Acilibre 40Mg Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Acilibre. beyaz ile sarımsı renkli enjeksiyonluk tozdur. Sulandırıldığında renksiz ile soluk sarı renkli çözelti haline dönüşür. 1 adet flakonda ambalajlanmıştır.

Acilibre “proton pompası inhibitörü’ olarak bilinen ilaçlardan biridir. Midenizde asit oluşumunu azaltır. Midede asit nedeniyle oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Asidin mideden yemek borusuna kaçışına bağlı yemek borusunda iltihaplanma ve ağrı (reflü özofajit ve özofajiyal reflü hastalığında)

Bağırsakların üst kısmındaki ülser (duodenum ülseri) veya midedeki ülser (gastı ik ülser)

Akut kanamalı mide veya bağırsakların üst kısmındaki ülserlerde, kanamanın tedavisinde veya kanamanın tekrarlamasını önlemede.

Zolliııger Ellison Sendromu gibi midede aşırı asit üretiminin olduğu durumların tedavisinde kullanılır.

Acilibre Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Acilibre’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Acilibre kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüz. ağız, dil ve boğazda şişme (anjiyoödem)
 • Yutkunmada zorluk.
 • Nefes almada güçlük,
 • Çok hızlı kalp atımı ve terlemeyle seyreden baş dönmesi,
 • Kurdeşen.
 • Deride ani gelişen, yaygın, kabarcıklar şeklinde, ağrılı döküntüler (bunlar Stevens Johnson Sendromu. Erythema multiforme ve Lyell Sendromu gibi ciddi cilt reaksiyonlarının belirtileri olabilir),
 • Derinin sarılaşması veya gözlerde beyazlık (karaciğer hücrelerinde ağır zarar, sarılık) veya ateş, kurdeşen ve ağrılı idrar ve arka alt kısımda ağrı ile karakterize böbrek rahatsızlığı (böbreklerde ciddi iltihaplanma),
 • Anafllaktik şoku da kapsayan aşırı duyarlılık reaksiyonları.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise. sizin Acilibre’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Enjeksiyon bölgesindeki damar duvarında iltihap ve damar iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu
 • Nedeni belli olmayan ateş, sık sık ateşli hastalık geçirme, vücut direncinde düşme (akyuvarlarda azalmanın işareti olabilir);
 • Nedeni belli olmayan çürük/bereler, kanın geç pıhtılaşması (kan pulcuklarında (trombosit) azalmanın belirtileri olabilir);
 • Karaciğer yetmezliği ile birlikte ya da tek başına sarılığa yol açan ciddi karaciğer hasarı (halsizlik, iştah kaybı, bulantı, kusma, kilo kaybı, deride ve gözlerde sararına gibi belirtiler verebilir);
 • Özellikle eğilimli hastalarda, ruhsal çöküntü, gerçekte var olmayan şeyleri görme ya da işitme, zaman ve mekan uyumunun kaybı ve zihin karmaşası hali, ayrıca önceden var olmaları halinde bu belirtilerde ağırlaşma.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı
 • Karnın üst kısmında ağrı
 • İshal
 • Kabızlık
 • Gaz
 • Baş dönmesi
 • Görme bozuklukları (bulanık görme)
 • Bulantı
 • Kusma
 • Kaşıntı ve deri döküntüsü gibi alerjik reaksiyonlar
 • Ağız kuruluğu
 • Eklem ağrısı
 • Işığa duyarlılık
 • Kas ağrısı
 • Böbrek iltihabı
 • Kol ve bacakların alt kısmında ödem
 • Karaciğer enzim düzeylerinde artış
 • Trigliserid (kan yağlarından biri) düzeylerinde artış
 • Vücut sıcaklığında artış.

Bunlar Acilibre’nin hafif yan etkileridir.

Acilibre Nasıl Kullanılır?

Bağırsakların üst kısmındaki ülser (duodenum ülseri), midedeki ülser (gastrik ülser) ve asidin mideden yemek borusuna kaçışına bağlı yemek borusunda iltihaplanma ve ağrı (reflü özofaiit ve özofaiival reflü hastalığında) tedavisinde

Günde I flakon (40 mg pantoprazol)

Zollinger Ellison Sendromu ve midede aşırı asit üretiminin olduğu durumların tedavisi için Günde 2 flakon (80 mg pantoprazol)

Doktorunuz midenizdeki asit üretimine bağlı olarak sizin kullanmanız gereken dozu belirleyecektir. Eğer doktorunuz tarafından günde iki flakondan (80 mg) fazla enjeksiyon kullanmanız gerektiği söylenmişse, bu enjeksiyonlar iki eşit doz halinde verilmelidir.

Doktorunuz günde dört flakondan (160 mg) fazla geçici bir dozu size başlayabilir. Eğer mide asidi seviyenizin acil olarak kontrol altına alınması gerekiyorsa, başlangıç dozu 160 mg (dört flakon) midedeki asit miktarını acil olarak azaltmak için yeterli olacaktır.

Uygulama Yolu ve Metodu

Damar içine uygulama ağız yoluyla uygulamanın mümkün olmadığı durumlarda önerilir.

Bir doktor veya hemşire size Acilibre’yi damar içine yavaş bir şekilde uygulayacaktır.

Yaşlılarda Kullanımı

Acilibre yaşlı kişilerde doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda günlük 20 mg pantoprazol dozu (yarım flakon) aşılmamalıdır.

Eğer Acilibre’nin etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Acilibre Birden Fazla Kullanılır mı?

Acilibre den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Acilibre’i Kullanmayı Unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Acilibre ile Tedavi Soıılandınldığında Oluşabilecek Etkiler

Acilibre ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedaviye erken son vermeyiniz, çünkü hastalığınızın belirtileri geri dönebilir veya ağırlaşabilir.

Acilibre Hangi durumlarda Kullanılmamalıdır?

Pantoprazol veya Acilibre’nin bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise kullanmayınız.

Acilibre Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz, derhan doktorunuza başvurunuz:

 • İstenmeyen kilo kaybı,
 • Tekrarlanan kusmalar.
 • Yutma zorluğu.
 • Kan kusma.
 • Solgun görülme ve güçsüz hissetme (anemi/kansızlık)
 • Dışkıda kan görülmesi
 • Ağır ve sürekli diyare (ishal) durumlarında

Doktorunuz kötü bir hastalığınız olup olmadığını anlamak için bazı testler yaptırmanıza karar verebilir, çünkü pantoprazol kanserin bazı belirtilerini baskılayıp, teşhisi geciktirebilir. Eğer tedaviniz sırasında belirtileriniz devam ederse, başka incelemeler gerekebilir.

 • Şiddetli karaciğer bozukluğunuz varsa. Karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz olduysa doktorunuza bildiriniz. Acilibre ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, karaciğer enzimlerinizi düzenli olarak izletmelisiniz. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda Acilibre kullanımı kesilmelidir.
 • Eğer AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan atazanavir isimli bir ilaç ile aynı zamanda Acilibre kullanıyorsanız, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz.
 • Osteoporoz (kemik erimesi) hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz, çünkü Acilibre özellikle osteoporoz hastalığı olanlarda uzun süreli kullanıldığında, kalça, el bileği ve omurgada kırılma riskini artırabilir. Bu durumda doktorunuz Acilibre’yi daha düşük dozda veya daha kısa süreli kullanmanızı önerecektir.
 • Daha önceden size hipomagnezemi (kanınızdaki magnezyum düzeyinin düşüklüğü) teşhisi konuldu ise doktorunuza söyleyiniz. Bu durumda doktorunuz magnezyum takviyesi almanıza ya da Acilibre tedavinizin kısa kesilmesine karar verebilir. Acilibre tedaviniz süresince kalbinizin anormal derecede hızlı, yavaş veya düzensiz attığını hissederseniz veya kas spazmı ya da nöbet geçirirseniz doktorunuza bildiriniz, çünkü bunlar hipomagnezemi belirtileridir. Ayrıca kullanmakta olduğunuz başka ilaçlar varsa bunları da doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz gerekli görürse periyodik olarak kanınızdaki magnezyum düzeyinin takip edilmesini isteyebilir.
 • Nöroendokrin tümör tanı testleri yaptırıyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü Acilibre bu testlerin sonucunu etkileyebilir.
 • Acilibre üst mide-bağırsak yolunda, vücutta normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini arttırabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik Döneminde Acilibre Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde ilacın anneye yararının, henüz doğmamış bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Acilibre Emziren Anneler Tarafından Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren annelerde ilacın anneye yararının, bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde kullanılmalıdır.

Diğer İlaçlar ile Birlikte Acilibre Kullanımı

Pantoprazo1. ketokonazol gibi mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik olan ve emilimi midedeki asit düzeyine (pH’ya) bağlı ilaçların emiliınini azaltabilir.

Proton pompası inhibitörleri atazanavir gibi HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ilaçların emiliınini azaltırlar. Pantoprazol dahil proton pompası inhibitörleri. atazanavir ile birlikte kullanılmamalıdır.

Pantoprazo1. karaciğerde nıetabolize olur. Aynı şekilde karaciğerde ınetabolize olan diğer ilaçlarla pantoprazol arasında bir etkileşme olabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki ilaçlar ile özel testler yapılmış ve klinik önemi olan bir etkileşme gözlenmemiştir:

 • Karbamazepin (epilepsi ve duygu durum değişiklikleri ilacı), fenitoin (sara/epilepsi ilacı).
 • Kafein.
 • Diazepam. nifedipin, digoksin, metoprolol (kalp ilaçları),
 • Etanol (alkol),
 • Glibenklamid (kan şekeri düşürücü),
 • Piroksikam. diklofenak. naproksen (bunlar non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlardır),
 • Teofilin (solunum ilacı),
 • Doğum kontrol hapları.

Eğer kan pıhtılaşmasına etki eden bir ilaç kullanıyorsanız, pantoprazol tedavisi başladıktan ve sonlandırıldıktan sonra ve düzensiz kullanımı sırasında kan pıhtılaşma değerlerinizi izletmeniz önerilir.

Antasitlerle birlikte kullanıldığında bir etkileşme görülmemiştir. Antasitler mide asidini anında azaltmak için kullanılan, genellikle çiğneme tableti veya şurup şeklindeki ilaçlardır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.