Biemefrin İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

Biemefrin hastanede uzmanlaşmış tıbbi personel tarafından kullanılması gereken bir ilaçtır.

Biemefrin 10 adet 4 mİ çözelti içeren tip I cam ampullerden oluşmaktadır. Her bir ampul etkin madde olarak norepinefrin bitartarat içerir.

Biemefrin çözelti şeklinde sunulur ve sadece seyreltildikten sonra damar içine uygulanır. Biemefrin aşağıdaki acil durumlarda kullanılır:

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Biemefrin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın:

 • Yüksek tansiyon ve dokuda oksijen yetersizliği. Güçlü damar daraltıcı etkiden dolayı iskemik hasar.

Yaygın:

 • Çarpıntı, düşük nabız, kalp ritminde bozulma, düzensiz kalp atışı, kalpteki pı adrenerjik etkiden kaynaklanan kalp kasının kasılmasındaki artış, akut kalp yetmezliği.

Yaygın olmayan:

 • Endişe, uykusuzluk, sersemlik, baş ağrısı, psikotik durum, güçsüzlük, çarpıntı, dikkat artışı, iştahsızlık, bulantı ve kusma.
 • Göz içi basıncının ani yükselişi: iridokom açısının kapanmasına anatomik olarak ön yatkınlığı olanlarda çok sıktır.
 • Solunum yetmezliği ve güçlüğü, nefes darlığı.
 • Enjeksiyon bölgesinde tahriş ve doku ölümü, uzuv ve yüzde soğukluk ve solgunlukla sonuçlanabilecek kan damarlarının büzülmesi.

Kan hacim yerine konması yapılmadan, kan basıncını devam ettirmek için sürekli norepinefrin uygulaması aşağıdaki semptomlara neden olabilir:

 • Ciddi çepersel ve iç organsal damar daralması
 • Renal kan çıkışında azalma
 • İdrar üretiminde azalma
 • Dokularda yetersiz oksijen düzeyi
 • Kanda laktik asit seviyesinde artış.

Norepinefrin’in olası hayatı tehdit edici etkileri, onun doz ilişkili hipertansif etkisinden kaynaklanmaktadır. Akciğer ödemi ve beyin kanaması ile akut hipertansiyon meydana gelebilir.

İntravenöz infüzyon sırasında norepinefrin sızıntısı infüzyon alanının çevresinde uyuşukluğa ve doku ölümüne neden olabilir. Uzamış infüzyonlan ekstremitelerin kangreni takip edebillir.

İnfüzyon bölgesinde bozulmuş sirkülasyon (sızıntılı veya sızıntısız olabilir) sıcak sargı ve fentolamin (5mg/10ml serum fizyolojik ile seyreltilmiş) ile alanın infiltrasyonu ile hafifletilebilir.

Plazma insülini, laktat, piruvat ve alanin seviyeleri norepinefrin ile düşer.

Herhangi bir potent vazopressorun uzamış uygulaması plazma hacim deplasyonuna neden olabilir, bu uygun sıvı ve elektrolit yerine koyma tedavisi ile düzeltilebilir. Eğer plazma hacimleri düzelmezse, norepinefrin tedavisi kesildiği zaman hipotansiyon tekrarlayabilir veya kan basıncı, kan akımındaki azalmayla ciddi periferik ve viseral vazokonstrüksiyon riskiyle devam edebilir.

Biemefrin Nasıl Kullanılır?

Biemefrin, %5’lik glukoz çözeltisi veya %5 glukoz ve %0,9 NaCl karışımı içerisinde seyreltilerek size uygulanacaktır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Sağlık personeline yönelik bilgiler bu belgenin sonunda yer almaktadır.

Biemefrin, tercihen kolunuzdaki geniş bir damara infüzyon ile uygulanacaktır. Eğer Biemefrin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Biemefrin hastane ortamında doktorunuz tarafından uygulanacaktır. Bu nedenle gerekenden fazla ilaç verilmesi olası değildir. Ancak herhangi bir endişeniz varsa doktorunuz veya hemşireniz ile konuşunuz.

Aşın doz durumlannda veya aşın duyarlı insanlardaki olağan dozlarda, şu etkiler daha sık görülebilir: Hipertansiyon, ışıktan korkma, göğüs kemiğinin arkasındaki ağn, solukluk, aşın terleme ve kusma.

Tedavi:

Hastanın durumu stabilize oluncaya kadar uygulama kesilmelidir.

Antidot: Fentolamin mezilat gibi bir alfa-blokerin (5-10 mg) intravenöz uygulanması. Eğer gerekirse bu doz tekrarlanabilir.

Uygulanması gerekenden fazla Biemefrin kullanıldığını düşünüyorsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Biemefrin Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Norepinefrine veya Biemefrin’in içeriğindeki diğer yardımcı maddelere alerji durumlarında

Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) durumlarında, çünkü hipertansif hastalar kan basıncının artışı altında norepineffinin etkilerine daha duyarlı olabilirler.

Kan hacim eksikliğinden olan hipotansiyon durumlarında.

Kanda aşın karbondioksit (hiperkapni), doku oksijen yetmezliği (hipoksı) ve tıkayıcı damar hastalığı durumlannda.

Prinzmetalz’s Anjini diye adlandırılan dinlenme sırasında görülen kalp ile ilgili göğüs ağrısı durumlarında, çünkü bu hastalarda koroner (kalbin kan damarları) kan akımı miyokardiyal enfarktüse (kalp krizi) neden olabilecek süre ve büyüklükte düşebilir.

Hipertiroidizm (tiroid bezinin aşın çalışması) durumlannda böyle hastalar norepinefrinin etkilerine karşı duyarlıdır ve düşük dozlarda toksisite meydana gelebilir.

Kloroform, siklopropan ve halotan anestezisi sırasında çünkü norepinefrin kalp kaslannın uyanlabilirliğini artırabilir ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalanna neden olabilir.

Biemefrin Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Biemefrin alt ekstremite bölgesi damarlanna enjekte edilmemelidir.

Biemefrin’in güçlü etkisi nedeniyle doz aşımı sonucu kan basıncında tehlikeli bir yükseliş riski her zaman vardır. Kan basıncının aşın yükselmesi durumunda tedavi durdurulmalıdır.

Kan damarlannı daraltan herhangi bir güçlü ilacın uzun süreli kullanımı, damarlardaki plazma hacminde bir düşüşe yol açabilir. Bu eksiklik su ve uygun tuzlann yardımıyla kalıcı olarak giderilmelidir.

Şeker hastalığı diyabet, dar açılı glokom veya prostat büyümesi durumunda dikkatli olunmalıdır.

Norepinefrin güçlü bir doku tahriş edicidir, bundan dolayı sadece çok seyreltilmiş çözeltileri kullanılmalıdır. Eğer enjeksiyon alanında yanma veya ağn hissederseniz acilen doktorunuza haber verin, çünkü çözelti kan damarlarının dışındaki dokularınıza çıkıyor olabilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Biemefrin, plasentanın kan dolaşımını düşürebilir ve fetusun kalp ritminin hızlanmasına neden olabilir. Aynca rahim üzerinde kasılma etkisi yaratabilir ve gebeliğin sonunda fetusun boğulmasına neden olabilir. Bu nedenle, hamile bir kadının hayata döndürülmesi sırasında, eğer klinik faydalan, bebeğe olası risklerden fazlaysa kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Norepinefrinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

Biemefrin’in araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

Biemefrin Etken Maddesi Nedir?

İçeriğinde bulunan sodyum metabisülfit nadir olarak şiddetli aşın duyarlılık reaksiyonlan ve bronkospazma neden olabilir.

Bu tıbbi ürün her ampulde (4ml) 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Genel anestezi esnasında kullanılan kloroform, siklopropan veya halotan gibi (kalp kaslannın uyanlabilirliğini artıran ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalanna neden olan maddeler) bazı ilaçlar ile Biemefrin kullanılmamalıdır.

Yavaş kalp atışı, hipotansiyon ve kalp ritim bozukluğunda kullanılan Atropin sülfat, alerjide kullanılan antihistaminikler (difenilhidramin, tripelennamin, deksklorfeniramin) ile dikkatli kullanılmalıdır.

Ergotamin türevi bazı alkaloidler (guanetidin veya metildopa) norepinefrinin vazopresör etkisini potansiyalize edebilirler ve ciddi ve inatçı hipertansiyona neden olabilirler.

Yüksek miktarda dijitalin ve kinidin alan hastalarda kalp ritmi bozuklukları oluşabilir.

Rezepin, guanetidin ve kokain Biemefrin etkilerini arttırabilir.

Depresyonu tedavi etmekte kullanılan trisiklik antidepresanlar (örn. imipramin) ve monoamin oksidaz inhibitörleri ile kullanılmamalıdır.

Furosemid ve diğer diüretikler (idrar üretimini artırmak için kullanılan ilaçlar) ile dikkatli kullanılmalıdır.

Norepinefrinin gliserol, asetoasetat, [3-hidroksibutirat ve glukozun dolaşımdaki seviyelerini artırdığı gösterilmiştir. Plazma insülini, laktat, piruvat ve alanin seviyeleri norepinefrin ile düşer.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.