Carboplatin Dbl İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

Carboplatin Dbl, 5 mlTik enjeksiyonluk çözelti içeren 1 adet flakon şeklindedir: CARBOPLATIN DBL, etkin madde olarak 50 mg karboplatin içermektedir.

Carboplatin Dbl antineoplastik (Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar) ağır metal kompleksleri grubuna ait, sitostatik (Hücre bölünmesini durduran) olan bir ilaçtır. CARBOPLATIN DBL tek başma veya diğer kanser ilaçlarıyla birlikte uygulanabilir.

Carboplatin Dbl aşağıdaki hastalıklann tedavisinde kullanılır:

Yumurtalık kanseri,

Testis gemi hücre tümörleri,

Küçük hücreli akciğer kanseri,

Diğer kötü huylu kanserler:

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, kötü huylu akciğer zan kanseri (mezotelyoma), meme kanseri, baş-boyun kanserleri, özofagus (Yemek bomsu) kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri, idrar kesesi kanseri, yumuşak doku ve kemik kanserleri, lenf kanserleri, bazı cilt kanserleri.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Carboplatin Dbl’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkiler, Carboplatin Dbl kullanıyorsanız görülebilir ve bu nedenle belirli önlemlere ve tedavilere ihtiyaç duyabilirsiniz.

Çok yaygın:

 • Alyuvar, akyuvar ve trombositlerdeki (Kan hücreleri) değişiklikler (Miyelosüpresyon)
 • Anemi (Kansızlık)
 • Böbrekteki kreatinin klerensİnde azalma ve kanda üre artışı
 • Anormal karaciğer enzim düzeyleri
 • Kann ağnsı
 • Kandaki tuz düzeylerinde azalma
 • Bulantı ve kusma

Yaygın:

 • Hasta hissetme veya hasta olma, gribe benzer sendrom (Enfeksiyonlar)
 • Kanda bilirubin, kreatinin ve ürik asit artışı
 • Alışılmadık morarma veya kanama (İstenmeyen kanama durumlan)
 • İshal, kabızlık, dudakta yara veya ağız ülserleri (Mukozit)
 • Kızanklık, kurdeşen, cilt kızarması, kaşıntı yüksek ateş dahil aleıjik reaksiyonlar
 • Kulaklarda çınlama (Tinitus), duyusal bozukluk ve duyma kaybı
 • İğnelenme (Periferik nöropati)
 • Tat değişiklikleri
 • Geçici olarak görme kaybı dahil geçici görsel rahatsızlıklar
 • Kalp sorunları
 • Nefes darlığı ve/veya öksürmeye neden olan akciğerlerin skarlaşması
 • Saç dökülmesi, ciltteki bozukluklar
 • Ürojenital bozukluk
 • Alışılmadık yorgunluk veya zayıflık hissi
 • Vücut dayanıklılığının kaybı veya olmaması
 • Tam veya kısmi görme kaybına neden olabilecek optik sinirde enflamasyon (Optik nörit)

Sıklığı bilinmeyen ve diğer yan etkiler:

 • Kısmi duyma kaybı
 • Böbreklerdeki hasar (Renal toksisite)
 • İkincil habis (Kötü huylu) tümörler
 • Kendinizi hasta hissettiğiniz veya hasta olduğunuz için aldığınız ilaçlarla çoğu kez ilişkili merkezi sinir semptomlan
 • Enfeksiyona dair bir kanıt olmaksızın ateş ve titremeler
 • Enfeksiyon yeri çevresinde kızanklık, şişme ve ağrı veya ölü deri (Enjeksiyon yeri reaksiyonu)
 • Düşük akyuvar seviyeleri nedeniyle yüksek ateşle birlikte iyi hissetmeme (Febril nötropeni)
 • Hayati tehlikesi olan enfeksiyonlar ve kanama
 • iştah kaybı (Anoreksi)
 • Karaciğer fonksiyonunda ciddi bozukluk, hasar veya karaciğer hücrelerinin ölümü. Doktorunuz sizi takip etmek isteyebilir.
 • Hemolitik-üremik sendrom (Akut böbrek yetmezliği, kırmızı kan hücreleri sayısında azalma [Mikroanjiyopatik hemolitik anemi] ve düşük trombosit sayısı ile karakterize bir hastalık)
 • Şiddetli alerjik reaksiyonlar (Anafılaksis/anafilaktoid reaksiyonlar). Şiddetli aleıjik reaksiyonun semptomlan arasında ani hınkı veya göğüs sıkışması, göz kapaklan, yüz ya da dudaklann şişmesi, yüz kızarması, tansiyon düşüklüğü (Hipotansiyon), çarpıntı (Taşikardi), ürtiker, nefes darlığı (Dispne), baş dönmesi ve anafılaktik şok yer alır.
 • Kalp yetmezliği, kalpteki kan damarlannın tıkanması, yüksek kan basıncı
 • İnme ya da bilinç kaybına neden olabilecek beyinde kanama.

Carboplatin Dbl Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Normal olarak Carboplatin Dbl ayda bir kez infüzyon şeklinde uygulanacaktır.

Carboplatin Dbl, size uzman bir doktor tarafından, toplardamar içine uygulama yolu ile verilecektir.

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaşın üstündeki hastalarda hastanm fiziksel durumuna bağlı olarak ilk ve sonraki tedavi kürleri sırasında dozaj ayarlaması gerekebilir.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda Carboplatin Dbl kullanımı önerilmemektedir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Kreatinin klerens değerleri <60 ml/dak. olan hastalar, şiddetli miyelosüpresyona (Kemik iliğinin baskılanması) yönelik daha yüksek risk altındadır.

Kreatinin klerensi dakikada 15 mL veya daha az olan hastalarda karboplatin kullanımına ilişkin tedavi tavsiyesine olanak verecek yeterli veriler mevcut değildir.

Eğer Carboplatin Dbl’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doktorunuz, durumunuza göre size doğru dozun verilmesini sağlayacaktır. Fazla kullamm durumunda, yan etkilerde artış yaşayabilirsiniz. Doktorunuz, bu yan etkiler için tedavi uygulayacaktır.

Carboplatin Dbl için özel bir antidot (zehirlenmede toksik etkiyi önleyici ilaç) yoktur.

Carboplatin Dbl’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Carboplatin Dbl Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Carboplatin Dbl ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Carboplatin Dbl ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler konusunda detaylı bilgi için doktorunuza danışınız.

Carboplatin Dbl Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Karboplatin veya platin içeren diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız (Aleminiz) varsa,

Hamileyseniz,

Bebeğinizi emziriyorsanız,

Şiddetli böbrek sorunlarınız varsa (Kreatinin klerensi < 30 ml/dakika),

Kan hücrelerinizde bir dengesizlik varsa (Ciddi miyelosüpresyon; kemik iliğinin yeterli kan hücresi üretmemesi),

Kanamalı tümörleriniz varsa,

Eş zamanlı olarak san humma aşısı olmuşsanız,

Carboplatin Dbl çocuklarda kullanılmamalıdır.

Bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse ve doktorunuz veya hemşireniz ile konuşmadıysanız, vakit geçirmeden ve ürünü kullanmadan konuşmalısınız.

Bu madde yalnızca, yeterli izlem ve gözetlemeye uygun koşullar altında uzman birimlerde bir onkoloji uzmanının nezaretinde kullanmalıdır.

Tedaviden önce ve tedavi sırasında, kan sayımı ve karaciğer fonksiyonunun yanı sıra böbrek fonksiyonunuz da izlenecektir.

Carboplatin Dbl Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Ciddi miyelosüpresyon gelişirse, size ilave transfüzyon (kan nakli) verilebilir.

Bulantı ve kusmayı önlemek için, her terapiden önce size ilaç verilecektir.

Aleıjik reaksiyonlar infüzyonun (damardan ilacm aktarılmasının) başladığı dakikalarda oluşabilir.

Genellikle Carboplatin Dbl ayda bir kereden daha sık verilmeyecektir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Carboplatin Dbl, ciddi doğum kusurlanna neden olabilir. Bu nedenle Carboplatin Dbl hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Erkek hastalar:

Carboplatin Dbl uygulanan üreme çağındaki erkek hastalara, tedavi sırasında ve tedaviden sonraki altı aylık sürede çocuk sahibi olmamaları önerilmektedir. Carboplatin Dbl tedavisinin üreme yeteneği üzerindeki kalıcı etki olasılığı nedeniyle tedaviye başlanmadan Önce erkek hastalara aynca spermlerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti almalan önerilmektedir.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Carboplatin Dbl’nin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tedavi sırasında bebeğinizi emzirmemeli siniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Carboplatin Dbl san humma aşısıyla birlikte kullanılmamalıdır.

Carboplatin Dbl’nin canlı (atenüe) aşılar ile kombinasyonu tavsiye edilmez. Carboplatin Dbl’nin fenitoin (Çeşitli tipte havale ve nöbetleri tedavi etmek için kullanılır) ile kombinasyonu tavsiye edilmez.

Carboplatin Dbl’nin aminoglikosidler (Antibiyotikler) veya kıvnm diüretikleri (İdrar söktürücüler) ile birlikte verilişi, böbreklerde ya da kulağın duyma ile denge fonksiyonlannda hasara yol açabilir.

Carboplatin Dbl’nin kemik iliğinde kan hücre oluşumunu etkilediği bilinen ilaçlarla birlikte kullanılması tavsiye edilmez.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.