A-ferin Hot İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

A-FERIN HOT nedir ve ne için kullanılır?

A-FERİN HOT, 6 g toz içeren, 10 adet saşe şeklinde kullanıma sunulmuştur.

A-FERİN HOT, poşet içindeki açık san renkli granül sulandınldıktan sonra limon kokulu çözelti haline gelir.

Soğuk algınlığı preparatlan grubuna dahil olan A-FERİN HOT ağn, ateş, hapşırma, burun ve sinüslerde (yüz kemiklerinin içindeki hava boşlukları) konjesyon (tıkanıklık) ve dolgunluk hissi, burun akıntısı, grip, soğuk algınlığı, sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı) ve nazofarenjit (yutak -farinksiltihabı) gibi durumlann belirtilerini azaltmak için kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi A-FERIN HOT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa A-FERIN HOT’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anaflaktik şok)
 • Alerjik belirtiler (aşın duyarlılık, deri döküntüsü)
 • Astım ve akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)
 • Kalpte ritim bozukluğu (Aritmi)
 • Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemİk kalp hastalığı)
 • Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyonlar)
 • Kan basıncı yükselmesi (Flipertansİyon)
 • Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin A-FERİN HOT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandınlmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

 • Uyku hali (somnolans)
 • Baş ağnsı
 • Baş dönmesi
 • Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri
 • Bulantı
 • Kusma
 • Uyuşma, karıncalanma ve yanma hissi gibi duyusal bozukluklar
 • Bağırsak gazı
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık
 • Hazımsızlık
 • Sinirlilik
 • Uyku bozuklukları
 • Sersemlik
 • Ağız kuruluğu
 • Yaygın olmayan

 • Uzun süreli uygulamada böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz)
 • Sindirim sisteminde görülen kanama (gastroİntestinal kanama)
 • Yorgunluk
 • Telaş hali
 • Dizüri (idrar yaparken ağrı)
 • Erkek hastalarda üriner retansiyon (önceden mevcut bir prostatik büyüme bu durumu hazırlayıcı bir faktör olabilir)
 • Huzursuzluk
 • Seyrek

 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), anemi (kansızlık), kanda metemoglobİn bulunması (metemoglobinemi), anormal sayıda düşük beyaz kan hücresi (nötropeni), kılcal damarların deri içine kanaması (trombositopenik purpura)
 • Bu yan etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkisi İçinde değildir.

 • İshal
 • Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, aleıj ik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşın duyarlılık (eritema multiforme)
 • Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zannın ilaç veya enfeksiyonlara karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)
 • Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı)
 • Çok miktarda alındığında karaciğer haşan
 • Kalp atımının hızlanması (taşikardi)
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
 • Diğer kardiyak disritmiler (kalp atım bozukluklan)
 • Halüsinasyon (özellikle çocuklarda) dahil merkezi sinir sistemi (MSS) uyanm belirtileri
 • İritasyonlu veya iritasyonsuz deri döküntüleri
 • Alerjik demıatit (egzama)
 • Çok seyrek

 • Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısının azalması (agranülositoz)
 • Bilinmiyor

 • Merkezi sinir sisteminde uyarılma ve beyinde iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk (insomni), titreme (tremor)
 • Pozitif alerji testi
 • İnsan vücudu savunma sisteminin kan pulcuklannı (trombosit) zarar verici olarak kabul edip imha etmesi (immün trombositopeni)
 • İrritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)
 • Anksİyete (kaygı, endişe)
 • Baş ağrısı
 • A-FERIN HOT Nasıl Kullanılır?

  12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde: Günde 3 kez bir poşet önerilir. Günde 4 poşetten fazla alınmamalıdır.

  Bir poşet A-FERİN HOT bir bardak sıcak suda karıştırılarak eritilir ve sıcak içilir.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Bu yaş grubunda A-FERİN’in şurup formunun kullanılması gerekmektedir.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat zayıf, hareketsiz yaşlılarda doz ve dozlam sıklığı azaltılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek hastalığında kullanım:

  Özellikle kalp-damar hastalıklarının eşlik ettiği hafıf-orta şiddette böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Karaciğer hastalığında kullanım:

  Hafıf-orta şiddette, karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Eğer A-FERİN HOT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  A-FERIN HOT

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Parasetamole bağlı doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşın dozun zaran alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

  Psödoefedrine bağlı olarak doz aşımında heyecan, huzursuzluk, halüsinasyon, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem semptomlan ortaya çıkabilir. Şiddetli olgularda psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), havale, koma ve ani yükselen kan basıncı gelişebilir. Potasyumun hücre dışından hücre içine kayması nedeniyle serum potasyum düzeyi düşebilir.

  Tavsiye edilen dozlarda görülen yan etkilerle beraber gerginlik, huzursuzluk, titreme, kasılmalar, çarpıntı ve yüksek tansiyon görülebilir.

  A-FERİNHOT’ian kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  A-FERIN HOT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek İçin çift doz almayınız.

  Bir sonraki dozu zamanı gelince alınız.

  A-FERIN HOT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  A-FERIN HOT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  A-FERIN HOT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • İçeriğindeki etkin veya yardımcı maddelere veya diğer adrenerjik İlaçlara karşı aşın duyarlılığınız varsa,
 • Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Yüksek tansiyon, kalp hastalığınız veya koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa,
 • Monoamİnoksidaz İnhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu İlaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,
 • Diabetes mellitusu (şeker hastalığı) olanlarda,
 • Hipertiroidizmi (tiroid bezinin fazla çalışması) olanlarda,
 • Glokomu (göz tansiyonunun artması) olanlarda,
 • Feokromositoma (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir) olan hastalarda,
 • Diğer sempatik sinir sistemi uyarıcı ilaçlar (burun mukozasındaki damarları büzerek mukozada kanlanmayı ve ona bağlı şişkinliği gideren ilaçlar, iştah bastıncı ilaçlar ya da amfetamin benzeri merkezi sinir sitemini uyaran ilaçlar) ve sempatik sinir sisteminin bazı etkilerini bloke ederek kalbin atışını kontrol altına alan beta-blokörlerle birlikte kullanım,
 • 12 yaş altındaki çocuklarda.
 • A-FERIN HOT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Aneminiz (kansızlık) varsa,
 • Akciğer hastalığınız varsa,
 • Alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol almamalısınız.
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sanlıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa,
 • Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.
 • Orta dereceli böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Kalp ritim bozukluğunuz varsa,
 • Karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa,
 • Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlannda deride kızanklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Steven-Johnson Sendromu (SJS), toksik epidermal nekroliz (TEN) ve akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (AGEP) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.
 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Prostat büyümeniz varsa,
 • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa,
 • 60 yaş üzerindeyseniz bu ilacı dikkatli kullanınız.
 • Uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır. 5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.
 • Psödoefedrin ile İskemik kolit (kalın bağırsağa giden kan akımında azalmaya bağlı oluşan hasar) bildirimleri olmuştur. Şayet karın ağrısı, makattan kanama ya da iskemik kolitin diğer semptomları gelişirse, psödoefedrin derhal durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.
 • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlannda iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.
 • Eğer bu ilaçlan kullanıyorsanız: bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklannın tedavisinde kullanılan atropin, alfa blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçları, kan basıncı yükselmesi ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, duygu durum bozukluklan tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında rahim kasılmalanna yardımcı olan oksitosin.
 • 3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

  A-FERİN HOT akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçin geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  A-FERIN HOT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve İçeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

  Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

  St. John’s Wort (San Kantaron) kandaki parasetamol seviyesini azaltabilir, doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda A-FERİN HOT’ın kullanımı hakkında yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle sadece doktorunuzun kullanmanız gerektiğine karar verdiği durumlarda kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirilen bebek üzerindeki etkileri hakkında yeterli veri bulunmadığından, A-FERİN HOT’ı emzirme döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. A-FERİN HOT kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

  A-FERIN HOT Etken Maddesi Nedir?

  A-FERİN HOT aspartam (fenilalanin kaynağı) içerdiğinden, fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  A-FERİN HOT sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  A-FERİN HOT’ın her poşeti 1,53 mmol (35,2 mg) sodyum (tuz) ihtiva eder. Eğer, kontrollü sodyum (tuz) diyetindeyseniz bu durumu göz önünde bulundurunuz.

  A-FERİN HOT’ın her dozu 10 g’dan daha az mannitol ihtiva eder; dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz;

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn; propantelin vb.)
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: metoklopramid gibi)
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn: bazı uyku ilaçlan, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin) gibi)
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol, rifampisin
 • Varfarİn ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
 • Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
 • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
 • Sarı kantaron (St John’s Worth/Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar
 • Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)
 • Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)
 • Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım
 • Alkol
 • Antidepresan (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)
 • Burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (ör. amitriptilin, nortriptilin, imipramin ve desipramin), İştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOI’leri (monoamino oksidaz inhibitörteri: Moklobemid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfave beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren İlaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir.
 • Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.
 • Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.
 • Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metİserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırır.
 • Trisiklik antidepresanlann (depresyon tedavisinde kullanılır) yan etkilerini artırır.
 • A-FERIN HOT prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.