Carboplatin Ebewe İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

Carboplatin Ebewe, 5 mlTik enjeksiyonluk çözelti içeren 1 adet flakon şeklindedir: Bu ilaç, etkin madde olarak 50 mg karboplatin içermektedir.

Carboplatin Ebewe antineoplastik (Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar) ağır metal kompleksleri grubuna ait, sitostatik (Hücre bölünmesini durduran) olan bir ilaçtır. CARBOPLATİN “EBEWE” tek başma veya diğer kanser ilaçlarıyla birlikte uygulanabilir.

Bu ilaç aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

Yumurtalık kanseri,

Testis germ hücre tümörleri,

Küçük hücreli akciğer kanseri,

Diğer kötü huylu kanserler:

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, kötü huylu akciğer zarı kanseri (mezotelyoma), meme kanseri, baş-boyun kanserleri, özofagus (Yemek borusu) kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri, idrar kesesi kanseri, yumuşak doku ve kemik kanserleri, lenf kanserleri, bazı cilt kanserleri.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Carboplatin Ebewe’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkiler, bu ilacı kullanıyorsanız görülebilir ve bu nedenle belirli önlemlere ve tedavilere ihtiyaç duyabilirsiniz.

Çok yaygın:

 • Alyuvar, akyuvar ve trombositlerdeki (Kan hücreleri) değişiklikler (Miyelosüpresyon)
 • Anemi (Kansızlık)
 • Böbrekteki kreatinin klerensinde azalma ve kanda üre artışı
 • Anormal karaciğer enzim düzeyleri
 • Karın ağrısı
 • Kandaki tuz düzeylerinde azalma
 • Bulantı ve kusma

Yaygın:

 • Hasta hissetme veya hasta olma, gribe benzer sendrom (Enfeksiyonlar)
 • Kanda bilirubin, kreatinin ve ürik asit artışı
 • Alışılmadık morarma veya kanama (İstenmeyen kanama durumları)
 • İshal, kabızlık, dudakta yara veya ağız ülserleri (Mükosit)
 • Kızarıklık, kurdeşen, cilt kızarması, kaşıntı, yüksek ateş dahil aleıjik reaksiyonlar
 • Kulaklarda çınlama (Tinitus), duyusal bozukluk ve duyma kaybı
 • İğnelenme (Periferik nöropati)
 • Tat değişiklikleri
 • Geçici olarak görme kaybı dahil geçici görsel rahatsızlıklar
 • Kalp sorunlan
 • Nefes darlığı ve/veya öksürmeye neden olan akciğerlerin skarlaşması
 • Saç dökülmesi, ciltteki bozukluklar
 • Ürojenital bozukluk
 • Alışılmadık yorgunluk veya zayıflık hissi
 • Vücut dayamklığında kayıp veya olmaması
 • Tam veya kısmi görme kaybına neden olabilecek optik sinirde enflamasyon (Optik nörit)

Sıklığı bilinmeyen ve diğer yan etkiler:

 • Kısmi duyma kaybı
 • Böbreklerdeki hasar (Renal toksisite)
 • İkincil habis (Kötü huylu) tümörler
 • Kendinizi hasta hissettiğiniz veya hasta olduğunuz için aldığınız ilaçlarla çoğu kez ilişkili merkezi sinir semptomları
 • Enfeksiyona dair bir kanıt olmaksızın ateş ve titremeler
 • Enjeksiyon yeri çevresinde kızarıklık, şişme ve ağrı veya ölü deri (Enjeksiyon yeri reaksiyonu)
 • Düşük akyuvar seviyeleri nedeniyle yüksek ateşle birlikte iyi hissetmeme (Febril nötropeni)
 • Hayati tehlikesi olan enfeksiyonlar ve kanama
 • İştah kaybı (Anoreksi)
 • Karaciğer fonksiyonunda ciddi bozukluk, hasar veya karaciğer hücrelerinin ölümü. Doktorunuz sizi takip etmek isteyebilir.
 • Hemolitik-üremik sendrom (Akut böbrek yetmezliği, kırmızı kan hücreleri sayısında azalma [Mikroanjiyopatik hemolitik anemi] ve düşük trombosit sayısı ile karakterize bir hastalık)
 • Şiddetli aleıjik reaksiyonlar (Anafılaksis/anafılaktoid reaksiyonlar). Şiddetli alerjik reaksiyonun semptomları arasında ani hırıltı veya göğüs sıkışması, göz kapaklan, yüz ya da dudaklann şişmesi, yüz kızarması, tansiyon düşüklüğü (Hipotansiyon), çarpıntı (Taşikardi), ürtiker, nefes darlığı (Dispne), baş dönmesi ve anafilaktik şok yer alır.
 • Kalp yetmezliği, kalpteki kan damarlannın tıkanması, yüksek kan basıncı
 • İnme ya da bilinç kaybına neden olabilecek beyinde kanama.

Carboplatin Ebewe Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Normal olarak bu ilaç ayda bir kez infüzyon şeklinde uygulanacaktır.

Bu ilaç, size uzman bir doktor tarafından, toplardamar içine uygulama yolu ile verilecektir.

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaşın üstündeki hastalarda hastanın fiziksel durumuna bağlı olarak ilk ve sonraki tedavi kürleri sırasında dozaj ayarlaması gerekebilir.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda bu ilacın kullanımı önerilmemektedir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Kreatinin klerens değerleri <60 ml/dak. olan hastalar, şiddetli miyelosüpresyona (Kemik iliğinin baskılanması) yönelik daha yüksek risk altındadır.

Kreatinin klerensi dakikada 15 mL veya daha az olan hastalarda karboplatin kullanımına ilişkin tedavi tavsiyesine olanak verecek yeterli veriler mevcut değildir.

Eğer ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doktorunuz, durumunuza göre size doğru dozun verilmesini sağlayacaktır. Fazla kullanım durumda, yan etkilerde artış yaşayabilirsiniz. Doktorunuz, bu yan etkiler için tedavi uygulayacaktır.

Carboplatin Ebewe için özel bir antidot (zehirlenmede toksik etkiyi önleyici ilaç) yoktur.

Bu ilaçtan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Carboplatin Ebewe Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Karboplatin veya platin içeren diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız (Aleıjiniz) varsa,

Hamileyseniz,

Bebeğinizi emziriyorsanız,

Şiddetli böbrek sorunlarınız varsa

Kan hücrelerinizde bir dengesizlik varsa (Ciddi miyelosüpresyon; kemik iliğinin yeterli kan hücresi üretmemesi),

Kanamalı tümörleriniz varsa,

Eş zamanlı olarak sarı humma aşısı olmuşsanız,

Bu ilaç çocuklarda kullanılmamalıdır.

Bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse ve doktorunuz veya hemşireniz ile konuşmadıysanız, vakit geçirmeden ve ürünü kullanmadan konuşmalısınız.

Bu madde yalnızca, yeterli izlem ve gözetlemeye uygun koşullar altmda uzman birimlerde bir onkoloji uzmanının nezaretinde kullanılmalıdır.

Tedaviden önce ve tedavi sırasında, kan sayımı ve karaciğer fonksiyonunun yanı sıra böbrek fonksiyonunuz da izlenecektir.

Carboplatin Ebewe Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Ciddi miyelosüpresyon gelişirse, size ilave transfüzyon (kan nakli) verilebilir.

Bulantı ve kusmayı önlemek için, her terapiden önce size ilaç verilecektir.

Aleıjik reaksiyonlar infüzyonun (damardan ilacın aktarılmasının) başladığı dakikalarda oluşabilir.

Genellikle, bu ilaç ayda bir kereden daha sık verilmeyecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Carboplatin Ebewe, ciddi doğum kusurlarına neden olabilir. Bu nedenle bu ilaç hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Erkek hastalar:

Carboplatin Ebewe uygulanan üreme çağındaki erkek hastalara, tedavi sırasında ve tedaviden sonraki altı aylık sürede çocuk sahibi olmamaları önerilmektedir. Bu ilacın tedavisinin üreme yeteneği üzerindeki kalıcı etki olasılığı nedeniyle tedaviye başlanmadan önce erkek hastalara ayrıca spermlerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti almaları önerilmektedir.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Carboplatin Ebewe’nin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tedavi sırasında bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Araç ve makina kullanımı

Bununla birlikte, bu ilaç bulantı, kusma, görme anormallikleri ve ototoksisiteye yol açabileceğinden, hastalar bu olayların araç veya makine kullanımı üzerindeki potansiyel etkisi konusunda uyarılmalıdır.

Carboplatin Ebewe Etken Maddesi Nedir?

Carboplatin Ebewe her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bu ilaç sarı humma aşısıyla birlikte kullanılmamalıdır.

Bu ilacın canlı (atenüe) aşılar ile kombinasyonu tavsiye edilmez. İlacın fenitoin (Çeşitli tipte havale ve nöbetleri tedavi etmek için kullanılır) ile kombinasyonu tavsiye edilmez.

Carboplatin Ebewe’nin aminoglikosidler (Antibiyotikler) veya kıvrım diüretikleri (İdrar söktürücüler) ile birlikte verilişi, böbreklerde ya da kulağın duyma ile denge fonksiyonlarında hasara yol açabilir.

Bu ilacın kemik iliğinde kan hücre oluşumunu etkilediği bilinen ilaçlarla birlikte kullanılması tavsiye edilmez.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.