Epsile Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

EPSILE nedir ve ne için kullanılır?

EPSİLE, 50 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

Her bir tablet 600 mg etkin madde, okskarbazepin içerir.

EPSİLE antikonvülsanlar ya da antiepileptikler (epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

EPSİLE gibi epilepsi (sara hastalığı) ilaçlan (antiepileptik ilaçlar) epilepsi için standart tedavidir.

Epilepsi teşhisi konan hastalar tekrarlanan nöbetler ya da kasılmalar yaşamaktadır. Nöbetler beynin elektriksel iletişim sisteminde sürekli olmayan, anlık bir bozulmadan kaynaklanmaktadır. Normalde, beyin hücreleri sinirler aracılığıyla kaslara organize ve düzenli bir şekilde uyarılar yollayarak vücudun hareketlerini düzenlemektedir. Epilepside, beyin hücreleri zaman zaman bozuk bir şekilde gereğinden çok fazla uyarı yollamaktadır. Bunun sonucu, epilepsi (sara) nöbeti olarak adlandırılan düzensiz kas hareketleri ortaya çıkabilmektedir. EPSİLE beynin “aşırı uyanlabilir” duruma gelmiş olan sinir hücrelerini kontrol altında tutmak ve böylelikle bu tip nöbetleri baskılamak ya da sıklıklarım azaltmak suretiyle etkili olmaktadır.

Başlıca iki epilepsi nöbeti sınıfı vardır: yaygın ve kısmi.

Yaygın nöbetler beynin geniş bir bölgesini kapsamakta, bilinç kaybma yol açmakta ve tüm vücudu etkileyebilmektedir. Yaygın nöbetlerin de iki türü vardır: tonik-klonik (grand mal (büyük)) ve absans nöbetleri (petit mal (küçük) ).

Kısmi nöbetler beynin sınırlı bir alanını kapsamakla birlikte (yani belirli bir odaktan kaynaklanır), tüm beyne yayılarak, yaygın bir tonik-klonik nöbete yol açabilmektedir. İki tip kısmi nöbet mevcuttur: basit ve karmaşık. Basit kısmi nöbetlerde, hastamn şuuru yerinde iken, karmaşık kısmi nöbetlerde, hastanın bilinç düzeyi değişmektedir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EPSILE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etki geliştiğinde çoğunlukla hafif olup, genellikle tedavinin başlangıcında meydana gelmekte ve normal olarak zaman içerisinde kaybolmaktadır.

Aşağıdakilerden biri olursa EPSILE’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Dudaklarda, göz kapaklarında, yüzde, boğazda ya da ağızda şişliğe eşlik eden nefes alma, konuşma ya da yutkunma güçlüğü (anafılaktik reaksiyon ve anjiyoödem bulgulan) ya da deri döküntüsü, ateş ve eklemlerde ve kaslarda ağn gibi aşın duyarlılık tepkilerinin diğer bulgulan
 • Deri ve/veya dudak, göz, ağız, burun kanallarının ya da üreme organlarının ince zarlı dış yüzeylerinde şiddetli kabarcıklarıma (ciddi aleıjik tepki belirtileri)
 • İntihar düşüncesi
 • Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EPSİLE’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

 • Yorgunluk, iş yaparken ya da spor sırasında nefes darlığı, solgun görünüm, baş ağrısı, üşüme, sersemlik hissi, ateşe yol açan sık enfeksiyonlar, boğaz ağrısı, ağızda ülser yaralan, normalden daha kolay kanama ya da çürük oluşumu, burun kanaması, ciltte kırmızımsı ya da morumsu benekler ya da deride açıklanamayan lekeler (kan pıhtılaşma hücreleri olan trombositlerin sayısında ya da kan hücrelerinin miktarında düşüşe bağlı belirtiler)
 • Çoğunlukla yüzde, yorgunluk, ateş, bulantı, iştah kaybının eşlik edebileceği kırmızı lekeli döküntü (sistemik lupus eritematozus bulguları)
 • Uyuşukluk, zihin bulanıklığı hali, kas seyirmesi ya da nöbet kasılmalannın önemli düzeyde kötüleşmesi (kandaki sodyum düzeylerinin çok düşük olmasına bağlanabilecek belirtiler)
 • Sanlık ile birlikte grip benzeri belirtiler (Karaciğer iltihabı (hepatit) bulgulan)
 • Şiddetli üst karın ağnsı, kusma, iştah kaybı (Pankreas iltihabı (pankreatit) bulguları)
 • Kilo artışı, yorgunluk, saç dökülmesi, kaslarda güçsüzlük, soğukluk hissi (tiroid bezinin az çalışması durumunun bulguları)
 • Çok küçük çocuklarda (4 yaş altı): uyuşukluk, iştah azalması ve kolay uyanlabilirlik (kolayca aşırı tepki verme hali).
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Aşağıdaki etkiler her 100 hastada 1 ila 10 hastayı etkileyebilir.

 • Titreme
 • Düzenli hareketlerde bulunamama
 • İstemli olmayan ve kontrolsüz göz hareketleri
 • Huzursuzluk ve sinirlilik
 • Çökkünlük (depresyon) hissi
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Bu ciddi yan etkiler yaygın görülür.

  Aşağıdaki etkiler her 10000 hastada 1 hastayı etkileyebilir.

 • Düzensiz kalp atışları ya da çok hızlı ya da çok yavaş kalp hızı.
 • Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Bu ciddi yan etki çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Aşağıdaki etkiler her 100 hastada 10 ’dan fazlasını etkileyebilir.

 • Yorgunluk
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Sersemlik hali
 • Bulantı
 • Kusma
 • Çift görme
 • Bunlar EPSİLE’nin genellikle hafif ila orta dereceli ve geçici yan etkileridir ve genellikle zamanla kendiliğinden düzelir.

  Bu yan etkiler çok yaygın görülür.

  Aşağıdaki etkiler her 100 hastada 1 ila 10 hastayı etkileyebilir.

 • Güçsüzlük
 • Hafıza bozukluktan
 • Dikkati toplamada yetersizlik
 • Algılama ve tepki göstermede yetersizlik
 • Sürekli huzursuzluk durumu
 • Zihin bulanıklığı hali
 • Bulanık görme
 • Kabızlık
 • İshal
 • Kann ağnsı
 • Sivilceler
 • Saç dökülmesi
 • Denge bozukluğu
 • Bunlar EPSİLE’nin genellikle hafif ila orta dereceli ve geçici yan etkileridir ve genellikle zamanla kendiliğinden düzelir.

  Bu yan etkiler yaygın görülür.

  Aşağıdaki etkiler her 10000 hastada 1 hastayı etkileyebilir.

 • Yüksek kan basıncı
 • B9 vitamini (folik asit) eksikliği. B9 vitamini eksikliğinin bazı bulgulan şöyledir: ishal, çökkünlük (depresyon) hissi ve kan hücrelerinin sayısında azalmaya ilişkin belirtiler.
 • Bunlar EPSİLE’nin genellikle hafif ila orta dereceli ve geçici yan etkileridir.

  Bu yan etkiler çok seyrek görülür.

  Uzun süredir EPSILE tedavisi görmekte olan hastalarda kemik yoğunluğunda azalma (osteopeni), kemik erimesi (osteoporoz) ve kemik kmlmalan dahil olmak üzere kemik hastalıkları bildirilmiştir.

  EPSILE Nasıl Kullanılır?

  Bu kullanma talimatındakilerden farklı bile olsa, doktorunuz ve eczacınızın tavsiyelerine uyunuz. İlacınızı aynen doktorunuzun ya da eczanızın önerdiği şekilde kullanınız.

  Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği sürece, EPSİLE her gün günde iki kere aynı saatlerde alınmalıdır. Tabletlerin her gün aym saatte alınması nöbetlerin kontrol altında tutulması için en iyi etkiyi sağlayacaktır. Ayrıca tabletlerinizi ne zaman almanız gerektiğini hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

  Yetişkinlerde EPSİLE için alışılmış başlangıç dozu günde 600 mg’dır (yaşlı hastalar dahil). Günde iki kere birer 300 mgTık tablet ya da doktorunuzun önerisine göre ikişer 150 mg’lık tablet kullanabilirsiniz. Bu dozlar, gerektiğinde en iyi sonuçlar almana kadar kademeli olarak artırılabilir. İdame dozları genellikle günde 600 ila 2400 mg arasındadır. En yüksek doz, istisnai durumlarda günde 4200 mg’a çıkarılabilir.

  EPSİLE diğer bir epilepsi ilacı ile birlikte kullanılırken dozları aynıdır.

  Tabletleri bir miktar su (örneğin 1 bardak) ile yutunuz. Gerektiğinde, daha kolay yutabilmek için tabletler yarıya bölünebilir. Lütfen bu konularda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklardaki dozlar doktorunuz tarafından çocuğunuzun ağırlığına bağlı olarak hesaplanacaktır. Başlangıç dozu, bölünmüş iki doz halinde (kg) vücut ağırlığı başına günlük 8 ila 10 mg’dır. Örneğin, 30 kg’lık bir çocuk günde iki kere 150 mgTık bir dozla tedaviye başlayacaktır. Gerektiğinde, bu doz en iyi sonuçlar almana kadar kademeli olarak artırılabilir. Çocuklar için alışılmış bir idame dozu (kg) vücut ağırlığı başına günlük 30 mg’dır. Çocuklar için en yüksek doz (kg) vücut ağırlığı başına günlük 60 mg’dır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  ımı:

  EPSİLE için alışılmış başlangıç dozu yaşlı hastalarda da yetişkinlerde olduğu gibi günde 600 mg’dır.

  65 yaş veya üzerindeki hastalarda, okskarbazepinin etkililiği ve güvenliliğinde bir fark saptanmamıştır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek hastalığı (böbrek yetmezliği) olan hastalarda başlangıç dozu alışılmış başlangıç dozunun yansıdır.

  Hafif ve orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalar için doz ayarlaması gerekli değildir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda okskarbazepin ile yapılmış çalışma yoktur. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda EPSİLE kullanırken dikkatli olunmalıdır. Doktorunuz sizin ya da çocuğunuzun EPSILE ile tedavisinin ne kadar süre devam edeceğini size söyleyecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız. Tedavinin süresi, sizin ya da çocuğunuzun nöbet tipine bağlıdır. Nöbetlerin kontrol altında tutulabilmesi için yıllar sürecek bir tedavi gerekebilir. Doktorunuza danışmadan dozu değiştirmeyiniz ya da tedaviyi kesmeyiniz.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmaymız.

  Eğer EPSILE ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  EPSILE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  EPSILE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  EPSILE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Yalnızca bir doz almayı unuttuysanız, hatırladığınızda bu dozu hemen alınız. Fakat eğer bir sonraki dozunuzun zamanı gelmişse, atladığınız dozu artık almayınız. Normal ilaç alma düzeninize aynen devam ediniz.

  Birden fazla dozu almayı unuttuysanız ya da tam olarak emin değilseniz, doktorunuzla temas kurunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  EPSILE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  EPSILE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EPSILE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

  Okskarbazepine (EPSİLE’nin etkin maddesi) ya da EPSİLE’nin bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa.

  EPSILE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Daha önce karbamazepine (bir başka antiepileptik ilaç) ya da diğer herhangi bir ilaca karşı normal olmayan bir hassasiyet gösterdiyseniz (deri döküntüsü ya da diğer alerji bulgulan gibi). Eğer karbamazepine karşı alerjiniz varsa, okskarbazepine (EPSİLE) karşı da aleminizin olma olasılığı % 25’dir (yani her 4 hastadan 1 ’inde alerji gelişebilir.).
 • Bir böbrek hastalığınız varsa,
 • Ciddi bir karaciğer hastalığınız varsa,
 • İdrar söktürücü ilaç (üretilen idrar miktanm artırmak suretiyle böbreklerin su ve tuz atmasına yardımcı olan ilaçlar) kullanıyorsanız,
 • Kalp hastalığınız, nefes darlığınız ve/veya ayak veya bacaklarınızda sıvı birikimine bağlı şişme (ödem) varsa,
 • Kan sodyum düzeyinizin (kandaki tuz oranı) düşük olduğunu biliyorsanız
 • Kullandığınız başka ilaçlar mevcutsa (bkz. diğer ilaçlarla birlikte kullanımı).
 • Kadın hastalar için: Hormonal bir doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, EPSİLE bu hapı etkisiz hale getirebilir. Bu nedenle, EPSİLE kullanırken farklı ya da ilave hormon dışı bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Bu, istenmeyen bir gebeliğin önlenmesine yardımcı olacaktır. Düzensiz vajinal kanama ya da lekelenme yaşadığınız takdirde, bunu hemen doktorunuza bildiriniz. Bununla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza ya da sağlık uzmanınıza danışınız.
 • Eğer yukarıdaki durumlardan birine sahipseniz EPSİLE kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz.

 • Dudaklarda, göz kapaklarında, yüzde, boğazda, ağızda şişme gibi bir alerjik reaksiyon ya da ani nefes alma sıkıntısı, lenf düğümlerinde şişme ile ateş, deride döküntü, kızarıklık ya da kabarma meydana gelirse, derhal doktorunuza danışınız ya da size en yakın hastanedeki acil servise gidiniz (bkz. Olası yan etkiler).
 • Deri döküntüsü, kızarıklık, dudaklar, gözler ve ağızda kabarcık oluşumu, derinin soyulması gibi ciddi deri reaksiyonları ve bunlara eşlik eden ateş ortaya çıkarsa (bkz. Olası yan etkiler). Bu reaksiyonlar bazı Asya ülkelerindeki (örn. Tayvan, Malezya ve Filipinler) hastalarda ve Çin soyundan gelen hastalarda daha sık görülebilir.
 • Sanlık gibi karaciğer iltihabını (hepatiti) akla getiren belirtileri fark ederseniz (deride ve gözlerde sarılaşma) derhal doktorunuza danışınız ya da size en yakın hastanedeki acil servise gidiniz.
 • Yorgunluk, iş yaparken ya da spor sırasında nefes darlığı gelişmesi, solgun görünüm, baş ağrısı, üşüme-titreme, baş dönmesi, ateşe yol açan sık enfeksiyonlar, boğaz ağrısı, ağızda ülser yaraları, normalden daha kolay kanama ya da çürük oluşumu, burun kanaması, ciltte kırmızımsı ya da morumsu benekler ya da deride açıklanamayan lekeler gibi kanla ilgili bozuklukları akla getiren belirtileri fark ederseniz, derhal doktorunuza danışınız ya da size en yakın hastanedeki acil servise gidiniz.
 • Herhangi bir zaman, kendinize zarar verme ya da kendinizi öldürme gibi düşüncelere sahip olursanız. Antiepileptikler (sara hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi edilen hastaların küçük bir kısmında böyle düşünce veya davramşlar gözlenmiştir. Böyle bir durumda derhal doktorunuza danışınız ya da size en yakın hastanedeki acil servise gidiniz.
 • Kalbiniz hızlı veya alışılmadık derecede yavaş atıyorsa bu durumu en kısa zamanda doktorunuza bildiriniz.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EPSILE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  EPSILE aç kamına ya da yemeklerden sonra alınabilir. Alkol EPSILE’nin sakinleştirici ve uyku verici etkilerini artırabilir. Alkol almaktan mümkün olduğunca kaçınınız ve doktorunuza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Doktorunuza haber vermeden hamilelik sırasında EPSILE tedavinizi kesmeyiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EPSİLE’nin etkin maddesi anne sütüne geçer. Bu emzirilen bebeklerde yan etkilere yol açabilir. Bu nedenle, EPSİLE emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Emzirirken herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  EPSİLE kendinizi uykulu hissetmenize ya da sersemlik haline yol açabileceği için, araç ya da makine kullanmanız sakıncalı olabilir.

  EPSILE Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  EPSİLE içeriğinde bulunan diğer yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız

  gerekebilir.

 • Hormonal doğum kontrol (gebelik önleyici) hapları (bkz. EPSİLE’yi aşağıdaki durumlarda dikkatle kullanınız bölümü).
 • Diğer epilepsi ilaçlan (örneğin; karbamazepin, fenobarbital ya da fenitoin).
 • Felodipin (yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç türü).
 • Kandaki sodyum (tuz) düzeyini düşüren ilaçlar, örneğin: idrar söktürücüler (üretilen idrar miktanm artırmak suretiyle böbreklerin su ve tuz atmasına yardımcı olan ilaçlar).
 • Vücudunuzun bağışıklık sistemini kontrol eden ilaçlar (örneğin: siklosporin).
 • EPSILE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.