Flukol Nedir ve Ne İşe Yarar?

Flukonazolun günlük dozu mantar enfeksiyonun cinsi ve ciddiyetine bağlı olmalıdır. Tekrarlayan dozlarla tedavi gerektiren enfeksiyon tiplerinde, tedavi klinik parametreler veya laboratuvar testleri aktif mantar enfeksiyonun geçtiğini belirtene kadar devam etmelidir.

Yetersiz bir tedavi süresi aktif enfeksiyonun nüksetmesine neden olur. Nüksü önlemek için; AİDS’li ve kriptokoksik menenjit veya nükseden orofarenjeal kandidiyazis denilen ağız ve yutakta bir tür mantar hastalığı olan hastalarda sıklıkla idame tedavi gerekir.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlar uygulanabilir:

Mukozal pamukçuk doz, enfeksiyonun bulunduğu bölgeye bağlıdır

7-14 veya 14-30 gün boyunca günde bir kez 50 mg. Dozlar bazen 100 mg’a artırılır. AİDS hastasıysanız, nüksü önlemek için tam primer kürden sonra haftada tek doz 150 mg verilebilir. Protez kullanımına bağlı atrofık oral mantar hastalığı için mutad flukonazol dozu, proteze uygulanan lokal antiseptik önlemlerle birlikte 14 gün süreyle günde bir defa 50 mg’dır.

Mantar deri enfeksiyonlarında Flukol kullanımı

2-4 hafta boyunca günde bir kez 50 mg (Atlet ayağı için 6 haftaya kadar verilebilir)

Sistemik mantar enfeksiyonlarında Flukol kullanımı

Birinci günde 400 mg, daha sonra 6-8 hafta boyunca günde bir kez 200-400 mg veya gerekirse daha uzun süre. AİDS hastasıysanız, doktorunuz nüksü önlemek için tam primer kürden sonra ilacı günde 200 mg olarak süresiz kullanabilinir.

Mantar enfeksiyonu kapmanızı önlemek için

Enfeksiyon kapma riskiniz olduğunda, günde bir kez 50-400mg. Sistemik enfeksiyon riskiniz yüksekse, günde bir kez 400 mg’dır. Flukonazol uygulaması, önceden tahmin edilen kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni) olan hastalarda başlangıcından bir kaç gün önce başlamalı ve nötrofıl sayısı 1000/ mm3 ‘ün üzerine çıktıktan sonra 7 gün daha devam etmelidir.

Cryptococcus’dan (bir tür mantar enfeksiyonu) kaynaklanan bir enfeksiyonun geri gelmesini önlemek

Süresiz olarak günde bir kez 100-200mg

Bağışıklık sistemi yeterli hastalarda, gelişen sistemik mantar hastalıklarında

Koksidioidomikozda 11-24 ay, parakoksidioidomikozda 2-17 ay, sporotrikozda 1-16 ay ve histoplazmozda 3-17 ay arasında olmakla birlikte, her hasta için uygun süre seçilmelidir.

Damar yolu ile uygulanır.

Bu ilaç, size doktorunuz veya hemşireniz tarafından yaklaşık 30 dakika boyunca damarınıza yavaş enjeksiyon (infuzyon) seklinde verilecektir.

Flukol, bir çözelti olarak tedarik edilir. Daha fazla seyreltilmeyecektir. Bu ilaç, infuzyondan önce başka bir ilaçla karıştırılmamalıdır.

4 haftalık ila 15 yaş mukozal enfeksiyonlar

Günde bir kez 3 mg/kg. İlk günde 6 mg/kg.

Sistemik fungal enfeksiyonlar

Günde bir kez 6-12 mg/kg.

Fungal enfeksiyonları önleme

Enfeksiyon kapma riski bulunduğunda günde bir kez 3-12 mg/kg.

3-4 haftalık

Yukarıda belirtilenle aynı doz, fakat 2 günde bir verilir. 2 günde bir maksimum 12 mg/kg dozu.

2 haftalıktan küçük

Yukarıda belirtilenle aynı doz, fakat 3 günde bir verilir. 3 günde bir maksimum 12 mg/kg dozu.

Çocuklarda günde maksimum 400 mg dozajı aşılmamalıdır.

Böbrek yetmezliği hastalarında Flukol kullanımı

Tek bir doz gerektiren tedavide doz ayarlaması gerekmemektedir. Doktorunuz, böbrek enfeksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.

Eğer Flukol’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Flukol’ü kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Flukol Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bu ilaç size yakın tıbbi gözetim altında verildiğinden dozun atlanması pek olası değildir. Yine de dozun atlandığını düşünüyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Flukol Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa

Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse

Özellikle AIDS ve kanser gibi ciddi hastalığınız varsa

Potansiyel olarak birden fazla eşzamanlı karaciğeri zedeleyen veya tahriş eden ilaç alıyorsanız ve karaciğer dokularınızı öldürecek (hepatik nekroz) altta yatan hastalık oluşursa. Flukonazol ile karaciğerinizin zedelenmesi veya tahriş olması durumu geri dönüşümlüdür. Tedavi sırasında ciddi karaciğer hasarı oluşması durumuna karşı doktorunuz sizi takip edecektir, gerekirse ilacınızı kesebilir.

Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları gelişirse. Sıvı dolu kabarcık özelliği gösteren bozukluk veya genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu oluşursa doktorunuz tedavinizi kesebilir.

Günde 400 mg’dan az terfenadin kullanıyorsanız

Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık gelişirse

Elektrolit bozukluğunuz varsa

Flukonazol ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız

Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat EKG kaydında QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız

Flukonazol dahil bazı azol grubu ilaçlar ile kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT aralığının uzadığı gözlenmiştir.

Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa

Doğuştan veya belgelenmiş kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum varsa

Özellikle kalp yetmezliği olduğunda kalp adalenizde akut, subakut veya kronik hastalığınız varsa

Kalbiniz dakikada 60!dan az atıyorsa (sinüs bradikardisi) varsa

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Flukol Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tersini söylemedikçe hamilelik esnasında Flukol kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Flukol Etken Maddesi Nedir?

Flukol sodyum içerir. Eğer kontrollü sodyum diyetindeyseniz bunu göz önünde bulundurunuz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Flukol Kullanılır mı?

Flukol ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.

Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız

Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız

Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid alıyorsanız

Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız.

Flukol ile bir antibiyotik olan eritromisinin birlikte kullanımı tavsiye edilmez.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. Flukol ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve doz ayarlaması gerektirir:

Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil

Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin

Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan Amfotersin B

Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)

Bir antibiyotik olan azitromisin

Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam gibi benzodiazepinler

Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin, isradipin, amlodipin ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokerler

Eklem kireçlenmesi tedavisinde kullanılan selekoksib

Kanser tedavisinde kullanılan siklofosfamid

Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin

Atorvastatin ve simvastatin gibi CYP3A4 ile veya fluvastatin gibi CYP2C9 ile metabolize edilen, lipid bozuklukları için kullanılan HMG-Co A redüktaz inhibitörleriyle

Kan basıncını düşürücü bir ilaç olan losartan

Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon

Naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak gibi ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar

Doğum kontrol ilacı olan oral kontraseptifler

Endojen steroidler

Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon

AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir

Çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan vinka alkaloidleri

A Vitamini

Klorpropamid, glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları

Sıvı retansiyonu ve yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan hidroklorotiazid gibi su tabletleri

Sarayı kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin

Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin

Nakil reddini önlemek için siklosporin veya takrolimus

Astımı kontrol etmek için kullanılan teofilin

İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da bilinen zidovudin

Flukol Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Flukol’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Ciddi alerjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç kişi alerjik reaksiyon gösterir. Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, derhal doktorunuza bildiriniz:

 • Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma
 • Göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme
 • Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler
 • Deri döküntüsü
 • Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de etkileyebilir).
 • AİDS hastasıysanız, Flukol dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonları gösterme olasılığınız daha yüksektir.

Flukol’un Yaygın Yan Etkiler

 • Baş ağrısı
 • Karın ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • Midede rahatsızlık
 • İshal
 • Gaz
 • Döküntü
 • Yüksek alkalen fosfataz düzeyleri
 • Aspartat aminotransferazda artış
 • Kan alkalin fosfatazda artış

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Uykusuzluk
 • Uykululuk hali
 • Nöbetler
 • Sersemlik
 • Uyuşma
 • Tat bozukluğu
 • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • Hazımsızlık, sindirim bozukluğu
 • Gaz ve ağız kuruluğu
 • Safra akışının yavaşlaması veya durması
 • Sarılık
 • Bilirubinde artış
 • Kaşıntı
 • Kurdeşen
 • Terlemede artış
 • Kas ağrısı
 • Yorgunluk
 • Keyifsizlik
 • Güçten düşme
 • Ateş

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Beyaz kan hücreleri sayısında azalma
 • Akyuvar sayısında azalma
 • Kandaki parçalı hücre sayısında azalma
 • Trombosit-kan pulcuğusayısında azalma
 • Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, yüzde ödem, kaşıntı, kurdeşen dahil olmak üzere)
 • Yüksek kolesterol
 • Yüksek trigliserit
 • Kan potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi
 • Titreme
 • QT uzaması
 • Yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi (torsade de pointes)
 • Nadiren ölümle de sonuçlanan karaciğer ile ilgili toksisite
 • Karaciğer yetmezliği
 • Karaciğer iltihabı
 • Sarılık
 • Karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen dokuların ölümü veya hasar
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)
 • Akut yaygın ekzantematöz püstüloz eksfoliyatif deri hastalıkları
 • Yüzde ödem
 • Saç dökülmesi

Pediyatrik hastalar

Pediyatrik klinik araştırmalar sırasında kaydedilen advers olay insidansı ve modeli ile laboratuvar anormallikleri, yetişkinlerde görülenlerle karşılaştırılabilir niteliktedir.

Araç ve makina kullanımı

Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesi veya nöbet ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.