

• Vücutta yanma hissi

• Tat alma duyusunda değişiklik

• Uykusuzluk

• Gözlerde iltihaplanma

• Gözlerde ağn, göz kapaklannda şişme

• Orta kulakta sıvı birikimi

• Enjeksiyonun yapıldığı çevre bölgelerde soğukluk hissi, damarlarda pıhtının toplanarak iltihaplanması, soğuk terleme

• Uzun süreli öksürük veya hınltılı solunum (astım)

• Burun tıkanıklığı

• Ağız, yutak ve gırtlak bölgesinde acı ve şişlik

• Yüz ve ellerdeki derialtı dokusunda büyük şişkinlik, kurdeşen, egzama (dermatit), ciltte kırmızı renkli ve kaşıntılı döküntüler

  • Kas spazmlan, eklem ağnsı ve orta şiddette bel ağnsı
  • İdrar yapmada güçlük, idrar tutulması, akut böbrek yetmezliği

• Uygulama yerinde kaşıntı, göğüste rahatsızlık hissi, sıcaklık hissi, infüzyon bölgesi damar iltihabı, infüzyon bölgesi reaksiyonlan, gergin hissetme, halsizlik, ayak bileğinde ödem, şişkinlik

• Kan kolestrolünde artma, serum kreatinin düzeyinde artış (böbrek yetmezliği, üremi ya da ciddi kalp yetmezliği sonucunda oluşur), kanda üre düzeyinin yükselmesi, kan değerlerinde düşme (hematokrit, kırmızı kan hücresi sayısı veya beyaz kan hücresi sayısının azalması), solunum hızında artış

Seyrek:

  • Baş ağnsı, ateş, ense sertliği (baş hareketlerinin zorlaşması veya yapılamaması), bulantı

kusma, zihinsel fonksiyonlarda değişiklikler, ışığa karşı aşın tepki, uyku hali (bu belirtiler

beyin zan iltihabında yani aseptik menenjit durumunda ortaya çıkabilir)

  • Ani kalp durması (kardiyak arrest), morarma (siyanoz)

Bilinmiyor:

• Alyuvarlann aşın düzeyde tahrip olması sonucunda kansızlık oluşması (hemolitik anemi)

• Uyuşukluk, kuvvetsizlik, konuşma bozukluğu, görme bozukluğu, denge sağlamada zorluk ve bilinç kaybı (bu belirtiler geçici inme durumunda ortaya çıkabilir)

  • Damarlarda kan göllenmesi oluşması ve kan basıncında düşme (vasküler kollaps)

• Solunumda kısa süreli kesilme (apne), erişkinlerde sıkıntılı solunum sendromu (ARDS), ilaç uygulanırken ve uygulandıktan sonraki ilk 3-4 saat içinde öksürük, soluk zorluğu ve tansiyon düşmesi ile seyreden ve akciğerlerde sıvı birikimine neden olan ani gelişen akciğer hastalığı (TRALI)

  • Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çok hızlı soluk alıp verme, hırıltılı nefes, panik hali, huzursuzluk,

öksürük (bu belirtiler akciğerde pıhtı yani pulmoner embolizm durumunda ortaya çıkabilir)

  • Akciğerlerde sıvı toplanması (pulmoner ödem)

• Nefes darlığı

• Yorgunluk, kannda şişkinlik ve/veya ağn, sanlık, koyu renkli idrar, açık renkli dışkı (karaciğer fonksiyon bozukluğu)

• Kann ağnsı

• Deride kabarcıklı iltihaplanma (büllöz dermatit), derinin üst tabakasında aynşma (epidermoliz), deri ve mukozalarda kısa süreli iltihaplanma ve döküntü (eritema multiforme),

• Grip benzeri belirtiler, yüzde şişme, tüm vücutta kırmızı veya mor cilt kızanklıklan, ciltte dökülme (Stevens-Johnson Sendromu)

• Göğüs ağnsı, titreme

• Coombs testi’nde (normalde kan uyuşmazlığının olup olmadığının tespiti için yapılan ve antikorlan ölçen bir test) pozitifleşme

• Kandaki oksijen doygunluğunda azalma

GAMUNEX-C Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz, hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Ürün kullanılmadan önce oda sıcaklığına getirilmelidir.

GAMUNEX-C uygulanmadan önce içinde parçacık olup olmadığına ve renk kaybı açısından gözle kontrol edilmelidir. Sadece berrak ya da hafif bulanık veya renksiz ya da açık sarı renkli solüsyonlar kullanılmalıdır.

Eğer ürünün içinde parçacık veya çözeltide renk kaybı fark ederseniz GAMUNEX-C’yi kullanmayınız.

Damar içine (intravenöz) veya derialtına (subkutan) uygulanır.

Damar içi uygulama: GAMUNEX-C, direkt olarak veya % 5 glukoz çözeltisi ile seyreltildikten sonra damar içerisine uygulanır. Damar içi infüzyon olarak, 0.01 ila 0.02 mL/kg vücut ağırlığı/dakika başlangıç hızında 30 dakika boyunca verilir.

Derialtı uygulama: GAMUNEX-C’nin sadece Primer İmmün Yetmezlik kullanımı için derialtı uygulaması yapılabilir. Derialtı infüzyon bölgesine uygulanan ortalama hacim 34 mL (17-69 mL) olup infüzyonların çoğu her infüzyon bölgesi için 20 mL/saat’tir. Enjeksiyon yapılan bölgeler birbirinden en az 5 cm uzak olmalıdır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaşın üzerindeki hastalarda, doktor tarafından doz ayarlaması yapılarak ve daha yavaş bir infüzyon hızında verilir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği: Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğunuz bulunuyorsa, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz ve doktorunuzun talimatlanna uyunuz. Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda GAMUNEX-C doktorun belirleyeceği en düşük konsantrasyonlarda ve pratik olarak mümkün olabilecek en yavaş infüzyon hızında verilir. Böbrek fonksiyon testleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Eğer GAMUNEX-C’rıin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

GAMUNEX-C

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

GAMUNEX-C

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

GAMUNEX-C ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GAMUNEX-C Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlanna uymanız önemlidir.

GAMUNEX-C ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler

GAMUNEX-C ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek herhangi bir etki bulunmamaktadır.

GAMUNEX-C kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GAMUNEX-C Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• İnsan immünoglobulinine ya da ilacın içinde bulunan bir maddeye karşı bir maddeye karşı aleıj iniz veya aşın duyarlılığınız varsa,

• Özellikle inunünoglobülinlerden A (IgA) eksikliğiniz varsa ya da kanınızda IgA antikorlan saptanmış ise, GAMUNEX-C’nin içinde çok az miktarda da olsa immünoglobülin A bulunduğu için aleıjik reaksiyon gösterebilirsiniz.

GAMUNEX-C Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Aşın kiloluysanız,

  • 65 yaşın üstündeyseniz,

• Tansiyonunuz yüksekse,

• Kan damarlannızla ilgili sorunlannız (vasküler hastalıklar) varsa,

• Akut böbrek yetmezliğine eğilimli iseniz veya önceden herhangi bir derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,

• Şeker hastalığınız varsa,

• Böbreklerinizde enfeksiyon varsa, normalde kanda bulunmayan ve özel fonksiyonlan olmayan protein varlığı mevcutsa (paraproteinemi iseniz),

• Bilinen, böbreğe toksik etkisi olan (nefrotoksik) tıbbi ürünler kullanıyorsanız,

• İnsan immünglobulini preparatlanna sistemik aleıji geçmişiniz varsa,

• Kan protein düzeyinizde artış varsa (hiperproteinemi),

• Bulantı, kusma, ışığa karşı hassasiyet, ani ateş, şiddetli baş ağrısı gibi belirtileri olan beyin zarında oluşan bir rahatsızlığınız varsa (aseptik menenjit sendromu),

• Kanınızdaki alyuvarlann büyük boyutlarda yıkılması (hemoliz) ve bunun sonucunda oluşan kansızlığınız (anemi) varsa,

• Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonuna bağlı akut akciğer hasarınız mevcutsa.

Bu durumda GAMUNEX-C’yi çok dikkatli kullanmalı, infüzyon doz ve süresine dikkat edilmelidir. GAMUNEX-C’nin damarınızın içine verilmesi sırasında bir reaksiyon oluştuğunu hissederseniz, derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzun kararına göre, ilacın damarınızın içine verilme hızı yavaşlatılabilir ya da tamamen durdurulabilir.

GAMUNEX-C İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

GAMUNEX-C İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da emziriyorsanız doktorunuza bildiriniz. GAMUNEX-C’nin hamileyken ya da emzirirken kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız ve aynı zamanda GAMUNEX-C kullanıyorsanız, ilacın içeriğindeki antikorlar anne sütüne geçebilir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

GAMUNEX-C Etken Maddesi Nedir?

GAMUNEX-C’nin içeriğinde yardımcı madde olarak glisin bulunmaktadır. Bu yardımcı maddeye karşı bir aşın duyarlılığınız yoksa bu maddeye bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

GAMUNEX-C damar içi uygulanan başka ilaçlarla kanştınlmamalı ve beraber kullanılmamalıdır. GAMUNEX-C hastaya uygulandıktan sonra, canlı virüs aşılannın (kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, kabakulak aşısı gibi) hastanın bağışıklık sistemindeki yanıtlannı, altı hafta ila üç ay kadar etkileyebilir. Bu nedenle bu tür aşılann kullanımı GAMUNEX-C verilmesini takiben yaklaşık 1 yıl süre ile ertelenmelidir.

GAMUNEX-C, bazılan kan testlerin de etkileyebilen çok çeşitli antikorlar içerir. GAMUNEX-C’yi kullandıktan sona kan testi yaptırırsanız, kan testinizi yapan kişiye ya da tedavinizi düzenleyen doktorunuza bildiriniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa siz veya çocuğunuz için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Reçetesiz satılan ilaçlar da dahil olmak üzere, herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da yakın zamanda kullandıysanız veya son altı hafta içerisinde aşı olduysanız doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.