Carboplatin-kocak Prospektüsü ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

CARBOPLATIN-KOÇAK, 5 ml’lik enjeksiyonluk çözelti içeren 1 adet flakon şeklindedir. CARBOPLATIN-KOÇAK, etkin madde olarak 50 mg karboplatin içermektedir.

CARBOPLATIN-KOÇAK antineoplastik (kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar) ağır metal kompleksleri grubuna ait, sitostatik (hücre bölünmesini durduran) olan bir antineoplastik (antikanser) ilaçtır.

CARBOPLATIN-KOÇAK tek başına veya diğer kanser ilaçlarıyla birlikte uygulanabilir.

CARBOPLATIN-KOÇAK aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

Yumurtalık kanseri

Testis germ hücre tümörleri

Küçük hücreli akciğer kanseri

Diğer kötü huylu kanserler

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, kötü huylu akciğer zan kanseri (mezotelyoma), meme kanseri, baş-boyun kanserleri, özofagus (yemek borusu) kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri, idrar kesesi kanseri, yumuşak doku ve kemik kanserleri, lenf kanserleri, bazı cilt kanserleri.

Carboplatin-kocak Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CARBOPLATIN-KOCAK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkiler, CARBOPLATIN-KOÇAK kullanıyorsanız görülebilir ve bu nedenle belirli önlemlere ve tedavilere ihtiyaç duyabilirsiniz.

Çok yaygın:

 • Alyuvar, akyuvar ve trombositlerdeki (Kan hücreleri) değişiklikler (Miyelosüpresyon)
 • Anemi (Kansızlık)
 • Böbrekteki kreatinin klerensİnde azalma ve kanda üre artışı
 • Anormal karaciğer enzim düzeyleri
 • Karın ağrısı
 • Kandaki tuz düzeylerinde azalma
 • Bulantı ve kusma

Yaygın:

 • Hasta hissetme veya hasta olma, gribe benzer sendrom (Enfeksiyonlar)
 • Kanda bilirubin, kreatinin ve ürik asit artışı
 • Alışılmadık morarma veya kanama (İstenmeyen kanama durumları)
 • İshal, kabızlık, dudakta yara veya ağız ülserleri (Mükosit)
 • Kızanklık, kurdeşen, cilt kızarması, kaşıntı, yüksek ateş dahil aleıjik reaksiyonlar
 • Kulaklarda çınlama (Tinitus), duyusal bozukluk ve duyma kaybı
 • İğnelenme (Periferik nöropati)
 • Tat değişiklikleri
 • Geçici olarak görme kaybı dahil geçici görsel rahatsızlıklar
 • Kalp sorunları
 • Nefes darlığı ve/veya öksürmeye neden olan akciğerlerin skarlaşması
 • Saç dökülmesi, ciltteki bozukluklar
 • Ürojenital bozukluk
 • Alışılmadık yorgunluk veya zayıflık hissi
 • Vücut dayanıklığında kayıp veya olmaması
 • Tam veya kısmi görme kaybına neden olabilecek optik sinirde enflamasyon (Optik nörit)

Sıklığı bilinmeyen ve diğer yan etkiler:

 • Kısmi duyma kaybı
 • Böbreklerdeki hasar (Renal toksisite)
 • İkincil habis (Kötü huylu) tümörler
 • Kendinizi hasta hissettiğiniz veya hasta olduğunuz için aldığınız ilaçlarla çoğu kez ilişkili merkezi sinir semptomlan
 • Enfeksiyona dair bir kanıt olmaksızın ateş ve titremeler
 • Enjeksiyon yeri çevresinde kızanklık, şişme ve ağrı veya ölü deri (Enjeksiyon yeri reaksiyonu)
 • Düşük akyuvar seviyeleri nedeniyle yüksek ateşle birlikte iyi hissetmeme (Febril nötropeni)
 • Hayati tehlikesi olan enfeksiyonlar ve kanama
 • İştah kaybı (Anoreksi)
 • Karaciğer fonksiyonunda ciddi bozukluk, hasar veya karaciğer hücrelerinin ölümü. Doktorunuz sizi takip etmek isteyebilir.
 • Hemolitik-üremik sendrom (Akut böbrek yetmezliği, kırmızı kan hücreleri sayısında azalma [Mikroanjiyopatik hemolitik anemi] ve düşük trombosit sayısı ile karakterize bir hastalık)
 • Şiddetli aleıjik reaksiyonlar (Anafılaksis/anafılaktoid reaksiyonlar). Şiddetli aleıjik reaksiyonun semptomları arasında ani hırıltı veya göğüs sıkışması, göz kapaklan, yüz ya da dudaklann şişmesi, yüz kızarması, tansiyon düşüklüğü (Hipotansiyon), çarpıntı (Taşikardi), ürtiker, nefes darlığı (Dispne), baş dönmesi ve anafılaktik şok yer alır.
 • Kalp yetmezliği, kalpteki kan damarlannın tıkanması, yüksek kan basıncı
 • İnme ya da bilinç kaybına neden olabilecek beyinde kanama.

CARBOPLATIN-KOCAK Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Normal olarak CARBOPLATIN-KOÇAK ayda bir kez infüzyon şeklinde uygulanacaktır.

CARBOPLATIN-KOÇAK, size uzman bir doktor tarafından, toplardamar içine uygulama yolu ile verilecektir.

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaşın üstündeki hastalarda hastamn fiziksel durumuna bağlı olarak ilk ve sonraki tedavi kürleri sırasında dozaj ayarlaması gerekebilir.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda CARBOPLATIN-KOÇAK kullanımı önerilmemektedir.

Özel Kullanım Durumları

Kreatinin klerens değerleri <60 ml/dak. olan hastalar, şiddetli miyelosüpresyona (Kemik iliğinin baskılanması) yönelik daha yüksek risk altındadır.

Kreatinin klerensi dakikada 15 mL veya daha az olan hastalarda karboplatin kullanımına ilişkin tedavi tavsiyesine olanak verecek yeterli veriler mevcut değildir.

Eğer CARBOPLATIN-KOÇAK’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doktorunuz, durumunuza göre size doğru dozun verilmesini sağlayacaktır. Fazla kullamm durumda, yan etkilerde artış yaşayabilirsiniz. Doktorunuz, bu yan etkiler için tedavi uygulayacaktır.

CARBOPLATIN-KOÇAK için özel bir antidot (zehirlenmede toksik etkiyi önleyici ilaç) yoktur.

CARBOPLA TIN-KOÇAK ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CARBOPLATIN-KOCAK Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CARBOPLATIN-KOÇAK ile tedavi sonlandırddığında oluşabilecek etkiler:

CARBOPLATIN-KOÇAK ile tedavi sonlandmldığında oluşabilecek etkiler konusunda detaylı bilgi için doktorunuza danışınız.

CARBOPLATIN-KOCAK Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Karboplatin veya platin içeren diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,

Hamileyseniz,

Bebeğinizi emziriyorsanız,

Şiddetli böbrek sorunlarınız varsa (kreatinin klerensi <30 ml/dakika),

Kan hücrelerinizde bir dengesizlik varsa (Ciddi miyelosüpresyon; kemik iliğinin yeterli kan hücresi üretmemesi),

Kanamalı tümörleriniz varsa,

Eş zamanlı olarak sarı humma aşısı olmuşsanız,

CARBOPLATIN-KOÇAK çocuklarda kullanılmamalıdır.

Bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse ve doktorunuz veya hemşireniz ile konuşmadıysanız, vakit geçirmeden ve ürünü kullanmadan konuşmalısınız.

Bu madde yalnızca, yeterli izlem ve gözetlemeye uygun koşullar altında uzman birimlerde bir onkoloji uzmanının nezaretinde kullanılmalıdır.

Tedaviden önce ve tedavi sırasında, kan sayımı ve karaciğer fonksiyonunun yanı sıra böbrek fonksiyonunuz da izlenecektir.

CARBOPLATIN-KOCAK Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Ciddi miyelosüpresyon gelişirse, size ilave transfuzyon (kan nakli) verilebilir.

Bulantı ve kusmayı önlemek için, her terapiden önce size ilaç verilecektir.

Aleıjik reaksiyonlar infüzyonun (damardan ilacın aktarılmasının) başladığı dakikalarda oluşabilir.

Genellikle, CARBOPLATIN-KOÇAK ayda bir kereden daha sık verilmeyecektir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

CARBOPLATIN-KOÇAK, ciddi doğum kusurlarına neden olabilir. Bu nedenle CARBOPLATIN-KOÇAK hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Erkek hastalar:

CARBOPLATIN-KOÇAK uygulanan üreme çağındaki erkek hastalara, tedavi sırasmda ve tedaviden sonraki altı aylık sürede çocuk sahibi olmamaları önerilmektedir. CARBOPLATIN-KOÇAK tedavisinin üreme yeteneği üzerindeki kalıcı etki olasılığı nedeniyle tedaviye başlanmadan önce erkek hastalara aynca spermlerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti almalan önerilmektedir.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

CARBOPLATIN-KOÇAK’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tedavi sırasında bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Araç ve makina kullanımı

Bununla birlikte, CARBOPLATIN-KOÇAK bulantı, kusma, görme anormallikleri ve ototoksisiteye yol açabileceğinden, hastalar bu olayların araç veya makine kullanımı üzerindeki potansiyel etkisi konusunda uyarılmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

CARBOPLATIN-KOÇAK san humma aşısıyla birlikte kullanılmamalıdır.

CARBOPLATIN-KOÇAKTn canlı (atenüe) aşılar ile kombinasyonu tavsiye edilmez.

CARBOPLATIN-KOÇAK’ın fenitoin (Çeşitli tipte havale ve nöbetleri tedavi etmek için kullanılır) ile kombinasyonu tavsiye edilmez.

CARBOPLATIN-KOÇAK’ın aminoglikosidler (Antibiyotikler) veya kıvnm diüretikleri (İdrar söktürücüler) ile birlikte verilişi, böbreklerde ya da kulağın duyma ile denge fonksiyonlannda hasara yol açabilir.

CARBOPLATIN-KOÇAK kemik iliğinde kan hücre oluşumunu etkilediği bilinen ilaçlarla birlikte kullanılması tavsiye edilmez.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.