Etoposide Teva Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Etoposide Teva kutusunda 5 mfllik 1 adet flakon bulunur. Her flakon 100 mg etoposid içerir. Her bir flakon tek kullanımlıktır.

Etoposid sadece damar içine uygulanır.

Etoposid tek başına veya diğer kanser ilaçları ile birlikte aşağıda belirtilen kanser türlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır:

Küçük hücreli akciğer kanseri,

Seminomatöz olmayan testis kanseri (testisin belirli bir bölümünü tutan kanser)

Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin belirtilere yönelik hafifletici tedavisi.

Lodgkin hastalığı adı verilen bir lür ienfkanserinin yeniden alevlenme dönemleri.

Lodgkin Uirü olmayan lenf kanseri.

Akul myelositik löseminin (genellikle 40 yaşın üzerinde görülen bir lür kan kanseri) başlangıç tedavisi,

Koriyon karsinomanm (ana rahminin içinde gelişen bir tür kötü huylu tümör) başlangıç ve yeniden alevlenme tedavisinde.

Etoposide Teva Nasıl Kullanılır?

Etoposide Teva için uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı uzman doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Etoposide Teva Vı alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.

Bu ilaç sağlık personeli tarafından uygulanacaktır, kendi başınıza kullanmayınız. Etoposide Teva seyreltildikten sonra sadece damar içine uygulanır.

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalıklarında Etoposid Kullanımı

Böbrek yetmezliğiniz varsa, ancak karaciğer işlevleriniz normalse, etoposid dozunuz azaltılmalı ve kan ölçümlerinizin en alt değerleri ve böbrek işlevleriniz izlenmelidir.

Karaciğer yetmezliğiniz varsa sizin için dikkatli bir şekilde doz ayarlaması yapılacaktır.

Eğer Etoposide Teva’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ETOP OSİDETE VA ’ dan kullanmanız gerekenden fazlasının kullanıldığını düşünüyorsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Damar içine yüksek doz 3 günden fazla uygulama ağır ağız iltihabı ve kemik iliği baskılanması ile sonuçlanır. Önerilenden yüksek dozda etoposid alanlarda metabolik asidoz (kanda asitlik derecesinin artmasıyla beliren bir hastalık tablosu) ve karaciğerde ağır zararlı etkiler bildirilmiştir.

Yüksek doz tedavisi:

Etoposid doz aşımında denenen ilaçların etkinliği belirlenmemiştir. Belirtilerinize yönelik destekleyici tedaviler yapılmalıdır.

Etoposide Teva Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozun dengelemek için çift doz almayınız.

Etoposide Teva ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz kalacaktır. Bu durumda hastalığınızın ilerleme riski çok yüksektir.

Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

Etoposide Teva kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Etoposide Teva Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Aktif bileşen veya katkı maddelerinden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa.

Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa,

Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa,

Ağır kemik iliği baskılanmanız varsa,

Hamile iseniz veya emziriyorsanız.

Etoposide Teva Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Etoposide Teva “yi, sadece sağlık personeli ve kanser tedavisi ilaçlarının kullanımında deneyimli doktorların denetiminde uygulatınız.

Etoposide Teva damar içine ya da vücutta bulunan boşluklar içine uygulanmalıdır. Omurilik zarı içine Etoposide Teva’yı kullanmayınız.

Damar dışına kaçması derin yaralanmalara ve doku ölümlerine neden olabilir.

Kızarma, titreme, ateş, kalp atışının hızlanması, göğüste sıkışma hissi, nefes almada güçlük ve düşük tansiyonla seyreden bir aşırı duyarlılık reaksiyonu olabileceğinden, bu belirtileri gözlerseniz doktorunuzu uyarınız.

Önerilenden daha yüksek miktarlarda kullanıldığında çocuklarda oldukça sık olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu durumlarda infüzyon derhal durdurulacak ve belirtilere yönelik tedavi uygulanacaktır.

Kemik iliği baskılanması yönünden hem tedaviniz sırasında hem de tedaviden sonra sık olarak gözlenmelisiniz. Kemik iliği baskılanması etoposid tedavisiyle ilişkili en önemli zararlı etkidir. Etoposid tedavinize başlamadan önce ışm tedavisi ve/veya ilaç tedavisi almışsanız, kemik iliğinizin düzelebilmesi için belirli bir süre beklenecektir. Kan değerleriniz uygun bir seviyeye gelene dek tedaviniz ertelenecektir. Etoposidin tek başına veya başka ilaçlarla birlikte kullanılmasına bağlı olarak, kan tablonuz normalde 21 gün içinde düzelir. Kan değerleriniz ve karaciğer işlevleriniz takip edilmelidir.

Kan ve lenf kanseriniz varsa, yalnızca size sağlayacağı yarar riskten fazla ise kullanmalısınız.

Tedaviniz, sırasında yaşayabileceğiniz bulantı ve kusma şikayetlerinizi gidermede bulantı giderici ilaçlar faydalı olacaktır.

Etoposid tedavisine başlamadan önce bakteri ve virüse bağlı enfeksiyonlarınız kontrol altına alınmalıdır. Poliovirüs aşısı ile yeni aşıiandıysanız yakın temastan kaçınmalısınız.

Işın tedavisi ve ilaç tedavisi aldıysanız, kalp ritminizde düzensizlikler varsa, daha önce kalp damarlarında tıkanıklık yaşamışsanız, karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz, sinirsel bir hastalığınız, idrar yapma giiçiüğünüz, sara (epilepsi) hastalığınız veya beyin hasarınız veya ağızda iltihabınız varsa doktorunuzu uyarınız.

Etoposid genler üzerine zararlı etkiler gösterebilir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar ve erkekler tedavi süresi boyunca ve tedaviden sonraki 6 ay içinde etkin bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.

Eğer etoposid tedavisini takiben çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız mutlaka genetik yönden bir uzmana danışmaksınız.

Etoposide Teva üreme yeteneğinde azalmaya neden olabilir. Geri dönüşü olmayan kısırlık olasılığı vardır.

Diğer anükanser ilaçlarıyla beraber etoposidle tedavi edilmiş hastalarda, seyrek olarak kemik iliği ve kan yapımmı etkileyen hastalıklarla beraber de görülebilen akut lösemi (kan kanseri) oluşumu tanımlanmıştır.

Bıı uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Etoposid Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda kullanımı sırasında güvenliliği ortaya koyulmannştır.

Hamileyseniz Etoposide Teva’yı kullanmayınız. Kullanmanız gerekirse çok dikkatli olunuz.

Tedaviniz sırasında hamile, olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız,

Emzirme Döneminde Etoposide Kullanımı:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız Etoposide Teva‘yı kullanmayınız.

Diğer İlaçlarla Birlikte Etoposide Kullanımı

İşın tedavisi ve kemik iliği baskılanmasma neden olabilecek ilaçlar etoposidiıı neden olduğu kemik iliği baskılanmasını artırabilir.

Etoposid diğer ilaçların (örn. siklosporin) hücre üzerine zararlı etkilerini ve kemik iliği baskılanmasını artırabilir. Yüksek doz siklosporin tedavisi etoposide maruz kalmayı artırır, etoposidin atıhmım azaltır.

Ağızdan alman pıhtılaşmayı önleyici ilaçların etkileri artabilir.

Fenilbutazon, sodyum salisilat ve salisilik asit gibi ilaçlar etoposidin kan proteinlerine bağlanmasını etkileyebilir.

Antrasiklin grubu ilaçlar ve etoposid arasında çapraz direnç (ilaçlardan birine karşı direnç gelişirse diğer ilaca karşı da direnç gelişir) deneysel olarak gösterilmiştir.

Yararlı olma olasılığı olan etkileşimler:

Etoposid genellikle diğer hücre üzerine zararlı ilaçlarla birlikte kullanılır ve bu etkisi yönünden birbirlerinin etkilerini artırdıkları varsayılır. Metotreksat ve sisplatin gibi bazı ilaçlarla böyle bir etkileşim gösterilmiştir.

Etoposid Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Etoposide Teva’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Etoposide Teva’yı kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • İlacın uygulandığı bölgede kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi,
 • Nefes darlığı,
 • Solunum sıkıntısı,
 • Boğaz/gırtlak bölgesinde şişkinlik hissi ve duyu kaybı,
 • Göğüste sıkışma hissi,
 • Vücutta aşın sıcaklık/soğukluk hissi,
 • Boğulma hissi,
 • Burun ve gözde kaşıntı,
 • Burun akıntısı.
 • Hapşırma,
 • Vücutta kaşıntılı kızarıklık/kabarıklık.
 • Karın ağrısı, bulantı, kusma,
 • Baş dönmesi,
 • Bayılma hissi,
 • Kalpte çarpıntı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Etoposide Teva ’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Dudak, ağız derisinde yoğun hasar (erozyon) ve göz iltihabı (Stevens Johnson olgusu) ve ölümcül olabilen toksik deri hasarı (epidermal nekroz),
 • Ateş.
 • Kalp krizi (göğüs ağrısı) ve kalp atımında değişiklikler (etoposid ile bir bağlantı kanıtlanmamıştır.).
 • Ağır kemik İliği baskılanmasın) takiben kanama ve enfeksiyonlar.
 • Kansızlığa bağlı halsizlik, solgunluk, üşüme gibi belirtiler,
 • El ayakta karıncalanma hissi, uyuşma ve ağrı ile ortaya çıkan tüm hareket ve duyumları denetleyen sinir sisteminin hastalığı (Periferik nöropati),
 • Kasılma (nöbet).
 • Işınla ortaya çıkana benzer şekilde deride iltihap oluşması,
 • Tedavi kesilmesi sonrasında geri dönüşümlü solunumun durması.
 • Nadiren zatürree,
 • Morarma,
 • Akciğerlerde bağ dokusunun artarak solunum zorluğuna sebep olması durumunda,
 • Tansiyon yükselmesi (ilaç verilmesinin kesilmesinden birkaç saat sonra normale döner.),
 • Deride kızarıklık ve ağrı ile ortaya çıkan bir tür damar iltihabı (flebit),
 • Zihin karışıklığı.
 • Aşırı hareketlilik hali,
 • Geçici, beyin kaynaklı körlük,
 • Diş eti kanamaları, kansızlık, yorgunluk, halsizlik ile ortaya çıkan diğer kanser ilaçlarıyla birlikte kullanıldığında kan kanseri (akut lösemi).

Size yapılacak olan tetkiklerde gözlenebilecek yan etkiler:

 • Kan hücrelerinden lökosit ve trombositin azlığı (doz kısıtlayıcı etkilerdir.),
 • Kanda yüksek miktarda üre bulunması,
 • Kanda bakteri görülmesi,
 • Kanser ilaçlarıyla birlikte kullanımı akut lösemiyi tetikleyebilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Kadınlarda yumurtlama olmadan adet görme, adet kanamalarının azalması ve adet görememe,
 • Geri dönüşümü olmayan kısırlık olasılığı (fertilitede azalma),
 • Döküntü,
 • Ürtiker, « Deride renk değişikliği.
 • Kaşıntı.
 • Yüzde ve dilde sim birikmesi ile oluşan şişlik.
 • Terleme.
 • Bazen tam kelliğe kadar gidebilen geri dönüşlü saç dökülmesi.
 • Bulantı ve kusma {bulantı giderici ilaçlar faydalı olmaktadır).
 • Karın ağrısı.
 • İshal,
 • . Kabızlık.
 • İştahsızlık.
 • Yemek borusunda tahriş.
 • Ağız iltihabı (Yüksek dozlarda doz sınırlayıcı olabilir.),
 • Yutma güçlüğü.
 • Uykuya eğilim,
 • Sersemlik,
 • Yorgunluk,
 • Tat alma bozukluğu.

Bunlar Etoposide Teva’nın hafif yan etkileridir.

Eğer İm kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Araç ve makine kullanımı

Yorgunluk ve beyin kaynaklı geçici körlük gibi yan etkiler nedeniyle tedaviden hemen sonra araç ve makine kullanmayınız. Etoposide Teva’nın içindeki alkol nedeniyle araç ve makine kullanma yeteneğiniz zarar görebilir.

Eğer re çeleli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.