Cozaar Ne İlacıdır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

COZAAR nedir ve ne için kullanılır?

COZAAR anjiyotensin II reseptör antagonistleri (AHA) denilen bir ilaç grubunda yer alan tansiyon düşürücü (antihipertansif) bir ilaçtır.

Anjiyotensin II vücutta üretilen bir maddedir; kan damarlarındaki reseptörlere bağlanarak onların daralmalarına yol açar. Bunun sonucunda kan basıncı yükselir. Losartan anjiyiotensin Il’nin bu reseptörlere bağlanmasını engelleyerek kan damarlarının gevşemesine neden olur; böylelikle kan basıncını düşürür. Losartan kan basıncı yüksek olan tip 2 diyabetli hastalarda böbrek fonksiyonunda azalmayı yavaşlatır.

COZAAR 50 mg film tabletler beyaz renkli, oval şekilli, bir tarafında ‘952’ baskılı film kaplı tabletlerdir. COZAAR 28 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

• Yetişkinlerde yüksek tansiyonu (hipertansiyon) olan hastalann kan basıncını düşürmek için kullanılır. Yüksek tansiyon, kan basıncınızın yükselmesi demektir. Kalbiniz atarken ve gevşerken kan damarlannızda kanın uyguladığı güç kan basıncıdır. Eğer bu güç çok fazlaysa kan basıncınız yüksek (tansiyonunuz yüksek) demektir. COZAAR kan damarlannızın gevşemesini sağlar ve böylece kan basıncınız düşer.

• Günde >0.5 g proteinüri (idrarda anormal miktarda proteinin bulunduğu bir durum) ve böbrek fonksiyonunda bozulmaya dair laboratuvar kanıtları olan hipertansif (tansiyonu yüksek) tip 2 diyabetik (şekeri olan) hastalarda böbrekleri korumak için.

• Sol ventrikül kalınlaşması (kalbin sol kanncığının kalınlaşması) ve yüksek kan basıncı (yüksek tansiyonu) olan hastalarda COZAAR’ın inme riskini azalttığı gösterilmiştir ("LIFE endikasyonu").

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi COZAAR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki durumu yaşarsanız COZAAR’ı almayı durdurun ve hemen doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli aleıjik reaksiyon (döküntü, kaşıntı, nefes almayı veya yutkunmayı zorlaştırabilecek şekilde yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda şişme).

Bu ciddi fakat nadir bir yan etkidir ve 10,000’de 1 ’lik ile 1000’de 1 oranında görülür. Acil tıbbi müdahaleye ihtiyacınız olabilir veya hastaneye yatırılmanız gerekebilir.

İlaçların yan etkileri aşağıdaki şekilde sınıflanmaktadır:

Çok yaygın: 10 hastadan >l’inde görülür

Yaygın: 100 hastadan 1-10’unda görülür

Yaygın olmayan: 100 hastadan 1-10’unda görülür

Seyrek: 10,000 hastadan 1-10’unda görülür

Çok seyrek: 10, 000 hastadan <l’inde görülür

Bilinmiyor: eldeki verilere dayanarak sıklık hesaplanamıyor

COZAAR ile aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Yaygın:

 • Sersemlik
 • Düşük kan basıncı
 • Güçsüzlük
 • Yorgunluk
 • Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi)
 • • Kanda potasyum düzeninin artması (hiperkalemi)

  • Böbrek fonksiyonunda değişiklikler (böbrek yetmezliği dahil)

 • Kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma (anemi)
 • Kalp yetmezliği olan hastalarda kanda üre, serum kreatinin ve serum potasyum düzeyinde artış.
 • Yaygın olmayan:

 • Uyku hali
 • Baş ağrısı
 • Uyku bozuklukları
 • Kalp hızında artma (çarpıntı)
 • Şiddetli göğüs ağrısı (angina pektoris)
 • • Düşük kan basıncı (özellikle vücutta kan damarlarından aşırı miktarda su kaybından sonra; örn., şiddetli kalp yetmezliği olan hastalarda veya yüksek doz diüretiklerle tedavi sırasında)

  • Doza bağlı ortostatik etkiler (örn., uzanmış veya oturmuşken ayağa kalkıldığında kan basıncında azalma)

 • Nefes darlığı (dispne)
 • Karın ağrısı
 • • İnatçı kabızlık

  • İshal

  • Bulantı

  • Kusma

  • Kurdeşen (ürtiker)

  • Kaşıntı (prurit)

  • Döküntü

  • Bölgesel şişlik (ödem)

  • Öksürük.

  Seyrek.

  • Aşırı duyarlılık

  • Anjiyoödem (el, ayaklar, yüz ve dilde şişmeler)

  • Kan damarlarının iltihabı (Henoch-Schonlein purpura dahil vaskülit)

  • Uyuşma veya karıncalanma hissi (parestezi)

 • Bayılma (senkop)
 • • Çok hızlı ve düzensiz kalp atışı (atriyal fıbrilasyon)

 • Beyinde atak (inme)
 • Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • • Kan alanin aminotransferaz (ALT) düzeylerinde yükselme; tedavi bırakıldıktan sonra genellikle düzelir.

  Bilinmiyor’.

  • Trombosit (kan pulcukları) sayısında azalma

 • Migren
 • Karaciğer fonksiyon anormallikleri
 • Kas ve eklem ağrısı
 • Grip benzeri belirtiler ve yakınmalar
 • Sırt ağrısı ve idrar yolu enfeksiyonu
 • Güneşe aşırı duyarlılık
 • • Nedeni açıklanamayan kas ağrısı ile birlikte koyu renkte (çay rengi) idrar (rabdomiyoliz)

 • İmpotans (cinsel yetersizlik)
 • Pankreas iltihabı (pankreatit)
 • • Kanda düşük sodyum düzeyleri (hiponatremi)

 • Depresyon
 • • Genel olarak kendini iyi hissetmeme (kırıklık)

 • Kulaklarda çınlama, vızıltı, uğuldama veya çıtırtı (tinitus)
 • COZAAR Nasıl Kullanılır?

 • COZAAR’ı her zaman doktorunuzun size reçete ettiği şekilde kullanınız.
 • Doktorunuz durumunuza ve başka ilaçlar alıp almamanıza bağlı olarak sizin için en uygun doza karar verecektir.
 • Kan basıncınız üzerinde düzenli kontrolü sürdürmek için COZAAR’ı doktorunuz size reçetelediği sürece almaya devam etmeniz önemlidir.
 • Ağızdan almalısınız.
 • Aç kamına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.
 • Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).
 • Kolaylık açısından ve rahatça hatırlamanız için, COZAAR’ı her gün aynı saatte almaya gayret ediniz.
 • Kan basıncı yüksek olan yetişkin hastalar

  Tedaviye genellikle günde 50 mg losartan (bir tablet COZAAR 50 mg) ile başlanır. Maksimum kan basıncı düşürücü etki tedaviye başlandıktan sonra 3-6 hafta içerisinde görülür. Bazı hastalarda doz sonradan günde 100 mg losartana yükseltilebilir (iki tablet COZAAR 50 mg). Losartanın etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğu hissine kapılırsanız, lütfen doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

  Kan basıncı yüksek ve yetişkin tip 2 diyabeti olan hastalar

  Tedaviye genellikle günde 50 mg losartan (bir tablet COZAAR 50 mg) ile başlanır. Kan basıncı yanıtınıza bağlı olarak doz sonradan günde 100 mg losartana yükseltilebilir (iki tablet COZAAR 50 mg).

  Losartan diğer kan basıncı düşürücü ilaçlarla birlikte (ör., diüretikler, kalsiyum kanal blokörleri, alfa ya da beta blokörler ve merkezi etkili ajanlar) olduğu gibi insülin ve diğer yaygın olarak kullanılan kan glukoz düzeyini düşürücü ilaçlarla da kullanılabilir (ör. sülfonilüreler, glitazonlar ve glukozidaz inhibitörleri).

  Çocuklarda Kullanımı

  COZAAR çocuklarda çalışılmıştır. Daha fazla bilgi için doktorunuzla konuşunuz.

  Yaşlılarda Kullanımı

  COZAAR genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastalann çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve tolere edilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Doktor özellikle belirli hastalarda tedaviye başlarken daha düşük bir doz tavsiye edebilir; bu tip hastalar yüksek dozlarda diüretiklerle tedavi edilen hastalar, karaciğer bozukluğu olan hastalar veya 75 yaş üzeri hastalardır.

  Böbrek yetmezliği

  Böbrek probleminiz varsa bunu önceden doktorunuza bildiriniz.

  Karaciğer yetmezliği

  Ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda losartan kullanımı tavsiye edilmez.

  Eğer COZAAR ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  COZAAR

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  COZAAR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doz aşımının belirtileri,düşük kan basıncı, kalp atış hızında artış, bazen de azalma olabilir. Çocuklann kazara COZAAR alması durumunda derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

  COZAAR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir tableti her zamanki saatinde almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer bir sonraki dozunuzu alma zamanı yakınsa, atladığınız dozu almanıza gerek yoktur, sadece bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği gibi zamanında alarak, normal doz takviminize devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  COZAAR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  COZAAR tedavisini kesmeye karar verirseniz her zaman doktorunuza başvurunuz.

  COZAAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  COZAAR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

  • COZAAR veya içerisindeki herhangi bir maddeye karşı allerjiniz varsa,

  • Karaciğer fonksiyonunuz ciddi şekilde bozulmuşsa,

  • Hamileliğiniz 3 ayı geçmişse (gebeliğin erken döneminde de COZAAR’dan kaçınmak daha iyidirbkz. "Gebelik").

  COZAAR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Gebe olduğunuzu düşünüyorsanız (veya gebe kalma ihtimaliniz varsa) doktorunuza söylemelisiniz. COZAAR gebeliğin erken döneminde tavsiye edilmez ve hamileliğiniz 3 ayı geçmişse COZAAR almamanız gerekir çünkü bu dönemde kullanıldığında bebeğinize ciddi şekilde zarar verebilir (bkz. gebelik bölümü).

  COZAAR almadan önce doktorunuza aşağıdakileri söylemeniz önemlidir:

  • Geçmişte anjiyoödem (yüz, dudaklar, boğaz ve/veya dilde şişme) yaşadıysanız (bkz. bölüm

  4. "Olası yan etkiler nelerdir?")

  • Aşın derecede kusma veya ishal ve buna bağlı olarak vücut sıvılarınızda ve/veya vücudunuzdaki tuz miktarında aşın miktarda kayıp varsa.

  • Diüretikler (idrar atılımını artıran ilaçlar/idrar söktürücüler) alıyorsanız veya diyetle aldığınız tuz miktannda kısıtlama yapılıyorsa (bunlar vücudunuzdan aşın miktarda sıvı ve tuz kaybına yol açar) (bkz. bölüm 3 "Özel hasta gruplannda dozaj").

  • Böbreklerinize giden kan damarlarında daralma veya blokaj olduğu biliniyorsa veya yakın bir tarihte size böbrek nakli yapıldıysa.

  • Karaciğer fonksiyonunuz bozulmuşsa (bkz. bölüm 2 "COZAAR’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız" ve bölüm 3 "Özel hasta gruplarında dozaj").

  • Böbrek bozukluğunun eşlik ettiği veya etmediği kalp yetmezliğiniz ya da eş zamanlı olarak yaşamı tehdit eden ciddi kalp aritmileriniz varsa. Eş zamanlı olarak bir beta-blokör ile tedavi ediliyorsanız özellikle dikkatli olunmalıdır.

  • Kalp kapaklannızda veya kalp kasınızda sorunlar varsa.

  • Kalp damarlarındaki bozulmaya bağlı kalp hastalığı veya beyin damarlanndaki hastalığınız varsa

  • Sizde primer hiperaldosteronizm (böbrek üstü bezindeki bir anormallik nedeniyle aldosteron hormonunun salgılanmasında artışla ilişkili bir durum).

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  COZAAR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  COZAAR aç veya tok karnına alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebe olduğunuzu düşünüyorsanız (veya gebe kalma ihtimaliniz varsa) doktorunuza söylemelisiniz. Normal şartlarda doktorunuz size gebe kalmadan önce veya gebe olduğunuzu öğrendiğiniz anda COZAAR almayı bırakmanızı tavsiye edecek ve COZAAR yerine başka bir ilaç almanızı önerecektir. COZAAR gebeliğin erken döneminde tavsiye edilmez ve hamileliğiniz 3 ayı geçmişse COZAAR almamanız gerekir çünkü hamileliğin üçüncü ayından sonra kullanıldığında bebeğinize ciddi şekilde zarar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız COZAAR kullanmayınız.

  COZAAR emziren annelere önerilmez ve eğer emzirmek istiyorsanız, özellikle de bebeğiniz yeni doğmuşsa veya prematüre doğmuşsa doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  COZAAR’ın araç veya makine kullanma becerisini etkileme ihtimali azdır. Ancak yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan diğer ilaçlar gibi, losartan da bazı kişilerde baş dönmesi veya uyku haline yol açabilir. Baş dönmesi veya uyku hali yaşarsanız, araç veya makine kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

  COZAAR Etken Maddesi Nedir?

  Potasyum: Her bir tablet 4.24 mg potasyum içerir. Potasyum miktanna bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  Laktoz monohidrat: Her bir tablet 25.5 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlük) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  COZAAR kullanırken reçeteli ya da reçetesiz başka ilaçlar, doğal ürünler ya da bitkisel ilaçlar alıyorsanız veya geçmişte aldıysanız doktorunuza bildiriniz. COZAAR ile tedavi edilirken,

  Diğer kan basıncını düşüren ilaçlar; bunlar kan basıncınızı daha da düşürebilir. Kan basıncı aşağıdaki ilaçlar/ilaç sınıflarından biriyle de düşebilir: trisiklik antidepresanlar, antipsikotikler, baklofen, amifostin.

  • Potasyum tutan veya potasyum düzeylerini yükseltebilen ilaçlar (örn., potasyum takviyeleri, potasyumlu tuzlar veya potasyum tutan ilaçlar (örn., belirli diüretikler [amilorid, triamteren, spironolakton] veya heparin).

 • COX-2 inhibitörleri dahil olmak üzere steroid olmayan iltihap önleyici (NSAİ) ilaçlar (örn.indometasin); bunlar iltihabı azaltan ve ağrı giderimine yardımcı olmak amacıyla kullanılabilen ilaçlardır. Bunlar losartanın kan basıncını düşürücü etkisini azaltabilirler.
 • Böbrek fonksiyonunuz bozulmuşsa, bu ilaçlann eş zamanlı kullanımı böbrek fonksiyonunda kötüleşmeye neden olabilir.

  Lityum içeren ilaçlar doktorun yakın gözetimi olmadan losartan ile birlikte alınmamalıdır. Tedbir niteliğindeki özel önlemler (örn., kan testler) uygun olabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  COZAAR prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.