Drosporin Yan Etkileri Nelerdir? Prospektüsü ve Yan Etkileri

DROSPORIN nedir ve ne için kullanılır?

DROSPORİN 50 mg Yumuşak Jelatin Kapsüllerin her biri 50 mg siklosporin içerir.

DROSPORİN, 50 adet yumuşak jelatin kapsül içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

Eğer size bir transplantasyon (organ nakli) uygulanmışsa, DROSPORİN’in fonksiyonu vücudunuzun bağışıklık (immün) sistemini kontrol etmektir. DROSPORİN, normal olarak nakledilmiş dokulara saldıracak olan özel hücrelerin gelişimini bloke ederek, nakledilen organın reddedilmesini önler.

Eğer kendi vücudunuzun immün yanıtının (bağışıklık) vücudunuzdaki hücrelere saldırdığı bir hastalığınız (otoimmün hastalık) varsa, DROSPORİN bu hastalıktaki bağışıklık sistemi tepkilerini (immünoreaksiyonlan) bastırır. Bu tür otoimmün hastalıklar; görmeyi tehdit eden bir çeşit göz iltihabı olan konjonktivit (orta veya ilerlemiş üveit ya da Behçet üveiti), belirli deri hastalıklannın ağır vakalan (atopik dermatit/egzama ve sedef), metotreksat gibi hastalık modifiye ilaçlann etkisiz olduğu şiddetli, aktif romatoid artrit (eklemlerde ağn ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ve nefrotik sendrom adı verilen bir böbrek hastalığıdır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DROSPORIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu ilacın dozunun doktorunuz tarafından dikkatle ayarlanması gerekir. Fazla miktarlar böbreklerinizi etkileyebilir. Bu nedenle, özellikle transplantasyondan sonra düzenli olarak kan testleri yaptırmalı ve hastaneye kontrole gitmelisiniz. Böylece doktorunuzla tedaviniz hakkında konuşma ve yaşadığınız her türlü problemi bildirme şansına sahip olursunuz.

DROSPORİN’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen :Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Çok yaygın:

 • Böbrek problemleri,
 • Yüksek kan basıncı,
 • Baş ağnsı,
 • Titreme,
 • Kanda lipit (kan yağlan, örneğin kolesterol) düzeylerinde artış.
 • Yaygın

 • Uyuşukluk ya da kanncalanma,
 • İştah kaybı,
 • Hasta olma ya da kendini hasta hissetme,
 • Mide ağnsı,
 • İshal,
 • Diş etlerinde şişme,
 • Karaciğer problemleri,
 • Kanda yüksek ürik asit ya da potasyum,
 • Düşük magnezyum düzeyleri,
 • Kas ağnlan ya da kramplar,
 • Vücutta tüylenme,
 • Yorgunluk.
 • Yaygın olmayan:

 • Nöbetler,
 • Zihin karışıklığı,
 • Dezoryantasyon (mekan ve zaman kavramları ile ilgili zihin karışıklığı),
 • Duyarlılıkta azalma,
 • Huzursuzluk,
 • Uykusuzluk,
 • Görme bozuklukları,
 • Körlük,
 • Koma,
 • Kısmi felç,
 • Uyum, eşgüdüm kaybı,
 • Kanda değişiklikler (örneğin, anemi),
 • Ciltte aleıjik döküntü,
 • Şişme ya da kilo artışına neden olabilen vücutta su tutulumu.
 • Seyrek:

 • Kasların kontrolünü sağlayan sinirlerde problemler,
 • Pankreasta iltihap,
 • Kanda yüksek şeker düzeyleri,
 • Kas zayıflığı,
 • Kas kaybı,
 • Kırmızı kan hücrelerinin yıkımı (bu yan etki böbrek problemleri ile ilişkili olabilir),
 • Kadınlarda adet döneminde değişiklikler,
 • Kadınlarda ve erkeklerde meme dokusunda hafif şişme.
 • Çok seyrek:

 • Kafa içi basıncının artması (benign intrakranial hipertansiyon) ile ilişkili olabilen gözün arka kısmında şişme ve görme bozuklukları.
 • İmmün sistemi zayıflatan diğer ilaçlar gibi siklosporin de vücudunuzun enfeksiyonlara karşı savaşma yeteneğini etkileyebilir ve özellikle deride olmak üzere tümörlere ve diğer habis hastalıklara neden olabilir. Görmede değişiklikler, koordinasyon kaybı, sakarlık, hafıza kaybı, konuşmada veya başkalarının söylediklerini anlamada zorluk ve kas güçsüzlüğü yaşarsanız, bunlar progresif multifokal lökoensefalopati adı verilen beyin enfeksiyonunun belirti ve semptomları olabilir.

  Eğer bunlardan biri sizi şiddetli bir biçimde etkilerse, bunu doktorunuza söyleyiniz.

  DROSPORIN Nasıl Kullanılır?

 • Doktorunuzun talimatlanna dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız.
 • Doktorunuz, vücut ağırlığınıza ve DROSPORİN’i bir transplantasyon sonrası ya da şiddetli sedef hastalığı, egzama, romatoid artrit, nefrotik sendrom veya üveit tedavisi için kullanıp kullanmadığınıza dayalı olarak sizin için doğru DROSPORİN dozunu belirleyecektir. Doktorunuz size aynca ilacınızı ne sıklıkta alacağınızı da söyleyecektir.
 • Eğer size organ ya da kemik iliği transplantasyonu uygulanmışsa, toplam doz genellikle, iki doza bölünmüş olarak, günde 2 mg/kg vücut ağırlığı ila günde 15 mg/kg vücut ağırlığı aralığındadır. Genel olarak yüksek dozlar transplantasyondan hemen sonra, düşük dozlar ise transplante organ ya da kemik iliği stabilize olduktan sonra uygulanır. Doktorunuz sizin için ideal olan dozu ayarlayacaktır. Bunun için bazı kan testleri yapması gerekebilir.
 • Şiddetli sedef ve egzamanın tedavisi için toplam doz genellikle, iki doza bölünmüş olarak, günde 2 mg/kg vücut ağırlığı ila günde 5 mg/kg vücut ağırlığı aralığındadır.
 • Şiddetli romatoid artrit tedavisi için toplam doz genellikle, iki doza bölünmüş olarak, günde 3 mg/kg vücut ağırlığı ila günde 5 mg/kg vücut ağırlığı aralığındadır.
 • Nefrotik sendrom tedavisi için toplam doz genellikle, iki doza bölünmüş olarak, erişkinlerde günde 2.5 mg/kg vücut ağırlığı ila günde 5 mg/kg vücut ağırlığı ve çocuklarda 2.5 mg/kg vücut ağırlığı ila günde 6 mg/kg vücut ağırlığı aralığındadır.
 • Üveit tedavisi için toplam doz genellikle, iki doza bölünmüş olarak, günde 5 mg/kg vücut ağırlığı ila günde 7 mg/kg vücut ağırlığı aralığındadır.
 • Doktorunuzun talimatlarına kesinlikle uyunuz ve kendinizi ne kadar iyi hissederseniz hissedin, dozunuzu kendi kendinize değiştirmeyiniz.
 • Doktorunuz size, DROSPORİN’i, transplantasyon sonrası ya da şiddetli bir deri sorunu, romatoid artrit, üveit ya da nefrotik sendrom tedavisi için kullanıp kullanmadığınıza dayalı olarak ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğini söyleyecektir. Şiddetli egzamada tedavi genellikle 8 hafta sürer.
 • Özellikle transplantasyon hastalarının DROSPORİN dozunu her gün aynı saatte almaları önemlidir.
 • Günlük dozlarınızı her zaman ikiye bölünmüş olarak alınız.
 • Kapsülü blisterden çıkarınız. Kapsülü bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.
 • Eğer daha önce siklosporinin değişik oral formülasyonlarını kullanmışsanız:

  Doktorunuz bir oral formülasyondan başka oral formülasyona geçişi takiben, kısa bir dönem için sizi daha yakından takip etmek isteyebilir. Bir siklosporin oral formülasyonundan başka bir siklosporin oral formülasyonuna geçtiğiniz zaman, bazı yan etkiler ortaya çıkabilir. Böyle bir durum olduğu takdirde lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bilgi veriniz, çünkü bu durum size uygulanan dozun ayarlanmasının gerektiğini gösteriyor olabilir. Doktorunuz söylemedikçe, dozunuzu ASLA kendiniz ayarlamayınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda siklosporin kullanımı ile ilgili deneyim halen sınırlıdır. Bununla birlikte, 1 yaşından büyük çocuklarda özel bir problem olmaksızın standart dozda DROSPORİN kullanılmaktadır. Bazı çalışmalarda, çocuklarda, her kg vücut ağırlığı için erişkinlerde kullanılandan daha yüksek dozlarda siklosporin gerekli olmuş ve tolere edilmiştir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı kişilerde siklosporin uygulaması ile ilgili deneyim sınırlıdır. Böbrek fonksiyonunuz özel bir dikkat gösterilerek izlenmelidir. Eğer 65 yaş üzeri bir sedef ya da atopik dermatit hastasıysanız, yalnızca, günlük işlevlerinizi engelleyecek boyutta hastalıkların varlığı durumunda tedavi edilmelisiniz.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:

  Siklosporin tedavisinin ilk birkaç haftasında sık görülen ve hastalıkla birlikte ortaya çıkan ciddi bir rahatsızlık olan, serum kreatinin ve üre miktarında yükselme meydana gelebilir. Bu değişiklikler, genelde doz azalmasına cevap verecek şekilde, doza bağlı ve geri dönüşlüdür. Uzun süreli tedavide, bazı hastaların böbreklerinde yapısal değişiklikler gelişebilir, bunlar böbrek nakli yapılmış hastalardaki süregelen redde (kronik rejeksiyona) bağlı değişikliklerden ayrılmalıdır. DROSPORİN, serumda bilirubin ve bazen karaciğer enzimlerinin geri dönüşlü ve doza bağlı olarak artmasına

  da neden olabilir. Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi için uygun parametrelerin yakın takibi gereklidir. Anormal değerler, doz azaltımını gerektirebilir.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Doktorunuz DROSPORİN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü DROSPORİN tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  Eğer DROSPORİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  DROSPORIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DROSPORİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Eğer kaza sonucu ilacınızdan fazla miktarda kullanırsanız, bu durumu derhal doktorunuza bildiriniz ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Tıbbi müdahale görmeniz gerekebilir.

  DROSPORIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

  Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise, unuttuğunuz dozu atlayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DROSPORIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  DROSPORİN tedavinizi durdurmanız, nakledilen organınızın reddedilme riskini artırabilir. Kendinizi nasıl hissederseniz hissedin, doktorunuz söylemedikçe DROSPORİN kullanmayı bırakmayınız.

  DROSPORIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DROSPORIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Siklosporine veya DROSPORİN’in bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşm duyarlılığınız (alleıjiniz) varsa. Aleıjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuza danışınız.

  DROSPORIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Kanınızdaki potasyum düzeyleri yükselmişse ya da gut hastasıysanız,
 • Aşı yaptırmanız gerekiyorsa,
 • Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer otoimmün hastalık nedeniyle DROSPORİN kullanacaksanız, tedavi başlamadan önce ve tedavi sırasında düzenli olarak böbrek fonksiyonunuz ve kan basıncınız kontrol edilmelidir.

  Eğer tedavi sırasında hipertansiyon gelişimi olursa ve kontrol edilemezse, tedavi durdurulmalıdır.

  Eğer sedef hastalığı (psöriyazis) ya da atopik dermatit tedavisi görüyorsanız ve yaşlı iseniz, doktorunuz size uygulanan DROSPORİN tedavisini yakından izleyecek ve denetleyecektir. Sedef hastalığı nedeniyle DROSPORİN tedavisi görüyorsanız, size bununla eş zamanlı olarak UVB-ışım ya da fototerapi uygulanmamalıdır.

  Doktorunuz şunları kontrol edecektir:

 • Kanınızdaki siklosporin düzeylerini (özellikle transplant hastalarında),
 • Tedavi boyunca düzenli olarak kan basıncınızı,
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınızı,
 • Kanınızdaki lipit (yağ) düzeylerini.
 • İmmün sistemi baskılayan ilaçlar, vücudunuzun enfeksiyonlara karşı savaşma yeteneğini etkileyebilir ve özellikle deri ve lenf sistemi olmak üzere, kanser gelişimi riskini artırabilir. Bu nedenle, uygun koruyucu giysiler giyerek ve sık olarak yüksek koruma faktörlü güneş kremleri uygulayarak güneş ışınlarına ve UV ışınlarına maruziyetinizi sınırlayınız.

  DROSPORİN, vücudunuzdaki magnezyum miktannı azaltabilir. Bu nedenle, doktorunuz size, özellikle transplantasyon uygulanan durumlarda, ameliyattan hemen sonra kullanmanız için magnezyum takviyesi verebilir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DROSPORIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  DROSPORİN greyfurt ya da greyfurt suyu ile birlikte alınmamalıdır, çünkü bunlar DROSPORİN’in etkilerinde değişiklik oluşturabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer gebeyseniz ya da gebe kalmayı planlıyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz. Gebelikte DROSPORİN kullanımı ile ilgili deneyim sınırlıdır. Genel olarak, DROSPORİN gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Eğer bu ilacı kullanmanız gerekli ise, doktorunuz size bu ilacın gebelik sırasında kullanımıyla ilgili yarar ve riskleri açıklayacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DROSPORİN tedavisi süresince emzirme önerilmez, çünkü DROSPORİN’in etkin maddesi siklosporin, anne sütüne geçer ve bebeğinizi etkileyebilir. Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Siklosporinin araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine yönelik hiçbir özgül çalışma yapılmamıştır.

  DROSPORIN Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün az miktarda -her 1 miligramda 100 mg’dan daha azetanol (alkol) içerir. Bu açıklama, üründe az seviyede alkol olması ile ilgili endişe taşıyan ebeveyn ve çocuklara garanti sağlamak içindir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  DROSPORİN, bazı ilaçlann etkisini bozabilir/değiştirebilir.

  Eğer aşağıda belirtilen ilaçlarla eş zamanlı tedavi uygulamanız gerekiyorsa, doktorunuza danışınız:

 • Metotreksat (şiddetli romatoid artrit tedavisi için kullanılan bir ilaç),
 • Antibakteriyel aminoglikozid tipi ajanlar, amfoterisin B içeren antifııngal (mantar hastalıklarına karşı etkili) ajanlar, siprofloksasin içeren antibakteriyel (bakterilere karşı etkili) ajanlar, melfalan içeren sitostatikler (hücrelerin çoğalmasını önleyen), trimetoprim içeren idrar yolu enfeksiyonu ajanlan, zayıf analjezik (ağn kesici) ilaçlar (nonsteroidal iltihap giderici ilaçlar) ve H2-reseptör antagonist tipi asit salgısı engelleyicileri (ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi böbrekleri etkileyebilecek diğer ilaçlar,
 • Özellikle makrolid tipi antibakteriyel ajanlar, azol tip antifungal ajanlar, oral kontraseptifler (ağız yolu ile alınan doğum kontrol ilaçlan), proteaz adlı enzim engelleyicileri, imatinib, kalsiyum antagonist (karşıt etki gösteren) tipi veya endotelin reseptör antagonisti tipi belirli kan basıncı düşürücü ajanlar ve belirli antikonvülzifler (kramplan önleyen ilaçlar) gibi DROSPORİN’in kandaki konsantrasyonlannı artırabilecek ya da azaltabilecek ilaçlar,
 • Digoksin, kolşisin, HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, prednizolon, etoposid, repaglinid ve potasyum tutucu ilaçlar ya da potasyum içeren ilaçlar.
 • DROSPORİN, aynı zamanda, diğer immünosupresif (bağışıklık sistemini baskılayan) ajanlarla birlikte de kullanılır. Ancak bu ilacı takrolimus gibi kalsinörin inhibitörleri ile birlikte kullanmamanız gerekmektedir.

  Doktorunuz, diğer tıbbi tedavilere başlarken ya da bu tedavileri durdururken kanınızdaki siklosporin konsantrasyonlannı kontrol edebilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DROSPORIN prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.