Epi-no Prospektüsü ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

EPI-NO nedir ve ne için kullanılır?

EPİ-NO, bir yüzü düz, diğer yüzü çentikli, turuncu renkli oblong film kaplı tabletler halindedir. Her kutuda 50 tablet bulunur.

EPİ-NO, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

EPİ-NO, 16 yaş ve üstü hastalarda ikincil olarak yaygınlaşma olan ya da olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde tek başma kullanılır.

EPİ-NO, halihazırda kullanılan diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak:

 • 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde yaygınlaşması olan veya olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde (sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetler)
 • • 12 yaş üzeri adölesan ve erişkinlerde sıçrama tarzındaki nöbetlerde (miyoklonik nöbetler)

  • 12 yaş ve üzeri adölesan ve erişkinlerde birincil yaygın kasılmalarla giden nöbetlerde (primer jeneralize tonik-klonik nöbetler) kullanılır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi EPI-NO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın Tinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın 1 ’inden az, fakat 1000 hastanın Tinden fazla görülebilir. Seyrek : 1000 hastanın 1 ’inden az, fakat 10.000 hastanın 1 ’inden fazla görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın 1 ’inden az görülebilir.

  Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

  • Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı)

  • Uyuklama hali (Somnolans)

  • Baş ağnsı

  Yaygın:

 • İştahsızlık (Anoreksi)
 • Depresyon
 • • Düşmanca davranış/saldırganlık

 • Kaygı (Anksiyete)
 • Uykusuzluk (İnsomni)
 • • Sinirlilik veya uyanya aşın tepki gösterme (İrritabilite)

  • İstemsiz kas kasılmalan (Konvülsiyon)

 • Denge bozukluğu
 • Sersemlik hissi
 • İstemsiz titreme (Tremor)
 • • Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali (Letarji)

 • Dönme hissi (Vertigo)
 • Öksürükte artış
 • Kann ağnsı
 • İshal
 • Hazımsızlık (Dispepsi)
 • Bulantı
 • Kusma
 • Döküntü
 • Yorgunluk (Asteni/halsizlik)
 • Yaygın olmayan:

  • Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin sayısında azalma

 • Kanda akyuvar sayısında azalma
 • Kilo artışı
 • Kilo kaybı
 • İntihar girişimi ve intihar düşüncesi
 • Mental bozukluk
 • Anormal davranışlar
 • • Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon, varsam)

 • Kızgınlık
 • Zihin karışıklığı (Konfüzyon)
 • Panik atak
 • Duygusal değişkenlik /duygudurum dalgalanmaları
 • Aşın huzursuzluk hali (Ajitasyon)
 • • Bellek kaybı (Amnezi), dikkat dağınıklığı (Konsantrasyon kaybı)

 • Unutkanlık (Bellek yetmezliği)
 • • Koordinasyon bozukluğu / Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi)

 • İğnelenme hissi (Parestezi)
 • Çift görme
 • Bulanık görme
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
 • Saç dökülmesi
 • Deri iltihabı (Ekzama)
 • Kaşıntı
 • Kas zayıflığı
 • Kas ağnsı (Miyalji)
 • Yaralanmalar
 • Seyrek:

 • Enfeksiyon
 • Kanda nötrofıl sayısında azalma
 • Tüm kan hücre tiplerinin sayısında azalma
 • İntihar
 • Kişilik bozukluklan (davranış bozukluğu)
 • Anormal düşünce (Yavaş düşünme, konsantre olamama)
 • Kontrol edilemeyen kas kasılmalan (Koreoatetoz)
 • Hareketleri kontrol etmede güçlük (Diskinezi)
 • Hiperaktivite, aşın hareketlilik (Hiperkinezi)
 • Pankreas iltihabı (Pankreatit)
 • Karaciğer yetmezliği
 • Karaciğer iltihabı (Hepatit)
 • • Deri ve mukozalarda aynı anda çeşitli tip (Papül, vezikül, bül vb.) kabarcıklarla belirgin durum (Multiform eritem)

  • Deri, ağız, göz ve genital bölgede kabarcıklann oluşması (Stevens Johnson sendromu)

  • Derinin soyulması (Vücut yüzeyinin %3 (T undan fazlasını etkileyen ciddi bir durum olan toksik epidermal nekroliz)

  Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır.

  EPI-NO Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz size kaç tablet EPİ-NO kullanacağınızı söyleyecektir, tabletleri ona göre alınız.

  EPİ-NO’yu, günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aym zamanda olacak şekilde almalısınız.

  Monoterapi (EPİ-NO ile tek başına tedavi)

  Yetişkinler ve 16 yaş ve üstündeki ergenlerde kullanım:

  • Genel doz: günde 1000 mg -3000 mg arasıdır.

  • Eğer EPİ-NO ile tedaviye ilk defa başlayacaksanız doktorunuz size en düşük genel dozu uygulamadan önce, 2 hafta boyunca düşük doz EPİ-NO reçete edecektir.

  Örneğin, eğer günlük dozunuz 1500 mg ise sabah ve akşam 1 ’er tablet almalısınız.

  Ek-tedavi (Diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte tedavi)

  Yetişkinler (>18 yaş) ve 50 kg ve üstündeki ergenlerde (12-17 yaş) kullanım:

  • Genel doz: günde 1000 mg3000 mg arasıdır.

  Örneğin, eğer günlük dozunuz 1500 mg ise sabah ve akşam 1 ’er tablet almalısınız.

  4-ii yaş arası çocuklarda ve 50 kg’ın altındaki ergenlerde (12-17yaş) kullanım:

  • Genel doz: günde 20 mg/kg ve 60 mg/kg vücut ağırlığı arasıdır.

  • Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına ve doza göre en uygun EPİ-NO farmasötik formunu reçete edecektir.

  Örneğin, günlük 20 mg/kg’ lık genel bir doz için, 25 kg’ lık çocuğunuza sabah ve akşam birer adet EPİ-NO 250 mg Film Tablet vermelisiniz.

  EPİ-NO tabletler ağızdan kullanım içindir.

  EPİ-NO tabletleri yeterli miktarda sıvı (öm. bir bardak su) ile yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  EPİ-NO Film Tablet 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılabilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü), böbrek fonksiyonu azalmış ise EPİ-NO dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğiniz varsa, EPİ-NO dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz azaltılacaktır.

  Eğer EPİ-NO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  EPI-NO

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Aşın dozda EPİ-NO aliminin olası yan etkileri uyuklama hali, aşın huzursuzluk hali, düşmanca davranış/saldırganlık, bilinç bulanıklığı, solunum durması ve komadır. Doktorunuz doz aşımı için olası en iyi tedaviyi size uygulayacaktır.

  EPİ-NO ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  EPI-NO Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  EPI-NO Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  • EPİ-NO kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece EPİ-NO tedavisine devam etmelisiniz.

  • Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetlerinizi arttırabilir. EPİ-NO tedavisinin sonlandınlmasına doktorunuz karar vermelidir. Doktorunuz, EPİ-NO tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandınlması hakkında sizi bügilendirecektir.

  İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EPI-NO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EPI-NO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Eğer EPİ-NO’nun etkin madddesi levetirasetam veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (Aşın duyarlı iseniz).

  EPI-NO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlanna uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.

  t Çocuğunuzun büyümesinde bir gerileme veya çocuğunuzda beklenmedik bir ergenlik gelişimi fark ederseniz lütfen doktorunuza danışınız.

  • Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (öm. sayı artışı) lütfen doktorunuza danışınız.

  • EPİ-NO gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EPI-NO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  EPİ-NO’yu yemeklerle birlikte veya ayn alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak, EPİ-NO’yu alkol ile almayınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor İseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

  EPİ-NO kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. EPİ-NO’nun doğmamış çocuğunuz üzerindeki potansiyel riski bilinmemektedir. Levetirasetam hayvan çalışmalannda nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tedavi süresince emzirme önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  EPİ-NO uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. EPİ-NO tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

  EPI-NO Etken Maddesi Nedir?

  EPİ-NO 250 mg Film Tablet yaklaşık 0.06 mg sodyum içerse de dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  EPİ-NO’nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki gözlenmez.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  EPI-NO prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.