Dexplus Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?

DEXPLUS nedir ve ne için kullanılır?

DEXPLUS, etkin madde olarak deksketoprofen ve tiyokolşikosid içerir.

DEXPLUS, açık san renkli, düz yüzeyli, yuvarlak efervesan tabletlerden oluşmaktadır.

14 ve 20 efervesan tablet içeren, strip ambalajlarda sunulmaktadır.

DEXPLUS’ın içeriğindeki deksketoprofen trometamol steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandınlan ilaç grubundan bir ağn kesicidir. DEXPLUS’ın içeriğindeki tiyokolşikosid ise esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid, ağnlı kas spazmlannın semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır.

DEXPLUS osteoartrit (kireçlenme), vertebral kolonun (omurganın) ağnlı sendromlan, eklem dışı romatizma, ağnlı kas kasılmalarının semptomatik tedavisinde, travma ve ameliyat sonrası oluşan ağnmn tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DEXPLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DEXPLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,

• Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşın duyarlılık (Anafilaktik reaksiyon),

• Kaşıntı, deri ve mukoza üzerinde, yüzde veya dudaklarda ve boğazda şişmeler (anjiyonörotik ödem),

• Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde şişlik, kızanklık, açık yaralar (Stevens Johnson ve Lyell sendromları),

• Baygınlık (vazovagal senkop), bayılma,

• Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

• Deri döküntüleri,

• Kan kusma veya siyah dışkı ile kendini gösteren, peptik ülser delinmesi veya kanaması,

• Çarpıntı,

• Hava yollannın daralması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm).

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DEXPLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Peptik ülser,

• Yüksek kan basıncı,

• Düşük kan basıncı,

• Çok yavaş nefes alıp verme,

• Geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali,

• Anormal karaciğer fonksiyonu testleri (kan testleri),

• Nefes darlığı,

• Hızlı kalp atışı,

• Pankreasta iltihaplanma,

• Karaciğer hücresi haşan (hepatit),

• Böbrek sorunlan,

• Kanda akyuvar hücresi sayısının düşük olması (nötropeni), kan pulcuklan sayısının azlığı (trombositopeni),

• Baş dönmesi (vertigo),

• Prostat sorunlan.

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Mide bulantısı ve/veya kusma,

• Kann ağnsı,

• İshal,

• Sindirim sorunları (hazımsızlık),

• Sersemlik,

• Uyuklama,

• Uyku düzensizlikleri,

• Sinirlilik,

• Baş ağnsı,

• Kızarma,

• Mide ağnsı, mide sorunlan,

• Kabızlık,

• Ağız kuruluğu,

• Şişkinlik,

• Yorgunluk,

• Ağn,

• Ateş ve titreme hissi,

• Genel kınklık, keyifsizlik hissi,

• Su tutulumu ve vücudun gövdeden uzak bölgelerinde şişlik (öm. ayak bileklerinin şişmesi),

• İştah kaybı (anoreksi),

• Duyularda anormallik,

• Kaşıntılı döküntü,

• Akne,

• Terleme artışı,

• Sırt ağnsı,

• Sık idrara çıkma,

• Adet düzensizlikleri,

• Bulanık görme,

• Kulaklarda çınlama (tinnitus),

• Deride hassasiyet,

• Işığa karşı duyarlılık,

• Kaşınma.

Bunlar DEXPLUS’ın hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Daha önce antiinflamatuvar ilaçlann uzun süreli kullanımına bağlı sizde bir yan etki meydana geldiyse ve özellikle yaşlıysanız, tedavinin başında herhangi bir kann/bağırsak yan etkisi fark ederseniz (öm. kann ağnsı, yanma, kanama).

Cilt döküntüsü veya ağız içi veya genital bölgede herhangi bir lezyon ortaya çıktığım veya herhangi bir aleıji belirtisini fark eder etmez DEXPLUS kullanımını bırakınız.

Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutulumu ve şişlik (özellikle ayak bileklerinde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetersizliği bildirilmiştir.

DEXPLUS gibi ilaçlar, kalp krizi (“miyokard enfarktüsü”) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.

Bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozukluklan (sistemik lupus eritematozus veya kanşık bağ dokusu hastalığı) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, seyrek olarak ateş, baş ağnsı ve ense sertliğine yol açabilir.

DEXPLUS Nasıl Kullanılır?

DEXPLUS’ı her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacımza danışınız.

Doktorunuz DEXPLUS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmedikçe;

Tedavi dozu günde 2 defa bir DEXPLUS 25 /8 mg efervesan tablettir.

Tedavi süresi 5-7 gündür.

DEXPLUS sadece ağızdan kullanım içindir.

Efervesan tabletler tok kamına alınmalıdır.

Efervesan tabletleri bir bardak suda (150 mL) eriterek alınız. Efervesan tabletleri çiğnemeyiniz.

Çocuklarda Kullanımı

18 yaş altındaki çocuklarda DEXPLUS kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

DEXPLUS’ın yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel Kullanım Durumları

Bobrek/Karaciğer yetmezliği:

DEXPLUS’ın böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer DEXPLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

DEXPLUS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

DEXPLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Lütfen ilacın ambalajını veya kullanma talimatını da yanınıza almayı unutmayınız.

DEXPLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Almayı unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki dozu her zamanki gibi alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

DEXPLUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Eğer DEXPLUS kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza danışarak DEXPLUS kullanımım sonlandırabilirsiniz.

DEXPLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEXPLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Deksketoprofen trometamole, tiyokolşikoside veya DEXPLUS’ın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın duyarlılık) varsa,

• Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

• Asetilsalisilik aside veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı aleıjiniz varsa,

• Astımımz varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut aleıjik rinit (aleıjiye bağlı burun içerisinde kısa süreli iltihaplanma), burunda polip (alerjiye bağlı burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu) veya göğüste hınltı (wheezing) meydana geldiyse,

• Peptik ülser, mide ya da bağırsak kanaması veya süregelen sindirim sorunlanmz varsa (öm. hazımsızlık, göğüste yanma) veya daha önceden geçirdiyseniz,

• Ağn kesici olarak kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlann (NSAİİ) kullanımına bağlı olarak geçmişte mide veya bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz,

• Süregelen iltihaplı bağırsak hastalığınız (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) varsa,

• Ciddi kalp yetmezliğiniz, orta veya şiddetli böbrek sorunları veya ciddi karaciğer sorunlarınız varsa,

• Kanama problemleriniz veya kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,

• Hamile iseniz,

• Emziriyorsanız,

• Koroner arter bypass greft ameliyatı söz konusu ise ve ameliyat sırasında ağn tedavisi almanız gerekiyorsa.

DEXPLUS, 18 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır.

DEXPLUS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var ise,

• İlacın kullanımı sırasında ishal görülür ise,

• Aleıjiniz varsa veya geçmişte aleıjik sorunlannız olduysa,

• Sıvı tutulumu dahil, böbrek, karaciğer veya kalp sorununuz varsa (yüksek tansiyon ve/veya kalp yetmezliği) veya bu sorunlann herhangi bir tanesinden geçmişte şikayetiniz olduysa,

• Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar alıyorsanız veya aşın sıvı kaybı nedeniyle (öm. aşın idrara çıkma, ishal veya kusma) sıvı eksikliği ve kan hacminde azalma sorunlan yaşıyorsanız,

• Kalp sorunlannız varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (Öm. yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara kullanıyorsanız) tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DEXPLUS gibi ilaçlar kalp krizi riskinde (“miyokard enfarktüsü”) veya inme gibi ciddi kalp damar hastalıklan riskinde hafif artış İle İlişkilendirilebilir. Bu ciddi hastalıklar herhangi bir belirti oluşturmadan da oluşabilir. Göğüs ağnsı, nefes darlığı, geveleyerek konuşma, halsizlik gibi belirti ve semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz. Yüksek doz ve uzun süreli tedavi ile her türlü risk daha olasıdır. Önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayınız.

• Yaşlıysanız: yan etki yaşama olasılığınız daha yüksektir, özellikle peptik ülser kanaması ve delinmesi yaşamı tehdit edebilir (bkz. Bölüm 4). Bunlardan herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza başvurunuz,

• Üreme problemi olan bir kadın iseniz (DEXPLUS üremeyi olumsuz yönde etkileyebilir, bu nedenle gebe kalma planınız varsa veya kısırlık testi yaptıracaksanız bu ilacı kullanmayınız),

• Kan veya kan hücreleri yapımı bozukluğunuz varsa,

• Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya karışık bağ dokusu hastalığınız varsa (bağ dokusunu etkileyebilen bağışıklık sistemi bozuklukları),

• Geçmişte uzun süreli iltihaplı bağırsak hastalığı geçirdiyseniz (ülseratif kolit, Crohn hastalığı),

• Başka bir mide ve bağırsak hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz,

• Peptik ülser veya kanama riskini arttıracak oral steroidler, bazı antidepresanlar (SSRI tipi ilaçlar, öm. Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri), varfarin gibi antikoagülanlar veya asetilsalisilik asit gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ajanlar kullanıyorsanız. Böyle durumlarda, DEXPLUS almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz, midenizi korumak için ilave bir ilaç almanızı önerebilir (öm. misoprostol veya mide asidi üretimini engelleyen ilaçlar).

• Diğer NSAİ ilaçlann kullanımda olduğu gibi, DEXPLUS hastaneye yatma veya ölüm ile sonuçlanabilen gastrointestinal (Gİ) rahatsızlık ve nadir olarak ülser (yara) ve kanama gibi ciddi Gİ yan etkilere neden olabilir. Tedaviniz boyunca aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız ilacı almayı bırakınız ve acilen tıbbi yardım isteyiniz: dışkıdan kan gelmesi, siyah renkte katrammsı dışkı, kan kusma veya kahve telvesi gibi koyu renkte parçalar gelmesi,

• Hazımsızlık veya göğüste yanma hissi, kann ağnsı veya diğer anormal kann belirtileri varsa, ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.

• Açıklanamayan kilo aldığınızda veya vücudunuzda ödem (şişlik) oluştuğunda, doktorunuzu bilgilendiriniz.

• Bulantı, halsizlik, yorgunluk, sanlık, kaşıntı, sağ üst kadran hassasiyeti,grip benzeri semptomlar gibi hepatoksisitenin (karaciğer zehirlenmesi) belirti ve semptomlanndan biri sizde oluşursa, tedaviyi bırakınız ve hemen tıbbi tedavi alınız.

• Diğer NSAİ ilaçlann kullanımında olduğu gibi, DEXPLUS’da hastaneye yatma veya ölüm ile sonuçlanabilen eksfoliyatif dermatit (derinin soyulup dökülmesine neden olan cilt hastalığı), Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklık ile seyreden iltihap) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu

kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi ciddi deri reaksiyonlarının oluşmasına neden olabilir. Bu ciddi deri reaksiyonları herhangi bir belirti oluşturmadan da oluşabilir. Kaşıntı, ateş, kızarıklık, kabarcık gibi belirtilerden herhangi biri oluşursa ilacınızı kullanmayı bırakınız ve doktorunuzu en kısa sürede bilgilendiriniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DEXPLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Tabletleri yiyecek ile almanız mide veya bağırsakta ortaya çıkabilecek yan etki riskini azaltmaya yardımcı olur.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz DEXPLUS kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız DEXPLUS kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

DEXPLUS tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi, uyuklama, sersemleme veya uyuşukluğa yol açabileceğinden, araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etkileri fark ederseniz, belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

DEXPLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

Sorbitol uyan sı;

DEXPLUS, sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Sodyum uyarısı;

DEXPLUS her bir efervesan tablette 10.49 mmol (241.36 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Aspartam uyansı;

DEXPLUS, fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi (ender rastlanan kalıtsal bir hastalık) olan insanlar için zararlı olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

DEXPLUS’ın yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçlann bir arada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlannm ayarlanması gerekebilir.

Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:

• DEXPLUS’ın kas iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini arttırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

• Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar (iltihap tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Varfarin, heparin veya diğer antikoagülan ilaçlar (kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılan ilaçlar)

• Lityum (bazı duygudurum bozukluklanmn tedavisinde kullanılan ilaç)

• Metotreksat (kanser ve romatoid artrit [eklemlerde ağrı ve şekil bozukluklanna neden olan devamlı bir hastalık] tedavisinde kullanılan ilaç )

• Hidantoinler ve fenitoin (epilepsi [sara] hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç)

• Sülfametoksazol (bakteriyel enfeksiyonlar [iltihap oluşturan mikrobik hastalıklar] için kullanılan ilaç)

Önlem gerektiren kombinasyonlar:

• ACE inhibitörleri, diüretikler, beta-blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ilaç)

• Pentoksifilin ve okspentifılin (süregelen venöz ülserlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Zidovudin (viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaç)

• Klorpropamid ve glibenklamid (diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Aminoglikozid antibiyotikler (bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan ilaçlar)

Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:

• Kinolon antibiyotikleri (siprofloksasin, levofloksasin; bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan ilaçlar)

• Siklosporin ve takrolimus (organ naklinde veya bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fıbrinolitik ilaçlar (kan pıhtılarını eritmede kullanılan ilaçlar)

• Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç)

• Digoksin (süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaç)

• Mifepriston (hamileliği sonlandırmak için kullanılan ilaç)

• Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRI’lar) (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Anti-trombosit ajanlar (trombositlerin agregasyonunu [kan pulcuklannın kümelenmesi] ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan ilaçlar)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DEXPLUS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.