Eselan İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

ESELAN nedir ve ne için kullanılır?

ESELAN, “proton pompası inhibitörü” olarak bilmen ilaçlardan biridir. Midenizdeki asit oluşumunu azaltır.

ESELAN, küçük bir cam şişe ve çözücü ampulden oluşur. Her küçük cam şişe 40 mg omeprazol’e eşdeğer miktar olan 42.6 mg omeprazol sodyum içerir. Her ampul enjeksiyonluk çözücü içerir.

İlacınız aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • Asidin mideden yemek borusuna kaçışına bağlı yemek borusunda iltihaplanma ve ağrı (reflüözofajit ve özofajiyal reflü hastalığında),
 • Bağırsakların üst kısmındaki ülser (duodenum ülseri), yemek borusundaki ülser (peptik ülser) veya midedeki ülser (gastrik ülser),
 • Non steroid antienflamatuvar (hormon içermeyen iltihap giderici) ilaçların neden olduğu mide ülseri ve bağırsakların üst kısmındaki ülserler,
 • Zollinger-Ellison sendromu olarak isimlendirilen, midede aşın asit olması durumlarında.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi ESELAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa ESELAN’ı kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazın şişmesi, nefes almada güçlük, yutmada güçlük gibi aleıjik reaksiyonlar (anaflaktik şok),
 • İltihaplı yara veya su toplaması şeklinde deride doku bozuklukları olarak görülen ve Stevens-Johnson sendromu olarak isimlendirilen çok ciddi deri reaksiyonları,
 • San cilt, koyu renkli idrar ve yorgunluk gibi karaciğer problemlerine ilişkin semptomlar.
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ESELAN’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatmlmanıza gerek olabilir.

  c

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Bu bölümde yer alan yan etkiler görülme sıklıklarına göre sınıflandınlmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sıklık tammlamalan kullanılmaktadır:

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastama birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 190 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: lO.OOOdıastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

 • Baş ağrısı
 • Mide veya bağırsaklar üzerindeki etkiler: İshal, kabızlık, karın ağrısı, midede gaz
 • oluşması .

 • Hasta hissetme (bulantı) veya hasta olma (kusma)
 • Yaygın olmayan:

 • Ayak ve bileklerde şişme
 • Uykusuzluk (insomnia)
 • Sersemlik, karıncalanma hissi, uykulu olma hali
 • Baş dönmesi (vertigo)
 • Karaciğerin nasıl çalıştığım kontrol etmek için yapılan kan testlerinde değişimler
 • Döküntü, deri iltihabı ve/veya kaşmtı, ürtiker
 • Kendini iyi hissetmeme ve eneıji eksikliği
 • Seyrek:

 • Ajitasyon (huzursuzluk), sinirlilik, depresyon
 • Ağız kuruluğu, ağızda iltihaplanma
 • Mide-bağırsak sisteminde mantar enfeksiyonu
 • Kandaki hücre sayısının azalması (lökopeni, trombositopeni, agranülositoz, pansito-peni)
 • Ciddi karaciğer problemleri (interstisyel nefrit)
 • Sanlık veya sanlık olmasızın karaciğer iltihabı, karaciğer yetersizliği
 • Kaslarda ağrı, adale güçsüzlüğü ve eklemlerde ağrı
 • Işığa hassasiyet, ciddi deri reaksiyonlan
 • Saç dökülmesi
 • Aşın duyarlılık reaksiyonlan (anjiyoödem, ateş, bronkospazm ve anaflaktik şok)
 • Aşın terleme
 • Bulanık görme, tat alma bozukluğu
 • Kan sodyum seviyesinde azalma (zayıflık, kusma ve kramplara neden olabilir.)
 • Çok seyrek:

 • Agranülositoz (beyaz kan hücresi eksikliği) dahil kan sayımında değişiklikler
 • Saldırganlık
 • Vanam (halüsinasyonlar)
 • Karaciğer yetmezliği ve beyin iltihaplanmasına neden olan ciddi karaciğer problemleri
 • KaK&ayıfhğı
 • Erkeklerde meme büyümesi
 • Ani ve şiddetli döküntü başlangıcı veya deride kabarma ya da dökülme. Yüksek ateş ve eklem ağnlan ile birlikte görülebilir (Eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz).
 • Sıklık derecesi bilinmiyor:

 • Bağırsak iltihabı (ishale neden olabilir)
 • Kandaki magnezyum miktarında düşme (3 aydan fazla süredir ESELAN ile tedavi görmekteyseniz, kanınızdaki magnezyum miktarınız düşebilir. Düşük magnezyum miktarı yorgunluk, istemsiz kas kasılmaları, yönelim bozukluğu, kasılmalar, baş dönmesi veya kalp atışının yükselmesi olarak görülebilir. Eğer bu belirtilerden herhangi biri sizde varsa, lütfen hemen doktoruna söyleyiniz. Düşük magnezyum miktarı kanınızdaki potasyum ve kalsiyum miktarının da düşmesine neden olabilir. Doktorunuz magnezyum miktarınızı izlemek için düzenli kan testleri yaptırmanızı isteyebilir.)
 • Ciddi hastalığı olanlarda, birkaç vakada, özellikle yüksek dozlardaki omeprazolün intravenöz tedavisi sonrasında geri dönüşsüz görme bozuklukları bildirilmiştir. Bununla birlikte bu belirtilerin omeprazol tedavisi ile nedensel bir ilişkisi saptanamamıştır.

  ESELAN beyaz kan hücrelerini etkileyerek çok seyrek olarak immün yetmezliğe neden olabilir. Eğer ateş ile birlikte genel durumu şiddetli olarak azaltıcı belirtileri olan veya ateş ile birlikte boyun, boğaz veya ağız ağrısı veya idrar yapmada zorluk gibi lokal enfeksiyon belirtileri olan enfeksiyonunuz varsa en kısa zamanda doktorunuza danışınız; böylece beyaz kan hücreleri eksikliğiniz (agranülositoz) kan testi ile ortadan kaldırılabilir. Bu sırada ilacınız hakkında doktorunuza bilgi vermeniz önemlidir.

  ESELAN Nasıl Kullanılır?

  Alışılmış doz günde bir kez 40 mg’dır.

  Zollinger-Ellison sendromlu (midede aşın asit salgılanmasına neden olan bir durum) hastalar için alışılmış doz günde bir kez 60 mg ESELAN’dır.

  Daha yüksek dozlar gerekli olabilir ve doz ayarlaması kişiye özel yapılmalıdır. Verilecek doz doktor tarafından belirlenir.

  Bir doktor veya hemşire size ESELAN’ı damar içine yavaş bir şekilde uygulayacaktır.

  Değişik yaŞ gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

  Özel kullanım durumlan:

  ESELAN, kapsül veya tablet kullanamayan hastalara ve tüp ile beslenen hastalara ağız yoluyla verilebilir.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda daha düşük doz kullanılması gerekli olabilir.

  Böbrek yetmediği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Eğer ESELAN’ırı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ile konuşunuz.

  ESELAN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  ESELAN’dan size kullanmanız gerekenden fazlasının verildiğinden şüphe ediyorsanız doktorunuz ile konuşunuz.

  Eğer ESELAN dozunu almayı unutursanız:

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ESELAN İle tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler:

  Herhangi bir etki bulunmamaktadır.

  ESELAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ESELAN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Eğer omeprazole veya ESELAN içeriğindeki herhangi bir maddeye aşın duyarlılığınız varsa,
 • Eğer diğer proton pompası inhibitörlerine (pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol vb.) karşı alerjiniz varsa (bu ilaçlarla tedavi sırasında Salmonella ve Campylobacter adı verilen bakterilerin mide-bağırsak enfeksiyon riskinde az da olsa bir artışa neden olabilmektedir),
 • Eğer nelfmavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullamlır) içeren bir ilaç alıyorsanız.
 • ESELAN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Aşağıdakilerden birini fark ederseniz:

 • ESELAN ile tedavi sırasında ağn veya hazımsızlık meydana gelmesi durumunda,
 • Kontrolünüz dışında belirgin kilo kaybı oluşması durumunda,
 • Kan veya gıda kusmaya başlamanız durumunda,
 • Dışkının siyah olması (melena) veya kanlı olması halinde,
 • Ciddi karaciğer problemleriniz varsa,
 • Kalça, el bileği ya da omurgada osteoporoza (kemik erimesi) bağlı kırık riskiniz varsa,
 • Kanınızdaki magnezyum miktan düşükse ve bu durum için tedavi görmekteyseniz (Digoksin ya da örneğin idrar söktürücüler gibi kanınızdaki magnezyum miktarım düşürebilecek ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuz periyodik olarak katımızdaki magnezyum düzeylerim takip etmek isteyecektir.),
 • Nöroendokrin tümörler için tam incelemesine girecekseniz.
 • DERHAL doktorunuza başvurunuz.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuzudanışınız.

  ESELAN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  ESELAN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ESELAN’ı kullanmaya başlamadan önce, doktorunuzu hamile olduğunuz veya hamile kalmayı planladığınız konusunda bilgilendiriniz. Doktorunuz ESELAN kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız doktorunuz ESELAN kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  ESELAN’m araç ve makine kullanımı yeteneğinizi etkilemesi beklenmez. Baş dönmesi ve görsel bozukluklar gibi yan etkiler görülebilir (bkz. Bölüm 4). Bu nedenle, tedaviniz sırasında bu tür yan etkiler ortaya çıkarsa araba ve makine kullanmayınız.

  c

  ESELAN’m içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler

  ESELAN her ml’sinde 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Mantar enfeksiyonlarım önlemeye yönelik ilaçlar (itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol),
 • Sıkıntı giderici (anksiyete) ilacı (diazepam),
 • Sara (epilepsi) ilacı (fenitoin),
 • Kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar (varfarin veya diğer vitamin K blokörleri),
 • İntermittent klaudikasyon (yürürken bacaklarda ağn, gerginlik ve güçsüzlük oluşması) ilacı (silostazol),
 • Organ nakli hastalarında kullanılan ilaç (takrolimus),
 • Kalp ilacı (digoksin),
 • Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaç (rifampisin),
 • Kan pıhtısını önlemede kullanılan ilaç (klopidogrel),
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaç (erlotinib) ile etkileşme olabilir.
 • Kanser tedavisinde yüksek dozlarda kullanılan kemoterapi ilacı (metotreksat) alıyorsanız, doktorunuz geçici olarak ESELAN tedavinizi durdurabilir.
 • Omeprazolün, HIV tedavisi için kullanılan sakinavir, atazanavir ve nelfinavir gibi bazı ilaçlarla eş zamanlı kullanılması önerilmez.

  • Ciddi karaciğer problemleriniz mevcutsa, doz azaltma yoluna gidilebileceğinden doktorunuza söyleyiniz.

  Eğer doktorunuz Helicobacter pylori enfeksiyonunun neden olduğu ülserleri tedavi etmede size ESELAN ile birlikte amoksisilin ve klaritromisin antibiyotiklerini reçete ettiyse, kullandığınız diğer herhangi bir ilacı doktorunuza söylemeniz çok önemlidir.

  Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkına bilgi veriniz.

  ESELAN prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.